Endelig vedtagelse af Lokalplan 141 samt Tillæg 5 til Kommuneplan 2014

18/02-2017

Kommunalbestyrelsen vedtog den 31. januar 2017 Lokalplan 141 for Rødovre Port og Tillæg 5 til Kommuneplan 2014.

Se Lokalplan 141 (inklusiv den sammenfattende redegørelse på side 70-72) her…

Se Tillæg 5 til Kommuneplan 2014 (inklusiv sammenfattende redegørelse på side 11-12) her…

Lokalplan 141 Rødovre Port
Lokalplanens formål er at muliggøre en ny blandet bydel - Rødovre Port - med nye boliger, som henholdsvis familieboliger og studie-/ungdomsboliger samt forskellige former for erhverv, uddannelse og 3.500 m² til de-tailhandel. Bydelen vil kunne rumme ca. 1.000 nye borgere, som vil have en fast daglig tilknytning til bydelen.

Tillæg 5 til Kommuneplan 2014
Tillæg 5 til Kommuneplan 2014 er udarbejdet i sammenhæng med Lokalplan 141. I den forbindelse er der oprettet et nyt rammeområde som er dannet af en del af Rammeområde 6F02 Højhusbebyggelsen Milestedet, for at fastsætte rammerne for en bebyggelse vest for Tårnvej, som skal hænge sammen med en større be-byggelse på den østlige side af Tårnvej.
Formålet med tillægget er desuden at ændre i bygningshøjden og parkeringsnormen for det eksisterende Rammeområde 7C01 Rødovre Stationscenter og at inddrage et mindre vejareal fra del Rammeområde 7B02 Hendriksholm syd for Damhus Boulevard. Så der derved bliver dannet plangrundlag for, at den fremtidige by-udvikling af området, kan ske i overensstemmelse med intentionerne i Kommuneplan 2014 og indenfor sta-tionsnærhedsprincippet, i henhold til Landsplandirektivet - Fingerplan 2013.

Høringsperiode
Forslag til Lokalplan 141 og Forslag til Tillæg 5 til Kommuneplan 2014 har været offentligt fremlagt til debat i otte uger i perioden fra den 7. september til og med den 2. november 2016. I perioden er der indkommet 35 høringssvar, som omfatter 141 punkter. Fem af høringssvarede indeholder bemærkninger til Forslag til Tillæg 5 til Kommuneplan 2014.

Høringssvarene i deres fulde længde sammen med skema med behandling af de indkomne høringssvar, der blev forelagt for Kommunalbestyrelsen den 31. januar 2017, kan ses i referatet af Kommunalbestyrelsens møde den 31. januar 2017, sag nr. 4 og 5. Se referatet her...

Som følge af de indkomne høringssvar er der foretaget mindre tilføjelser, præciseringer eller redaktionelle rettelser i de endelige planer. Ændringerne i de endelige planer fremgår af hhv. lokalplanen på side 4-6 og af kommuneplantillægget på side 2-3.

Miljøvurdering og sammenfattende redegørelse
I forbindelse med udarbejdelse af planforslagene blev der udarbejdet en miljøvurdering, som er afgrænset til at omfatte ni parametre: Trafik, trafikstøj, vind, lys- og skyggeforhold, regnvandshåndtering, tilgængelighed, affald i anlægsfasen, affald i driftsfasen og jordforurening. Miljøvurderingen er en vurdering af planens ind-virkning på miljøet. Når en lokalplan og et kommuneplantillæg bliver vedtaget endeligt, afløses miljøvurde-ringen af en sammenfattende redegørelse. I den sammenfattende redegørelse er der blandt andet redegjort for, hvordan miljøtemaerne er integreret i planen, og hvordan høringssvarene er taget i betragtning. Den sammenfattende redegørelse indgår i lokalplanen på side 70-72 og i kommuneplantillægget på side 11-12.

Retsvirkninger
I henhold til § 18 i Planloven må der ikke retligt eller faktisk etableres forhold, der er i strid med lokalpla-nens bestemmelser, med mindre Kommunalbestyrelsen har givet dispensation til det.

Klagevejledning for lokalplan og tillæg til kommuneplan
Lov nr. 1658 af 20. december 2016 om Planklagenævn.

Hvis du vil klage
Hvis du vil klage over en afgørelse, truffet af Rødovre Kommune, kan du klage til Planklagenævnet via Kla-geportalen, som du finder et link til på www.borger.dk og www.virk.dk . Klagen sendes via Klageportalen til Rødovre Kommune.
På Miljø- og Fødevareklagenævnets hjemmeside www.nmkn.dk er en vejledning til, hvordan man klager.
Når du klager, skal du med betalingskort betale et gebyr. Privatpersoner skal betale 900 kr. og virksomhe-der og organisationer skal betale 1.800 kr. (2016-niveau). Du betaler gebyret med betalingskort i Klagepor-talen. Gebyret bliver betalt tilbage, hvis du får helt eller delvist medhold i klagen. Klagen bliver først sendt videre til behandling, når gebyret er betalt.

Planklagenævnet skal som udgangspunkt afvise en klage, der kommer uden om Klageportalen, hvis der ikke er særlige grunde til det. Hvis du ønsker at blive fri for at bruge Klageportalen, skal du sende en begrundet anmodning til Rødovre Kommune rk@remove-this.rk.dk eller til Rødovre Kommune, Rødovre Parkvej 150, 2610 Rød-ovre. Rødovre Kommune videresender anmodningen til Planklagenævnet, som træffer afgørelse om, hvor-vidt din anmodning kan imødekommes.

Spørgsmål til domstolsprøvelse af afgørelser, der er truffet af kommunen i henhold til Lov om planlægning, skal være anlagt inden seks måneder efter, at afgørelsen er meddelt, jf. planlovens § 62, stk. 1.

Klagefrist
Klagefristen er fire uger fra annoncering på kommunens hjemmeside om vedtagelsen af planen.
Klagen har normalt ikke opsættende virkning, hvilket vil sige, at et byggeri eller andet ikke stoppes, med-mindre erhvervs- og vækstministeren eller Planklagenævnet bestemmer det.
Når kommunen har modtaget klagen via Klageportalen, videresender kommunen som udgangspunkt senest tre uger senere klagen til Planklagenævnet med en udtalelse. Du og eventuelt øvrige involverede får medde-lelse om evt. bemærkninger og en frist på tre uger til at fremsætte bemærkninger til kommunens udtalelse. Disse eventuelle bemærkninger skal sendes til Planklagenævnet via Klageportalen. Planklagenævnet kan, hvis klagen indeholder flere klagepunkter, begrænse sin efterprøvelse til de væsentligste klagepunkter.

Hvad kan der klages over
Der kan kun klages over retlige forhold, som bl.a. kan være:

  • om planen er tilvejebragt i overensstemmelse med planlovens procedureregler om borgerinddragelse mv.
  • om der er uoverensstemmelse mellem lokalplan og kommuneplan
  • om planloven, kommuneplanen og lokalplanen er fortolket korrekt
  • om et byggeprojekt er lokalplanpligtigt
  • om et anlæg forudsætter en VVM-vurdering
  • om en dispensation fra en lokalplan er lovlig
  • om almindelige forvaltningsretlige regler vedrørende habilitet, partshøring, ligebehandling m.m. er fulgt.


Visualisering af Rødovre Port set fra Tårnvej


Visualisering af Rødovre Port set fra den nye forplads ved Rødovre Stationsplads