Endelig vedtagelse af Tillæg 6 til Kommuneplan 2014

10/05-2017

Omdannelse og byudvikling i Bykernen med tilhørende helhedsplan for Bykernen.
Kommunalbestyrelsen vedtog den 25. april 2017 'Tillæg 6 til Kommuneplan 2014'.

Se Tillæg 6 til Kommuneplan 2014 (inklusiv den sammenfattende redegørelse på side 9-10) her...

Se helhedsplan for Bykernen her...

Tillæg 6 til Kommuneplan 2014
Tillæg 6 til Kommuneplan 2014 er udarbejdet for at danne et nødvendigt kommuneplangrundlag, således at den fremtidige byudvikling i Bykernen kan ske i overensstemmelse med intentionerne i helhedsplanen for Bykernen.

Planen er, at Bykernen skal udvikles med særligt fokus på at skabe bæredygtigt byliv i gode og oplevelsesrige byrum.

Kommuneplantillægget omhandler en række rammeområder. Ændringerne omfatter både afgrænsninger og bestemmelser for rammeområderne, der beskrives i kommuneplantillægget.

Høringsperiode
Forslag til 'Tillæg 6 til Kommuneplan 2014' med bilag har været i offentlig høring i otte uger fra den 14. december 2016 til og med den 8. februar 2017. I perioden er der indkommet 14 høringssvar.

Høringssvarene i deres fulde længde samt skema med behandling af de indkomne høringssvar, der blev forelagt for Kommunalbestyrelsen den 25. april 2017, kan ses i referatet fra Kommunalbestyrelsens møde den 25. april 2017, sag nr. 61.

Som følge af de indkomne høringssvar er der foretaget følgende to ændringer i kommuneplantillæg og helhedsplan:

 • I Rammeområde 5F08 ændres maks. antal etager fra min. to og maks. tre etager til to etager med en maks. bygningshøjde på 8,5 meter.
   
 • Benævnelsen af figuren over cykelstier på side 23 i helhedsplanen for Bykernen ændrer navn fra 'Cykelstier i Bykernen' til 'Nye cykelstier i Bykernen'.

Derudover er der foretaget få redaktionelle rettelser i tillæg og helhedsplan.

Miljøvurdering og sammenfattende redegørelse
Sideløbende med udarbejdelsen af planforslagene blev der udarbejdet en miljøvurdering, som er afgrænset til at omfatte fire parametre: Trafik, trafikstøj, regnvandshåndtering og detailhandel. Miljøvurderingen er en vurdering af planens indvirkning på miljøet. I forbindelse med den endelige vedtagelse af kommuneplantillægget er miljøvurderingen blevet afløst af en sammenfattende redegørelse. I den sammenfattende redegørelse er der blandt andet redegjort for, hvordan miljøtemaerne er integreret i planen, og hvordan høringssvarene er taget i betragtning. Den sammenfattende redegørelse indgår i kommuneplantillægget på side 9-10.

Retsvirkninger
Kommunalbestyrelsen er i henhold til Planlovens § 12 forpligtet til at arbejde for kommuneplanens realisering. Retsvirkningerne indtræder ved offentliggørelsen af det vedtagne kommuneplantillæg. Kommuneplantillæggets rammer er bindende for lokalplanlægning mv. Derimod har kommuneplantillægget ingen direkte retsvirkning for grundejere eller bygherrer.

Klagevejledning for tillæg til kommuneplan
Lov nr. 1658 af 20. december 2016 om Planklagenævn.

Hvis du vil klage over en afgørelse, truffet af Rødovre Kommune, kan du klage til Planklagenævnet via Klageportalen, som du finder et link til på www.borger.dk og www.virk.dk . Klagen sendes via Klageportalen til Rødovre Kommune.
På Miljø- og Fødevareklagenævnets hjemmeside www.nmkn.dk er en vejledning til, hvordan man klager.
Når du klager, skal du med betalingskort betale et gebyr. Privatpersoner skal betale 900 kr. og virksomheder og organisationer skal betale 1.800 kr. (2016-niveau). Du betaler gebyret med betalingskort i Klageportalen. Gebyret tilbagebetales, hvis du får helt eller delvist medhold i klagen.
Klagen bliver først sendt videre til behandling, når gebyret er betalt.

Planklagenævnet skal som udgangspunkt afvise en klage, der kommer uden om Klageportalen, hvis der ikke er særlige grunde til det. Hvis du ønsker at blive fri for at bruge Klageportalen, skal du sende en begrundet anmodning til Rødovre Kommune rk@remove-this.rk.dk eller til Rødovre Kommune, Rødovre Parkvej 150, 2610 Rødovre. Rødovre Kommune videresender anmodningen til Planklagenævnet, som træffer afgørelse om, hvorvidt din anmodning kan imødekommes.

Spørgsmål til domstolsprøvelse af afgørelser, der er truffet af kommunen i henhold til Lov om planlægning, skal være anlagt inden seks måneder efter, at afgørelsen er meddelt, jf. planlovens § 62, stk. 1.

Klagefristen er fire uger fra annoncering på kommunens hjemmeside om vedtagelsen af planen.
Klagen har normalt ikke opsættende virkning, hvilket vil sige, at et byggeri eller andet ikke stoppes, medmindre erhvervs- og vækstministeren eller Planklagenævnet bestemmer det.
Når kommunen har modtaget klagen via Klageportalen, videresender kommunen som udgangspunkt senest tre uger senere klagen til Planklagenævnet med en udtalelse. Du og eventuelt øvrige involverede får meddelelse om evt. bemærkninger og en frist på tre uger til at fremsætte bemærkninger til kommunens udtalelse. Disse eventuelle bemærkninger skal sendes til Planklagenævnet via Klageportalen.
Planklagenævnet kan, hvis klagen indeholder flere klagepunkter, begrænse sin efterprøvelse til de væsentligste klagepunkter.

Der kan kun klages over retlige forhold, som bl.a. kan være:

 • om planen er tilvejebragt i overensstemmelse med planlovens procedureregler om borgerinddragelse mv.
   
 • om planloven og kommuneplanen er fortolket korrekt
   
 • om et anlæg forudsætter en VVM-vurdering
   
 • om almindelige forvaltningsretlige regler vedrørende habilitet, partshøring, ligebehandling m.m. er fulgt.


Bykernens placering i Rødovre Kommune


Helhedsplanen for Bykernen