Kommunalvalg 2017 - oplysning om kandidatlister, listeforbund og valgforbund

29/08-2017

Den 21. november 2017 er der valg til Rødovres Kommunalbestyrelse. Der skal vælges 19 medlemmer for perioden 1. januar 2018 - 31. december 2021. Afstemningen sker fra kl. 8.00 - kl. 20.00 på i alt 6 afstemningssteder i Rødovre Kommune.

Valgret og valgbarhed til Kommunalbestyrelsen

Valgret til Kommunalbestyrelsen har enhver, der på valgdagen er fyldt 18 år, har fast bopæl i kommunen og som derudover har enten:

  1. dansk indfødsret,
  2. er statsborger i en af de øvrige medlemsstater i Den Europæiske Union,
  3. er statsborger i Island eller Norge eller
  4. uden afbrydelse har haft fast bopæl i riget i de sidste 3 år forud for valgdagen

Med virkning fra 1. juli 2016 er valgretten udvidet til også at omfatte personer, som er frataget den retlige handleevne efter værgemålslovens § 6, når disse i øvrigt opfylder valgretsbetingelserne nævnt ovenfor.

Med virkning fra 1. juli 2017 er valgretten afskaffet for følgende personer:

  • Udlændinge på tålt ophold
  • Udvisningsdømte udlændinge
  • Administrativt udviste udlændinge
  • Udlændinge, som fra udlandet indsættes direkte til afsoning i en af kriminalforsorgens institutioner

Valgbar til Kommunalbestyrelsen er enhver, der har valgret til Kommunalbestyrelsen, og som senest 43 dage før valgdagen opfylder valgretsbetingelserne, bortset fra aldersbetingelsen og betingelsen vedrørende varigheden af forudgående fast bopæl i riget, jf. dog § 4. 

Opstilling til kommunalvalget

Ved opstilling til kommunalvalget skal der udfyldes en kandidatliste.  Du kan få formularen til kandidatlisten og formularen til anmeldelse af listeforbund og/eller valgforbund ved henvendelse til valgsekretariatet på Rødovre Rådhus, 1. sal, værelse 121 eller 125. Du kan også få formularen tilsendt ved henvendelse på telefon 36 37 70 06 eller pr. mail: g8@remove-this.rk.dk

Kandidatlisten

Kandidatlisten må maksimalt indeholde 4 kandidater mere end der skal vælges til Kommunalbestyrelsen, dvs. 23 kandidater. Listen skal være underskrevet af mindst 25 stillere og højest 50 stillere, der bor i Rødovre Kommune. Det anbefales, at der indhentes underskrifter fra lidt flere end mindstetallet, da erfaringen viser, at enkelte stillere bliver slettet, f.eks. fordi de ikke bor i kommunen eller er stiller på en anden kandidatliste.

Kandidatlister kan tidligst indleveres 9 uger inden valgdagen, dvs. den 19. september 2017 og skal senest indleveres 7 uger inden valgdagen, dvs. tirsdag den 3. oktober 2017 kl. 12.00.

Kandidatlisterne afleveres til valgsekretariatet på Rødovre rådhus.

Fritagelse for mindste antal stillere

Efter anmodning fritager valgbestyrelsen de kandidatlister, der ved sidste kommunalbestyrelsesvalg opnåede repræsentation i Kommunalbestyrelsen og som fortsat er repræsenteret i Kommunalbestyrelsen 9 uger før valgdagen, for kravet om indsamling af underskrifter fra mindste antal stillere.

Kandidatlister der anmoder om fritagelse fra mindste antal stillere, kan tidligst indleveres 11 uger før valgdagen, dvs. den 5. september 2017 og skal senest indleveres 9 uger inden valgdagen, dvs. tirsdag den 19. september 2017 kl. 12.00.

Anmeldelse af listeforbund og/eller valgforbund

Anmeldelse af listeforbund og/eller valgforbund skal indleveres til valgsekretariatet senest 43 dage inden valgdagen, dvs. mandag den 9. oktober 2017 kl. 12. Antallet af kandidater på kandidatlister, der indgår listeforbund, må i alt højst udgøre 8 mere end det antal medlemmer, der skal vælges til Kommunalbestyrelsen, dvs. 27 kandidater. Anmeldelse skal for hver kandidatliste være underskrevet af kandidatlistens repræsentant.

Ovennævnte tidsfrister er lovbestemte, og der gives derfor ikke dispensation for tidsfristerne.