Vedtagelse af lokalplan for Islevdal Erhvervskvarter

05/12-2017

Kommunalbestyrelsen har den 28. november 2017 vedtaget Lokalplan 142 Islevdal Erhvervskvarter samt Tillæg 11 til Kommuneplan 2014.

Se Lokalplan 142 Islevdal Erhvervskvarter

Se Tillæg 11 til Kommuneplan 2014

Planerne kan desuden hentes i Borgerservice på rådhuset, Rødovre Parkvej 150 og i Teknisk Forvaltning, Tæbyvej 77 samt på bibliotekerne.

Lokalplan 142 Islevdal Erhvervskvarter

Lokalplan 142 har til formål at danne grundlag for en udvikling af Islevdal Erhvervskvarter, som er i tråd Kommuneplan 2014’s visioner om et moderne fremtidsrettet erhvervskvarter. Det betyder blandt andet, at der bliver mulighed for fortætning og etablering af nye anvendelser som kontor og service i de stationsnære områder tæt på den kommende letbane station i Rødovre nord. I den sydlige del af lokalplanområdet, fastholdes arealerne til bl.a. pladskrævende varer, transport og fremstillingsvirksomheder.  Lokalplanen har desuden fokus på en forskønnelse af arealer og facader ud mod Islevdalvej samt muligheden for etablering af nye gang- og cykelforbindelser til og fra området.

Tillæg 11 til Kommuneplan 2014

Tillæg 11 til Kommuneplan 2014 er udarbejdet for at danne et nødvendigt kommuneplangrundlag som giver mulighed for at omdanne og udvikle i overensstemmelse med visionerne for området.

Tillæg 11 til Kommuneplan 2014 indeholder en justering af rammeafgrænsningen mellem IE02 og IE04 og mellem IE05 og IE04. Rammeafgrænsningen mellem IE05 og IE04 tilpasses for at præcisere afgrænsningen af det stationsnære område. Rammeafgrænsningen mellem IE02 og IE04 tilpasses for at medtage matriklen 40d, som er en stor grund beliggende i umiddelbar nærhed til hoved- og motorvej. Grunden er derfor optimal til detailhandel for pladskrævende varer, som den sydlige del af området bl.a. udlægges til. Anvendelserne idrætsanlæg og institutioner i Rammeområde 1E05 udgår for at give plads til anvendelser, som i højere grad er i tråd med visionerne for området. Desuden er anvendelser, bygningshøjder, etageantal og parkeringsnormer for rammeområderne præciseret.

Høringsperiode

Forslag til Lokalplan 142 Islevdal Erhvervskvarter samt Forslag til Tillæg 11 til Kommuneplan 2014 har været i offentlig høring i 10 uger i perioden fra den 5. juli 2017 til og med den 13. september 2017. I perioden er der indkommet 16 høringssvar.

Du kan finde høringssvarene i deres fulde længde på Rødovre Kommunes digitale høringsportal. Skema med behandling af de indkomne høringssvar findes i referat for Kommunalbestyrelsesmøde den 28. november 2017 på rk.dk.

Yderligere oplysninger om planerne kan fås i Byplanafdelingen i Teknisk Forvaltning, Tæbyvej 77, tlf. 36 37 70 00.

Planerne er ikke miljøvurderet

I henhold til Lov om miljøvurdering af planer og programmer skal Rødovre Kommune gennemføre en miljøvurdering, hvis planer må antages at få væsentlig indflydelse på miljøet. Det er ved indledende miljøscreening og -scoping vurderet, at planerne ikke er omfattet af lovens krav om, at der skal foretages en miljøvurdering. Dette begrundes med, at planerne ikke antages at få væsentlig indvirkning på miljøet.

Retsvirkninger

Kommunalbestyrelsen er i henhold til planlovens § 12 forpligtet til at arbejde for kommuneplanens realisering. Retsvirkningerne indtræder ved offentliggørelsen af det vedtagne kommuneplantillæg. Kommuneplantillæggets rammer er bindende for lokalplanlægning mv. Derimod har kommuneplantillægget ingen direkte retsvirkning for grundejere eller bygherrer. I henhold til § 18 i planloven må der ikke retligt eller faktisk etableres forhold, der er i strid med lokalplanens bestemmelser med mindre Kommunalbestyrelsen har givet dispensation hertil.

Klagevejledning

Se lov nr. 1658 af 20. december 2016 om planklagenævn.

Hvis du vil klage

Hvis du vil klage over retlige forhold i forbindelse med en afgørelse truffet af Rødovre Kommune, kan du klage til Miljø- og Fødevareklagenævnet/Planklagenævnet via Klageportalen, som du finder på borger.dk eller virk.dk.

Du logger på Klageportalen med NEM-ID. En klage er indgivet, når den er tilgængelig for Rødovre Kommune via Klageportalen. Når du klager, skal du betale et gebyr på 900 kr. for borgere og 1.800 kr. for virksomheder, organisationer og offentlige myndigheder.

I Klageportalen sendes din klage automatisk først til Rødovre Kommune. Hvis Rødovre Kommune fastholder afgørelsen, sender Rødovre Kommune klagen videre til behandling i nævnet via Klageportalen. Du får besked om videresendelsen.

Fritagelse for at bruge Klageportalen

Miljø- og Fødevareklagenævnet/Planklagenævnet afviser din klage, hvis du sender den uden om Klageportalen, medmindre du forinden er blevet fritaget for brug af Klageportalen. Hvis du ønsker at blive fritaget for at bruge Klageportalen, skal du sende en begrundet anmodning til Rødovre Kommune. Rødovre Kommune videresender herefter din anmodning til nævnet, som træffer afgørelse om, hvorvidt du kan fritages. Se betingelserne for at blive fritaget på Miljø- og Fødevareklagenævnets hjemmeside.

Klagefrist

Klagefristen er fire uger fra annoncering på kommunens hjemmeside om vedtagelsen af planen.

Hvad kan der klages over

Der kan kun klages over retlige forhold, som bl.a. kan være:

  • Om planen er tilvejebragt i overensstemmelse med planlovens procedureregler om borgerinddragelse mv.
  • Om der er uoverensstemmelse mellem lokalplan og kommuneplan
  • Om planloven, kommuneplanen og lokalplanen er fortolket korrekt
  • Om et byggeprojekt er lokalplanpligtigt
  • Om et anlæg forudsætter en VVM-vurdering
  • Om en dispensation fra en lokalplan er lovlig
  • Om almindelige forvaltningsretlige regler vedrørende habilitet, partshøring, ligebehandling m.m. er fulgt.

Eventuel domstolsprøvelse

Hvis du vil have Planklagenævnets afgørelse behandlet af en domstol, skal dette ske inden seks måneder efter, at deres afgørelse er meddelt. Uanset om der anlægges retssag, er man forpligtet til at rette sig efter Planklagenævnets afgørelse, indtil domstolen måtte bestemme noget andet.