Lokalplan for Rødovrevej 239 vedtaget

19/12-2017

Kommunalbestyrelsen har den 28. november 2017 vedtaget Lokalplan 143 Rødovrevej 239 samt Tillæg 10 til Kommuneplan 2014.

Se Lokalplan 143 her

Se Tillæg 10 til Kommuneplan 2014 her

Planerne kan desuden hentes i Borgerservice på Rådhuset, Rødovre Parkvej 150 og i Teknisk Forvaltning, Tæbyvej 77 samt på bibliotekerne.

Lokalplan 143 Rødovrevej 239

Lokalplan 143 har til formål at skabe mulighed for omdannelse af en eksisterende erhvervsbebyggelse, som indeholder kontorer og en lagerhal – til ca. 50 familieboliger, mindre erhvervs funktioner i underetagen ud mod Rødovrevej og et grønt fællesareal i den vestlige del af området.

Tillæg 10 til Kommuneplan 2014

Tillæg 10 er udarbejdet i sammenhæng med Lokalplan 143. I den forbindelse er der oprettet et nyt Rammeområde 5F16 Rødovrevej 239. Formålet med tillægget er at øge bebyggelsesprocenten fra 60 til 80 og at fastsætte parkeringsnormen for det stationsnære område. Derved dannes der plangrundlag for omdannelse af den eksisterende erhvervsbebyggelse jf. Lokalplan 143 og det sikres, at dette kan ske i overensstemmelse med intentionerne i Kommuneplan 2014 og indenfor stationsnærhedsprincippet, i henhold til Fingerplan 2013 – landsplandirektivet for planlægning i hovedstadsområdet.

Høringsperiode

Forslag til Lokalplan 143 samt Forslag 10 til Kommuneplan 2014 har været i offentlig høring i 9 uger i perioden fra den 7. juni 2017 til og med den 9. august 2017. Ved høringsperiodens ophør var der ikke indkommet høringssvar.

Yderligere oplysninger om planerne kan fås i Byplanafdelingen i Teknisk Forvaltning, Tæbyvej 77, tlf. nr.
3637 7000.

Planen er ikke miljøvurderet

I henhold til Lov om miljøvurdering af planer og programmer skal Rødovre Kommune gennemføre en miljøvurdering, hvis Lokalplan 143 og Tillæg 10 til Kommuneplan 2014 må antages at få væsentlig indflydelse på miljøet. Det er ved indledende miljøscreening og -scoping vurderet, at planerne ikke er omfattet af lovens krav om, at der skal foretages en miljøvurdering. Dette begrundes med, at planen ikke antages at få væsentlig indvirkning på miljøet.

Retsvirkninger

Kommunalbestyrelsen er i henhold til Planlovens § 12 forpligtet til at arbejde for kommuneplanens realisering. Retsvirkningerne indtræder ved offentliggørelsen af det vedtagne kommuneplantillæg. Kommuneplantillæggets rammer er bindende for lokalplanlægning mv. Derimod har kommuneplantillægget ingen direkte retsvirkning for grundejere eller bygherrer.

I henhold til § 18 i Planloven må der ikke retligt eller faktisk etableres forhold, der er i strid med lokalplanens bestemmelser, med mindre Kommunalbestyrelsen har givet dispensation hertil.

Klagevejledning

Lov nr. 1658 af 20. december 2016 om Planklagenævn.

Hvis du vil klage over en afgørelse, truffet af Rødovre Kommune, kan du klage til Planklagenævnet via Klageportalen, som du finder et link til på www.borger.dk og www.virk.dk . Klagen sendes via Klageportalen til Rødovre Kommune.

På Miljø- og Fødevareklagenævnets hjemmeside www.nmkn.dk er en vejledning til, hvordan man klager.
Privatpersoner skal betale 900 kr. og virksomheder og organisationer skal betale 1.800 kr. i gebyr for at klage (2016-niveau). Gebyret tilbagebetales, hvis du får helt eller delvist medhold i klagen. Klagen bliver først sendt videre til behandling, når gebyret er betalt.

Planklagenævnet skal som udgangspunkt afvise en klage, der kommer uden om Klageportalen, hvis der ikke er særlige grunde til det. Hvis du ønsker at blive fri for at bruge Klageportalen, skal du sende en begrundet anmodning til Rødovre Kommune rk@remove-this.rk.dk eller til Rødovre Kommune, Rødovre Parkvej 150, 2610 Rødovre. Rødovre Kommune videresender anmodningen til Planklagenævnet, som træffer afgørelse om, hvorvidt din anmodning kan imødekommes.

Spørgsmål til domstolsprøvelse af afgørelser, der er truffet af kommunen i henhold til Lov om planlægning, skal være anlagt inden seks måneder efter, at afgørelsen er meddelt, jf. planlovens § 62, stk. 1.

Klagefristen er fire uger fra annoncering på kommunens hjemmeside om vedtagelsen af planerne.
Klagen har normalt ikke opsættende virkning, hvilket vil sige, at et byggeri eller andet ikke stoppes, med-mindre erhvervs- og vækstministeren eller Planklagenævnet bestemmer det.

Når kommunen har modtaget klagen via Klageportalen, videresender kommunen som udgangspunkt senest tre uger senere klagen til Planklagenævnet med en udtalelse. Du og eventuelt øvrige involverede får meddelelse om evt. bemærkninger og en frist på tre uger til at fremsætte bemærkninger til kommunens udtalelse. Disse eventuelle bemærkninger skal sendes til Planklagenævnet via Klageportalen.

Planklagenævnet kan, hvis klagen indeholder flere klagepunkter, begrænse sin efterprøvelse til de væsentligste klagepunkter.

Der kan kun klages over retlige forhold, som bl.a. kan være:

  • om planerne er tilvejebragt i overensstemmelse med planlovens procedureregler om borgerinddragelse mv.
  • om planloven og kommuneplanen er fortolket korrekt
  • om et anlæg forudsætter en VVM-vurdering
  • om almindelige forvaltningsretlige regler vedrørende habilitet, partshøring, ligebehandling m.m. er fulgt.

 

Simpel illustration af fremtidig bebyggelse på Rødovrevej 239.

 

Skitse af gårdrum og ankomstarealer mellem rækkehusene.

 

Skitse af gårdrum og facade mod syd.