Kend dine 'vinterpligter' som grundejer

22/02-2018

Vintervejret banker på døren i den kommende weekend, hvor især temperaturerne i nattetimerne vil nå langt under frysepunktet. Som grundejer er det derfor vigtigt, at du kender dine pligter i forhold til snerydning og glatførebekæmpelse.

Snerydning og glatførebekæmpelse på offentlige veje

Ved vintervejr skal grundejerne snerydde og foranstalte mod glatføre, som skal påbegyndes snarest muligt efter snefald og når glatføre indtræder, jf. "Lov om offentlige veje",§ 63-67. 

Rydningspligten ved snefald, samt glatførebekæmpelse, omfatter strækningen langs egen ejendom, som ligger i ubrudt forlængelse af en gå- eller kørselsadgang til ejendommen, samt omkring brandhaner, brandalarmskabe og installationer til trafikregulering, der findes på strækningen.

Grundejere pålægges at foretage snerydning og glatførebekæmpelse af fortove, torve og pladser, som ligger indenfor 10 m fra matrikelskel, såfremt det ligger i ubrudt forlængelse af en gå - eller kørselsadgang til ejendommen. 

Uanset hvem, der har pligt til snerydning på fortov og kørebane, har grundejeren pligt til at rydde trapper til egen ejendom for sne. 

Glatførebekæmpelse skal udføres med vejsalt, saltlage med minimumblandingsforholdet 1:4, grus eller med kemiske tømidler, som er godkendt til glatførebekæmpelse. 

Snerydning og glatførebekæmpelse på private fællesveje 

Ved vintervejr skal grundejerne snerydde og foranstalte mod glatføre, som skal påbegyndes snarest muligt efter snefald og når glatføre indtræder jf. "Lov om private fællesveje", § 80-81. 

Rydningspligten ved snefald, samt glatførebekæmpelse, omfatter færdselsarealer langs matriklen ud til vej midten. 

Glatførebekæmpelse skal udføres med vejsalt, saltlage med minimumblandingsforholdet 1:4, grus eller med kemiske tømidler, som er godkendt til glatførebekæmpelse.

Læs mere i 'Regulativ for grundejerforpligtelser i Rødovre Kommune'