Endelig vedtagelse af Kommuneplan 2022

29/06-2022

Kommunalbestyrelsen har den 21. juni 2022 vedtaget Kommuneplan 2022 – Sammen om et bæredygtigt Rødovre.

Kommuneplan 2022

Kommuneplan 2022 er en fuld revision af Kommuneplan 2018. Med udgangspunkt i Rødovrestrategi 2020 er kommuneplanen revideret med fokus på bærdygtig byudvikling.

Den er for første gang udgivet i digitalt format. 

Se Kommuneplan 2022 og den sammenfattede redegørelse (Miljøvurdering).

Høringsperiode

Forslag til Kommuneplan 2022 har været i offentlig høring i otte uger i perioden fra den 5. januar 2022 til den 2. marts 2022.

I høringsperioden er der indkommet 41 høringssvar. Desuden har Bolig- og planstyrelsen haft bemærkninger til kommuneplanforslaget. Høringssvar og bemærkninger har ført til 16 ændringer i den endelige Kommuneplan 2022. Det er vurderet at ændringerne ikke giver anledning til en supplerende høring for hele eller dele af Kommuneplan 2022.

Du kan finde høringssvarene i deres fulde længe og skema med behandling af de indkomne høringssvar under kommunalbestyrelsens dagsordener under 'Dagsorden og referat' 21. juni 2022 (sag nr. 104). Her kan du også se alle ændringer foretaget i Kommuneplan 2022 samt en række bemærkninger til det videre arbejde med Kommuneplanen i medfør af høringssvarene.

Planen er miljøvurderet

I henhold til Lov om miljøvurdering af planer og programmer skal Rødovre Kommune gennemføre en miljøvurdering, hvis Kommuneplan 2022 må antages at få væsentlig indflydelse på miljøet. Det er ved indledende miljøscreening og -scoping vurderet, at der, ved den byudvikling som forslaget giver mulighed for, kan være væsentlige indvirkninger på miljøet. Der er derfor sideløbende med udarbejdelsen af kommuneplanen blevet udarbejdet en miljøvurdering, som er afgrænset til at omfatte 4 parametre: 'Ændring af rammer for bebyggelsers omfang', 'ændring af anvendelser', 'infrastrukturanlæg – BRT (Bus Rapid Transit) og de gennemskærende veje' og 'kulturarv'.

Afgrænsningen af miljøvurderingen har været fremsendt i stjernehøring hos Kroppedal Museum, HOFOR A/S og Rødovre Kommunes forvaltninger. 

Rødovre Kommune modtog ingen høringssvar til afgrænsningen af miljøvurderingen.

Planens retsvirkninger 

Kommunalbestyrelsen er i henhold til Planlovens §12 forpligtet til at arbejde for kommuneplanens realisering. Kommuneplanens retningslinjer og rammer er bindende for lokalplanlægningen. 

Kommunalbestyrelsen kan efter Planlovens § 12, stk. 2 og 3 udstede forbud mod udstykning og bebyggelse i strid med rækkefølgebestemmelserne, og mod bebyggelse eller ændret anvendelse i strid med rammebestemmelserne.

Retsvirkningerne indtræder ved offentliggørelsen af den vedtagne kommuneplan.

Klagevejledning

Hvad kan du klage over?

Du kan klage til Planklagenævnet over retlige spørgsmål. Øvrige spørgsmål kan der ikke klages over til anden administrativ myndighed.

Hvem kan klage?

Du kan klage, hvis du er klageberettiget. Klageberettigede er enhver, der har en retlig interesse i afgørelsen samt landsdækkende foreninger, der har til formål at beskytte natur og miljø eller har væsentlige brugerinteresser i arealanvendelse.

Klagefrist

Klagefristen udløber fire uger efter, at plangrundlaget er offentliggjort.

Vær opmærksom på, at du som klager selv er ansvarlig for, om klagen er korrekt indgivet, inden klagefristen udløber.

Sådan klager du

Du skal sende klagen via Planklagenævnets digitale klageportal. Find Klageportalen på nævneneshus.dk. Klagen sendes automatisk via Klageportalen til Rødovre Kommune. Planklagenævnet skal som udgangspunkt afvise en klage, der kommer uden om Klageportalen, hvis der ikke er særlige grunde til det. Hvis du ønsker at blive fritaget for at bruge Klageportalen, skal du sende en begrundet anmodning til Planklagenævnet.

Klagegebyr

Når du klager, skal du betale et gebyr:- Privatpersoner skal betale et gebyr på 900 kr.- Virksomheder og organisationer skal betale et gebyr på 1.800 kr.Du betaler gebyret med betalingskort i Klageportalen. Gebyret tilbagebetales, hvis du får helt eller delvist medhold i klagen.Domstolsprøvelse

Søgsmål til domstolsprøvelse af afgørelser, der er truffet af kommunen i henhold til lov om planlægning, skal være anlagt inden seks måneder efter, at afgørelsen er meddelt.

Hvis du vil vide mere

Læs mere om klagereglerne i Planklagenævnets Vejledning på nævneneshus.dk.