Lokalplan 145 for Karrébyen vedtaget

02/07-2019

Kommunalbestyrelsen har den 25. juni 2019 vedtaget Lokalplan 145 for Karrébyen.

Planen er offentliggjort den 2. juli 2019 på Rødovre Kommunes hjemmeside www.rk.dk under ”AKTUELT” og på Erhvervsstyrelsens Planinfo www.plandata.dk.

Se den endelige lokalplan

Om Lokalplan 145

Lokalplan 145 Karrébyen skal give mulighed for omdannelse af et større område i det centrale Rødovre.

I overensstemmelse med helhedsplanen for Bykernen skabes der mulighed for omdannelse af det område, der i helhedsplanen benævnes 'Karrébyen', til et blandet bolig og erhvervsområde med et centralt offentligt byrum kaldet 'Hovedstrøget'.

Lokalplanen består af to dele - del 1 med redegørelse og bestemmelser, samt del 2 med designmanual.

Lokalplanen erstatter en del af Lokalplan 27, Lokalplan 58, Lokalplan 131 og en del af Byplanvedtægt 18.

Høringsperiode

Forslag til Lokalplan 145 har været i offentlig høring fra den 7. februar til 8. april 2019.

I høringsperioden er der indkommet 18 høringssvar fra enkeltpersoner, boligforeninger og andre foreninger. I høringssvarene udtrykkes der generelt en positiv holdning til den forestående udvikling. I høringssvarene sættes der desuden fokus på spørgsmål omkring byggefelter og bebyggelse, boligtyper, tilgængelighed, tryghed, busforbindelser, klima- og energitiltag, cykelparkering, sol- og skyggeforhold, trafikale forhold, byrum og detailhandel.

Rødovre Kommune inviterede til et borgermøde den 1. april 2019. Omkring 200 personer deltog i mødet. Generelt var der en god stemning på mødet og der blev stillet mange gode spørgsmål indenfor emnerne trafik, parkering, boligtyper og bylivet.

Derudover har to grundejere i lokalplanområdet været til møde i Teknisk Forvaltning i forbindelse med høringen.På baggrund af den offentlige høring og de afholdte møder er der foretaget ændringer i lokalplanen. Ændringerne kan ses i lokalplanens del 1 på side 3-5.

Behandling af høringssvar

Du se det materiale Kommunalbestyrelsen har behandlet i forbindelse med den endelige vedtagelse her på vores hjemmeside. Herunder samtlige indkomne høringssvar og Teknisk Forvaltnings besvarelse, opsamling fra borgermødet og referater fra de to afholdte møder. Du finder sagen her ved at vælge mødedatoen d. 25. juni 2019.

Planen er ikke miljøvurderet

I henhold til Lov om miljøvurdering af planer og programmer skal Rødovre Kommune gennemføre en miljøvurdering, hvis Lokalplan 145 må antages at få væsentlig indflydelse på miljøet. Det er ved indledende miljøscreening og -scoping vurderet, at planen ikke er omfattet af lovens krav om, at der skal foretages en miljøvurdering. Det begrundes med, at planen ikke antages at få væsentlig indvirkning på miljøet. I forbindelse med helhedsplanen for Bykernen blev der udarbejdet en miljøvurdering, der også omfatter nærværende område.

Retsvirkninger

I henhold til § 18 i Planloven må der ikke retligt eller faktisk etableres forhold, der er i strid med lokalplanens bestemmelser, med mindre Kommunalbestyrelsen har givet dispensation hertil.

Klagevejledning

Hvis du vil klage over vedtagelsen kan du klage til Planklagenævnet via Klageportalen, som du finder et link til på www.borger.dk og www.virk.dk. Du logger på med Nem-ID. En klage er indgivet, når den er tilgængelig for Rødovre Kommune via klageportalen.

Når man klager, skal der betales et klagegebyr. Gebyret er på 900,- kr. for privatpersoner og 1.800,- kr. for virksomheder, organisationer og offentlige myndigheder. På Nævnenes Hus' hjemmeside under Planklagenævnet er en vejledning til, hvordan man klager.

I klageportalen sendes din klage automatisk til Rødovre Kommune. Hvis Rødovre Kommune fastholder afgørelsen, sender Rødovre Kommune klagen videre til behandling i nævnet via klageportalen. Du får besked om videresendelsen.

Planklagenævnet afviser din klage, hvis du sender den uden om klageportalen, medmindre du forinden er blevet fritaget for brug af klageportalen. Hvis du ønsker at blive fritaget for at bruge klageportalen, skal du sende en begrundet anmodning til Planklagenævnet. Nævnet afgør herefter, om du kan fritages for at bruge klageportalen.

Klagefristen er fire uger fra afgørelsen er meddelt. Er afgørelsen offentligt bekendtgjort, regnes klagefristen dog altid fra bekendtgørelsen. Hvis klagefristen udløber på en helligdag, forlænges klagefristen til følgende hverdag. En klage har normalt ikke opsættende virkning efter lovgivningen.

Planklagenævnet kan træffe afgørelse om at fravige lovgivningens udgangspunkt i særlige tilfælde.

Spørgsmål til domstolsprøvelse af afgørelser, der er truffet af kommunen i henhold til Lov om planlægning, skal være anlagt inden seks måneder efter, at afgørelsen er meddelt, jf. planlovens § 62, stk. 1.

Yderligere oplysninger om planerne kan fås i Byplanafdelingen i Teknisk Forvaltning, Tæbyvej 77, telefon 36 37 70 00.