Endelig vedtagelse af Lokalplan 148

07/10-2020

Kommunalbestyrelsen har den 29. september 2020 vedtaget Lokalplan 148 Temalokalplan for åben-lavboligområder.

Planerne kan findes på Erhvervsstyrelsens Planinfo eller læses i et printet eksemplar på bibliotekerne eller i Borgerservice på rådhuset, Rødovre Parkvej 150.

Lokalplan 148 Temalokalplan for åben-lav-boligområder

Lokalplan 148 skal sikre, at områderne inden for lokalplanområdet forbliver grønne og åbne boligområder. Særligt omkring bestemmelserne om markante træer og solenergianlæg lægger lokalplanen op til dialog med den enkelte grundejer om vedkommendes konkrete sag i forhold til udmøntning af intentionerne i lokal-planen. 

Lokalplanen gælder for områder, hvor der ikke i dag ligger lokalplaner, men aflyser til gengæld en lang række deklarationer inden for området.

Høringsperiode

Forslag til Lokalplan 148 – Temalokalplan for åben-lav-boligområder, har været i offentlig høring i otte uger i perioden fra den 12. februar 2020 til og med den 8. april 2020. I perioden er der kommet høringssvar fra 63 enkeltpersoner, grundejerforeninger og andre foreninger. Der er derudover indkommet ét høringssvar efter høringsperioden udløb, som er taget med i behandlingen af høringssvarene.

I høringssvarene er der fokus på spørgsmål omkring parkering, campingvogne, overkørsler, bebyggelses-procent og boligstørrelser, grund- og husværdi, byggelinjer, kommunens definitioner på opholdsareal, ved-ligehold og oplag, hegn, befæstelsesgrad, træer, varmepumper, solenergi, inddækning af affaldsbeholdere, vindmøller, antenner, belysning, samt høringsfristen.

Du kan finde høringssvarene i deres fulde længde samt skema med behandling af de indkomne høringssvar her på vores hjemmeside under referater fra afholdte møder.

Som følge af de indkomne høringssvar, er der foretaget 14 ændringer i planen. Ændringerne omhandler: parkering, campingvogne m.fl., belysning, opholdsareal, udendørs oplag, hegn, befæstelse, markante træer, varmepumper, solenergianlæg, tekniske anlæg, antenner/paraboler og affaldsbeholdere.

Der er der desuden justeret i § 7.1 om Reflekterende overflader samt tilføjet et bilag med oplistning af samtlige deklarationer, der aflyses helt eller delvis af lokalplanen. 

Derudover er der foretaget enkelte redaktionelle rettelser i planen.

Yderligere oplysninger om planerne kan fås i Byplanafdelingen i Teknisk Forvaltning, Tæbyvej 77, telefon 36 37 70 00.

Planen er ikke miljøvurderet 

I henhold til Lov om miljøvurdering af planer og programmer skal Rødovre Kommune gennemføre en miljøvurdering, hvis Lokalplan 148 – Temalokalplan for åben-lav-boligområder må antages at få væsentlig ind-flydelse på miljøet. Det er ved indledende miljøscreening og -scoping vurderet, at planen ikke er omfattet af lovens krav om, at der skal foretages en miljøvurdering. Dette begrundes med, at planen ikke antages at få væsentlig indvirkning på miljøet.

Retsvirkninger

I henhold til § 18 i Planloven må der ikke retligt eller faktisk etableres forhold, der er i strid med lokalplanens bestemmelser, med mindre Kommunalbestyrelsen har givet dispensation hertil.

Klagevejledning

Hvis du vil klage over vedtagelsen af planerne, kan du klage til Planklagenævnet via Klageportalen, som du finder et link til på www.borger.dk og www.virk.dk Du logger på med Nem-ID. En klage er indgivet, når den er tilgængelig for Rødovre Kommune via klageportalen.

Når man klager, skal der betales et klagegebyr. Gebyret er på 900 kr. for privatpersoner og 1.800 kr. for virksomheder, organisationer og offentlige myndigheder. På Nævnenes Hus hjemmeside www.naevneneshus.dk under Planklagenævnet er en vejledning til, hvordan man klager.

I klageportalen sendes din klage automatisk til Rødovre Kommune. Hvis Rødovre Kommune fastholder afgørelsen, sender Rødovre Kommune klagen videre til behandling i nævnet via klageportalen. Du får besked om videresendelsen.

Planklagenævnet afviser din klage, hvis du sender den uden om klageportalen, medmindre du forinden er blevet fritaget for brug af klageportalen. Hvis du ønsker at blive fritaget for at bruge klageportalen, skal du sende en begrundet anmodning til Planklagenævnet. Nævnet afgør herefter, om du kan fritages for at bruge klageportalen.

Klagefristen er fire uger fra afgørelsen er meddelt. Er afgørelsen offentligt bekendtgjort, regnes klagefristen dog altid fra bekendtgørelsen. Hvis klagefristen udløber på en helligdag, forlænges klagefristen til følgende hverdag.

En klage har normalt ikke opsættende virkning efter lovgivningen. Planklagenævnet kan træffe afgørelse om at fravige lovgivningens udgangspunkt i særlige tilfælde.

Spørgsmål til domstolsprøvelse af afgørelser, der er truffet af kommunen i henhold til Lov om planlægning, skal være anlagt inden seks måneder efter, at afgørelsen er meddelt, jf. planlovens § 62, stk. 1.