Endelig vedtagelse af Lokalplan 151

30/06-2021

Kommunalbestyrelsen har den 22. juni 2021 vedtaget 'Lokalplan 151 Valhøj Skole samt Tillæg 5' til Kommuneplan 2018.

Se Lokalplan 151 – Valhøj Skole

Se Tillæg 5 til Kommuneplan 2018

Lokalplanen er også offentliggjort på Erhvervsstyrelsens Planinfo.

Lokalplan 151 Valhøj Skole samt Tillæg 5 til Kommuneplan 2018

Planerne har til formål at skabe det planmæssige grundlag for en udvidelse af Valhøj Skole, som samtidig styrker skolens idrætsprofil, sikrer bevaringen af skolens hovedbygning og området som udpeget kulturmiljø. Udvidelsen omfatter en ny indskolingsbygning, ny udskolingsbygning, ny multihal i tilknytning til skolens eksisterende festsal samt en modernisering af skolens udearealer.

Lokalplanforslaget giver mulighed for byggeri i op til 4 etager. Derfor er rammebestemmelserne i kommuneplantillægget om etagehøjde ændret fra maks. 3 etager til maks. 4 etager i rammeområde 4D03. I kommuneplantillægget foretages også en justering af rammeområdets afgrænsning. Det gælder Rødovre Kommunes parkeringsareal på Rødager Allé (matrikel 9g), som overføres fra boligområde 4B18 til offentlig område 4D03.

Kommuneplantillægget indeholder også en ændring af retningslinjer for offentlige områder - undervisning. I stedet for et generelt kommuneplankrav om 1 p-plads pr. 100 m2 etageareal og 4 cykel p-pladser pr. 100 m2 etageareal, er kommuneplankravet fremover, at parkeringsnormen i lokalplaner for offentlige områder - undervisning skal fastsættes ud fra en samlet vurdering af det konkrete parkeringsbehov.

Høringsperiode

Forslag til Lokalplan 151 – Valhøj Skole samt Forslag til Tillæg 5 til Kommuneplan 2018 har været i offentlig høring i 8 uger i perioden fra den 3. februar til og med den 31. marts 2021. I perioden er der 13 høringssvar til planforslagene fra enkeltpersoner (ét af høringssvarene fra flere beboere på Tårnvej) og fra Helsingør Stiftsøvrighed.

Du kan finde høringssvarene i deres fulde længde samt skema med behandling af de indkomne høringssvar på Rødovre Kommunens hjemmeside under referater for afholdte møder i kommunalbestyrelsen.

Der er foretaget én ændring i den endelige lokalplan i forhold til forslaget, og enkelte redaktionelle ændringer i begge planforslag.

I høringssvarene er der fokus på trafikforhold, parkering, etagehøjde, indkigsgener, lys-/skyggeforhold, træbeplantning, inddragelse, kirkebyggelinje og værditab af boliger. De trafikale forhold behandles efterfølgende i en særskilt sag, og borgere vil forinden blive hørt og inddraget. Det konkrete trafiksaneringsprojekt på Brandholms Allé vil blive udformet i tæt dialog med naboerne. Hvad angår parkering, besluttede Kommunalbestyrelsen i forbindelse med vedtagelsen af lokalplan 151, at der iværksættes en analyse af p-behovet et år efter ibrugtagning af den færdigudbyggede skole.

Et af høringssvarene indeholder en konkret indsigelse på ændring af bestemmelserne om parkeringskrav og etagehøjde i Rammeområde 4D03. Høringssvaret har ikke givet anledning til ændring af Tillæg 5 til Kommuneplan 2018.

Yderligere oplysninger om planerne kan fås i Byplanafdelingen i Teknisk Forvaltning, tlf. 36 37 70 00.

Planerne er miljøvurderet

I henhold til Lov om miljøvurdering af planer og programmer skal Rødovre Kommune gennemføre en miljøvurdering, hvis planer må antages at få væsentlig indflydelse på miljøet. Det er ved indledende miljøscreening og -scoping vurderet, at der, ved den udbygning som planerne giver mulighed for kan være væsentlige indvirkninger på miljøet. Der er derfor sideløbende med udarbejdelsen af planerne blevet udarbejdet en miljøvurdering, som er afgrænset til at omfatte to parametre: Trafik og regnvandshåndtering.

I forbindelse med den endelige vedtagelse af planerne er miljøvurderingen blevet afløst af en sammenfattende redegørelse. I den sammenfattende redegørelse er der blandt andet redegjort for, hvordan miljøparametrene er integreret i planerne. Den sammenfattende redegørelse indgår i lokalplanen på side 42-44.

Retsvirkninger

Kommunalbestyrelsen er i henhold til Planlovens § 12 forpligtet til at arbejde for kommuneplanens realisering. Retsvirkningerne indtræder ved offentliggørelsen af det vedtagne kommuneplantillæg. Kommuneplantillæggets rammer er bindende for lokalplanlægning mv. Derimod har kommuneplantillægget ingen direkte retsvirkning for grundejere eller bygherrer.

I henhold til § 18 i Planloven må der ikke retligt eller faktisk etableres forhold, der er i strid med lokalplanens bestemmelser, med mindre Kommunalbestyrelsen har givet dispensation hertil.

Klagevejledning

Hvis du vil klage over vedtagelsen af planerne, kan du klage til Planklagenævnet via Klageportalen, som du finder et link til på www.borger.dk og www.virk.dk. Du logger på med Nem-ID. En klage er indgivet, når den er tilgængelig for Rødovre Kommune via klageportalen.

Når man klager, skal der betales et klagegebyr. Gebyret er på 900 kr. for privatpersoner og 1.800 kr. for virksomheder, organisationer og offentlige myndigheder. På Nævnenes Hus hjemmeside under Planklagenævnet er en vejledning til, hvordan man klager.

I klageportalen sendes din klage automatisk til Rødovre Kommune. Hvis Rødovre Kommune fastholder afgørelsen, sender Rødovre Kommune klagen videre til behandling i nævnet via klageportalen. Du får besked om videresendelsen.

Planklagenævnet afviser din klage, hvis du sender den uden om klageportalen, medmindre du forinden er blevet fritaget for brug af klageportalen. Hvis du ønsker at blive fritaget for at bruge klageportalen, skal du sende en begrundet anmodning til Planklagenævnet. Nævnet afgør herefter, om du kan fritages for at bruge klageportalen.