Endelig vedtagelse af Rødovrestrategi 2020

18/12-2020

Kommunalbestyrelsen har den 24. november 2020 vedtaget Rødovrestrategi 2020 – Sammen om en bæredygtig udvikling. Strategien kan findes her på Erhvervsstyrelsens Planinfo. Et printet eksemplar kan i starten af det nye år ses på bibliotekerne eller i Borgerservice på Rådhuset, Rødovre Parkvej 150.

Rødovrestrategi 2020 – Sammen om en bæredygtig udvikling

Den nye strategi sætter retningen for, hvordan Rødovre kan blive en mere bæredygtig kommune. Det handler ikke kun om miljø og klima – det handler også om demokrati, økonomi, kultur og det sociale område. Strategien beskriver arbejdet med bæredygtighed inden for alle områderne, set i sammenhæng med FN’s verdensmål.

Rødovrestrategien samtidigt også en planstrategi og en Agenda 21-strategi, der beskriver, hvordan Rødovres kommende kommuneplan vil tage udgangspunkt i tre byudviklingsområder: Bykernen, Rødovre Syd og Valhøj erhvervskvarter. Derudover kommer der fokus på kolonihaveområderne og de gennemskærende veje.

Høringsperiode

Forslag til Rødovrestrategi 2020 har været fremlagt i høring fra den 29. januar 2020 til den 30. august 2020. I perioden er der indkommet 11 høringssvar.

Temaerne i høringssvarene omhandler: Trafikale forhold, fokus på samskabelse i forhold til bæredygtighed, seniorboliger, samarbejde med nabokommuner, fokus på at få flere aktive borgere, indhold i kommuneplan, natur og biodiversitet, miljømæssig byforbedring.

Du kan finde høringssvarene i deres fulde længde samt skema med behandling af de indkomne høringssvar her på vores hjemmeside under referater af afholdte møder.

Yderligere oplysninger om planerne kan fås i Byplanafdelingen i Teknisk Forvaltning, Tæbyvej 77, tlf. 36 37 70 00.

Klagevejledning

Hvis du vil klage over vedtagelsen af planen, kan du klage til Planklagenævnet via Klageportalen, som du finder et link til på www.borger.dk og www.virk.dk. Du logger på med NemID. En klage er indgivet, når den er tilgængelig for Rødovre Kommune via klageportalen.

Når man klager, skal der betales et klagegebyr. Gebyret er på 900 kr. for privatpersoner og 1.800 kr. for virksomheder, organisationer og offentlige myndigheder. På Nævnenes Hus hjemmeside www.naevneneshus.dk under Planklagenævnet er en vejledning til, hvordan man klager.

I klageportalen sendes din klage automatisk til Rødovre Kommune. Hvis Rødovre Kommune fastholder afgørelsen, sender Rødovre Kommune klagen videre til behandling i nævnet via klageportalen. Du får besked om videresendelsen.

Planklagenævnet afviser din klage, hvis du sender den uden om klageportalen, medmindre du forinden er blevet fritaget for brug af klageportalen. Hvis du ønsker at blive fritaget for at bruge klageportalen, skal du sende en begrundet anmodning til Planklagenævnet. Nævnet afgør herefter, om du kan fritages for at bruge klageportalen.

Klagefristen er fire uger fra afgørelsen er meddelt. Er afgørelsen offentligt bekendtgjort, regnes klagefristen dog altid fra bekendtgørelsen. Hvis klagefristen udløber på en helligdag, forlænges klagefristen til følgende hverdag.

En klage har normalt ikke opsættende virkning efter lovgivningen. Planklagenævnet kan træffe afgørelse om at fravige lovgivningens udgangspunkt i særlige tilfælde.

Spørgsmål til domstolsprøvelse af afgørelser, der er truffet af kommunen i henhold til Lov om planlægning, skal være anlagt inden seks måneder efter, at afgørelsen er meddelt, jf. planlovens § 62, stk. 1.