Endelig vedtagelse af tillæg

12/10-2022

Kommunalbestyrelsen har den 27. september vedtaget Tillæg 3 til Lokalplan 145 og Tillæg 1 til Kommuneplan 2022.

Tillæg 3 til Lokalplan 145 er offentliggjort fra den 13. oktober 2022 på Erhvervsstyrelsens Planinfo

Tillæg 1 til Kommuneplan 2022 er offentliggjort fra den 13. oktober 2022 her på rk.dk

Tillæg 3 til Lokalplan 145

Tillæg 3 til Lokalplan 145 har til formål at sikre mulighed for opførelse af vinderprojektet i arkitektkonkurrencen om den nye administrationsbygning til Rådhuset, samt at sikre den sammenhængende byudvikling der er planlagt for i Lokalplan 145 Karrébyen.

Tillæg 1 til Kommuneplan 2022

Tillæg 1 til Kommuneplan 2022 udvider grænsen for rammeområde 5F10 til også at indeholde matrikelnr. 7mx (det tidligere Sundhedscenter), som hidtil har ligget i rammeområde 5F12. Ændringen muliggør Tillæg 3 til Lokalplan 145, hvor der fastsættes en bebyggelsesprocent på 150 for delområde G.

Høringsperiode

Forslag til Tillæg 3 Lokalplan 145 og forslag til Tillæg 1 til Kommuneplan 2022 har været i offentlig høring i 6 uger, i perioden fra den 28. juni 2022 til og med den 9. august 2022. I perioden er der indkommet 1 høringssvar.

Du kan finde høringssvarene i deres fulde længde samt skema med behandling af de indkomne høringssvar på Rødovre Kommunes hjemmeside på www.rk.dk/politik/kommunalbestyrelsen under Referater af afholdte møder.

I høringsperioden er der kommet ét høringssvar fra Miljø- og fødevareministeriet, som påpeger manglende orientering om bilag IV-arters yngle- eller resteområder. Det er vurderet, at der ikke er beskyttede bilag IV-arter eller andre beskyttede arter inden for planområdet. Dette er nu angivet i Tillæg 3 til Lokalplan 145.

Derudover er der foretaget få redaktionelle rettelser i planen.

Yderligere oplysninger om planerne kan fås i Byplanafdelingen i Teknisk Forvaltning, Tæbyvej 77, telefon 36 37 70 00.

Planerne er ikke miljøvurderet

I henhold til Lov om miljøvurdering af planer og programmer skal Rødovre Kommune gennemføre en miljøvurdering, hvis planerne må antages at få væsentlig indflydelse på miljøet. Det er ved indledende miljø-screening og -scoping vurderet, at planerne ikke er omfattet af lovens krav om, at der skal foretages en miljøvurdering. Dette begrundes med, at planerne ikke antages at få væsentlig indvirkning på miljøet. 

Retsvirkninger

I henhold til § 18 i Planloven må der ikke retligt eller faktisk etableres forhold, der er i strid med lokalplanens bestemmelser, med mindre Kommunalbestyrelsen har givet dispensation hertil.

Klagevejledning

Hvis du vil klage over vedtagelsen af disse planer, kan du klage til Planklagenævnet via Klageportalen, som du finder et link til på www.borger.dk og www.virk.dk. Du logger på med NemID. En klage er indgivet, når den er tilgængelig for Rødovre Kommune via klageportalen.

Når man klager, skal der betales et klagegebyr. Gebyret er på 900 kr. for privatpersoner og 1.800 kr. for virksomheder, organisationer og offentlige myndigheder. På Nævnenes Hus hjemmeside under Planklagenævnet er en vejledning til, hvordan man klager.

I klageportalen sendes din klage automatisk til Rødovre Kommune. Hvis Rødovre Kommune fastholder afgørelsen, sender Rødovre Kommune klagen videre til behandling i nævnet via klageportalen. Du får besked om videresendelsen.

Planklagenævnet afviser din klage, hvis du sender den uden om klageportalen, medmindre du forinden er blevet fritaget for brug af klageportalen. Hvis du ønsker at blive fritaget for at bruge klageportalen, skal du sende en begrundet anmodning til Planklagenævnet. Nævnet afgør herefter, om du kan fritages for at bruge klageportalen.

Klagefristen er fire uger fra afgørelsen er meddelt. Er afgørelsen offentligt bekendtgjort, regnes klagefristen dog altid fra bekendtgørelsen. Hvis klagefristen udløber på en helligdag, forlænges klagefristen til følgende hverdag.

En klage har normalt ikke opsættende virkning efter lovgivningen. Planklagenævnet kan træffe afgørelse om at fravige lovgivningens udgangspunkt i særlige tilfælde.

Spørgsmål til domstolsprøvelse af afgørelser, der er truffet af kommunen i henhold til Lov om planlægning, skal være anlagt inden seks måneder efter, at afgørelsen er meddelt, jf. planlovens § 62, stk. 1.