Endelig vedtagelse af Tillæg 1 til Lokalplan 127

07/10-2020

Kommunalbestyrelsen har den 29. september 2020 vedtaget Tillæg 1 til Lokalplan 127 – Rødovregård Villaby – Ændring af bebyggelsesprocent for Delområde A, C og D.

Du finder den reviderede Lokalplan 127 – Rødovregård Villaby m.fl. (inkl. Tillæg 1til Lokalplan 127 - Ændring af bebyggelsesprocent for Delområde A, C og D) på www.plandata.dk. Lokalplanen kan desuden hentes i Borgerservice på rådhuset, Rødovre Parkvej 150 og på bibliotekerne. 

Tillæg 1 til Lokalplan 127 – Rødovregård Villaby m.fl. – Ændring af bebyggelsesprocent for Delområde A, C og D

Tillæg 1 til Lokalplan 127 – Rødovregård Villaby m.fl. - Ændring af bebyggelsesprocent i Delområde A, C og D har til formål at udmønte bebyggelsesprocenten for villaområder i henhold til Kommuneplan 2018. Det betyder, at den gældende bebyggelsesprocent på maksimalt 30 ændres til maksimalt 25, for de omfattede ejendomme beliggende i lokalplanens Delområde A, C og D.  Ændringen skal sikre at delområderne forbliver grønne og åbne boligområder.

Høringsperiode

Forslag til Tillæg 1 til Lokalplan 127 – Rødovregård Villaby m.fl. har været i offentlig høring i otte uger i perioden fra den 12. februar 2020 til og med den 8. april 2020. I perioden er der indkommet 8 høringssvar. Seks af høringssvarene, hvoraf fem er fra enkeltpersoner og et fra Grundejerforeningen Rødovregårds Villaby, gør indsigelse mod forslaget.

Du kan finde høringssvarene i deres fulde længde samt skema med behandling af de indkomne høringssvar her på vores hjemmeside under referater fra afholdte møder.

De indkomne høringssvar har ikke givet anledning til ændringer i den endelige plan. Dog er er foretaget enkelte redaktionelle rettelser i planen.

Yderligere oplysninger om planen kan fås i Byplanafdelingen i Teknisk Forvaltning, telefon 36 37 70 00.

Planen er ikke miljøvurderet  

I henhold til Lov om miljøvurdering af planer og programmer skal Rødovre Kommune gennemføre en miljøvurdering, hvis Tillæg 1 til Lokalplan 127 Rødovregård Villaby m.fl. må antages at få væsentlig indflydelse på miljøet. Det er ved indledende miljøscreening og -scoping vurderet, at planen ikke er omfattet af lovens krav om, at der skal foretages en miljøvurdering. Dette begrundes med, at planen ikke antages at få væsentlig indvirkning på miljøet.

Retsvirkninger

I henhold til § 18 i Planloven må der ikke retligt eller faktisk etableres forhold, der er i strid med lokalplanens bestemmelser, med mindre Kommunalbestyrelsen har givet dispensation hertil.

Klagevejledning

Hvis du vil klage over vedtagelsen af denne lokalplan, kan du klage til Planklage-nævnet via Klageportalen, som du finder et link til på www.borger.dk og www.virk.dk. Du logger på med Nem-ID. En klage er indgivet, når den er tilgængelig for Rødovre Kommune via klageportalen.

Når man klager, skal der betales et klagegebyr. Gebyret er på 900,- kr. for privatpersoner og 1.800,- kr. for virksomheder, organisationer og offentlige myndigheder. På Nævnenes Hus hjemmeside www.naevneneshus.dk under Planklagenævnet er en vejledning til, hvordan man klager.

I klageportalen sendes din klage automatisk til Rødovre Kommune. Hvis Rødovre Kommune fastholder afgørelsen, sender Rødovre Kommune klagen videre til behandling i nævnet via klageportalen. Du får besked om videresendelsen.

Planklagenævnet afviser din klage, hvis du sender den uden om klageportalen, medmindre du forinden er blevet fritaget for brug af klageportalen. Hvis du ønsker at blive fritaget for at bruge klageportalen, skal du sende en begrundet anmodning til Planklagenævnet. Nævnet afgør herefter, om du kan fritages for at bruge klageportalen.

Klagefristen er fire uger fra afgørelsen er meddelt. Er afgørelsen offentligt bekendtgjort, regnes klagefristen dog altid fra bekendtgørelsen. Hvis klagefristen udløber på en helligdag, forlænges klagefristen til følgende hverdag.

En klage har normalt ikke opsættende virkning efter lovgivningen. Planklagenævnet kan træffe afgørelse om at fravige lovgivningens udgangspunkt i særlige tilfælde.

Spørgsmål til domstolsprøvelse af afgørelser, der er truffet af kommunen i henhold til Lov om planlægning, skal være anlagt inden seks måneder efter, at afgørelsen er meddelt, jf. planlovens § 62, stk. 1.