Vedtagelse af Tillæg 1 til Lokalplan 145

10/10-2019

Kommunalbestyrelsen har den 24. september 2019 vedtaget Tillæg 1 til Lokalplan 145 – udvidelse af delområde F og G.

Tillæg 1 til Lokalplan 145 er et supplement til Lokalplan 145 med tilhørende designmanual.  Tillægget udvider det samlede lokalplanområde så Lokalplan 145's bestemmelser gælder for stiområdet, der ligger mellem Egegårdsvej og Gunnekær og på en del af fortovsarealet på Gunnekær.

Tillæg 1 til Lokalplan 145 skal give mulighed for, at området kan udvikles i sammenhæng med den øvrige udvikling indenfor Karrébyen (Lokalplan 145). En del af lokalplanområdet tilføjes derfor delområde F og en del tilføjes delområde G. De tilføjede arealer kan ikke bebygges og giver i øvrigt ikke anledning til at ændre byggelinjer eller andre forhold, der er beskrevet i Lokalplan 145.

Området har indtil nu været omfattet af Lokalplan 27 og Lokalplan 41, der aflyses for den del, der er omfattet af Tillæg 1 til Lokalplan 145.

Høringsperiode

Forslag til Tillæg 1 til Lokalplan 145 har været i offentlig høring fra den 2. juli 2019 til den 30. juli 2019. I Høringsperioden er der indkommet to høringssvar. 

Banedanmark har ingen bemærkninger til planforslaget.Cyklistforbundet i Rødovre henviser til, at de tidligere har gjort opmærksom på, at de ønsker stien mellem Egegårdsvej og Gunnekær bibeholdt som gang- og cykelsti. De henviser til, at stien bliver flittigt benyttet som en sikker og hurtig rute til bl.a. rådhuset, Kulturhuset Viften og Rødovre Centrum. De mener, at Hovedstrøget formentlig vil blive til en gennemkørende cykelrute, med høj fart ved eventuel nedlæggelse af stien.

Rødovre Kommune mener, at det vil være hensigtsmæssigt, at stiarealet kan udvikles i sammenhæng med de tilstødende arealer. Der er dog ikke nogen planer om at nedlægge stien mellem Egegårdsvej og Gunnekær. 

De indkomne høringssvar har ikke givet anledning til ændringer i det endelige Tillæg 1 til Lokalplan 145.

Planen er ikke miljøvurderet

I henhold til Lov om miljøvurdering af planer og programmer skal Rødovre Kommune gennemføre en miljøvurdering, hvis Tillæg 1 til Lokalplan 145 må antages at få væsentlig indflydelse på miljøet. Det er ved indledende miljøscreening og -scoping vurderet, at planen ikke er omfattet af lovens krav om, at der skal foretages en miljøvurdering. Det begrundes med, at planen ikke antages at få væsentlig indvirkning på miljøet. I forbindelse med helhedsplanen for Bykernen blev der udarbejdet en miljøvurdering, der også omfatter nærværende område.

Retsvirkninger

I henhold til § 18 i Planloven må der ikke retligt eller faktisk etableres forhold, der er i strid med lokalplanens bestemmelser, med mindre Kommunalbestyrelsen har givet dispensation hertil.

Klagevejledning

Hvis du vil klage vedtagelsen af denne lokalplan kan du klage til Planklagenævnet via Klageportalen, som du finder et link til på www.borger.dk og www.virk.dk. Du logger på med Nem-ID. En klage er indgivet, når den er tilgængelig for Rødovre Kommune via klageportalen.

Når man klager, skal der betales et klagegebyr. Gebyret er på 900,- kr. for privatpersoner og 1.800,- kr. for virksomheder, organisationer og offentlige myndigheder. På Nævnenes Hus hjemmeside www.naevneneshus.dk under Planklagenævnet er en vejledning til, hvordan man klager.

I klageportalen sendes din klage automatisk til Rødovre Kommune. Hvis Rødovre Kommune fastholder afgørelsen, sender Rødovre Kommune klagen videre til behandling i nævnet via klageportalen. Du får besked om videresendelsen.

Planklagenævnet afviser din klage, hvis du sender den uden om klageportalen, medmindre du forinden er blevet fritaget for brug af klageportalen. Hvis du ønsker at blive fritaget for at bruge klageportalen, skal du sende en begrundet anmodning til Planklagenævnet. Nævnet afgør herefter, om du kan fritages for at bruge klageportalen.Klagefristen er fire uger fra afgørelsen er meddelt. Er afgørelsen offentligt bekendtgjort, regnes klagefristen dog altid fra bekendtgørelsen. Hvis klagefristen udløber på en helligdag, forlænges klagefristen til følgende hverdag. En klage har normalt ikke opsættende virkning efter lovgivningen. Planklagenævnet kan træffe afgørelse om at fravige lovgivningens udgangspunkt i særlige tilfælde.

Spørgsmål til domstolsprøvelse af afgørelser, der er truffet af kommunen i henhold til Lov om planlægning, skal være anlagt inden seks måneder efter, at afgørelsen er meddelt, jf. planlovens § 62, stk. 1.

Yderligere oplysninger om planerne kan fås i Byplanafdelingen i Teknisk Forvaltning, Tæbyvej 77, telefon. 36 37 70 00.

Et printet eksemplar kan ses hos Teknisk Forvaltning, på bibliotekerne eller i Borgerservice på rådhuset, Rødovre Parkvej 150. Tillægget kan hentes elektronisk hos Plandata.