Endelig vedtagelse af Tillæg 8 til Kommuneplan 2018 for almene boliger

20/01-2022

Kommunalbestyrelsen har den 14.  december 2021 vedtaget Tillæg 8 til Kommuneplan 2018.

Se Tillæg 8 til Kommuneplan 2018 her.

Tillægget kan desuden hentes i Borgerservice på Rådhuset, Rødovre Parkvej 150 og på bibliotekerne.  

Tillæg 8 til Kommuneplan 2018 

Tillæg 8 til Kommuneplan 2018 er udarbejdet for at give mulighed for at stille krav om op til 25 % almene boliger i lokalplanlægningen af Parkbyen.

Rammeområderne 5B29 og 5B30

Kommuneplantillægget gælder for Rammeområderne 5B29 og 5B30 (Parkbyen), hvor der er indført en generel rammebestemmelse i kommuneplanen, som giver mulighed for at lokalplanlægge for op til 25 % almene boliger i nye boligområder. Rammebestemmelsen gælder udelukkende for de områder, som ikke i dag består af boliger eller er lokalplanlagt til boligformål. Procentdelen af almene boliger opgøres i forhold til antal m² etageareal inden for lokalplanområdet.    

Høringsperiode

Forslag til Tillæg 8 til Kommuneplan 2018 har været i offentlig i perioden fra den 8. september 2021 til og med den 27. oktober 2021. I perioden er der indkommet 3 høringssvar. 

Du kan finde høringssvarene i deres fulde længde, samt skema med behandling af de indkomne høringssvar på Rødovre Kommunes hjemmeside på www.rk.dk/politik/kommunalbestyrelsen under Referater af afholdte møder.

De indkomne høringssvar er ikke direkte relevant i forhold til formålet med kommuneplantillægget og har ikke givet anledning til ændringer i det endelige tillæg. 

Yderligere oplysninger om tillægget kan fås i Byplanafdelingen i Teknisk Forvaltning, Tæbyvej 77, tlf. 3637 7000.

Kommuneplantillægget er også offentliggjort på Erhvervsstyrelsens Planinfo www.plandata.dk. 

Planen er ikke miljøvurderet 

I henhold til Lov om miljøvurdering af planer og programmer skal Rødovre Kommune gennemføre en miljøvurdering, hvis Tillæg 8 til Kommuneplan 2018 må antages at få væsentlig indflydelse på miljøet. Det er ved den indledende miljøscreening og -scoping vurderet, at tillægget ikke er omfattet af lovens krav om, at der skal foretages en miljøvurdering.

Rødovre Kommune har på baggrund af en screening vurderet, at kommuneplantillæggets virkeliggørelse ikke berører eller påvirker internationalt naturbeskyttelsesområde eller beskyttede Bilag IV-arter.

Det er samtidig vurderet, at kommuneplantillægget ikke medfører andre væsentlige indvirkninger på miljøet eller befolkningens sundhed - herunder blandt andet støj. Planen vil medføre nogle ændringer i trafikforholdene, men ikke i væsentlig grad. Trafik og jordforurening i området vil sammen med andre relevante miljøaspekter blive behandlet i den senere lokalplanlægning. Der er derfor ikke blevet udarbejdet en egentlig miljøvurdering af kommuneplantillægget i form af en miljørapport. 

Der er foretaget mindre redaktionelle ændringer/præciseringer.

Retsvirkninger

Kommunalbestyrelsen er i henhold til Planlovens § 12 forpligtet til at arbejde for kommuneplanens realisering. Retsvirkningerne indtræder ved offentliggørelsen af det vedtagne kommuneplantillæg. Kommuneplantillæggets rammer er bindende for lokalplanlægning mv. Derimod har kommuneplantillægget ingen direkte retsvirkning for grundejere eller bygherrer.

Når et kommuneplantillæg er endeligt vedtaget og offentligt bekendtgjort, har Kommunalbestyrelsen jf. Planlovens § 12, stk. 2 og 3 mulighed for at udstede forbud mod ændret anvendelse, udstyknings- og byggeønsker, der strider mod kommuneplanens rækkefølgeangivelse og rammebestemmelser. Det giver Kommunalbestyrelsen mulighed for at modsætte sig udstykning og bebyggelse, som ikke er i strid med kommuneplanens rammebestemmelser, men hvis gennemførelse på det pågældende tidspunkt vil være i strid med rækkefølgeangivelserne i kommuneplanen.

I henhold til Planlovens § 12, stk. 3 kan Kommunalbestyrelsen nedlægge forbud mod opførelse af bebyggelse eller ændret anvendelse af bebyggelse eller ubebyggede arealer, når bebyggelsen eller anvendelsen strider mod kommuneplanens rammebestemmelser.

Klagevejledning

Hvis du vil klage over vedtagelsen af dette tillæg, kan du klage til Planklage-nævnet via Klageportalen, som du finder et link til på www.borger.dk og www.virk.dk.  

Du logger på med Nem-ID/MitID. En klage er indgivet, når den er tilgængelig for Rødovre Kommune via klageportalen.

Når man klager, skal der betales et klagegebyr. Gebyret er på 900,- kr. for privatpersoner og 1.800,- kr. for virksomheder, organisationer og offentlige myndigheder. På Nævnenes Hus hjemmeside www.naevneneshus.dk under Planklagenævnet er en vejledning til, hvordan man klager.

I klageportalen sendes din klage automatisk til Rødovre Kommune. Hvis Rødovre Kommune fastholder afgørelsen, sender Rødovre Kommune klagen videre til behandling i nævnet via klageportalen. Du får besked om videresendelsen.

Planklagenævnet afviser din klage, hvis du sender den uden om klageportalen, medmindre du forinden er blevet fritaget for brug af klageportalen. Hvis du ønsker at blive fritaget for at bruge klageportalen, skal du sende en begrundet anmodning til Planklagenævnet. Nævnet afgør herefter, om du kan fritages for at bruge klageportalen.

Klagefristen er fire uger fra afgørelsen er meddelt. Er afgørelsen offentligt bekendtgjort, regnes klagefristen dog altid fra bekendtgørelsen. Hvis klagefristen udløber på en helligdag, forlænges klagefristen til følgende hverdag.

En klage har normalt ikke opsættende virkning efter lovgivningen. Planklagenævnet kan træffe afgørelse om at fravige lovgivningens udgangspunkt i særlige tilfælde.

Spørgsmål til domstolsprøvelse af afgørelser, der er truffet af kommunen i henhold til Lov om planlægning, skal være anlagt inden seks måneder efter, at afgørelsen er meddelt, jf. Planlovens § 62, stk. 1.