Kapacitetsplan 2018 for Harrestrup Å

14/06-2019

Kommunalbestyrelsen har den 28. maj 2019 tiltrådt Kapacitetsplan 2018 for Harrestrup Å. Afgørelsen er truffet efter § 8, stk 1 i miljøvurderingsloven.

Afgørelsen kan påklages til Miljø- og Fødevareklagenævnet for så vidt angår retlige spørgsmål, jf. lovens § 48, stk. 4. Det vil sige, at der alene kan klages over lovligheden eller gyldigheden af afgørelsen. Klagen skal være modtaget senest den 11. juli 2019. Indgivelse af klage til nævnet skal ske ved brug af digital selvbetjening. Der opkræves gebyr for behandling af klagen jf. nævnets bestemmelser. Planen er miljøvurderet.

Læs kapacitetsplanen

Læs miljørapporten

Planen har været i offentlig høring, og på baggrund af høringen er der lavet en sammenfattende redegørelse.