Kapacitetsudvidelse af Hvissingegrøften

07/05-2019

Der er truffet afgørelse om ikke at udarbejde en miljøvurdering i forbindelse med kapacitetsudvidelsen af Hvissingegrøften. Afgørelsen træffes efter lov om miljøvurdering af planer og programmer og konkrete projekter (VVM)1 jf. § 10.

Læs afgørelse samt ansøgningsskema og miljøscreening, der ligger til grund for afgørelsen.