Lokalplan 129 Hendriksholmskvarteret vedtaget

07/11-2019

Kommunalbestyrelsen har den 29. oktober 2019 vedtaget Lokalplan 129 Hendriksholmskvarteret samt Tillæg 3 til Kommuneplan 2018

Se Lokalplan 129 Hendriksholmskvarteret

Se Tillæg 3 til Kommuneplan 2018

Lokalplanen kan desuden hentes i Borgerservice på Rådhuset, Rødovre Parkvej 150 og i Teknisk Forvaltning, Tæbyvej 77 samt på bibliotekerne.

Lokalplan 129 Hendriksholmskvarteret

Lokalplan 129 Hendriksholmskvarteret har til formål at udmønte Kommuneplan 2018, hvor den maksimale bebyggelsesprocent i villaområder er fastsat til 25. Udover at udmønte Kommuneplan 2018 er formålet med lokalplanen generelt at fastholde områdets åbne og grønne karakter, de grønne boulevarder og de forskellige typer åben-lav bebyggelse. I henhold til Kommuneplan 2018 er der desuden vedtaget særlige bestemmelser for dobbelthusene på Hendriksholms Boulevard, som ligger i udpeget kulturmiljø med bevaringsværdig bebyggelse. Lokalplanen erstatter Byplanvedtægt 2 samt Tillæg 1 til Byplanvedtægt 2, Byplanvedtægt 22 og Byplanvedtægt 24. Desuden aflyses Byplanvedtægt 20 på de ejendomme, der er omfattet af Lokalplan 129.

Tillæg 3 til Kommuneplan 2018

Formålet med Tillæg 3 til Kommuneplan 2018 er at muliggøre fastholdelsen af åben-lav bebyggelse ud til det meste af Damhus Boulevard, Randrupvej og den vestlige side af Hvidovrevej.

Høringsperiode

I høringssvarene udtrykkes der generelt en positiv holdning til intentionerne omkring grønne boligområder, åben-lav bebyggelse og en mangfoldig arkitektur. Mange af høringssvarene mener dog, at en række af lokalplanbestemmelserne er i modstrid med disse intentioner. Temaerne i høringssvarene går hovedsageligt på: Bebyggelsesprocent, byggelinje og forareal (herunder hegn, beplantning og placering af småbygninger), etageantal og materialer.

I 22 af høringssvarene gøres der desuden indsigelse mod muligheden for en stiforbindelse i Harrestrup Å tracéet, hvis åen omlægges.

Du kan finde høringssvarene i deres fulde længde samt skema med behandling af de indkomne høringssvar på Rødovre Kommunes digitale høringsportal, der findes på Rødovre Kommunes hjemmeside på www.rk.dk/politik.

Som følge af de indkomne høringssvar, er der foretaget otte mindre ændringer i planen. Hovedsageligt gælder ændringerne uddybning og præcisering af bestemmelser, mens én af ændringerne går på placering af varmepumper. Derudover er der foretaget enkelte redaktionelle rettelser i planen.

Yderligere oplysninger om planen kan fås i Byplanafdelingen i Teknisk Forvaltning, Tæbyvej 77, telefon 36 37 70 00.

Planen er ikke miljøvurderet

I henhold til Lov om miljøvurdering af planer og programmer skal Rødovre Kommune gennemføre en miljøvurdering, hvis Forslag til Lokalplan 129 samt Tillæg 3 til Kommuneplan 2018 må antages at få væsentlig indflydelse på miljøet. Det er ved indledende miljøscreening og -scoping vurderet, at planerne ikke er omfattet af lovens krav om, at der skal foretages en miljøvurdering. Det begrundes med, at planerne ikke antages at få væsentlig indvirkning på miljøet.

Retsvirkninger

I henhold til § 18 i Planloven må der ikke retligt eller faktisk etableres forhold, der er i strid med lokalplanens bestemmelser, med mindre Kommunalbestyrelsen har givet dispensation hertil.

Klagevejledning

Hvis du vil klage over vedtagelsen af denne lokalplan, kan du klage til Planklagenævnet via Klageportalen, som du finder et link til på www.borger.dk og www.virk.dk. Du logger på med NemID.

En klage er indgivet, når den er tilgængelig for Rødovre Kommune via klageportalen.Når man klager, skal der betales et klagegebyr. Gebyret er på 900,- kr. for privatpersoner og 1.800,- kr. for virksomheder, organisationer og offentlige myndigheder.

På Nævnenes Hus hjemmeside www.naevneneshus.dk under Planklagenævnet er en vejledning til, hvordan man klager.

I klageportalen sendes din klage automatisk til Rødovre Kommune. Hvis Rødovre Kommune fastholder afgørelsen, sender Rødovre Kommune klagen videre til behandling i nævnet via klageportalen. Du får besked om videresendelsen. Planklagenævnet afviser din klage, hvis du sender den uden om klageportalen, medmindre du forinden er blevet fritaget for brug af klageportalen.

Hvis du ønsker at blive fritaget for at bruge klageportalen, skal du sende en begrundet anmodning til Planklagenævnet. Nævnet afgør herefter, om du kan fritages for at bruge klageportalen. Klagefristen er fire uger fra afgørelsen er meddelt. Er afgørelsen offentligt bekendtgjort, regnes klagefristen dog altid fra bekendtgørelsen. Hvis klagefristen udløber på en helligdag, forlænges klagefristen til følgende hverdag. En klage har normalt ikke opsættende virkning efter lovgivningen. Planklagenævnet kan træffe afgørelse om at fravige lovgivningens udgangspunkt i særlige tilfælde.

Spørgsmål til domstolsprøvelse af afgørelser, der er truffet af kommunen i henhold til Lov om planlægning, skal være anlagt inden seks måneder efter, at afgørelsen er meddelt, jf. planlovens § 62, stk. 1.