Lokalplan 132 vedtaget

10/01-2019

Lokalplan 132 Stationsplads, bolig og erhverv ved Slotsherrensvej og Ring 3 er den 18. december 2018 blevet endeligt vedtaget af Kommunalbestyrelsen.

Se Lokalplan 132 (inklusiv den sammenfattende redegørelse for miljøvurderingen på side 60-65) her.

Lokalplanen kan desuden hentes i Borgerservice på rådhuset, Rødovre Parkvej 150 og i Teknisk Forvaltning, Tæbyvej 77 samt på bibliotekerne.

Om Lokalplan 132

Lokalplan 132 har til formål at muliggøre etableringen af en station med tilhørende stationsplads i forbindelse med den kommende letbane. Derudover skal lokalplanen muliggøre, at der kan etableres boliger og større erhvervsenheder som f.eks. kontorbyggeri og/eller lagerhotel.

Høringsperiode

Forslag til Lokalplan 132 har været i offentlig høring i otte uger i perioden fra den 16. august til og med den 11. oktober 2018. I perioden er der indkommet ni høringssvar.

Du kan finde høringssvarene i deres fulde længde samt skema med behandling af de indkomne høringssvar på vores digitale høringsportal.

Som følge af de indkomne høringssvar er der foretaget 24 ændringer i planen. Ændringerne i planen fremgår af lokalplanen på side 2-5.

Derudover er der foretaget få redaktionelle rettelser i planen.

Yderligere oplysninger om planen kan fås i Byplanafdelingen i Teknisk Forvaltning, Tæbyvej 77, tlf. 36 37 70 00.

Miljøvurdering

I henhold til Lov om miljøvurdering af planer og programmer skal Rødovre Kommune gennemføre en miljøvurdering, hvis Lokalplan 132 må antages at få væsentlig indflydelse på miljøet. For at vurdere om en plan skal miljøvurderes foretages en screening af planen. Da planforslaget er omfattet af bilag 2 pkt. 10 b: Planer der fastlægger rammerne for fremtidige anlægstilladelser til projekter herunder butikscentre og parkeringspladser, er planforslaget blevet miljøvurderet. Der er derfor sideløbende med udarbejdelsen af planen blevet udarbejdet en miljøvurdering, som er afgrænset til at omfatte trafik og trafikstøj.

I forbindelse med den endelige vedtagelse af lokalplanen er miljøvurderingen blevet afløst af en sammenfattende redegørelse. I den sammenfattende redegørelse er der blandt andet redegjort for, hvordan miljøparametrene er integreret i planen, og hvordan høringssvarene er taget i betragtning. Den sammenfattende redegørelse indgår i planen på side 60-65.

Retsvirkninger

I henhold til § 18 i Planloven må der ikke retligt eller faktisk etableres forhold, der er i strid med lokalplanens bestemmelser, med mindre Kommunalbestyrelsen har givet dispensation hertil.

Klagevejledning

Hvis du vil klage over vedtagelsen af denne lokalplan, kan du klage til Planklagenævnet via Klageportalen, som du finder et link til på www.borger.dk og www.virk.dk. Du logger på med Nem-ID. En klage er indgivet, når den er tilgængelig for Rødovre Kommune via klageportalen.

Når man klager, skal der betales et klagegebyr. Gebyret er på 900,- kr. for privatpersoner og 1.800,- kr. for virksomheder, organisationer og offentlige myndigheder. På Nævnenes Hus hjemmeside www.naevneneshus.dk under Planklagenævnet er en vejledning til, hvordan man klager.

I klageportalen sendes din klage automatisk til Rødovre Kommune. Hvis Rødovre Kommune fastholder afgørelsen, sender Rødovre Kommune klagen videre til behandling i nævnet via klageportalen. Du får besked om videresendelsen.

Planklagenævnet afviser din klage, hvis du sender den uden om klageportalen, medmindre du forinden er blevet fritaget for brug af klageportalen. Hvis du ønsker at blive fritaget for at bruge klageportalen, skal du sende en begrundet anmodning til Planklagenævnet. Nævnet afgør herefter, om du kan fritages for at bruge klageportalen.

Klagefristen er fire uger fra afgørelsen er meddelt. Er afgørelsen offentligt bekendtgjort, regnes klagefristen dog altid fra bekendtgørelsen. Hvis klagefristen udløber på en helligdag, forlænges klagefristen til følgende hverdag.

En klage har normalt ikke opsættende virkning efter lovgivningen. Planklagenævnet kan træffe afgørelse om at fravige lovgivningens udgangspunkt i særlige tilfælde.

Spørgsmål til domstolsprøvelse af afgørelser, der er truffet af kommunen i henhold til Lov om planlægning, skal være anlagt inden seks måneder efter, at afgørelsen er meddelt, jf. planlovens § 62, stk. 1.

Hovedstadens Letbane: Princip af ø-perron (dagslys)

 

Hovedstadens Letbane: Princip af ø-perron (aften)

 

Rambøll Arkitektur & Integreret Design: Perspektiv set mod nord-øst ved Nordre Ringvej