Lokalplan 135 vedtaget

07/03-2019

Kommunalbestyrelsen har den 26. februar 2019 vedtaget Lokalplan 135 Dagligvarebutik ved Islevbrovej/Viemosevej.

Se Lokalplan 135

Lokalplanen kan desuden hentes i Borgerservice på rådhuset, Rødovre Parkvej 150 og i Teknisk Forvaltning, Tæbyvej 77 samt på bibliotekerne.

Lokalplan 135

Lokalplan 135 har til formål at muliggøre etablering af en ny dagligvarebutik på hjørnet af Islevbrovej / Viemosevej. En dagligvarebutik er en centerfunktion, som vil styrke Islev bymidte og skabe et mere synligt byliv langs Islevbrovej, der er en del af ID-linjen.

Bygningen vil med sit volumen og højde markere hjørnet, styrke forbindelsen til Islev Torv og skabe en port til Islev bydelscenter, der strækker sig langs Islevbrovej. Det er intentionen at skabe en bygning og omgivelser med et åbent og grønt udtryk, hvor bygningen står med et lyst og nordisk udtryk, og hvor butikkens får et stort dagslysindtag gennem høje vinduespartier mod vest. Den sydlige facade langs Islevbrovej beklædes delvist med espalier, som planter kan kravle op ad, så facaden fremadrettet vil fremstå, som et grønt facadeparti.

Høringsperiode

Forslag til Lokalplan 135 har været i offentlig høring i otte uger i perioden fra den 11. oktober til og med den 6. december 2018. I perioden er der indkommet tre høringssvar.Som følge af de indkomne høringssvar er der foretaget rettelser og tilføjelser i lokalplan. Ændringerne fremgår af den endelige lokalplan på side 3. Du kan finde høringssvarene i deres fulde længde samt skema med behandling af de indkomne høringssvar på Rødovre Kommunes hjemmeside www.rk.dk/politik.

Der foretaget én ændring i lokalplanens bestemmelser: I § 10.3.2 er tilføjet en sikring af muligheden for, at bygherre skal etablere støjskærm i begge naboskel, hvis det vurderes nødvendigt, for overholdelse af Miljøstyrelsens støjgrænseværdier i forhold til både østlige og nordlige bolignaboer.

Yderligere oplysninger om planen kan fås i Byplanafdelingen i Teknisk Forvaltning, Tæbyvej 77, tlf. 36 37 70 00.

Planen er ikke miljøvurderet

I henhold til Lov om miljøvurdering af planer og programmer skal Rødovre Kommune gennemføre en miljøvurdering, hvis Lokalplan 135 må antages at få væsentlig indflydelse på miljøet. Det er ved indledende miljøscreening og -scoping vurderet, at planen ikke er omfattet af lovens krav om, at der skal foretages en miljøvurdering. Det begrundes med, at planen ikke antages at få væsentlig indvirkning på miljøet.

Retsvirkninger

I henhold til § 18 i Planloven må der ikke retligt eller faktisk etableres forhold, der er i strid med lokalplanens bestemmelser, med mindre Kommunalbestyrelsen har givet dispensation hertil.

Klagevejledning

Hvis du vil klage over vedtagelsen af denne lokalplan, kan du klage til Planklagenævnet via Klageportalen, som du finder et link til på www.borger.dk og www.virk.dk  Du logger på med Nem-ID. En klage er indgivet, når den er tilgængelig for Rødovre Kommune via klageportalen.

Når man klager, skal der betales et klagegebyr. Gebyret er på 900,- kr. for privatpersoner og 1.800,- kr. for virksomheder, organisationer og offentlige myndigheder. På Nævnenes Hus hjemmeside www.naevneneshus.dk under Planklagenævnet er en vejledning til, hvordan man klager.

I klageportalen sendes din klage automatisk til Rødovre Kommune. Hvis Rødovre Kommune fastholder afgørelsen, sender vi klagen videre til behandling i nævnet via klageportalen. Du får besked om videresendelsen.

Planklagenævnet afviser din klage, hvis du sender den uden om klageportalen, medmindre du forinden er blevet fritaget for brug af klageportalen. Hvis du ønsker at blive fritaget for at bruge klageportalen, skal du sende en begrundet anmodning til Planklagenævnet. Nævnet afgør herefter, om du kan fritages for at bruge klageportalen.Klagefristen er fire uger fra afgørelsen er meddelt. Er afgørelsen offentligt bekendtgjort, regnes klagefristen dog altid fra bekendtgørelsen. Hvis klagefristen udløber på en helligdag, forlænges klagefristen til følgende hverdag. En klage har normalt ikke opsættende virkning efter lovgivningen. Planklagenævnet kan træffe afgørelse om at fravige lovgivningens udgangspunkt i særlige tilfælde.

Spørgsmål til domstolsprøvelse af afgørelser, der er truffet af kommunen i henhold til Lov om planlægning, skal være anlagt inden seks måneder efter, at afgørelsen er meddelt, jf. planlovens § 62, stk. 1.

Lokalplanens illustrationsskitse af ny bebyggelse set fra Islev Torv.