Lokalplan 144 for Karrébyen vedtaget

04/07-2019

Kommunalbestyrelsen har den 25. juni 2019 vedtaget Lokalplan 144 Næsbyvej og Egegårdsvej

Se Lokalplan 144 samt Designmanual for Hovedstrøget i Karrébyen

Lokalplanen kan desuden hentes i Borgerservice på rådhuset, Rødovre Parkvej 150 og i Teknisk Forvaltning, Tæbyvej 77 samt på bibliotekerne.

Lokalplan 144

Lokalplanen har til formål at give mulighed for at opføre en ny karrébebyggelse med boliger og erhverv i overensstemmelse med helhedsplanen for Bykernen. I stueetagen gives der mulighed for at etablere caféer, restauranter, serviceerhverv mv. Herover kan etableres boliger i 1-5 etager.

Lokalplanen består af to dele – del 1 med redegørelse og bestemmelser, samt del 2 med designmanual for Hovedstrøget. Lokalplanen erstatter en del af Byplanvedtægt 18.

Høringsperiode

Forslag til Lokalplan 144 har været i offentlig høring i otte uger fra den 7. februar 2019 til den 8. april 2019.

I høringsperioden er der indkommet ni høringssvar fra enkeltpersoner, boligforeninger og andre foreninger. I høringssvarene udtrykkes der generelt en positiv holdning til den forestående udvikling. I høringssvarene sættes der desuden fokus på spørgsmål omkring bebyggelse, boligtyper, tilgængelighed, tryghed, busforbindelser, klima- og energitiltag, cykelparkering, sol- og skyggeforhold, trafikale forhold, byrum og detailhandel.

Rødovre Kommune inviterede til et borgermøde den 1. april 2019. Omkring 200 personer deltog i mødet. Generelt var der en god stemning på mødet og der blev stillet mange gode spørgsmål indenfor emnerne trafik, parkering, boligtyper og bylivet.

Du kan finde høringssvarene i deres fulde længde samt skema med behandling af de indkomne høringssvar på Rødovre Kommunes digitale høringsportal, der findes på Rødovre Kommunes hjemmeside på www.rk.dk/politik.

Som følge af de indkomne høringssvar er der foretaget to ændringer. Ændringerne fremgår af lokalplanens del 1 på side 3.

Derudover er der foretaget få redaktionelle rettelser i planen.

Yderligere oplysninger om planen kan fås i Byplanafdelingen i Teknisk Forvaltning, Tæbyvej 77, telefon 36377000.

Planen er ikke miljøvurderet

I henhold til Lov om miljøvurdering af planer og programmer skal Rødovre Kommune gennemføre en miljøvurdering, hvis Forslag til Lokalplan 144 må antages at få væsentlig indflydelse på miljøet. Det er ved indledende miljøscreening og -scoping vurderet, at lokalplanen ikke er omfattet af lovens krav om, at der skal foretages en miljøvurdering. Dette begrundes med, at lokalplanen ikke antages at få væsentlig indvirkning på miljøet. I forbindelse med helhedsplanen for Bykernen blev der udarbejdet en miljøvurdering, der også omfatter nærværende område.

Retsvirkninger

I henhold til § 18 i Planloven må der ikke retligt eller faktisk etableres forhold, der er i strid med lokalplanens bestemmelser, med mindre Kommunalbestyrelsen har givet dispensation hertil.

Klagevejledning

Hvis du vil klage over vedtagelsen af denne lokalplan, kan du klage til Planklagenævnet via Klageportalen, som du finder et link til på www.borger.dk og www.virk.dk. Du logger på med Nem-ID. En klage er indgivet, når den er tilgængelig for Rødovre Kommune via klageportalen.

Når man klager, skal der betales et klagegebyr. Gebyret er på 900,- kr. for privatpersoner og 1.800,- kr. for virksomheder, organisationer og offentlige myndigheder. På Nævnenes Hus hjemmeside www.naevneneshus.dk under Planklagenævnet er en vejledning til, hvordan man klager.

I klageportalen sendes din klage automatisk til Rødovre Kommune. Hvis Rødovre Kommune fastholder afgørelsen, sender Rødovre Kommune klagen videre til behandling i nævnet via klageportalen. Du får besked om videresendelsen.

Planklagenævnet afviser din klage, hvis du sender den uden om klageportalen, medmindre du forinden er blevet fritaget for brug af klageportalen. Hvis du ønsker at blive fritaget for at bruge klageportalen, skal du sende en begrundet anmodning til Planklagenævnet. Nævnet afgør herefter, om du kan fritages for at bruge klageportalen.

Klagefristen er fire uger fra afgørelsen er meddelt. Er afgørelsen offentligt bekendtgjort, regnes klagefristen dog altid fra bekendtgørelsen. Hvis klagefristen udløber på en helligdag, forlænges klagefristen til følgende hverdag. En klage har normalt ikke opsættende virkning efter lovgivningen. Planklagenævnet kan træffe afgørelse om at fravige lovgivningens udgangspunkt i særlige tilfælde.

Spørgsmål til domstolsprøvelse af afgørelser, der er truffet af kommunen i henhold til Lov om planlægning, skal være anlagt inden seks måneder efter, at afgørelsen er meddelt, jf. planlovens § 62, stk. 1.

Princip for bebyggelsen

 

Princip for gårdanlæg 

 

Princip for parkeringsområde

 

Designmanual for Hovedstrøget i Karrébyen