Lokalplan 149 og tillæg 2 vedtaget

13/02-2020

Kommunalbestyrelsen har den 28. januar 2020 vedtaget Lokalplan 149 samt Tillæg 2 til Kommuneplan 2018 Vårfluevej syd.

Se Lokalplan 149 (inklusiv den sammenfattende redegørelse på side 34)

Se Tillæg 2 til Kommuneplan 2018

Lokalplanen kan desuden hentes i Borgerservice på rådhuset, Rødovre Parkvej 150 og i Teknisk Forvaltning, Tæbyvej 77 samt på bibliotekerne. Lokalplanen er også offentliggjort på Erhvervsstyrelsens Planinfo www.plandata.dk.

Lokalplan 149

Lokalplan 149 har til formål at skabe lokalplangrundlag for den eksisterende daginstitution Skibet-styrbord på Vårfluevej samt at muliggøre en udvidelse, der kan indpasses i boligområdets grønne karakter. Lokalområdet omfatter Vårfluevej 13, 15A og 15B (matr. nr. 93a og 93b Islev By, Islev), som har en samlet grundstørrelse på 5.989 m2. Udvidelsen omfatter en bygning i to etager på 1.060 m2 samt lege- og opholdsareal og otte ekstra parkeringspladser, der kan etableres som et samlet parkeringsareal til i alt 18 biler på Vårfluevej 13.

Tillæg 2 til Kommuneplan 2018

For at bringe lokalplanen i overensstemmelse med kommuneplanen er der sideløbende udarbejdet et kommuneplantillæg som danner plangrundlag for at bygge i maks. to etager. Maks. bygningshøjde 8,5 og maks. bebyggelsesprocent 30 er uændret.

Høringsperiode

Forslag til Lokalplan 149 og Tillæg 2 til Kommuneplan 2018 har været i offentlig høring i ni uger, i perioden fra den 11. juli 2019 til og med den 12. september 2020. I perioden er der indkommet tre høringssvar.Du kan finde høringssvarene i deres fulde længde samt skema med behandling af de indkomne høringssvar her på vores hjemmeside under dagsorden og referat.

Som følge af de indkomne høringssvar er der foretaget følgende ændringer i lokalplanen:

Der er sikret (mulighed for) etablering af værn i skel som kan reducere eventuelle støj og lysgener og beplantningsbæltet i naboskel er præciseret.

Derudover er der foretaget ændringer i bestemmelserne som giver mulighed for etablering af tråd- og panelhegn samt ændringer i Kortbilag 5, hvor der er foretaget formmæssige justeringer af bebyggelsen.

Ændringer og tilføjelser er oplistet på side tre i lokalplanen.Yderligere oplysninger om planen kan fås i Byplanafdelingen i Teknisk Forvaltning, Tæbyvej 77, telefon 36 37 70 00.

Planen er ikke miljøvurderet 

I henhold til Lov om miljøvurdering af planer og programmer skal Rødovre Kommune gennemføre en miljøvurdering, hvis Lokalplan 149 og Tillæg 2 til Kommuneplan 2018 må antages at få væsentlig indflydelse på miljøet. Det er ved indledende miljøscreening og -scoping vurderet, at planen ikke er omfattet af lovens krav om, at der skal foretages en miljøvurdering. Dette begrundes med, at planen ikke antages at få væsentlig indvirkning på miljøet, idet der i lokalplanen er sikret mulighed for etablering af værn i skel, for at reducere eventuelle støj og lysgener.

I forbindelse med udvidelsen skal der foretages omlægning af vejprofilet på Vårfluevej, for afvikling af trafikken i spidsbelastninger, hvor mange forældre skal aflevere og hente børn inden for et kort tidsrum.

Retsvirkninger

I henhold til § 18 i Planloven må der ikke retligt eller faktisk etableres forhold, der er i strid med lokalplanens bestemmelser, med mindre Kommunalbestyrelsen har givet dispensation hertil.

Klagevejledning

Hvis du vil klage over vedtagelsen af denne lokalplan, kan du klage til Planklagenævnet via Klageportalen, som du finder et link til på www.borger.dk og www.virk.dk. Du logger på med Nem-ID. En klage er indgivet, når den er tilgængelig for Rødovre Kommune via klageportalen.

Når man klager, skal der betales et klagegebyr. Gebyret er på 900 kr. for privatpersoner og 1.800 kr. for virksomheder, organisationer og offentlige myndigheder. På Nævnenes Hus hjemmeside www.naevneneshus.dk under Planklagenævnet er en vejledning til, hvordan man klager.

I klageportalen sendes din klage automatisk til Rødovre Kommune. Hvis Rødovre Kommune fastholder afgørelsen, sender vi klagen videre til behandling i nævnet via klageportalen. Du får besked om videresendelsen.

Planklagenævnet afviser din klage, hvis du sender den uden om klageportalen, medmindre du forinden er blevet fritaget for brug af klageportalen. Hvis du ønsker at blive fritaget for at bruge klageportalen, skal du sende en begrundet anmodning til Planklagenævnet. Nævnet afgør herefter, om du kan fritages for at bruge klageportalen.

Klagefristen er fire uger fra afgørelsen er meddelt. Er afgørelsen offentligt bekendtgjort, regnes klagefristen dog altid fra bekendtgørelsen. Hvis klagefristen udløber på en helligdag, forlænges klagefristen til følgende hverdag.

En klage har normalt ikke opsættende virkning efter lovgivningen. Planklagenævnet kan træffe afgørelse om at fravige lovgivningens udgangspunkt i særlige tilfælde.

Spørgsmål til domstolsprøvelse af afgørelser, der er truffet af kommunen i henhold til Lov om planlægning, skal være anlagt inden seks måneder efter, at afgørelsen er meddelt, jf. planlovens § 62, stk. 1.

Lokalplanens Kortbilag 5 – Illustrationsplan af daginstitutionen Skibet-styrbord med den planlagte udvidelse.

Cookies

Vi bruger cookies til statistik som en del af vores arbejde for at lave en god hjemmeside. Når du benytter sitet, samtykker du til vores anvendelse af cookies. Læs mere om vores cookiepolitik.

OK