Tillæg 1 til Kommuneplan 2018 vedtaget

07/03-2019

Kommunalbestyrelsen har den 26. februar 2019 vedtaget Tillæg 1 til Kommuneplan 2018.

Se Tillæg 1 til Kommuneplan 2019

Tillægget kan desuden hentes i Borgerservice på rådhuset, Rødovre Parkvej 150 og i Teknisk Forvaltning, Tæbyvej 77 samt på bibliotekerne.

Tillæg 1 til Kommuneplan 2018 Ved Sportspladsen 14

Tillæg 1 til Kommuneplan 2018 er udarbejdet for at danne et nødvendigt kommuneplangrundlag for den planlagte omdannelse af den eksisterende erhvervsejendom til et klubhus/foreningshus for lokale foreninger, som får et sted at afholde aktiviteter, administration, møder og sociale arrangementer.

Kommuneplantillægget ændrer rammeafgrænsningen for Rammeområde1B11 Ved Sportspladsen og Rammeområde 1D01 Islevbrovej – Islev Skole. Ejendommen Ved Sportspladsen 14 (matr. nr. 6s Islev By, Islev) overføres fra Rammeområde 1B11, som er udlagt til boligområde til Rammeområde 1D01, som er udlagt til offentligt område for undervisning, idrætsanlæg, institutioner m.m. I forbindelse med Tillæg 1 tilføjes anvendelsen: Fritidsformål.

Høringsperiode

Forslag til Tillæg 1 til Kommuneplan 2018 har været i offentlig høring i fire uger i perioden fra den 8. november 2018 til og med den 6. december 2018. I perioden er der indkommet to høringssvar som omfatter fem punkter.Som følge af de indkomne høringssvar er der foretaget rettelser og tilføjelser i tillægget. Ændringerne fremgår af det endelige tillæg på side 1.

Du kan finde høringssvarene i deres fulde længde samt skema med behandling af de indkomne høringssvar på Rødovre Kommunes hjemmeside www.rk.dk/politik.

Der er der foretaget en ændring i rammebestemmelserne: Parkeringsnormen for området er ændret til en minimumsnorm, som muliggør at ejendommens udeareal kan planlægges mere intensivt for parkering.

Yderligere oplysninger om tillægget kan fås i Byplanafdelingen i Teknisk Forvaltning, Tæbyvej 77, tlf. 36 37 70 00.

Planen er ikke miljøvurderet

I henhold til Lov om miljøvurdering af planer og programmer skal Rødovre Kommune gennemføre en miljøvurdering, hvis Tillæg 1 til Kommuneplan 2018 må antages at få væsentlig indflydelse på miljøet. Det er ved den indledende miljøscreening og -scoping vurderet, at tillægget ikke er omfattet af lovens krav om, at der skal foretages en miljøvurdering. Det begrundes med, at tillægget ikke antages at få væsentlig indvirkning på miljøet.

Retsvirkninger

Kommunalbestyrelsen er i henhold til Planlovens § 12 forpligtet til at arbejde for kommuneplanens realisering. Retsvirkningerne indtræder ved offentliggørelsen af det vedtagne kommuneplantillæg. Kommuneplantillæggets rammer er bindende for lokalplanlægning mv. Derimod har kommuneplantillægget ingen direkte retsvirkning for grundejere eller bygherrer.

Når et kommuneplantillæg er endeligt vedtaget og offentligt bekendtgjort, har Kommunalbestyrelsen jf. planlovens § 12, stk. 2 og 3 mulighed for at udstede forbud mod ændret anvendelse, udstyknings- og byggeønsker, der strider mod kommuneplanens rækkefølgeangivelse og rammebestemmelser. Det giver Kommunalbestyrelsen mulighed for at modsætte sig udstykning og bebyggelse, som ikke er i strid med kommuneplanens rammebestemmelser, men hvis gennemførelse på det pågældende tidspunkt vil være i strid med rækkefølgeangivelserne i kommuneplanen.

I henhold til § 12, stk 3 i Planloven kan Kommunalbestyrelsen nedlægge forbud mod opførelse af bebyggelse eller ændret anvendelse af bebyggelse eller ubebyggede arealer, når bebyggelsen eller anvendelsen strider mod kommuneplanens rammebestemmelser.

Klagevejledning

Hvis du vil klage over vedtagelsen af dette tillæg, kan du klage til Planklagenævnet via Klageportalen, som du finder et link til på www.borger.dk og www.virk.dk. Du logger på med Nem-ID. En klage er indgivet, når den er tilgængelig for Rødovre Kommune via klageportalen.

Når man klager, skal der betales et klagegebyr. Gebyret er på 900,- kr. for privatpersoner og 1.800,- kr. for virksomheder, organisationer og offentlige myndigheder. På Nævnenes Hus hjemmeside www.naevneneshus.dk under Planklagenævnet er en vejledning til, hvordan man klager.

I klageportalen sendes din klage automatisk til Rødovre Kommune. Hvis Rødovre Kommune fastholder afgørelsen, sender vi klagen videre til behandling i nævnet via klageportalen. Du får besked om videresendelsen.

Planklagenævnet afviser din klage, hvis du sender den uden om klageportalen, medmindre du forinden er blevet fritaget for brug af klageportalen. Hvis du ønsker at blive fritaget for at bruge klageportalen, skal du sende en begrundet anmodning til Planklagenævnet. Nævnet afgør herefter, om du kan fritages for at bruge klageportalen.Klagefristen er fire uger fra afgørelsen er meddelt. Er afgørelsen offentligt bekendtgjort, regnes klagefristen dog altid fra bekendtgørelsen. Hvis klagefristen udløber på en helligdag, forlænges klagefristen til følgende hverdag.En klage har normalt ikke opsættende virkning efter lovgivningen. Planklagenævnet kan træffe afgørelse om at fravige lovgivningens udgangspunkt i særlige tilfælde.

Spørgsmål til domstolsprøvelse af afgørelser, der er truffet af kommunen i henhold til Lov om planlægning, skal være anlagt inden seks måneder efter, at afgørelsen er meddelt, jf. planlovens § 62, stk. 1.

Foto af eksisterende erhvervsejendom Ved Sportspladsen 14 som omdannes til klubhus/foreningshus for lokale foreninger.