Vedtagelse af Tillæg 5 til Lokalplan 145

07/02-2024

Kommunalbestyrelsen har den 30. januar 2024 vedtaget Tillæg 5 til Lokalplan 145. Tillæg 5 til Lokalplan 145 er offentliggjort på Plan- og Landdistriktsstyrelsens hjemmeside. Et printet eksemplar af lokalplanen kan efter aftale hentes i Teknisk Forvaltning på Tæbyvej 77

Tillæg 5 til Lokalplan 145

Med Tillæg 5 til Lokalplan 145 sikres mulighed for at planlægge for en daginstitution med op til 10 grupper i delområde A. 

Grænsen mellem delområde A og delområde C flyttes. Delområde A vil omfatte en kommende daginstitution samt Radius' transformerstation. I delområde C opnås bedre muligheder for, at skabe en sammenhængende bebyggelsesplan for de kommende boliger.

Delområde C1 tilføres. Delområde C1 afgrænser området for en særskilt bebyggelse på maks. 6 etager og 1.500 m².

Lokalplantillægget præciserer, hvor meget etageareal, der kan opføres i delområderne A, C, C1 og G, samt hvor den nye administrationsbygning skal opføres. Etagearealerne i de nævnte delområder er beregnet på grundlag af de eksisterende maximale bebyggelsesprocenter. Det samlede etageareal i delområderne fastholdes. Tillægget oversætte de gældende bebyggelsesprocenter til konkrete tal for etageareal.

Høringsperiode

Forslag til Tillæg 5 til Lokalplan 145 har været i offentlig høring i fire uger, i perioden fra den 8. november 2023 til og med den 6. december 2023. I perioden er der indkommet 1 høringssvar.

Du kan finde høringssvarene i deres fulde længde samt skema med behandling af de indkomne høringssvar her på vores hjemmeside under Referater af afholdte møder.

Det indkomne høringssvar er ikke direkte relevante i forhold til formålet med lokalplantillægget og har ikke givet anledning til ændringer i det endelige tillæg.

Yderligere oplysninger om planerne kan fås i Byplanafdelingen i Teknisk Forvaltning, Tæbyvej 77, telefon 36 37 70 00.

Planen er ikke miljøvurderet 

I henhold til Lov om miljøvurdering af planer og programmer skal Rødovre Kommune gennemføre en miljøvurdering, hvis Tillæg 5 til Lokalplan 145 må antages at få væsentlig indflydelse på miljøet. Det er ved indledende miljøscreening vurderet, at planen ikke er omfattet af lovens krav om, at der skal foretages en miljøvurdering. Dette begrundes med, at planen ikke antages at få væsentlig indvirkning på miljøet. 

Retsvirkninger 

I henhold til § 18 i Planloven må der ikke retligt eller faktisk etableres forhold, der er i strid med lokalplanens bestemmelser, med mindre Kommunalbestyrelsen har givet dispensation hertil.

Klagevejledning 

Hvis du vil klage over vedtagelsen af denne lokalplan, kan du klage til Planklagenævnet via Klageportalen, som du finder et link til på www.borger.dk og www.virk.dk. Du logger på med MitID. En klage er indgivet, når den er tilgængelig for Rødovre Kommune via klageportalen. 

Når man klager, skal der betales et klagegebyr. Gebyret er på 900 kr. for privatpersoner og 1.800 kr. for virksomheder, organisationer og offentlige myndigheder. På Nævnenes Hus hjemmeside under Planklagenævnet er en vejledning til, hvordan man klager. 

I klageportalen sendes din klage automatisk til Rødovre Kommune. Hvis Rødovre Kommune fastholder afgørelsen, sender Rødovre Kommune klagen videre til behandling i nævnet via klageportalen. Du får besked om videresendelsen. 

Planklagenævnet afviser din klage, hvis du sender den uden om klageportalen, medmindre du forinden er blevet fritaget for brug af klageportalen. Hvis du ønsker at blive fritaget for at bruge klageportalen, skal du sende en begrundet anmodning til Planklagenævnet. Nævnet afgør herefter, om du kan fritages for at bruge klageportalen. 

Klagefristen er fire uger fra afgørelsen er meddelt. Er afgørelsen offentligt bekendtgjort, regnes klagefristen dog altid fra bekendtgørelsen. Hvis klagefristen udløber på en helligdag, forlænges klagefristen til følgende hverdag. En klage har normalt ikke opsættende virkning efter lovgivningen. Planklagenævnet kan træffe afgørelse om at fravige lovgivningens udgangspunkt i særlige tilfælde. 

Spørgsmål til domstolsprøvelse af afgørelser, der er truffet af kommunen i henhold til Lov om planlægning, skal være anlagt inden seks måneder efter, at afgørelsen er meddelt, jf. planlovens § 62, stk. 1.