Vedtagelse af Lokalplan 147

05/12-2019

Kommunalbestyrelsen har den 26. november 2019 vedtaget Lokalplan 147 og Tillæg 4 til Kommuneplan 2018.

Se Lokalplan 147

Se Tillæg 4 til Kommuneplan 2018

Lokalplan 147 Dagligvarebutik og boliger på Roskildevej 340

Formålet med lokalplanen er at give mulighed for at opføre en ny bebyggelse med dagligvarebutik i stueplan, ovenliggende boliger fra 1. til 4. sal, en hævet taghave på 1. sal, en tagterrasse på 4. sal samt en parkeringskælder til boligerne og parkering på terræn til dagligvarebutikken. 

Derudover er det lokalplanens formål, at området udvikles med fokus på støj, tryghed og det arkitektoniske udtryk. Ligeledes er der lagt vægt på sammenhængen med det bagvedliggende rekreative areal samt resten af Bybjerget, som udviklingen skal tage hensyn til og kobles sammen med.

Tillæg 4 til Kommuneplan 2018 Roskildevej 340

Tillæg 4 til Kommuneplan 2018 er udarbejdet for at danne et nødvendigt kommuneplangrundlag for Lokalplan 147 Dagligvarebutik og boliger på Roskildevej 340.

For at kunne realisere den ønskede udvikling skal der oprettes af et nyt rammeområde og ændres i afgrænsningen af Rammeområde 4B18 Valhøjskvarteret.Matrikel nr. 8ft samt en del af matrikel 8k i ejerlav Rødovre by, Rødovre udgår fra Rammeområde 4B18 Valhøjskvarteret og bliver i stedet til det nye rammeområde 4F03 Roskildevej 340.

Rammeområde 4F03 Roskildevej 340 oprettes med følgende rammebestemmelser:

  • Anvendelse: Etagebolig, Lokalcenter (Roskildevej /Tårnvej), Detailhandel.
  • Maks. bebyggelsesprocent: 85 %.
  • Maks. antal etager: 5 etager.

Høringsperiode

Forslag til Lokalplan 147 og Forslag til Tillæg 4 til Kommuneplan 2018 har været i offentlig høring i perioden fra den 8. august 2019 til den 3. oktober 2019. 

I høringsperioden er der indkommet syv høringssvar fra enkeltpersoner og Banedanmark.

I høringssvarene udtrykkes der generelt en positiv holdning til den forestående udvikling. Derudover om-handler høringssvarene følgende emner: Træer og beplantning, vareindlevering, kæledyr samt åbenhed og synlighed.

De indkomne høringssvar har ikke givet anledning til ændringer i planerne, da de forholder sig positivt til udviklingen og planerne.

Du kan finde høringssvarene i deres fulde længde samt skema med behandling af de indkomne høringssvar i sag nr. 159 i referatet for kommunalbestyrelsesmødet.

Planerne er ikke miljøvurderede

I henhold til Lov om miljøvurdering af planer og programmer skal Rødovre Kommune gennemføre en miljøvurdering, hvis planer må antages at få væsentlig indflydelse på miljøet. 

Det er ved indledende miljøscreening og -scoping vurderet, at planforslagene ikke har væsentlig indvirkning på miljøet, idet udviklingen, der muliggøres med planforslagene, er med til at øge trygheden i området, skærme Bybjerget fra vejstøj fra Roskildevej og fjerne hele/dele af jordforureningen, der er konstateret på grunden.

Det er vurderet, at udviklingen vil generere ca. 1.900 bilture pr. ÅDT (trafikken pr. døgn opgjort som gennemsnit over hele året). Det er primært trafik til dagligvarebutikken. Trafikken kommer ad Roskildevej og forventes primært at være biltrafik, som allerede kører langs de større veje i dag. 

Retsvirkninger

Kommunalbestyrelsen er i henhold til Planlovens § 12 forpligtet til at arbejde for kommuneplanens realisering. Retsvirkningerne indtræder ved offentliggørelsen af det vedtagne kommuneplantillæg. Kommuneplantillæggets rammer er bindende for lokalplanlægning mv. Derimod har kommuneplantillægget ingen direkte retsvirkning for grundejere eller bygherrer.

I henhold til § 18 i Planloven må der ikke retligt eller faktisk etableres forhold, der er i strid med lokalplanens bestemmelser, med mindre Kommunalbestyrelsen har givet dispensation hertil.

Klagevejledning

Hvis du vil klage over vedtagelsen af planerne, kan du klage til Planklagenævnet via Klageportalen, som du finder et link til på www.borger.dk og www.virk.dk. Du logger på med Nem-ID. En klage er indgivet, når den er tilgængelig for Rødovre Kommune via klageportalen.

Når man klager, skal der betales et klagegebyr. Gebyret er på 900 kr. for privatpersoner og 1.800 kr. for virksomheder, organisationer og offentlige myndigheder. På Nævnenes Hus hjemmeside www.naevneneshus.dk under Planklagenævnet er en vejledning til, hvordan man klager.

I klageportalen sendes din klage automatisk til Rødovre Kommune. Hvis Rødovre Kommune fastholder afgørelsen, sender Rødovre Kommune klagen videre til behandling i nævnet via klageportalen. Du får besked om videresendelsen.

Planklagenævnet afviser din klage, hvis du sender den uden om klageportalen, medmindre du forinden er blevet fritaget for brug af klageportalen. Hvis du ønsker at blive fritaget for at bruge klageportalen, skal du sende en begrundet anmodning til Planklagenævnet. Nævnet afgør herefter, om du kan fritages for at bruge klageportalen.

Klagefristen er fire uger fra afgørelsen er meddelt. Er afgørelsen offentligt bekendtgjort, regnes klagefristen dog altid fra bekendtgørelsen. Hvis klagefristen udløber på en helligdag, forlænges klagefristen til følgende hverdag.

En klage har normalt ikke opsættende virkning efter lovgivningen. Planklagenævnet kan træffe afgørelse om at fravige lovgivningens udgangspunkt i særlige tilfælde.

Spørgsmål til domstolsprøvelse af afgørelser, der er truffet af kommunen i henhold til Lov om planlægning, skal være anlagt inden seks måneder efter, at afgørelsen er meddelt, jf. planlovens § 62, stk. 1.

Cookies

Vi bruger cookies til statistik som en del af vores arbejde for at lave en god hjemmeside. Når du benytter sitet, samtykker du til vores anvendelse af cookies. Læs mere om vores cookiepolitik.

OK