Vedtagelse af Lokalplan 153 og Tillæg 7

13/10-2021

Lokalplan 153 Ungeboliger ved Rødovrehallen samt Tillæg 7 til Kommuneplan 2018 – Rødovre Parkvej vest er den 28. september 2021 endeligt vedtaget af kommunalbestyrelsen.

Se Lokalplan 153 her

Se Tillæg 7 til Kommuneplan 2018 her

Planerne kan desuden hentes i Borgerservice på rådhuset, Rødovre Parkvej 150 samt på bibliotekerne. 

Lokalplanen er også offentliggjort på Erhvervsstyrelsens Planinfo.

Lokalplan 153 – Ungeboliger ved Rødovrehallen

Lokalplan 153 har til formål at skabe det planmæssige grundlag, for at opføre en ny ungeboligbebyggelse som etableres i et nyt bofællesskab, bestående af mindre lejligheder og flere fællesarealer, som skal styrke fællesskabet blandt beboerne. 

Lokalplan 153 giver mulighed for at opføre en boligbebyggelse på maks. 1.300 m2 bestående af to punkthuse i 3 og 4 etager, som indrettes til 38 ungeboliger.  Ved realiseringen af planen vil bebyggelsen kunne tiltrække ca. 44 beboere.

Tillæg 7 til Kommuneplan 2018 – Rødovre Parkvej vest

Tillæg 7 til Kommuneplan 2018 er udarbejdet for at danne et nødvendigt kommuneplangrundlag for den planlagte ungeboligbebyggelse. 

Kommuneplantillægget omfatter Rammeområde 4G05 – Rødovre Parkvej, som er udlagt til rekreativt område for sportshaller, baner og anlæg til idrætsformål, med følgende bygningsregulerende bestemmelser:

Maks. bygningshøjde 17 m og maks. bebyggelsesprocent 40. Med kommuneplantillægget oprettes et nyt Rammeområde 4B22 for etageboliger med følgende bygningsregulerende bestemmelser: Maks. bygningshøjde 14,5 m (maks. 4 etager) og maks. bebyggelsesprocent 65.

På baggrund af den konkrete bebyggelses indhold af ungeboliger er parkeringsnormen fastlagt til 0,33 p-pladser for biler pr. bolig og 2 cykelplads pr. bolig.

Opholdsarealprocenten er vurderet ud fra den konkrete nære beliggehed til offentlige rekreative arealer og fastlagt til 35% af etagearealet.

Høringsperiode

Forslag til Lokalplan 153 – Ungeboliger ved Rødovrehallen og Forslag til Tillæg 7 til Kommuneplan 2018 – Rødovre Parkvej vest har været i offentlig høring i 8 uger i perioden fra den 7. april til den 6. maj 2021. I perioden er der indkommet 5 høringssvar fra naboer og foreninger.

Du kan finde høringssvarene i deres fulde længde samt skemaet med behandling af de indkomne høringsvar på Rødovre Kommunes hjemmeside på under 'Referater for afholdte møder'.

Der er foretaget følgende ændringer i den endelige lokalplan og tillæg i forhold til forslagene, og enkelte redaktionelle ændringer i begge plandokumenter:

Kortbilag 3 med illustrationsplanen er konsekvensrettet: Alternativ A med adgangsvej for biler vest om Rødovrehallen, ny placering af bygningerne med tilhørende affaldsstation og parkeringsarealer er indarbejdet i lokalplanens nye illustrationsplan.

§ 5 Vejbetjening er konsekvensrettet - Alternativ B med vejadgang øst om Rødovrehallen er slettet.

§ 5.2 Cyklende har adgang via eksisterende vej- og stistrækninger i området – for orientering se Kortbilag 5. Note til §§ 5.2 og 14 er tilføjet: Uden for lokalplanområdet etableres der et fortov nord og vest om Græshoppen og frem til lokalplanområdet.

§ 8.1 er tilføjet: De sydlige facader som vender mod den offentlige sti skal begrønnes.

Planerne ikke miljøvurderet 

I henhold til Lov om miljøvurdering af planer og programmer skal Rødovre Kommune gennemføre en miljøvurdering, hvis planer må antages at få væsentlig indflydelse på miljøet. Det er ved indledende miljø-screening og -scoping vurderet, at planerne ikke er omfattet af lovens krav om, at der skal foretages en miljøvurdering. Dette begrundes med, at planerne ikke antages at få væsentlig indvirkning på miljøet.

Retsvirkninger

Kommunalbestyrelsen er i henhold til Planlovens § 12 forpligtet til at arbejde for kommuneplanens realisering. Retsvirkningerne indtræder ved offentliggørelsen af det vedtagne kommuneplantillæg. Kommuneplantillæggets rammer er bindende for lokalplanlægning mv. Derimod har kommuneplantillægget ingen direkte retsvirkning for grundejere eller bygherrer.

I henhold til § 18 i Planloven må der ikke retligt eller faktisk etableres forhold, der er i strid med lokalplanens bestemmelser, med mindre Kommunalbestyrelsen har givet dispensation hertil.

Klagevejledning

Hvis du vil klage over vedtagelsen af planerne, kan du klage til Planklagenævnet via Klageportalen, som du finder et link til på www.borger.dk og www.virk.dk Du logger på med Nem-ID. En klage er indgivet, når den er tilgængelig for Rødovre Kommune via klageportalen.

Når man klager, skal der betales et klagegebyr. Gebyret er på 900 kr. for privatpersoner og 1.800 kr. for virksomheder, organisationer og offentlige myndigheder. På Nævnenes Hus hjemmeside under Planklagenævnet er en vejledning til, hvordan man klager.

I klageportalen sendes din klage automatisk til Rødovre Kommune. Hvis Rødovre Kommune fastholder afgørelsen, sender Rødovre Kommune klagen videre til behandling i nævnet via klageportalen. Du får besked om videresendelsen.

Planklagenævnet afviser din klage, hvis du sender den uden om klageportalen, medmindre du forinden er blevet fritaget for brug af klageportalen. Hvis du ønsker at blive fritaget for at bruge klageportalen, skal du sende en begrundet anmodning til Planklagenævnet. Nævnet afgør herefter, om du kan fritages for at bruge klageportalen.

Klagefristen er fire uger fra afgørelsen er meddelt. Er afgørelsen offentligt bekendtgjort, regnes klagefristen dog altid fra bekendtgørelsen. Hvis klagefristen udløber på en helligdag, forlænges klagefristen til følgende hverdag.

En klage har normalt ikke opsættende virkning efter lovgivningen. Planklagenævnet kan træffe afgørelse om at fravige lovgivningens udgangspunkt i særlige tilfælde.

Spørgsmål til domstolsprøvelse af afgørelser, der er truffet af kommunen i henhold til Lov om planlægning, skal være anlagt inden seks måneder efter, at afgørelsen er meddelt, jf. planlovens § 62, stk. 1.