Bæredygtighedsindsats 2020

For at følge op på Rødovre Kommunes indsats for at fremme en bæredygtig udvikling udarbejdes der årligt en bæredygtighedsplan.

Bæredygtighedsindsats 2020

Ifølge planloven skal Kommunalbestyrelsen hvert 4. år offentliggøre en redegørelse for kommunens bidrag til en bæredygtig udvikling i det 21. århundrede, en såkaldt Agenda 21-strategi. Rødovrestrategien, som forventes vedtaget og offentliggjort i 2020, er en kombineret planstrategi og Agenda 21-strategi.

For at følge op på Rødovre Kommunes bæredygtighedsudvikling udarbejdes årligt en plan for kommunes bæredygtighedsindsats. I 2019 har der bl.a. været særligt fokus på Rødovre Kommunes bæredygtighedsblomst og implementering af FN´s verdensmål, samt forberedelse og indførsel af flere affaldsordninger. Planen indeholder en oversigt over de projekter og aktiviteter, kommunen har planlagt i 2020, og status på projekter i 2019.                                                                    

Projekterne og aktiviteterne i bæredygtighedsplanen er inddelt i fem overordnede indsatsområder. 

 • Mindre miljøbelastning
 • Fremme af en bæredygtig byudvikling og byomdannelse
 • Fremme af biologisk mangfoldighed
 • Inddragelse af befolkningen og erhvervslivet i Agenda 21-arbejdet
 • Fremme af et samspil mellem beslutningerne vedrørende miljømæssige, trafikale, erhvervsmæssige, sociale, sundhedsmæssige, uddannelsesmæssige, kulturelle og økonomiske forhold.

For at mindske miljøbelastningen vil Rødovre Kommune i 2020 blandt andet anvende el-skraldebiler, arbejde for at flere buslinjer udbydes som emissionsfrie busser, arbejde videre med klimatilpasning og energirenove-ring af kommunale bygninger, herunder udvidelse af kommunens centrale energistyring og udskiftning af belysning til LED i kommunens ejendomme.

For at fremme en bæredygtig byudvikling og byomdannelse indarbejdes kommunes bæredygtighedsblomst fortsat i nye lokalplaner og i det videre arbejde med Bykernen. Derudover fortsætter Rødovre Kommune i 2020 med at plante et træ i Rødovre for hvert nyfødt barn og i samarbejde med Bjørnebanden at bekæmpe bjørneklo. 

Bæredygtighedsindsats 2020

Fold alle ud

Forord - Bæredygtighedsindsats 2020

En bæredygtig strategi

Ifølge planloven skal kommunalbestyrelsen hvert 4. år offentliggøre en redegørelse for kommunens bidrag til en bæredygtig udvikling i det 21. århundrede, en såkaldt Agenda 21-strategi. Rødovrestrategien, som forventes vedtaget og offentliggjort i 2020, er en kombineret planstrategi og Agenda 21-strategi.

I Rødovrestrategien beskrives hvilke udvalgte indsatsområder inden for de 5 bæredygtighedsområder, kommunens forvaltninger vil have i den kommende planperiode. Samtidig er strategien Rødovre Kommunes første spadestik i arbejdet med at realisere FN’s verdensmål inden for bæredygtig udvikling i en kommunal kontekst. Efter den endelige vedtagelse af Rødovrestrategien vil Rødovre Kommune forholde sig til, hvordan kommunes indsatsplaner fremover skal udformes i forhold til arbejdet med bæredygtighed og implementeringen af FN’s verdensmål.

Rødovre Kommune har som en del af Agenda 21-strategien udarbejdet den årlige plan for kommunes bæredygtighedsindsats. Planen indeholder en oversigt over de projekter og aktiviteter, kommunen har planlagt det pågældende år, og status på det foregående års projekter.

Projekterne og aktiviteterne spænder vidt fra gennemtænkning af bæredygtighed i lokalplaner til fokus på klimatilpasning. Projekterne og aktiviteterne i bæredygtighedsplanen er inddelt i 5 overordnede indsatsområder. De 5 indsatsområder er de områder, som kommunerne skal have fokus på inden for bæredygtighed, jf. planloven.

De 5 områder er:

 • Mindre miljøbelastning
 • Fremme af en bæredygtig byudvikling og byomdannelse
 • Fremme af biologisk mangfoldighed
 • Inddragelse af befolkningen og erhvervsli vet i Agenda 21-arbejdet
 • Fremme af et samspil mellem beslutningerne vedrørende miljømæssige, trafikale, erhvervsmæssige, sociale, sundhedsmæssige, uddannelsesmæssige, kulturelle og økonomiske forhold.

Bæredygtighed - hvad er det?

Bæredygtighed handler om os alle sammen, og de ting vi gør i vores hverdag. En bæredygtig udvikling defineres som en udvikling, der opfylder de nuværende behov uden at bringe fremtidige generationers muligheder for at opfylde deres behov i fare. Det er derfor vigtigt, at de valg vi træffer, ikke har konsekvenser for den næste generation. I den store sammenhæng har alle valg betydning, også de små valg. Vælger vi for eksempel at købe mange ting, cykle eller køre i bil, sortere vores affald eller ej?

Sammen om en bæredygtighed udvikling

I Rødovre ønsker vi at skabe et bæredygtigt samfund, som kan bidrage til, at kommunens borgere nu og i fremtiden kan leve et selvstændigt, aktivt og ansvarligt liv. Kommunalbestyrelsen i Rødovre ønsker, at vi arbejder med bæredygtighed inden for alle 5 områder: det miljømæssige, det kulturelle, det økonomiske, det demokratiske og det sociale område. Som et eksempel kan nævnes etablering af flere gang- og cykelstier med henblik på, at flere motiveres til at vælge gang eller cykel frem for bil på de kortere ture. Mindre bilisme medvirker til at forebygge klimaforandringer, da der udledes mindre CO2. Samtidig forbedres sundhedstilstanden, ved at flere vælger gang eller cykel frem for bil, da der udledes færre sundhedsskadelige partikler, og flere borgere får mere motion. Således har etablering af stier både en positiv indflydelse på klimaforandringer og sundhedstilstanden.

Klimakommune

En Klimakommune er en kommune, der har skrevet under på en aftale med Danmarks Naturfredningsforening om at reducere kommunens CO2-udledning med minimum 2 % hvert år og minimum i 5 år. Aftalen gælder for kommunen som virksomhed.

Rødovre Kommune underskrev den 5. oktober 2017 en aftale med Danmarks Naturfredningsforening om at forlænge aftalen om fortsat at være klimakommune. Aftalen betyder, at kommunen forpligter sig til at reducere CO2-udledningen med 2 % årligt frem til udgangen af 2020 for kommunen som virksomhed. Aftalen indebærer endvidere, at kommunen skal:

 • Lave en årlig opgørelse over CO2-udledningen
 • Udarbejde en CO2-handlingsplan
 • Implementere planen og overvåge udviklingen

I Bæredygtighedsindsatsen beskrives hvilke bæredygtighedsprojekter og aktiviteter, Rødovre Kommune har planlagt i 2020, og hvad der blev gjort i 2019. Den årlige opgørelse over CO2-udledningen kan ses i kommunens grønne regnskab.

FN’s verdensmål

I 2015 vedtog FN’s 193 medlemslande den nye 2030-dagsorden for bæredygtig udvikling. Som del heraf vedtog FN 17 mål, som handler om at løse mange af klodens største problemer inden 2030.

I Danmark er kommunerne centrale leverandører af offentlige serviceydelser. Kommunerne spiller derfor en vigtig rolle i forhold til arbejdet med FN’s verdensmål, da det er lokalt, at verdensmålene kan oversættes til konkrete løsninger og indsatser. I 2018 udpegede Kommunernes Landsforening 7 mål ud af de 17, der er særligt relevante for arbejdet med kommunernes kerneopgaver.

I Rødovre har vi i første omgang arbejdet med KL’s 7 anbefalede verdensmål samt et 8. mål. Det drejer sig om FN’s verdensmål nr. 9, der omhandler industri, innovation og infrastruktur, fordi vi mener, det har høj relevans i disse år, hvor blandt andet metro og letbane samt innovation i skolerne står højt på prioriteringslisten i Rødovre. Derudover har kommunalbestyrelsen besluttet i forbindelse med budgetresolutionerne, at der også skal politisk fokus på de 9 verdensmål, som ikke er indarbejdet i Rødovrestrategien. Her skal hvert politisk udvalg udvikle idéer, til bæredygtig omstilling sammen med borgere, organisationer og institutioner.

Hvad gør vi i Rødovre Kommune?

I Kommuneplan 2018 fremgår bæredygtighedsblomsten med sine 5 blade for henholdsvis miljømæssig, kulturel, økonomisk, demokratisk og social bæredygtighed. Bæredygtighedsblomsten berører et bredt spektrum af emner, og skal igennem planlægningen styrke de 5 parametre ved at skabe et lokalsamfund i social, kulturel, demokratisk, økonomisk og miljømæssig balance. Verdensmålene balancerer ligesom bæredygtighedsblomsten de 3 dele af bæredygtig udvikling; social, miljømæssig og økonomisk bæredygtighed.

Alle målene er vigtige og spiller sammen, og kan være med til at skærpe den udvikling, vi ønsker i Rødovre. FN’s verdensmål blev for første gang beskrevet i kommunens CO2-handlingsplan 2018-2020, og i Bæredygtighedsindsats 2020 sætter vi ord på nogle af de 17 mål og delmål, som vi allerede arbejder med.

Nedenstående illustration viser, sammenhængen mellem de 8 udvalgte verdensmål og bæredygtighedsblomstens 5 aspekter.

Bæredygtighedsindsats 2020

Mindre miljøbelastning

I Rødovre lægger vi stor vægt på, at miljøbelastningen mindskes, så de valg vi træffer i dag, ikke får konsekvenser for den næste generation.

Elskraldebiler

I 2020 kommer de elskraldebiler til Rødovre. Indsamlingen af affald fra de private husstande vil fra marts 2020 hovedsageligt foregå med elskraldebiler, som skal anvendes til indsamlingen af mad, rest, papir, plast, metal og glas.

Indførelsen af elskraldebiler er i overensstemmelse med FN’s verdensmål nr.  11, der handler om bæredygtige byer og lokalsamfund, og om at reducere den negative miljøbelastning pr. indbygger - med særlig vægt på luftkvalitet og på den kommunale affaldsforvaltning. Elskraldebilerne er nemlig CO2-neutrale og udsender ikke udstødningsgasser og partikelforurening til nærmiljøet.

Udover nye elskraldebiler kommer der nye affaldstyper i affaldsindsamlingen i 2020. Fra juni indføres særskilt indsamling af tøj og sko og farligt affald sammen med andet storskrald. Netop fremstilling af tøj og tekstiler er en meget ressourcekrævende proces, hvor der anvendes store mængder af både energi, vand og kemikalier. Da forbruget af tekstiler er stigende, øges belastningen på miljøet. Ved at indsamle tøj og sko til genanvendelse kan vi være med til at forlænge produkternes levetid, og dermed mindske ressourceforbruget i fremstillingen af nye.

Med indsamlingen af farligt indføres ”Den røde miljøboks”, hvor borgerne, udover farligt affald, kan bortskaffe batterier, sparepærer (lyskilder) og småt elektronik.

EU har vedtaget en ny lovpakke om cirkulær økonomi, der indeholder ambitiøse mål for genanvendelsen af vores affald. Cirkulær økonomi handler om at sikre de ressourcer og materialer, vi bruger i fremstillingen af nye produkter, så de kommer tilbage i kredsløbet og bliver genanvendt så mange gange som muligt. Derfor skal vi som kommune skabe rammerne for optimale affaldsløsninger, så vores borgere og virksomheder har gode affaldsløsninger, der understøtter en bæredygtig affaldshåndtering gennem deres daglige handlinger. Det vil vi arbejde på at implementere i den kommende affaldsplan, som udarbejdes i 2020.

Rengøringsområdet

Rødovre Kommune prioriterer bæredygtighed højt på rengøringsområdet – det er godt for både klimaet, arbejdsmiljøet, sundheden og økonomien. I tråd med FN’s verdensmål nr. 12, som blandt andet omhandler ansvarligt forbrug samt miljømæssig forsvarlig håndtering af kemikalier og affald i hele deres livscyklus.

Med systematisk tilrettelæggelse bliver rengøringen mere effektiv - og dermed også mere bæredygtig - ved for eksempel at spare på forbruget af vand, energi, kemikalier og arbejdstimer. Konkret udarbejdes der en rengøringsplan for hver enkel institution. Rengøringsplanen viser, hvordan de forskellige områder skal rengøres.

Rengøringsniveauet er en central beslutning i forbindelse med udarbejdelsen af en rengøringsplan med fokus på bæredygtighed. Ved et korrekt valg af rengøringsniveau sikres det, at omkostningerne ikke bliver høje. Samtidig sikres et korrekt valg af rengøringsmetode og rengøringsmidler.

I Rødovre Kommune købes alle rengøringsmidler via en SKI aftale (Staten og Kommunernes Indkøbsservice). I SKI aftalen skal leverandøren tilbyde rengøringsmidler, der belaster arbejdsmiljø, indeklima og det ydre miljø mindst muligt. De produkter, som kan købes på aftalen, skal leve op til kriterierne for EU’s miljømærke Blomsten, det nordiske miljømærke Svanen eller lignende. Kriterierne tager udgangspunkt i produkternes livscyklus. Det vil sige, at man vurderer, hvordan produkterne påvirker miljøet fra råstof til affald. Mærket stiller således ikke kun krav til produkternes indhold, men også blandt andet til brugen af miljøbelastende og sundhedsskadelige stoffer i produktionsprocessen og emballagen.

Alle medarbejdere bliver løbende undervist i at vælge det rigtige rengøringsmiddel, og    i at dosere rengøringsmidlet korrekt, i forhold til den overflade, som skal gøres rent. Alle vaskemaskiner er forsynet med et doseringsanlæg, som sikrer, at doseringen er korrekt hver gang, således påvirkningerne af miljøet begrænses.

De plastfrie universalklude, som vi anvender i Rødovre Kommune, er et miljøvenligt alternativ til konventionelle klude i syntetiske fibre. Kludene er 100% frie for mikroplast, og udleder derfor ingen mikroplast partikler til vandmiljøet.

Tilsynskampagner

Rødovre Kommune udfører hvert år to forskellige typer af tilsynskampagner på virksomheder, som er tilsynspligtige.  Med en tilsynskampagne forstås en afgrænset tilsynsindsats rettet mod en branche eller et miljøtema. I 2020 udføres kampagnerne ”Opsporing af virksomheder” og ”FN’s 17 verdensmål”, som omhandler henholdsvis registrering af virksomheder og at udbrede kendskabet til FN’s verdensmål.

Grundvandsbeskyttelse

I 2020 forventer Rødovre Kommune at vedtage en indsatsplan for grundvandsbeskyttelse. I planen beskrives de eksisterende indsatser for grundvandsbeskyttelse, som skal fortsætte i de kommende år, samt en række nye indsatser. Blandt indsatserne kan nævnes, at Rødovre Kommune siden 2001 har bekæmpet ukrudt uden anvendelse af sprøjtemidler, og vil samarbejde med boligselskaber om at stoppe brugen af sprøjtemidler på deres arealer. Rødovre Kommune arbejder også for at begrænse anvendelsen af vejsalt, og vil arbejde på at lokalisere ubenyttede boringer og brønde, så de kan blive sløjfet. Grundvandsbeskyttelse medvirker til at opfylde FN’s verdensmål nr. 6.6 om at beskytte og gendanne vandrelaterede økosystemer.

Klimatilpasning

Kommuneplan 2018 for Rødovre Kommune indeholder kommunens mål og vision, status, risikokortlægning samt retningslinjer og rammer for klimatilpasning. Rødovre Kommunes indsats for klimatilpasning er i tråd med FN´s verdensmål nr. 13, som omhandler klimaindsats. I Rødovre Kommunes arbejde med klimatilpasning er der særligt fokus på delmål 13.2 ”Integrere tiltag mod klimaforandringer i nationale politikker, strategier og planlægning”.

I Kommuneplan 2018 er det blandt andet beskrevet, at regnvandet skal anvendes som en ressource, og klimatilpasning skal tænkes ind i den videre udvikling af byen. Ved håndtering af regnvand i forbindelse med byudviklingsprojekter og anlægsprojekter kan der opnås en omkostningseffektiv klimatilpasning. Samtidig kan den lokale håndtering af regnvand fremme grønnere og mere attraktive byrum.

Endvidere indtænkes klimatilpasning i anlægs- og driftsopgaver. Mulighederne for klimatilpasning i forhold til ekstrem nedbør vurderes i forbindelse med løsning af de enkelte opgaver. Det vurderes således, om der i forbindelse med projekterne kan nedsives, forsinkes, bortledes eller opmagasineres mere vand de enkelte steder. Rødovre Kommune samarbejder med private grundejere om regnvandshåndtering og klimatilpasning i forbindelse med byudvikling og nybyggeri.

I 2020 forventes byggeriet i byudviklingsområdet Bykernen at gå i gang. En del af klimatilpasningsprojekterne skal gennemføres af kloakforsyningen HOFOR.

I 2020 har HOFOR endvidere planer om, i samarbejde med Rødovre Kommune, at udarbejde masterplaner for Rødovre Øst og Rødovre Syd. Masterplanerne skal give et samlet overblik over de kommende investeringer inden for afløb og klimatilpasning.

Rødovre Kommune indgår fortsat i et samarbejde med de øvrige kommuner og forsyninger i oplandet til Harrestrup Å, om at udnytte kapaciteten i åen bedst muligt til håndtering af skybrudsvand. I 2020 forventes det første delprojekt ved Haraldsminde i Ballerup afsluttet. Delprojekterne skal sikre åens omgivelser mod oversvømmelse de næste 30 år.

Energiforbedringer i kommunale bygninger

Hvert år bliver der afsat midler til at energieffektivisere de kommunale bygninger. Indsatsen for energieffektivisering af bygningerne bidrager til FN’s verdensmål nr. 7 som omhandler bæredygtig energi. De afsatte midler prioriteres med fokus på at udnytte energien på en bæredygtig måde i fremtiden. De årlige tiltag indebærer alt fra tilføjelse af vedvarende energi til at supplere energiforsyningen, og adfærden ved brugen af den tilførte energi til bygningerne.

Ud over at gøre en stor indsats for at fremme energibesparelser bliver der i Rødovre Kommune løbende arbejdet med nye teknologier og løsninger for at fremme bæredygtigheden. Rødovre Kommune opdaterer løbende opvarmningsanlæg, og andelen af vedvarende energi i forbruget. Ydermere vil der blive gjort brug af certificeringsordninger, når der bliver opført og renoveret bygninger.

Pulje til energirenoveringer i bygninger

I 2020 er der afsat 3 mio. kr. til energioptimeringer af de kommunale bygninger. Generelt prioriteres de afsatte midler med fokus på at kombinere menneskelige værdier med energiforbedringer. Det primære fokus i 2020 er sundhed, arbejdsmiljø, trivsel og udvidelse af kommunens centrale energistyring.

Udskiftning af varmtvandsbeholdere

I 2019 blev der konstateret legionellabakterier i brugsvandet på skoleområdet. Problemet blev konstateret på samtlige af kommunens skoler, undtagen Islev skole. Ud over at problemet blev udredet via en kemisk proces, skal det sikres at brugsvandet i fremtiden lever op til ønsket kvalitet. Et af de områder der bliver sat fokus på i 2020, er at få udskiftet de overdimensionerede varmtvandsbeholdere til mere passende størrelse. På den måde reduceres legionellabakteriers vækstbetingelser og mindsker varmetabet fra varmtvandsbeholderen som giver en energibesparelse. Tiltagene i 2020 planlægges at være på skoleområdet.

Lysprojekter

Projekterne indebærer udskiftning af belysning til mere bæredygtige LED løsninger i kommunens ejendomme. Ud over en energibesparelse, vil tiltagene medføre et forbedret arbejdsmiljø og trivsel for brugerne på de pågældende ejendomme. Fokusområdet for belysningsprojekter 2020 vil primært være på børne- og skoleområdet, hvor der er planlagt at investere 700.000 kr. En nærmere fordeling af det afsatte beløb afdækkes i løbet af året, hvor det vurderes at investeringen har den størst mulige effekt.

Udvidelse af den centrale styring 

Rødovre Kommune har et ønske om at overvåge og styre energiforbruget, således at der i fremtiden kan sikres en energirigtig drift af bygningerne. Tiltagene i 2020 vil primært være en udvidelse af det allerede etablerede netværk, samt etablering af central styring i daginstitutionerne. Central styring (CTS) har længe været i fokus i Teknisk Forvaltning, og der bliver løbende opdateret og udbygget på området. Den centrale styring er en vigtig faktor i at sikre brugernes indeklima, og dermed arbejdsmiljø. Samtidig muliggøres en energirigtig drift af bygningerne, således at der undgås energispild. Rødovre Kommunes centrale styring består af CTS til styring og regulering, og energistyring via MinEnergi2 hvor der registreres, analyseres og behandles data for energiforbrug.

Energiforsyning og supplerende vedvarende energi

En del af kommunens varmeforsyning består af kollektiv varmeforsyning fra det kommunale fjernvarmeselskab. Der bliver dog også gjort brug af naturgas, og enkelte oliefyrsanlæg. Der bliver løbende gjort et arbejde for at afkøle den tilførte fjernvarme til bygningerne bedst muligt, således at der ikke bliver fremført unødig varme til bygningerne, som ikke bliver udnyttet effektivt. Ydermere vurderer Teknisk Forvaltning løbende om hvorvidt det er muligt at konvertere varmeforsyningsformer, der bruger fossile brændsler som energikilde, til mere miljørigtige lavtemperaturanlæg, såsom varmepumper. I de fleste tilfælde kræver det dog en energirenovering af klimaskærmen, varmeafgivere og rørinstallationer, hvilket kan være dyrt og besværliggøre projektet.

Rødovre Kommune har generelt stor interesse i at opføre solcelleanlæg på bygningerne med den hensigt at supplere forsyningen. Lovgivningen vanskeliggør dog processen, da kommuner skal udskille aktiviteten i et separat selskab, hvis der skal gøres brug af den producerede strøm, som bliver leveret af et solcelleanlæg. Dette besværliggør at drive et solcelleanlæg økonomisk. Kommuner kan dog få dispensation fra denne regel, hvis et anlæg bliver opført i forbindelse med et nybyggeri eller ved en energirenovering. Teknisk Forvaltning arbejder derfor med målsætning om at opføre solcelleanlæg, når der bliver opført nye bygninger.

DGNB (Deutsche Gesellschaft für Nachhaltiges Bauen)

Rødovre arbejder for at fremme bæredygtigt byggeri af kommunale ejendomme gennem certificeringsordningen DGNB. DGNB er en af verdens førende standarder for certificeringen af bygninger og byområders bæredygtighed. Det er en fælles platform, der fremmer forståelsen af bæredygtigt byggeri og gennem kvalitative og kvantitative bæredygtighedsvurderinger dokumenteres det, at det kan betale sig at bygge bæredygtigt. Når et byggeri certificeres efter DGNB, optimeres indeklimaet i forhold til lys, lyd, temperatur og luftkvalitet. DGNB vægter miljøet, økonomi og det sociale ligeligt i sin analyse. Det gør bæredygtighedsdagsordenen bredere end blot at handle om miljø og energi og derved bliver mange af FN`s verdensmål adresseret. Fra Teknisk Forvaltning var repræsentanter fra alle afdelinger på kursus i DGNB i 2019, og i 2020 vil medarbejdere fra Bygningsafdelingen i Teknisk Forvaltning videreuddanne sig heri.

Grønt regnskab

Rødovre Kommune udarbejder hvert år et grønt regnskab. Det grønne regnskab sætter fokus på kommunens el-, varme-, og vandforbrug samt kørsel. I regnskabet afrapporteres energiforbrug og CO2-belastningen fra kommunens virksomhed. Regnskabet indeholder prognoser for CO2-udledningen, der blandt andet skal dokumenteres som en del af klimakommune aftalen med Danmarks Naturfredningsforening.

Fjernvarme

I 2019 var fjernvarmen i Rødovre ca. 90 % CO2 neutral. Udledningen fra affaldsforbrænding henledes til affaldssiden. Det er et resultat af en fokuseret indsats fra varmeleverandørerne (VEKS, CTR og HOFOR), der i 2008 besluttede, at fjernvarmen i det storkøbenhavnske fjernvarmesystem i 2025 skulle være 100 % CO2 neutralt. Dette er i tråd med FN´s verdensmål 7, der omhandler bæredygtig energi. Målet opnås ved at bruge industriel overskudsvarme, biogas og certificeret biomasse (træpiller), der lever op til brancheaftalens kriterier for bæredygtighed. I 2018 var kun ca. 2 % af varmeproduktionen baseret på fossile brændsler som kul, olie og naturgas.

I 2020 forventes fjernvarmen udbygget i form af nye kunder i de allerede fjernvarmeforsynede områder. Erhvervskvarterene Islevdalvej og Valhøj, og udviklingsområdet.

Irmabyen er stort set udbyggede. Byggeriet Rødovre Port forventes tilsluttet sommeren 2020.

Byudviklingen af Bykernen forventes ikke at give nye kunder i 2020, men enkelte ombygninger kan forekomme. Inden for Bykernens område forventes det, at der ad åre vil komme nye og større kunder til i kraft af ombygningen fra de mindre erhvervsbyggerier til større boligbyggerier.

Trafik

Rødovre Kommune ønsker at forbedre fremkommelighed for kollektiv trafik, gående og cyklister. I tråd med FN’s verdensmål nr. 11, der handler om bæredygtige byer og lokalsamfund, herunder trafiksikkerhed, tilgængelige og bæredygtige transportsystemer. Bedre forhold på stierne forventes at kunne motivere flere borgere til at cykle eller gå, frem for at benytte bilen på særligt de korte ture i kommunen. Kollektiv transport skal sikres, så det kan være et brugbart alternativ til bilture på alle rejselængder. Samlet set er den samfundsmæssige gevinst ved investeringer i forbedrede cykleforhold meget stor, da der ved aktiv transport kan opnås en ekstra gevinst i forhold til cyklisternes egen sundhed og nedbringelse af sygefraværet. Derudover kan en øget cykeltrafik medvirke til at nedbringe biltrafikken og dermed udledningen af lokal luftudledning i form af NOx og partikelforurening.

Ny cykelgangbro over Jyllingevej 

Rødovre Kommune samarbejder med Naturstyrelsen, som står for anlæggelsen af en ny stibro over Jyllingevej i forlængelse af Vestvoldens stiforløb. Broen vil forbinde Vestvoldens forløb over Jyllingevej, som i dag danner en barriere for de bløde trafikanter, som færdes langs Vestvolden.

Elbusser

Rødovre Kommune har i 2018 besluttet, at busdriften i kommunen skal udbydes som emissionsfrie busser. Der arbejdes derfor sammen med nabokommunerne og Movia på, at flere buslinjer skal udbydes med emissionsfrie busser. I 2020 tages der stilling til om buslinje 142 skal køres med emissionsfrie busser, som del af udbuddet gennemført i 2019. I 2020 ses der også på mulighederne for, at servicebussen (buslinje 848) kan overgå til emissionsfri busdrift. Undersøgelsen sker som del af en budgetresolution for budget 2020.

Fremkommelighed for busser

Arbejdet med busfremkommelighed er i 2020 fokuseret på Tårnvej i forhold til den nordlige del af vejen fra Københavns Kommune til Jyllingevej. Her er fokus på forbedringer af busfremkommeligheden for Region Hovedstadens buslinje 200S. Regionen finansierer tiltaget med støtte fra Trafikstyrelsen.

Gasbrænder udskiftet til vanddamp

I 2020 udskifter vejdriften to køretøjer med gasbrændere, som benyttes til fjernelse af ukrudt i belægninger på kommunens veje og stier, til ét nyt køretøj, som benytter sig af vanddamp i stedet for åben ild. Denne ændring er med til at reducere kommunens brug af gas i forbindelse med vejdriften.

Hastighedszoner på boligveje

I 2018-2020 arbejder Teknisk Forvaltning med udvidelse af hastighedszonerne for boligveje, hvor den generelle hastighedsgrænse sættes ned til 40 km/t. Dette har ikke stor effekt på biltrafik i forhold til bæredygtighed, men kan bidrage til øget tryghed langs vejene. Den øgede tryghed i trafikken kan medvirke til at øge lysten til at gå eller tage cyklen lokalt på de kortere ærindeture i stedet for bilen.

Fortsættelse af ID-linjen

Arbejdet med anlæggelse af ID-linjen fortsætter i 2020 med anlæggelse af Aktivitetspladsen, hvor Islevbrovej møder Slotsherrensvej. Her anlægges en ny plads som vil binde cykelstien langs Islevbrovej sammen med Slotsherrensvej.

Anlæg og vedligehold

I Rødovre Kommune er der fortsat fokus på genanvendelse af materialer, både upcycling hvor materialer bliver genanvendt ved at anvende dem til andre formål end tidligere, og recycling der er direkte genbrug. Derudover arbejder Rødovre Kommune aktivt og helhedsorienteret med at foregribe effekterne af klimaforandringer både i drift og anlægsprojekter på veje, stier og rekreative, grønne områder. Det vil for eksempel være i forhold til valg af plantearter og anlægsmetoder, så generne ved ekstremregn og hedebølger minimeres.

Fremme af en bæredygtig byudvikling og byomdannelse

Rødovre Kommune vil fortsat have fokus på en bæredygtig byudvikling og -omdannelse i tråd med FN’s verdensmål nr. 11.

Vi har i tilblivelsesprocessen for den kommende Rødovrestrategi og i overensstemmelse med en demokratisk bæredygtig udvikling inddraget borgere samt repræsentanter fra byens forældrebestyrelser, foreninger, organisationer, erhvervsliv og forskellige råd. Det har gjort det muligt at kvalificere emnerne i planstrategien, så strategien repræsenterer de aktuelle problematikker i byen.

Når der skal udarbejdes lokalplaner, vil Rødovre Kommune fortsat indtænke bæredygtighedshensyn. Ved nye lokalplaner vurderer vi blandt andet de eksisterende værdier i lokalplanområdet, herunder landskab, kulturarv, natur og træer, og der tages stilling til, hvordan lokalområdet bedst kan tilpasses konsekvenserne af klimaforandringer. Derudover stiller Rødovre Kommune blandt andet krav om affaldssortering, kloakeringsforhold, udvikling med fokus på den menneskelige skala, grønne og attraktive friarealer, biodiversitet, støjgener, materialevalg og arkitektonisk kvalitet.

Samskabelse med borgerne er et vigtigt parameter, som i stigende grad indgår som en fast del af vores planarbejde. Hvordan   vi arbejder med bæredygtighedsblomsten, varierer fra plan til plan og bliver vurderet konkret i det enkelte tilfælde.

Udvikling af de gennemskærende veje 

I dag fremtræder Rødovres gennemskærende veje mange steder som bagsider til byen. Jyllingevej, Slotsherrensvej, Roskildevej og Tårnvej er præget af støj og forurening, bilerne kører med relativt høj hastighed, og husene langs vejene vender ofte bagsiden til med få vinduer og skærmende hegn, der lukker støj og forurening ude af de private haver og forarealer.

Derudover udgør indfaldsvejene - der alle har to spor i hver køreretning og dermed er uforholdsmæssigt brede - fysiske og visuelle barrierer for bevægelse på tværs af byen. Det er flere steder svært at færdes på tværs af de store veje. Visionen er, at vejenes barriereeffekt reduceres, og at vejrummene i stedet for kommer til at indgå i helhedsorienterede og bæredygtige byrumsløsninger, der hhv. binder byen sammen i stedet for at dele den op og i højere grad skaber sammenhæng til omegnskommunerne.

Rødovre Kommune ønsker i de kommende år at undersøge, hvordan byrummene omkring vejene kan forbedres, så der kan skabes forbindelser på langs og på tværs af byen over de store gennemskærende veje. Samtidig ønsker vi at undersøge, hvordan vi kan højne byrummenes kvalitet, så de bliver mere attraktive at færdes i. I den forbindelse skal emner som trafiksikkerhed, fremkommelighed, tryghed, klimasikring, biodiversitet og arealanvendelsen omkring vejene belyses.

Skole- og institutionsudbygning

I Rødovre kommer der de kommende år flere borgere, hvilket betyder et stigende behov for flere pladser til børn i skoler og daginstitutioner. Af Kommuneplan 2018 fremgår det, at der i den kommende planperiode er planlagt for en skoleudbygning. Dette arbejde fortsættes i 2020. I forbindelse med udarbejdelsen af det nødvendige plangrundlag for en udbygning vil kommunes bæredygtighedsblomst indgå som en naturlig forudsætning.

Ligeledes er Forslag til Lokalplan 149 Daginstitution på Vårfluevej under udarbejdelse og forventes endeligt vedtaget og offentliggjort i 2020. Lokalplanen skal give mulighed for en udvidelse af den eksisterende daginstitution Skibet-styrbord på Vårfluevej 15B med tilhørende opholds- og legeplads samt parkeringsareal på terræn. Lokalplanens formål er desuden at sikre et sammenhængende arkitektonisk udtryk, samt at daginstitutionen integreres i hhv. haveforeningens og villakvarterenes skala og grønne profil.

Bygninger skal opføres i bæredygtige materialer i overensstemmelse med Nordic Built Charter og nye småhuse skal etableres med grønt tag (som sedum). Efter realiseringen af udvidelsen skal det vurderes, om det er hensigtsmæssigt at etablere støjdæmpende foranstaltninger, som vil reducere støjen fra Motorring 3 ved daginstitutionen.

Arbejdet med Bykernen fortsætter 

Med Karrébyen i Bykernen færdigplanlagt (på nær tre grunde) er det tid til at påbegynde udviklingen af områdets øvrige kvarterer. Ligesom det var tilfældet i udarbejdelsen af helhedsplanen for Bykernen og lokalplanerne for Karrébyen, vil kommunens bæredygtighedsblomst indgå aktivt i kommunens fortsatte arbejde med at udvikle Bykernen.

Fremme af biologisk mangfoldighed

I Rødovre ønsker vi at forbedre levevilkårene for planter og dyr samt fremme den biologiske mangfoldighed, så biodiversiteten styrkes.

Plant et træ

Rødovre Kommune fortsætter i 2020 med at plante et træ i Rødovre for hvert nyfødt barn. Det er 7. år, hvor de nyfødte børn tilbydes at få et ”børnetræ”. Rødovres børn vil vide, at de i mange år frem – uanset hvor de ender i verden – har en helt konkret tilknytning til Rødovre. Træerne bliver et symbol på, at børnene er en del af vores fælles fremtid.

Bekæmpelse af invasive arter

I Danmark har bjørneklo ingen naturlige fjender, og den kan fortrænge al anden vegetation. Der skal kun frø fra én plante til at danne nye store kolonier, og derfor er det vigtigt at bekæmpe planten for at sikre, at øvrige planter ikke fortrænges. Hvis planten ikke bekæmpes, medfører det tab af biodiversitet. Bjørnebanden fortsætter med at bekæmpe bjørneklo i samarbejde med kommunen. Lokal bekæmpelse af bjørneklo startede op i 2002 ved et samarbejde mellem Naturfredningsforeningen, Agenda 21-gruppen og Rødovre Kommune. I Rødovre Kommune bekæmpes der udover bjørneklo også japansk pileurt og lundgylden, som begge er invasive arter. Det vil sige arter, der har en negativ effekt på den oprindelige biodiversitet. Bekæmpelse af lundgylden omkring Ejbybunkeren er en af de tilbagevendende naturture på Vestvolden.

Naturformidling

I 2020 fortsætter samarbejdet mellem Rødovre Kommune og frivillige fra Agenda 21-gruppen, Danmarks Naturfredningsforening m.fl. om at arrangere forskellige naturture på Vestvolden i Rødovre. Igen i år vil der være ture, hvor der fortælles om blandt andet flagermus, fugle, får, spiselige og invasive planter. Formålet med turene er gennem formidling at skabe mere interesse blandt borgere for naturen i deres egen kommune. Således skabes der mere respekt og ønske om bevaring af eksisterende naturværdier.

Biodiversitet og fødevareproduktion 

Antallet af vilde bestøvere som vilde bier, sommerfugle og generelt insekter er på tilbagegang. Rødovre Kommune vil derfor fortsat sætte fokus på at skabe bedre vilkår for de vilde bestøvere gennem drift og anlægsprojekter på veje, stier og rekreative grønne områder. I videst muligt omfang forsøger vi at bevare gamle træer, som er livsgrundlag for mange forskellige arter, og arter der kun er knyttet til gamle træer. Dele af Vestvolden lader vi være urørt, af hensyn til udvikling og bevaring af biodiversiteten. Derudover vil der komme fokus på at plante træer, buske og urter, som blomstrer tidligt eller sent på året. De vilde bestøvere er vigtige for at sikre en stabil fødevareproduktion. Fokus på biodiversitet er i tråd med FN’s delmål 15.5, da vi skal begrænse forringelsen af naturlige levesteder, stoppe tab af biodiversitet og inden 2020, beskytte og forhindre udryddelse af truede arter.

Inddragelse af befolkningen og erhvervslivet i Agenda 21-arbejdet

Bistand til Agenda 21-gruppen

Agenda 21-gruppen består af frivillige, aktive borger i kommunen og har eksisteret siden år 2000. Gruppen arbejder med lokale miljøinitiativer i lyset af at fremme en bæredygtig udvikling. Bæredygtighed opnås ved at planlægge, iværksætte og motivere til og gennemføre lokale tiltag. Gruppen har de seneste år via forskellige projekter blandt andet opsætning af insekthoteller i kommunens institutioner bidraget med at fremme biodiversitet og bæredygtighed i tråd med FN´s verdensmål. I forbindelse med Foreningsdagen opsætter Agenda 21-gruppen hvert år en bod i Rødovre Centrum sammen med de mange andre frivillige organisationer i Rødovre. Kommunen yder faglig, økonomisk og sekretærbistand til Agenda 21 - gruppens arbejde.

Fremme af et samspil mellem beslutninger

Videndeling

I Rødovre Kommune forsøger vi altid at få så mange fagligheder i spil som muligt. Gennem et tæt samarbejde mellem afdelinger og fagligheder deles der viden om bæredygtighedsudfordringer og mulige løsninger. Dette gøres blandt andet i vores stjernehøringer, hvor planer og politikker m.fl. sendes rundt til intern kommentering og rettelse. Til større projekter forsøger vi via interne opstartsmøder på tværs af afdelingerne at inddrage den tværfaglige viden så tidligt som muligt i opgaveløsningen, så der kan tages de bedst mulige hensyn til alle bæredygtighedsparametre.

Resultater 2019 - Mindre miljøbelastning

Affald

I 2019 er det blevet politisk vedtaget, at de tre forsøgsindsamlinger: beholderindsamling af pap, indsamling af farligt affald, småt elektronik og sparepærer samt indsamling af tøj og sko skal rulles ud til alle private husstande i Rødovre Kommune. Villaer og rækkehuse får egne beholdere og etageboliger får flere beholdere i deres affaldsgårde.

En række virksomheder er i 2019 blevet kontaktet af Rødovre Kommune med henblik på, at informere om pligten til at sortere affald fra til genanvendelse med særlig fokus på madaffald. Formålet er, at virksomheder med kantineordning og virksomheder i restaurationsbranchen får fokus på sortering og muligheder for indsamling af madaffald til genanvendelse.

Fælles for de to indsatser er, at mest muligt af vores affald skal genanvendes og ressourcerne sendes i cirkulation, hvilket understøtter FN’s verdensmål nr. 12, der omhandler ansvarligt forbrug og produktion og om at reducere affaldsmængden væsentligt gennem forebyggelse, reduktion, genvinding og genbrug.

Tilsynskampagner

I 2019 har Rødovre Kommune ført tilsynskampagnen ”Ren Å”. Formålet med kampagnen var at gøre virksomhederne opmærksomme på, at der ikke må udledes kemikalier, sæbe eller spildolie i regnvandssystemet, da vandet ikke bliver renset, før det løber ud i vandløb, søer og havet, i dette tilfælde Harrestup Å. Kampagnen var målrettet udvalgte virksomheder, der har aktiviteter, som kan give forurening i regnvandssystemet ved uhensigtsmæssig adfærd.

Derudover har Rødovre Kommune i 2019 også ført tilsynskampagnen ”Opsporing af nye virksomheder” i Valhøjskvartet. Formålet med kampagnen var at sikre at alle tilsynspligtige virksomheder i området er registreret.

Klimatilpasning

I 2019 har HOFOR i samarbejde med Rødovre Kommune udarbejdet en masterplan for Rødovre Nord. Masterplanen skal give et samlet overblik over de kommende investeringer inden for afløb og klimatilpasning. HOFOR har i 2019 igangsat forskellige kloaktekniske projekter som led i indsatsen for klimatilpasning. Det største projekt er udvidelse af den nedre del af Hvissingegrøften, så vand kan tilbageholdes under kraftig regn. Projektet giver samtidig området et rekreativt løft.

Rødovre Kommune og Rødovre Boligselskab indgik i slutningen af 2015 aftaler med HOFOR om medfinansiering af klimatilpasningsprojekter for et samlet beløb på cirka 50 mio. kroner. Aftalerne blev i slutningen af 2016 godkendt af forsyningssekretariatet, og Rødovre Boligselskab har i 2019 igangsat de sidste af de aftalte projekter.

I Irmabyen er regnvandshåndtering indtænkt i udviklingen af den nye bydel fra start af, så regnvand kan håndteres lokalt op til en 100- års regn uden at forvolde skader. Anlæggene til forsinkelse af regnvand er næsten færdiggjort i 2019. I det nye byggeri Damhus Have håndteres regnvand også lokalt og udledes forsinket og renset til Harrestrup Å, så det ikke belaster kloakken.

I Harrestrup Å samarbejdet blev kapacitetsplan 2018 vedtaget af 10 kommuner og deres forsyningsselskaber.

Pulje til energirenoveringer

I 2019 var der afsat 3 mio. kr. til energiforbedrende tiltag i de kommunale bygninger. Hovedsageligt blev midlerne prioriteret til styring og overvågning af energiforbruget, solcelleanlæg på nybyggerier, udskiftning af belysning til mere bæredygtige LED-løsninger og et vandspareprojekt på en af kommunens skoler. Puljen til energiforbedringer i bygninger bidrager derfor med en stor del til målsætningen om en CO2 besparelse på 2 % årligt.

Grønt regnskab 2019

Rødovre Kommune har udarbejdet et grønt regnskab for 2019. I regnskabet afrapporteres energiforbrug og CO2-belastningen fra kommunens virksomhed. Regnskabet indeholder prognoser for CO2-udledningen, der blandt andet skal dokumenteres, som en del af klimakommune aftalen med Danmarks Naturfredningsforening.

Fjernvarme

I 2019 er konverteringen til fjernvarme i erhvervskvarteret Islevdalvej afsluttet for hovedprojektets vedkommende. Enkelte kunder er kommet til i årets løb, herunder områdets største enkeltforbruger. Fjernvarmen dækker nu ca. 33 % af det beregnede varmeforbrug i erhvervskvarteret. Grundet udbygning i erhvervskvarteret Islevdalvej er vekslerstation Madumvej blevet ombygget med nye og mere energieffektive pumper og vekslere.

Irmabyen er blevet udbygget som forventet med tilslutning til både boligblokke og rækkehuse på tre byggefelter. Rødovre Kommunes nye børneinstitution i tilknytning til Irmabyen, Børnehuset Espelunden, er også blevet forsynet med fjernvarme.

Genbrug af asfalt

Rødovre Kommune har fokus på at genanvende asfalt ved slidlagsarbejder, så vidt det er muligt. Metoden, der kaldes remix, opvarmer og affræser det øverste lag af den eksisterende asfalt. Derefter tilføres nye asfaltmaterialer, og den færdigblandede asfalt udlægges igen. I 2019 er der blevet udlagt ca.

11.000 m2 remix. Ved slidlagsarbejder, hvor remix metoden ikke benyttes og gammel belægning affræses, køres den affræsede asfalt som udgangspunkt til genbrug.

Nyt signalanlæg på Slotsherrensvej

På Slotsherrensvej er der blevet anlagt et nyt signalanlæg til den fremtidige håndtering af trafik til Letbanestationen Rødovre Nord. Signalanlægget vil medføre forbedrede forhold for cyklisterne med hensyn til fremkommelighed og trafiksikkerhed samt give adgang for busser og biler til den fremtidige stationsplads tilknyttet letbanestationen.

Fortsættelse af ID-linjen 2019

I 2019 er ID-linjen blevet forlænget med delstrækningen fra rundkørslen (Islevbrovej/Nørrevang) hen til den kommende Aktivitetsplads ved Slotsherrensvej. Det øger kommunens vejstrækninger med cykelsti med ca. 190 m.

Nyt bynet

I sommeren 2019 startede det nye busnet for Storkøbenhavn, som er indrettet til at give en bedre kobling mellem metroforbindelser og S-toge. I den forbindelse blev flere buslinjer omlagt i Rødovre. Ændringen øger busnettes dækning af kommunen, hvor ca. 1.600 flere borgere kommer til at bo indenfor 400 meter af en højfrekvent buslinje. Den øgede dækningsgrad inkluderer ikke de mange nye borgere, der er bosat i IrmaByen. Så det er reelt 1.600 + borgere i IrmaByen, som har oplevet forbedringen. Den øgede dækning af borgere med højfrekvent kollektiv bustrafik forventes at kunne bidrage til øget brug af kollektiv transport i Rødovre.

Bycykler

I 2018 er der blevet anlagt 9 dockingstationer til bycykler i Rødovre. I løbet af 2019 blev det udvidet med yderligere en station ved Rødovregård. Der er blevet foretaget 1-årsevaulering af brugen af bycyklerne som viser, at den største andel af brugerne er faste abonnenter på bycyklerne (60,5 %). Denne type brugere er primært pendlere, som benytter sig af bycykler som del af deres pendling. Der kan også ses en kobling mellem kollektiv trafik og bycyklerne. Særligt ved Rødovre Station, hvor mange ture starter og ender med bycykler. I forhold til rejseafstande viser 1-årsevauleringen også, at der er et stort potentiale i bycyklerne, da den gennemsnitlige cykeltur med bycyklerne ligger på 7,3 km. Det viser, at cyklerne benyttes til at cykle de lidt længere ture ind til København, hvor bilen kunne have været et alternativ.

Øget tilgængelighed

I 2019 er der på delstrækningen af Korsdalsvej mellem Fjeldhammervej-Rødovre Parkvej anlagt to nye krydsningspunkter for bløde trafikanter, og hastighedsgrænsen er sat ned fra 60 km/t til 50 km/t. Det øger tilgængeligheden og trafiksikkerheden for de bløde trafikanter på langs og på tværs af Korsdalsvej.

Elbusser

Kommunen har taget en principbeslutning omkring, at fremtidens udbud af buslinjer skal ske efter målsætningen, at busdriften skal udbydes som emissionsfri busdrift. I 2019 har buslinje 142 være i offentligt udbud med blandt andet emissionsfri kørsel. Det vindende bud afgøres i 2020. Omlægningen af bustrafikken til emissionsfri kørsel medfører på sigt en reduktion af NOx og partikelforurening i kommunen samt reduktion af CO2-udledningen på op til 20 % fra transporten fra kommunen som virksomhed.

Fremme af en bæredygtig byudvikling og byomdannelse

Karrébyen

I 2019 har vi blandt andet færdigplanlagt Karrébyen i Bykernen (på nær tre grunde) med Lokalplan 144 Næsbyvej og Egegårdsvej og Lokalplan 145 Karrébyen.

Visionen er, at Bykernen skal være et af Rødovres - såvel som hovedstadens - mest attraktive byområder, hvor der er lagt vægt på den menneskelige skala, klimatilpasning, grønne åndehuller, byliv og behagelige byrum. For at visionen kan gøres til virkelighed, har bæredygtighedsblomstens 5 parametre dannet rammen for arbejdet med de to lokalplaner og den tilhørende designmanual, der på et mere detaljeret niveau går ind og arbejder med og visualiserer bestemmelserne:

Miljømæssig bæredygtighed

De to planers lokalplanområder er udpeget som risikoområde i Kommuneplan 2018 afsnit om klimatilpasning. Det betyder blandt andet, at nye lokalplaner skal give mulighed for at tilrettelægge en mere kontrolleret håndtering af, hvordan vandet strømmer på overfladen. Ligeledes er et vigtigt fokus i lokalplanerne at sikre de blå og grønne forbindelser gennem byen. Der stilles derfor krav om etablering af LAR-anlæg, grønne  spor og biodiversitet både i det offentlige byrum, men også i mindre skala i gårdrummene. Der stilles ligeledes krav om etablering af grønne tage på synlige tagflader.

Ét af målene for bæredygtig udvikling er at gøre det mere attraktivt at fravælge bilen, og derved reducere energiforbruget til transport samt udledningen af udstødningsgasser. Lokalplanerne stiller krav til og er planlagt omkring et fremtidigt hovedstrøg, der skal binde Bykernen bedre sammen og være med til at fremme bæredygtig transport i bydelen. Hovedstrøget er således planlagt forbundet via Rødovre Parkvej til større stisystemer og regionale cykelruter. Derudover er der sikret forberedelse til elbiler.

Kulturel bæredygtighed

Lokalplanerne udlægger to nye pladser i Bykernen, som er oplagte områder til kunst i byen. Derudover stilles der krav om, at de to pladser og Hovedstrøget skal danne rammerne for for eksempel idræts- og fritidsaktiviteter i byrummet. Med Hovedstrøget forbindes og åbnes der op mod de eksisterende kulturinstitutioner - Viften, Rødovre Bibliotek og Rådhuspladsen - således at de integreres og bemærkes mere i byen. Bebyggelse skal udformes med en arkitekturprofil, der henter inspiration i områdets industrielle udtryk. Ligeledes skal bebyggelsen været karakteriseret af en rytmisk facadestruktur med varierede motiver i facadekonstruktionen, der sammen med varierende bygningshøjder medvirker til at skabe et levende og interessant gadeforløb.

Økonomisk bæredygtighed

Udviklingen af Bykernen herunder Karrébyen vil tiltrække flere tusinde nye borgere og skal være med til at sikre en varieret befolkningssammensætning, der kan være med til at sikre en økonomisk robust kommune.

Demokratisk bæredygtighed

Det har været vigtigt for Rødovre Kommune at få input fra naboer og beboere/grundejere i Bykernen og Karrébyen i forbindelse med udviklingen. Derfor har Rødovre Kommune i forbindelse med udviklingen af Bykernen og Karrébyen inviteret til dialogmøde både i 2016 og i 2018. I forbindelse med udarbejdelsen af helhedsplanen i 2016 blev alle grundejere i Bykernen inviteret med til at planlægge udviklingen af den samlede Bykerne. I juni 2018 inviterede Rødovre Kommune igen til dialogmøde omkring den forestående lokalplanlægning af Karrébyen. Ideer og viden fra møderne blev efterfølgende indarbejdet og anvendt i det videre lokalplanarbejde.

Social bæredygtighed

I Karrébyen er der lagt vægt på at skabe mulighed for mødesteder med mange forskellige aktiviteter, der kan være med til at støtte op om lokale fællesskaber og medborgerskab. Der er planlagt for kantzoner mellem bygninger og offentlige områder, der skal skabe overgange fra det helt private område til det helt offentlige område. Kantzonerne er planlagt med fokus på at tilføre elementer i mindre skala til området, der kan være med til at skabe tryghed, liv og oplevelser i byrummet.

Dagligvarebutik og boliger på Roskildevej 340

Lokalplan 147 Dagligvarebutik og boliger på Roskildevej 340 er også vedtaget og offentliggjort i 2019. Lokalplanen giver mulighed for at opføre en ny bebyggelse med dagligvarebutik i stueplan, ovenliggende boliger fra 1. til 4. sal, en hævet taghave på 1. sal, en tagterrasse på 4. sal samt en parkeringskælder til boligerne og parkering på terræn til dagligvarebutikken.

Derudover er det i et bæredygtigt perspektiv lokalplanens formål, at området udvikles med fokus på støj, tryghed og det arkitektoniske udtryk. Ligeledes er der lagt vægt på sammenhængen med det bagvedliggende rekreative areal samt resten af Bybjerget, som udviklingen skal tage hensyn til og kobles sammen med.

Dagligvarebutikken, der planlægges for, udføres som en bæredygtig dagligvarebutik. Dette betyder blandt andet at:

 • alt belysning udføres som LED,
 • der etableres en cykelpumpestation ved cykelparkering mod Roskildevej,
 • hele parkeringspladsen på terræn udføres med permeabel belægning til forsinkelse og nedsivning af regnvand,
 • der etableres ladestation til elbiler,
 • alle tage udføres som grønne tage eller taghave/-terrasse,
 • solceller vil levere energi til butikken,
 • overskudsvarme fra køleanlæg anvendes til opvarmning af p-kælderen.

Bebyggelsens udformning og placering tager udgangspunkt i den geografiske lokalitet mellem Roskildevej mod syd og Bybjerget mod Nord. Bebyggelsen vil således fungere som støjvæg for både taghaven samt Bybjergets grønne parkområde. Der stilles ligeledes krav om, at Bybjerget og lokalplanområdet bindes sammen på en hensigtsmæssig måde, der er med til at øge trygheden. Der stilles ligeledes krav om en grøn og attraktiv udvikling af området omkring dagligvarebutikken, som skal spille sammen med butikkens facade, der ligeledes er planlagt ud fra bæredygtige og grønne hensyn. Dele af facaden begrønnes, og der etableres grønne arealer med lave hække og træer langs skel og på parkeringsanlægget.

For at fremme en grøn og attraktiv by og samtidig have fokus på klimatilpasning fastsættes der i lokalplanen bestemmelser om, at der skal etableres grønne tage på bygningerne. En fordel ved grønne tage, udover at de fremmer den grønne profil, er, at de forsinker vandet i dets vej til kloakken og opsuger og fordamper resten. Grønne tage vil ligeledes forskønne udsigten fra de omkringliggende etageboliger i Bybjerget. Det overdækkede kundevognsskur og overdækkede blomsterskur, som er placeret på torvet ved indgangen til butikken, udføres også med grønt tag, og parkeringsarealets parkeringsbåse udføres med armeret græs som belægning for at styrke det grønne udtryk og lede mere vand til træernes rødder.

I forhold til boligudbuddet vil planen supplere og styrke boligtilbuddet til seniorer i kommunen.

Energikilder som solceller kan kompensere i varmetabsberegningen i sammenhæng med det gældende bygningsreglements høje krav til isolering. Lokalplanen beskriver, at der kan installeres solceller på tage/facader.

Hendriksholmskvarteret

I Lokalplan 129 Hendriksholmskvarteret, der er en bevarende lokalplan for et allerede eksisterende større villakvarter, har hovedfokus inden for bæredygtighed været klimatilpasning. Overordnet fokuseres der på, at villaområderne fastholdes som grønne villaområder. Udover at udmønte Kommuneplan 2018, hvor den maksimale bebyggelsesprocent i villaområder er fastsat til 25 %, er der desuden fastsat bestemmelser om, hvor meget fast belægning, der må være på de enkelte parceller. Dette betyder, at den faste belægning maksimalt må udgøre 20 % af grundarealet fratrukket det bebyggede areal.

Lokalplanen giver ligeledes mulighed for grønne tage samt etablering af LAR tiltag i forbindelse med større renoveringsprojekter af vejarealerne.

Dagligvarebutik ved Islevbrovej / Viemosevej

Lokalplan 135 Dagligvarebutik på hjørnet af Islevbrovej og Viemosevej er vedtaget og offentliggjort i 2019. I overensstemmelse med Helhedsplanen for udviklingen i Islev, muliggør lokalplanen etablering af en dagligvarebutik på 1.200 m2 med tilhørende parkeringsareal på terræn for 38 biler.

I et bæredygtighedsperspektiv er det intentionen, at en dagligvarebutik vil styrke et velfungerende bydelscenter. Her er det væsentligt, at der er gode muligheder for dagligvareindkøb i nærområdet, og som med sin beliggenhed betyder, at der er begrænsede transportafstande for borgerne. Det muliggør blandt andet, at indkøb kan gøres til fods eller på cykel, hvilket fremmer en bæredygtig og aktiv livsstil. Lokalplanområdet er desuden beliggende stationsnært i forhold til de kommende letbanestationer; Rødovre Nord i Rødovre Kommune og Lyskær i Herlev Kommune.

I lokalplanen fokuseres der blandt andet på en grøn og attraktiv udvikling af området i samspil med Nettos nye koncept, hvor dele af den sydlige facade begrønnes med kravlende planter på espalier, og hvor der etableres grønne græsarealer og tæer langs skel og på parkeringsarealet.

Butiksbygning og det overdækkede kundevognsskur skal udføres med grønne tage (som sedum) og parkeringsbåse anlægges med græsarmeringssten. Facader og tagflader kan, hvor det er solorienteringsmæssigt velbegrundet, udformes med mulighed for at udnytte solenergi. Hegning i skel skal udføres som levende hegn, som skal fremstå frodigt.

Den nye bygning vil markere hjørnet, styrke en forbindelse til Islevtorv og skabe en port til bydelscentret, der strækker sig langs Islevbrovej – ID-linjen.

Lokalplanen sikrer, at dagligvarebutikken udformes med åbne facader mod byen og hovedindgangen på hjørnet, så forbipasserende kan se liv i og omkring bygningen. Lokalplanen sikrer desuden, at lokalplanområdet integreres i ID-linjen, hvilket opnås ved etablering af belægninger, belysning og beplantninger langs skel til Islevbrovej, som forholder sig til de eksisterende forhold, der allerede er etableret i forbindelsen med planerne for ID-linjen gennem Islev.

Fremme af biologisk mangfoldighed

Plant et træ

I 2019 blev der plantet 219 træer fordelt på 24 arter i Plant et træprojektet. Der er stadig stor interesse for projektet, og samlet set er der nu blevet plantet over 1300 træer. Tilbuddet sendes til alle forældre, som bor i kommunen.

Biodiversitet

Rødovre Kommune har haft fokus på at skabe en større biologisk mangfoldighed i 2019. Der arbejdes fortsat på at skabe forhold til gavn for både bier og insekter for eksempel via varierende driftsformer, herunder fastholder vi fåregræsningen på Vestvolden. Vi arbejder med lange og varierende blomstringstider samt planter i mange forskellige arter. Et eksempel på flere blomster i byen, er blomsterblanding langs ID-linjen på Islevdalvej, samt forskellige græsser og stauder på Viemosevej.

Bekæmpelse af invasive arter

I samarbejde med Bjørnebanden, som er en gruppe af frivillige borgere, blev der i 2019 fjernet 2446 bjørneklo i alt herunder 811 i Rødovre. I Danmark har bjørneklo ingen naturlige fjender, og den kan fortrænge al anden vegetation.

Naturformidling

Igen i 2019 samarbejdede Rødovre Kommune med frivillige fra Agenda 21-gruppen, Danmarks Natur fredningsforening m.fl. om at arrangere forskellige naturture på Vest volden i Rødovre. Som noget nyt har vi i 2019 afholdt turene Ånden i naturen og Insektlyslokning. Turene gik godt, og der var stor interesse for begge ture og deres formidling af naturen på hver sin måde.

Vilde bestøvere

Igennem 2019 har der været fokus på valg af plantearter, som har kunnet understøtte de vilde bestøvere. Det har især slået igennem i Plant et træ, hvor der bliver plantet mange træer. I 2019 er der blandt andet plantet arter som spiselige mirabel, der blomstrer tidligt på året, og oktoberkirsebær, som blomstrer sent på året og om vinteren.

Inddragelse af befolkningen og erhvervslivet i Agenda 21-arbejdet

Bistand til Agenda  21-gruppen Rødovre Kommune yder faglig, økonomisk og sekretærbistand til Agenda 21-gruppens arbejde. Der afholdes to møder årligt mellem Agenda 21-gruppen og Teknik- og Miljøudvalget, hvor der drøftes emner af fælles interesse, afklares spørgsmål og udveksles information om nye tiltag og idéer, ligesom der fremlægges forslag til fremme af miljø  og bæredygtighed. Det ene møde foregår i Rødovre, mens det andet møde ofte foregår uden for Rødovre med et besøg på et sted eller institution, som kan give inspiration til nye tiltag med fokus på bæredygtighed i Rødovre. Agenda 21-gruppen har sammen med Teknik- og Miljøudvalget i 2019 besøgt et plastsorteringsanlæg i Amager Ressourcecenter, ARC i København. Sorteringsanlægget er et testanlæg, der skal give Københavns Kommune mere viden om, hvordan man opnår en bedre plastkvalitet – både ved hjælp af en optimeret brug af plast i industrien og ved hjælp af en bedre sortering efter indsamling.

Fremme af et samspil mellem beslutninger

Videndeling

I Rødovre Kommune forsøger vi altid at få så mange fagligheder i spil som muligt. Gennem et tæt samarbejde mellem afdelinger og fagligheder deles der viden om bæredygtighedsudfordringer og mulige løsninger. Dette gøres blandt andet i vores stjernehøringer, hvor planer og politikker m.fl. sendes rundt til intern kommentering og rettelse. Til større projekter forsøger vi via interne opstartsmøder på tværs af afdelingerne, at inddrage den tværfaglige viden så tidligt som muligt i opgaveløsningen, så der kan tages de bedst mulige hensyn til alle bæredygtighedsparametre.

Kontaktinformation

Rødovre Kommune
Teknisk Forvaltning
Tæbyvej 77
2610 Rødovre

Telefon
36 37 70 00

Send sikker Digital Post til Rødovre Kommune

Kontakt og åbningstider