Grønt regnskab 2020

Grønt regnskab 2020

Fold alle ud

Indledning

Indsatsen i Rødovre kommune

Rødovre kommune er Klimakommune sammen med 71 ud af landets 98 kommuner. En Klimakommune er en kommune, der har skrevet under på en aftale med Danmarks Naturfredningsforening om at reducere kommunens CO2-udledning med minimum 2 % hvert år og minimum i 2 år. Aftalen gælder for kommunen som virksomhed. 

Rødovre Kommune har siden 2013 været Klimakommune og den 25. november 2020 blev aftalen med Danmarks Naturfredningsforening yderligere forlænget i 3 år. Ud over afrapportering og bidrag til den grønne omstilling, bruges det grønne regnskab til at evaluere egen indsats på området og til at prioritere fremtidige indsatser. Siden 2013 har Rødovre Kommune i gennemsnit reduceret kommunens CO2-udledning med 5 % hvert år.

Omfang 

Det grønne regnskab opgør forbruget af varme, el og vand i de kommunale bygninger. Endvidere opgøres CO2-udledningen fra bygningernes el- og fjernvarmeforbrug og fra kommunens køretøjer. I det grønne regnskab er kommunens bygninger inddelt efter kommunens politiske udvalg, hvilket fremgår af listen på side 27.

I Grønt Regnskab for 2019 blev det varslet at vejbelysningen ville indgå i Grønt Regnskab 2020. Forsinkelse af de fjernaflæste målere har gjort, at der på nuværende tidspunkt ikke er tilstrækkelig dokumentation til rådighed for et fyldestgørende billede. Det forventes, at projektet afsluttes i 2021 og en opgørelse af vejbelysningens elforbrug vil indgå i Grønt Regnskab 2021.

Energiforbrug i bygninger omfatter alle ejendomme og lejemål, der huser kommunale aktiviteter, samt selvejende institutioner med kommunal driftsoverenskomst. Vestbadet, der drives i fællesskab med Brøndby Kommune, er medtaget i opgørelserne med 50 % af anlæggets forbrug. 

Præsentationen af data bliver oplyst i søjle-og kurvediagrammer, og indeholder følgende: 

  • CO2-udledningen opgjort i tons CO2, og kg CO2/m2 (etagekvadratmeter) 
  • Varmeforbrug bestående af energi til opvarmning af bygninger inkl. varmt brugsvand opgjort i MWh og kWh/m2 (graddagskorrigeret) 
  • Elforbrug opgjort i MWh og kWh/m2
  • Vandforbrug opgjort i m3 og m3/m2
  • Miljøpåvirkningen fra køretøjer opgøres i CO2/år.

Grundlag og begreber

Alle forbrugsopgørelser er årsforbrug opgjort for kalenderåret (januar-december). Varmeforbrug er graddagskorrigerede forbrug ud fra lokale vejrobservationer til normalårsforbrug for at gøre årsforbruget indbyrdes sammenlignelige. Som reference år er anvendt et gennemsnit af udetemperaturerne i 10 års perioden 2001-2010 (2906 graddage). Graddage er et mål for hvor koldt det har været, og kan hjælpe med at sammenligne energiforbruget pr. år. Når der er tale om graddagskorrektion i denne rapport, vil det sige, at varmeforbruget er korrigeret efter referenceåret, således at udviklingen kan sammenlignes og indsatsen på området kan vurderes. 

Grønt Regnskab 2020 er anvendt en midlertidig variabel emissionsfaktor udgivet af Energinet til beregning af CO2-udledningen fra el. CO2-udledningen afhænger af energisammensætningen, da andelen af den ved-varende energiproduktion og udveksling med nabolande kan variere i forbindelse med elproduktionen. En midlertidig emissionsfaktor afspejler derfor den forventede energisammensætning her og nu. Denne bliver eventuelt rettet senere, når den endelige emissionsfaktor bliver udgivet i juni. CO2-udledningen fra fjernvarme bliver beregnet efter en variabel emissionsfaktor udgivet af VEKS, som leverer varmen til den kommunale fjernvarmeforsyning.

Sammenligninger og nøgletal 

Nøgletalsforbrug er angivet som forbrug i forhold til bygningsareal ifølge BBR registret. Nøgletal for varmeforbrug er relateret til bygningens opvarmede areal. Nøgletal for el- og vandforbrug er relateret til bygningens totalareal (etageareal + kælderareal).

Grønt Regnskab 2020 afrapporterer forbruget fem år i træk (2016 - 2020), således at den reelle forbrugsudvikling de senere år er veldokumenteret. I transportopgørelsen for kommunens egne køretøjer er der ligeledes data fra 2016 - 2020.

Indsats i 2020 og prognose for 2021

Hvert år bliver der afsat midler til at energieffektivisere de kommunale bygninger. Indsatsen for energieffektivisering af bygningerne bidrager til FN’s verdensmål nr. 7 som omhandler bæredygtig energi. De afsatte midler prioriteres med fokus på at udnytte energien på en bæredygtig måde i fremtiden.

De årlige tiltag indebærer alt fra tilføjelse af vedvarende energi til at supplere energiforsyningen, og adfærden ved brugen af den tilførte energi til bygningerne. I Rødovre Kommune bliver der også løbende arbejdet med nye teknologier og løsninger for at fremme bæredygtigheden. Rødovre Kommune opdaterer løbende opvarmningsanlæg og andelen af vedvarende energi i forbruget og anvender certificeringsordninger, når der bliver opført og renoveret bygninger. 

I 2020 var der afsat 3 mio. kr. til energiforbedrende tiltag i de kommunale bygninger. Hovedsageligt blev midlerne prioriteret til at udvide den centrale styring af tekniske anlæg (CTS), udskiftning af belysning til mere bæredygtige LED-løsninger og indregulering af ventilationsanlæg. Puljen til energiforbedringer i bygninger bidrager derfor til målsætningen om en CO2-reduktion på 2 % årligt. Indsatsen i 2020 fra den centrale energipulje vil bidrage til en CO2-reduktion på 41 ton, svarende til en CO2-reduktion på 1,2 % i forhold til 2020. 

2020 har været et anderledes år på grund af covid-19 og nedlukningerne af de kommunale bygninger. Det har betydet, at aktiviteterne har været mindre end normalt, hvilket tydeligt ses på det totale energiforbrug. I de tomme bygninger er energiforbrugende anlæg skruet ned til et niveau således at unødvendig energi undgås. Det forventes, at energiforbruget vil stige til et mere normalt niveau, når bygningerne bliver taget i brug igen. 

Rødovre Kommune har i 2021 afsat 6 mio. kr. til energitiltag i kommunale bygninger, hvilket er en fordobling i forhold til 2020. Det forventes, at tiltagene alene vil reducere Kommunens CO2-udledning med 2 % og dermed bidrage til at Rødovre Kommune overholder Klimakommune aftalen.

Total CO2-udledning

Den totale CO2-udledning er faldet med 5,3 % fra 2019 til 2020, og Rødovre Kommune overholder dermed Danmarks Naturfredningsforenings krav om en reduktion af CO2 på 2 % årligt. Reduktionen skyldes hovedsageligt et mindre forbrug af energi og en faldende emissionsfaktor fra forsyningsselskaberne.

Den samlede CO2-udledning har siden 2014 generelt været faldende. Siden 2014 har Rødovre Kommune reduceret CO2-udledningen med 44 %, svarende til 2717 ton CO2 og den gennemsnitlige CO2-udledning pr. m2, dvs. nøgletalsforbruget er faldet med 49 %.

I det grønne regnskab er kommunens bygninger inddelt efter kommunens politiske udvalg, hvilket fremgår af listen på side 27. Diagrammet nedenfor viser fordelingen af Rødovre Kommunes samlede CO2-udledning fordelt på kommunens politiske udvalg. Overordnet svarer fordelingen af kommunens CO2-udledning overens med fordelingen af etagekvadratmeter inden for hvert af de politiske udvalg. For eksempel råder skoleområdet og fritidsområdet til sammen over ca. halvdelen af kommunens etagekvadratmeter, og bidrager derved til ca. halvdelen af kommunens samlede CO2-udledning.

Total arealudvikling

Der har i de seneste år været et stigende behov for at tilkøbe/leje flere etagekvadratmeter i Rødovre Kommune, for eksempel i forbindelse med udvidelse af daginstitutioner, på grund af befolkningstilvæksten. Dette har medført et øget energiforbrug og dermed en øget udledning af CO2. 

I 2020 indgår de nye omklædningsrum ved Stadionhallen, Børnehuset Kæret og driftspladsen på Tørringvej i regnskabet, hvorimod den gamle Socialforvaltning på Gunnekær udgår. Derudover fortsættes nybyggeriet af Musikhuset ved Viften.

I 2021 bliver der fysisk opstart af udvidelsen af Børneinstitutionen Søtorp, Valhøj Skole, Skibet/Vårfluen. Disse ekstra etagekvadratmeter vil indgå i regnskabet ved ibrugtagning.

Total vandforbrug

Det totale vandforbrug er faldet med 14 % i forhold til 2019. Ørbygård plejehjem har i 2020 taget nye plejeboliger i brug, men på grund af delvise nedlukninger af de kommunale bygninger forbindelse med covid-19, ses et fald i det totale vandforbrug. Det mest iøjnefaldende fald i forbruget er ved KFU Fri-tidsområdet, hvori Rødovre Skøjtearena indgår. Rødovre Skøjtearena har nedsat vandforbruget med 42 % i forhold til 2019, hvilket gør det største udfald. Sammenlignet med forbruget i 2016, er det totale vandforbrug faldet med 9,5 %.

Total varmeforbrug

Det totale varmeforbrug er faldet med 7 % i forhold til 2019, selvom 2020 har været et koldere år end 2019. Faldet i varmeforbruget skyldes energioptimeringer, samt et år hvor der har været mindre behov for varmt brugsvand og nedsat behov for mekanisk ventilation på grund af nedlukning i forbindelse med covid-19. Skole- og fritidsområdet udgør et større fald i varmeforbruget, hvorimod ØU’s bygninger har en lille stigning i forbruget, da driftspladsen på Tørringvej nu indgår i regnskabet. Det totale varmeforbrug i 2020 er 6 % lavere sammenlignet med 2016.

Total elforbrug

Det totale elforbrug er faldet med 9 % i forhold 2019. Et anderledes år på grund af covid-19 har gjort, at en stor del af arbejdspladserne er blevet hjemmearbejdspladser, hvilket har medført et fald i elforbruget. Derudover har Rødovre Skøjtearena været uden is i 3 måneder, hvilket udgør et fald med 23 % i forhold til 2019. SSU bygninger samt BSU Daginstitutioner har en mindre stigning som skyldes at bygningerne har beholdt funktionen under nedlukning, og tilføjet ekstra etagekvadratmeter til regnskabet. Det totale elforbrug i 2020 er faldet med 9 % i forhold til 2016.

Transport

Der er 97 biler under 3.500 kg i Rødovre Kommunes bilflåde. Ved årsskiftet 2020/2021, har Rødovre Kommune udskiftet 31 biler til elbiler. Dette svarer samlet til, at 32 % af Rødovre Kommunes bilflåde er omstillet til elbiler. For hver bil, der udskiftes til en elbil, reduceres CO2-udledningen med 1 – 1½ tons pr. år. Det vurderes løbende, hvorvidt flere biler er egnede til udskiftning til elbiler. På grafen indenfor ses at CO2-udledningen er stigende. Rødovre Kommune har i 2020 hjemtaget hele affaldsordningen for de private husstande og derfor investeret i 13 nye skraldebiler hvoraf 7 er elskraldebiler. Elskraldebilerne er dog først kommet i drift i løbet af 2. halvår 2020. Indtil da var de erstattet af dieselbiler. Dette giver derfor en stigning i brændstofforbruget og dermed i CO2-udledningen.

Kontaktinformation

Rødovre Kommune
Teknisk Forvaltning
Tæbyvej 77
2610 Rødovre

Telefon
36 37 70 00

Send sikker Digital Post til Rødovre Kommune

Kontakt og åbningstider