Lørenskogvej

Innovativt vejprojekt med klimatilpasning

Lørenskogvej
Lørenskogvej før renovering
Lørenskogvej
Lørenskogvej efter renovering

Rødovre Kommune har med lokal afledning af regnvand (LAR) på Lørenskogvej skabt en grøn og attraktiv vej med klimatilpasning. LAR projektet er udarbejdet med henblik på at afskære vejvand fra kloaknettet, for at opnå en bedre regnvandshåndtering, i et fælleskloakeret område med kapacitetsproblemer.

HOFOR og Rødovre Kommunes afdelinger for plan, vej og miljø har i samarbejde udarbejdet projektet. Målet har været at skabe et bedre trafikalt miljø langs Lørenskogvej samtidig med, at området klimatilpasses og gøres mere attraktivt. Lørenskogvej fungerer som en trafikal fordelingsvej ind i området og kan på den måde binde fremtidige LAR projekter, på de omkringliggende boligveje, sammen både afløbsteknisk og bymæssigt. 

Lørenskogvej er udført med et cirka 4 meter bredt gennemgående grønt bælte med et regnbed langs vejens vestlige side til opmagasinering, rensning og nedsivning af overfladevand fra vejen. Der er i dag en hastighedsbegrænsning på 40 km/t på Lørenskogvej. Vejbredden er blevet indskrænket fra 7,5 til 5,5 meter, og samtidig er vejen punktvist indsnævret til 3,5 meter ved hjælp af grønne heller. Indsnævringerne er placeret således, at de i størst muligt omfang generer gennemkørende trafik og samtidig sikrer lave hastigheder ved sidevejskryds. 

Fortovet er nedlagt langs vejens vestlige side for at opnå plads til det grønne bælte og regnbed. Langs vejens østlige side, hvor vejbelysningen er placeret, er fortovet bibeholdt med 2 fliserækker til gående færdsel. Alle overkørsler (indkørsler) er tilpasset den ændrede vejprofil. Gennemførelsen af projektet har ikke indflydelse på de enkelte ejendommes tilslutning til kloaknettet. 

For at beskytte grundvandet saltes Lørenskogvej ikke med traditionelt vejsalt (NaCl). I stedet bruges et organisk tømiddel kaldet CMA (CalciumMagnesiumAcetat), som er mere grundvandsvenligt. Rødovre Kommune har meddelt tilladelse til nedsivning af vejvandet, som du kan læse i bilag "Nedsivningstilladelse" og til anvendelse af CMA bilag "Tilladelse til anvendelse af CMA til glatførebekæmpelse".

Kontaktinformation

Rødovre Kommune
Teknisk Forvaltning
Tæbyvej 77
2610 Rødovre

Telefon
36 37 70 00

Email

Kontakt og åbningstider