Rottehandlingsplan 2019 - 2021

Rødovre Kommunes rottehandlingsplan – en plan med målsætninger og indsatsområder for kommunens rottebekæmpelse i 2019-2021

Rottehandlingsplan

Teknik- og Miljøudvalget vedtog den 4. december 2018 ’Rottehandlingsplan 2019-2021’.

Kommunerne skal ifølge rottebekendtgørelsen udarbejde en handlingsplan for rottebekæmpelse. Handlingsplanen skal være offentlig tilgængelig, og den skal revideres hvert tredje år. Handlingsplanen skal indeholde overordnede mål for rottebekæmpelsen, oversigt over tildelte ressourcer, målelige succeskriterier, og konkrete tiltag til opnåelse af de beskrevne mål. 

Den overordnede målsætning i Rødovre Kommune er at levere en effektiv rottebekæmpelse. En effektiv bekæmpelse består både af selve bekæmpelsen, hvor de rotter, der har givet anledning til gene fjernes. Den består desuden af fejlfinding og vejledning, der medvirker til, at problemet ikke opstår igen.

Rødovre Kommune har udvalgt en række indsatsområder, der skal understøtte den overordnede målsætning. Det drejer sig blandt andet om kloakrottebekæmpelse, vejledning omkring hønse- og dyrehold, tilsyn på byggepladser og retningslinjer for privat bekæmpelse.

Rottehandlingsplan 2019-2021

Fold alle ud

Baggrund

Kommunerne skal hvert tredje år udarbejde en handlingsplan for rottebekæmpelse. Handlingsplanen skal være offentligt tilgængelig, og den skal revideres hvert tredje år. Handlingsplanen skal indeholde overordnede mål for rottebekæmpelsen, oversigt over tildelte ressourcer, målbare succéskriterier og konkrete tiltag til opnåelse af de beskrevne mål. Rødovre Kommune har udarbejdet ”Rottehandlingsplan 2019-2021”, og den afløser den hidtidige handlingsplan for 2016-2018. Rottehandlingsplan 2019-2021 træder i kraft den 1. januar 2019.

I handlingsplanen beskrives særlige indsatsområder vedrørende forebyggelse og bekæmpelse af rotter på følgende steder:

 • ejendomme i byzone, sommerhusområder og kolonihaveområder
 • fødevarevirksomheder
 • kloakker og stikledninger (herunder anvendelsen af kloakblokke og rottespærrer)
 • kommunale genbrugsstationer
 • havnearealer (ikke relevant i Rødovre Kommune)
 • ejendomme i landzone (ikke relevant i Rødovre Kommune)
 • lossepladser og deponier (ikke relevant i Rødovre Kommune)
 • vildtfodringspladser (ikke relevant i Rødovre Kommune)

Rødovre Kommune er tæt bebygget, og hele kommunen er udlagt som byzone. Samtidig er haver og kolonihaver i Rødovre ikke så forskelligt opbygget i forhold til bekæmpelse og forebyggelse af rotter, og i handlingsplanen er der derfor ikke skelnet mellem ejendomme i byzone og kolonihaveområder ved beskrivelse af særlige indsatsområder. Da kolonihaver ikke behandles anderledes end resten af kommunen, opstilles der ikke særlige indsatser her. Der findes et sommerhus i Rødovre Kommune. Huset indgår i den almindelige rottebekæmpelse på lige linje med øvrige beboelsesejendomme i kommunen.

Fødevarevirksomheder har ofte en sikringsordning mod rotter. En sikringsordning er en aftale med et skadedyrsfirma om forebyggelse og bekæmpelse af rotter. Problemer omkring fødevarevirksomheder opdages ofte i forbindelse med den kommunale rottebekæmpelse efter anmeldelse. Da de virksomheder, som oftest har problemer med rotter (typisk virksomheder som bagere, pizzeriaer og supermarkeder), ligger i områder med stor menneskelig aktivitet, vil rotteaktivitet hurtigt blive opdaget. I denne handlingsplan sættes fokus på tilsyn med små fødevarevirksomheder, med det formål at udpege forhold der kan tiltrække rotter og give problemer for fødevaresikkerheden.

Genbrugsstationen i Rødovre udgør ikke et problem i forhold til rotter, idet der kun sjældent anmeldes rotter. Fraktionerne opbevares i containere, og der modtages ikke dagrenovation. Haveaffald afhentes så tit, at det ikke udgør en tilstrækkelig interessant ressource for rotter, hverken som føde eller som gemmested. Der er derfor ikke planlagt en særlig indsats i forhold til genbrugsstationen.

Rottebekæmpelse

Den praktiske kommunale rottebekæmpelse i Rødovre Kommune varetages af et eksternt firma, mens den administrative del af rottebekæmpelsen varetages af Teknisk Forvaltning. Den nuværende kontrakt om rottebekæmpelse udløber i august 2020. Rødovre Kommune har et tæt samarbejde med den eksterne leverandør, hvor den daglige bekæmpelse varetages af én rottefænger. Rottefængeren giver besked, hvis der er kloakbrud eller andre forhold på en ejendom, som kommunens skal tage sig af som myndighed.

I 2008 modtog Rødovre Kommune det højeste antal anmeldelser (1321), men siden 2008 har antallet af anmeldelser været generelt faldende.

I bykommuner som Rødovre findes der rotter, som udelukkende lever uden for kloakken. Årsagen er, at der er mange gode leve- og spredningsmuligheder for rotter på grund af tæt bebyggelse og tæt vegetation. Den måde, vi mennesker lever på, giver rotter adgang til de tre basale ting, som de behøver: Mad, vand og skjulesteder. Kortlægning af årsager til rotteproblemer i Rødovre har bl.a. vist, at fuglefodring og hønse- og kaninhold er medvirkende til at skabe levemuligheder for rotter på overfladen.

Udbygningen af Rødovre startede i 1920’erne. En stor del af boligområderne er bygget fra 1920-1950, og kloaknettet i disse områder er fra samme periode. Gamle kloakker udgør en væsentlig årsag til rotteanmeldelser i Rødovre. Det er særligt de private ledninger, hvor fejl ofte først bliver opdaget, når rotterne finder dem og graver sig ud.

I perioden for den tidligere handlingsplan 2016-2018 steg antallet af rotteanmeldelser i det første år (2016). I 2017 er antallet af anmeldelser faldet med 6,4 procent. I de første ni måneder af 2018 er antallet af rotteanmeldelser steget med 4,6 procent.

Borgernes muligheder for at anmelde rotter

Der kan foretages rotteanmeldelse døgnet rundt via kommunens hjemmeside. Borgere, der anmelder rotter får normalt besøg af rottefængeren senest første hverdag efter anmeldelse. Ved anmeldelse af rotter i beboelse eller på institutioner, fødevarevirksomheder og lignende rykker kommunen ud hurtigst muligt og som udgangspunkt samme dag, som anmeldelsen modtages. Med denne service sikrer vi, at der hurtigt bliver taget hånd om rotteproblemet.

Rotteanmeldelser per år, 2004-2017, søjlediagram viser en stor stigning i antallet af rotteanmeldelser frem til 2008. Fra 2008 er tallet faldet støt frem til 2017.Søjlediagram over rotteanmeldelser per år, 2004-2017. Søjlediagrammet viser en stor stigning i antallet af rotteanmeldelser frem til 2008, herefter er tallet faldende.

Søjlediagram over rotteanmeldelser per år, 2004-2017. Søjlediagrammet viser en stor stigning i antallet af rotteanmeldelser frem til 2008, herefter er tallet faldende.

Kloakrotter

Rødovre Kommune råder over 158 elektroniske rottefælder (Wisetrap som er en giftfri dræbende fælde til brug mod rotter i kloakken), som benyttes i områder, hvor der viser sig generelle problemer med kloakrotter. Samtidig med bekæmpelsen, bør eventuelle fejl på kloakken udbedres. Hvis der er afgrænsede kloaksystemer i boligselskaber eller grundejerforeninger, der kan sikres med rottespærrer, kan rottefælder bruges til at rydde systemet bagved rottespærren.

Der er gennemført en række områdebekæmpelser, hvor grundejere eller boligselskaber har sikret kloakken med rottespærrer, og vi har bekæmpet med Wisetraps i kloakken.

Vi vil fortsat foretage målrettet bekæmpelse i kloakken og håndhæve udbedring af defekte kloakker. Da det er intakte kloakker, der giver den bedste sikring mod kloakrelaterede rotteanmeldelser, vil der fortsat være fokus på, at grundejerne er bekendt med deres ansvar vedrørende vedligeholdelse af den private kloakledning og brønde. Dette foregår blandt andet i forbindelse med bekæmpelsen, men sker også ved information på kommunens hjemmeside www.rk.dk. Når vi finder kloakbrud i forbindelse med bekæmpelsen, bliver der meddelt påbud om udbedring af de defekte kloakker til grundejer. I den seneste planperiode er der fundet 407 kloakbrud (154 i 2016, 131 i 2017, 122 per 31. oktober 2018).

I den seneste rottebekendtgørelse er det et krav, at kommunerne tilbyder opsætning af rottespærrer, hvor det er hensigtsmæssigt og teknisk muligt på eksisterende private skoler, plejehjem og daginstitutioner. Dette vil blive gennemført i løbet af planperioden. Rødovre Kommune har i forvejen monteret rottespærrer på kommunale skoler, plejehjem og daginstitutioner. Vi forventer, at antallet af rottespærrer, der bliver sat op, vil være lille, da der er langt færre private end offentlige institutioner.

Brug af gift i den kommunale rottebekæmpelse

I Rødovre Kommune er der fokus på at anvende gift til bekæmpelse af rotter så hensigtsmæssigt som muligt af hensyn til miljøet og for at mindske risikoen for resistensudvikling. Ved at bruge elektroniske rottefælder kan vi foretage kloakrottebekæmpelse på en miljøansvarlig måde, og der anvendes ikke gift til bekæmpelse af rotter i kloakken.

Der anvendes fortsat gift til bekæmpelse af rotter over jorden i Rødovre. Der er fokus på, at al giftudlægning foretages på den mest forsvarlige måde, med de mængder der er nødvendige og altid med opfølgende besøg, indtil rotteforekomsten vurderes bekæmpet. Da rottebekæmpelsen og dermed også giftudlægningen varetages af et privat bekæmpelsesfirma, er vi i løbende dialog med rottefængeren for at sikre den bedst mulige bekæmpelse.

Kommunen skal sikre, at al bekæmpelse med gift henholder sig til resistensstrategien: Der skal altid anvendes den svagest mulige gift. Rotter kan udvikle resistens mod gift, men de gifttyper, der er til rådighed, giver mulighed for at bekæmpe resistente rotter med stærkere gifte, som de endnu ikke er resistente overfor. Denne strategi kræver, at man altid bekæmper med det mildeste giftstof først, så man altid har stærkere gifte tilbage, hvis der bliver behov for det.

Forebyggelse af rotter

Forebyggelse af rotter og vejledning af borgere og virksomheder hænger nøje sammen. Vi har fokus på vejledning direkte i forbindelse med bekæmpelsen. Vejledning er primært rettet mod specifikke problemer i forhold til den enkelte bekæmpelse. På vores hjemmeside www.rk.dk har vi materiale omkring forebyggelse af rotter, hvor man kan blive inspireret til, hvordan man bedst forebygger rotter på sin ejendom.

Her kan man bl.a. læse om, hvordan man fodrer fugle uden at invitere rotter med til bords. Rotter har som tidligere nævnt brug for tre ting for at leve i et område: Mad, vand og et tørt redested. Man kan som grundejer forebygge, at rotter slår sig ned, ved at sørge for at disse ting ikke er til stede i omgivelserne.

Mulighed for privat bekæmpelse

Det har hidtil været muligt for skadedyrsfirmaer at oprette sikringsordninger med firmaer eller grundejere. Dette har hovedsaligt drejet sig om ejendomme, hvor forekomsten af rotter er særligt problematiske, fx fødevarevirksomheder. I disse sikringsordninger varetages forebyggelse og bekæmpelse af en professionel rottefænger med en såkaldt R1-autorisation. En R1-autorisation giver mulighed for at drive erhvervsmæssig rottebekæmpelse.

Ifølge den seneste bekendtgørelse om forebyggelse og bekæmpelse af rotter er det blevet muligt at varetage bekæmpelsen af rotter på egen ejendom. Forudsætningen for dette er en ny autorisation, der kan gives til personer, som bruger en væsentlig tid i sit arbejde på rottebekæmpelse. Denne autorisation hedder R2. Autorisationen er bl.a. tiltænkt landbruget. I Rødovre Kommune vil det primært være interessant for boligselskaber eller meget store virksomheder. 

Rødovre Kommune tillader privat bekæmpelse inden for kommunens område. Forudsætninger og retningslinjer beskrives i afsnittet ”Privat bekæmpelse” under Indsatsområder.

Tildelte ressourcer til rottebekæmpelse

Rottebekæmpelsen i Rødovre Kommune er gebyrfinansieret, og gebyret for 2019 er fastsat som 0,117 ‰ af ejendomsværdien. Gebyret dækker kommunens udgifter til selve rottebekæmpelsen, IT-systemer til registrering af skadedyr, sagsbehandling, wisetraps m.m.

Vi benytter IT-systemet Rotteweb til registrering af rotteanmeldelser. Systemet gør det muligt for borgere og virksomheder at anmelde rotter digitalt døgnet rundt. Systemet bruges også i forbindelse med bekæmpelsen, så bekæmpelsesforløbet er tilgængeligt digitalt for både sagsbehandler og rottefænger.

Udover selve bekæmpelsen bruger vi ca. et årsværk på kontakt med borgere, planlægning, tilsyn og håndhævelse af lovgivningen.

Opfølgning på rottehandlingsplan 2016-2018

Målrettet kloakrottebekæmpelse

I løbet af planperioden har Rødovre Kommune foretaget områdebekæmpelse, hvor kloaksystemet er sikret med rottespærrer. Det drejer sig om elleve grundejerforeninger, ni afdelinger af boligselskaber, tre erhvervsejendomme og en række skoler og institutioner.

Rødovre Kommune deltager i halvårlige koordineringsmøder med HOFOR omkring skadedyrsbekæmpelse. HOFOR og Rødovre Kommune er i dialog om HOFOR´s ledningsrenoveringer, så der er mulighed for forudgående bekæmpelse med Wisetraps. Formålet er, at bekæmpe de rotter, der ellers ville blive presset ud af systemet i forbindelse med strømpeforinger af kloakken.

Monitering af rotteaktivitet og bekæmpelse langs Harrestrup Å og Fæstningskanalen

Rødovre Kommune har gennemført tilsyn med brug af rottehund langs med dele af Harrestrup Å og Fæstningskanalen samt Schweizerdalssøen. Resultatet viste, at der kun var spredt aktivitet langs Harrestrup Å og Fæstningskanalen, mens der til gengæld var udbredt aktivitet ved Schweizerdalssøen. Årsagen hertil skal findes i udbredt fuglefodring. Erfaringsmæssigt er det ikke muligt at ændre folks adfærd omkring fuglefodring ved søer og lignende, så der er i stedet sat ind med bekæmpelse ved søen efter behov.

Gennemgang af kommunale institutioner

De kommunale institutioner er blevet gennemgået af eksterne firmaer. Ved gennemgangen er der lagt vægt på, at finde adgangsveje ind i institutionerne over jorden samt muligheder for skjulesteder for rotter.

Tilsyn ved mindre fødevarevirksomheder

Der er gennemført 26 tilsyn på en række mindre virksomheder, der producerer eller sælger fødevarer. Det drejer sig om supermarkeder, restauranter, barer, pizzeriaer, bagere m.fl. Tilsynene har resulteret i identifikation af adgangsveje, kloakbrud, skjulesteder for rotter og i særlig høj grad problemer med affaldshåndtering. Omkring affaldshåndtering er der ofte problemer med manglende bundpropper i containerne, overfyldning af containere og manglende renholdelse. Der har også været eksempler på opbevaring af affald uden for containere, så rotter har fri adgang til affaldet. De erhvervsdrivende er blevet vejledt om forebyggelse af rotter ved sikring af adgangsveje samt bedre affaldshåndtering. Vejledningen har også handlet om modtagelse af fødevarer, hvor der bl.a. er set eksempler på, at fødevarer har stået udendørs. Kun ved fund af kloakbrud er der meddelt påbud i forbindelse med tilsynene. Ved tegn på rotter indendørs eller hvis der er tale om særligt grelle tilfælde, har

Rødovre Kommune pligt til at indberette dette til Fødevarestyrelsen.

Fokus på ubeboede grunde

Der er ikke mange ubeboede grunde i Rødovre, men de kan give anledning til rotter hos de omkringboende i lang tid. Anmeldelserne kommer fra beboede grunde, og det er ikke altid let at identificere kilden, hvis rotterne kommer fra en ubeboet grund i nærheden. Derfor er det vigtigt med fokus på disse grunde. Rødovre Kommune tager både på uopfordrede tilsyn samt tilsyn efter opfordring fra rottefængeren. Der er i planperioden blevet ryddet vegetation samt fundet flere kloakbrud på en ubeboet ejendom i kommunen.

Særligt fokus på hønse- og kaninhold

Alene det at holde dyr vil have en tiltrækkende effekt på rotter, da de kan lugte, at der er mad. Hvis man sikrer sit kaninbur eller sin hønsegård efter regulativ for hønsehold (kan findes på www.rk.dk), er der dog ikke noget i vejen for at have høns og kaniner i haven. Ved bekæmpelse hos grundejere med dyrehold, lægges der vægt på vejledning til grundejere omkring sikring. Rødovre Kommune har ført tilsyn med hønse- og kaninhold, hvor rottefængeren har fundet det nødvendigt. Rødovre Kommunes hønseregulativ er revideret i planperioden, og i den forbindelse er der lagt vægt på, at hønsehold skal være sikret mod rotter. Samtidig er der udarbejdet en vejledning til sikring af hønse- og kaninhold, der kan findes på kommunens hjemmeside. Den beskriver detaljeret, hvordan man sikrer kanin- og hønsehold mod rotter.

Tilsyn med mindre virksomheders sikringsordninger

Der er i planperioden gennemført tilsyn hos en række firmaer, der har købt en sikringsordning hos et professionelt skadedyrsfirma. Den generelle tendens er, at større firmaer, der ønsker at forebygge rotter også gør det.Det giver sig udslag i god affaldshåndtering, renholdelse af ejendomme og ryddelige udendørs arealer. Ved mindre virksomheder som bagere, kiosker og autoværksteder halter det forebyggende arbejde desværre bagefter. Det viser sig ved, at affald ikke håndteres på en rottesikker måde, udendørs arealer holdes ikke rene og døre og porte står åbne eller ikke sluttet tæt. Der må ikke længere lægges gift i foderdepoter som forebyggelse af rotter. Det betyder at mange mindre fødevarevirksomheder ikke finder sikringsordninger attraktive. Det kan være med til at mindske disse firmaers fokus på rotter, hvilket lokalt kan være med til at øge forekomsten af rotter.

Målsætning for forebyggelse og bekæmpelse af rotter

Den overordnede målsætning for Rødovre Kommune er at levere en effektiv rottebekæmpelse. En effektiv rottebekæmpelse består dels af selve bekæmpelsen, hvor de rotter, der har givet anledning til en anmeldelse, bliver fjernet, og dels af fejlfinding, information og vejledning, der medvirker til, at problemet ikke kommer igen.

For at understøtte det overordnede mål i den kommunale rottebekæmpelse har Rødovre Kommune opstillet følgende delmål:

 • At nedbringe antallet af rotteanmeldelser i Rødovre
 • At mindske muligheden for at rotter i kloakken har mulighed for at skabe problemer over jorden
 • At nedbringe giftforbruget i Rødovre
 • At bidrage med information og vejledning, der forebygger rotters forekomst

Indsatsområder

Til at understøtte de ovenstående målsætninger er der udvalgt følgende indsatsområder i denne planperiode:

 1. Målrettet kloakrottebekæmpelse
 2. Tilsyn ved mindre fødevarevirksomheder i forhold til rottesikring og opbevaring af affald
 3. Ubeboede grunde og huse
 4. Vejledning omkring hønse- og kaninhold
 5. Vejledning om fuglefodring
 6. Tilsyn på byggepladser og forebyggende indsats ved store byggerier
 7. Privat bekæmpelse

Miljøvurdering

I henhold til Lov om Miljøvurdering af planer og programmer og konkrete projekter (VVM – Lovbekendtgørelse nr. 1225 af 25. oktober 2018) er der pligt til at miljøvurdere planer. Forudsætningen er, at der i planerne fastlægges rammer for fremtidige anlægstilladelser til projekter, der kan have en væsentlig indvirkning på miljøet. Rødovre Kommunes rottehandlingsplan fastlægger ikke sådanne rammer og er derfor ikke omfattet af loven.

Målrettet kloakrottebekæmpelse

For at forebygge kloakrotters adgang til overfladen fra defekte kloakledninger, foretages målrettet kloakrottebekæmpelse i områder med mange rotteanmeldelser. Kloakrottebekæmpelse er ikke en varig løsning, men bekæmpelsen er et nyttigt redskab forud for udbedring af kloakbrud og ved sikring af det private og kommunale ledningsnet med rottespærrer. Ved større renoveringsarbejde i kloakken kan der opstår gener, når rotterne presses ud i de private ledningsdele på grund af ledningsrenovering. Disse gener kan forebygges ved forudgående bekæmpelse af rotter i kloakken.

Rødovre Kommune råder over 160 Wisetraps. Med disse fælder foretages en målrettet kloakrottebekæmpelse i mindre områder uden brug af eller med minimalt brug af gift. Bekæmpelsen foregår i samarbejde med grundejere eller boligselskaber, der ønsker at sikre deres ledningsnet med rottespærrer. Der foretages også bekæmpelse på offentlige institutioner, der er sikret med rottespærrer, så der ikke lever rotter bagved rottespærreren.

Rødovre Kommune udfører kloakrottebekæmpelse:

 • I områder plaget af kloakrotter. Her vil kloakrottebekæmpelsen blive fulgt op med krav til ledningsejer om ledningsrenovering, hvis der konstateres brud på kloakken
 • I områder, der sikres med rottespærrer, kan kommunen lave områdebekæmpelse bag rottespærren. På kommunale institutioner, hvor der er opsat rottespærrer, ryddes kloaknettet bag rottespærren altid for rotter ved hjælp af Wisetraps
 • Forud for planlagt ledningsrenovering på den offentlige ledningsdel

Aktiviteter/handlinger

Vi vil på baggrund af de registrerede rotteanmeldelser vurdere, om der lokalt er behov for kloakrottebekæm-pelse. Hvis der er mange anmeldelser koncentreret i et område, hvor kilden ikke umiddelbart kan forklares eller der er uforholdsmæssigt mange anmeldelser af rotter indendørs i et område, kan dette indikere, at der er defekter på kloaksystemet. Vi vil i samarbejde med rottefængeren opsætte Wisetraps på enkelt-ejendomme i forbindelse med bekæmpelse, når det er relevant. Vi vil fortsat udføre områdebekæmpelse i kloakken, hvor grundejerforeninger eller boligselskaber ønsker at sikre deres kloaksystem med rottespærrer. Rødovre Kommune vil foretage kloakrottebekæmpelse forud for større ledningsrenoveringer i den offentlige del af kloakken. HOFOR informerer i den forbindelse Rødovre Kommune inden planlagte strømpeforinger af HOFOR’s ledninger.

Understøttede målsætninger

 • At nedbringe antallet af rotteanmeldelser i Rødovre
 • At mindske muligheden for at rotter i kloakken har mulighed for at skabe problemer over jorden

Forventede resultater

 • Færre anmeldelser relaterede til defekte kloakker i de områder, hvor bekæmpelsen foretages

Tilsyn ved mindre fødevarevirksomheder

Rødovre Kommune modtager ofte rotteanmeldelser omkring mindre fødevarevirksomheder som bagere, kiosker, pizzeriaer og supermarkeder, hvor der jævnligt håndteres fødevarer. Produktion og håndtering af fødevarer medfører spiseligt affald, som bliver en let tilgængelig fødekilde for rotter, hvis der ikke er tilstrækkeligt fokus på affaldshåndteringen.

Rotter omkring fødevarevirksomheder er meget uhensigtsmæssigt, idet det er en kilde til smittefare for virksomhedens kunder. Større virksomheder har ofte fokus på fødevaresikkerheden, mens mindre fødevarevirksomheder ikke nødvendigvis har tilstrækkeligt fokus på rottesikring og renholdelse. Fødevarestyrelsen fører regelmæssigt tilsyn med virksomheder, der producerer eller håndterer mad. I dette tilsyn indgår også eftersyn for rotter. Rødovre Kommunes tilsyn vil have fokus på forebyggelse gennem vejledning og identifikation af adgangsveje for rotter.

Ved at føre tilsyn med bagere, pizzeriaer, mindre cateringvirksomheder og kiosker kan vi vejlede ejere og ansatte om deres forpligtelser i forhold til at forebygge rotter. Ved tilsynene kan der sættes fokus på specifikke problemer omkring manglende kapacitet til affald, manglende sikring af containere (åbne låg, manglende bundpropper), sikring af adgangsveje, oprydning på udendørs arealer og håndtering og opbevaring af fødevarer efter levering.

Aktiviteter/handlinger

Rødovre Kommune vil føre tilsyn med en række mindre fødevarevirksomheder med fokus på affaldshåndtering og vejledning af virksomheden for at forebygge rotters forekomst.

Understøttede målsætninger

 • At nedbringe antallet af rotteanmeldelser i Rødovre
 • At nedbringe giftforbruget i Rødovre
 • At bidrage med information og vejledning, der forebygger rotters forekomst

Forventede resultater

 • Korrekt håndtering af affald vil forebygge forekomst af rotter
 • Færre rotteanmeldelser omkring mindre fødevarevirksomheder

Ubeboede huse og grunde

Ubeboede huse og grunde betyder, at kloakkerne er tørre og dermed indbyder rotter til ophold. Der vil være større risiko for, at de gnaver sig ud af kloakken disse steder, fordi stikledningerne er tørre. Samtidig betyder den manglende aktivitet i bygningerne, at toiletter og vandlåse står tørre og dermed bliver mulige at forcere for rotterne. Problemet kan forebygges ved information til grundejere, der så kan sikre deres kloakinstallationer.

Aktiviteter/handlinger

Rødovre Kommune vil føre tilsyn med ubeboede huse og grunde, hvor disse udgør et problem i forhold til forekomst af rotter og rottebekæmpelse. Formålet med at føre tilsyn er at vejlede grundejere og dermed forebygge forekomst af rotter.

Understøttede målsætninger

 • At nedbringe antallet af rotteanmeldelser i Rødovre
 • At nedbringe giftforbruget i Rødovre
 • At bidrage med information og vejledning, der forebygger rotters forekomst

Forventede resultater

 • Et fald i antallet af rotteanmeldelser fra naboer og i nærområdet omkring ubeboede huse og grunde

Hønse- og kaninhold

Hønse- og kaninhold i haven tiltrækker rotter. Rotterne kan lugte dyrefoder på lang afstand, og hvis ikke hønse- og kaninhold er sikret korrekt, udgør foderet en glimrende fødekilde for rotterne. Samtidig kan særligt hønsegård og hønsehus give mulighed for, at rotter kan finde et sted at bygge rede. Rotter kan passere et hul på størrelse med en to-krone, så hønsenet i sig selv er ikke nogen barriere for en voksen rotte, der kan gå direkte gennem maskerne. Bruges der i stedet volierenet, sikrer maskestørrelsen, at rotter ikke kan passere. Det er også vigtigt, at der ikke er sprækker eller huller, der giver adgang for rotter.

Rødovre Kommune vil vejlede omkring sikring af bure og hønsegårde, dels i forbindelse med rottebekæmpelsen og dels ved at gøre opmærksom på de informationer, der ligger på kommunens hjemmeside om sikring af dyrehold.

Aktiviteter/handlinger

Vores rottefænger vil vejlede omkring sikring af hønse- og kaninhold i forbindelse med den almindelige bekæmpelse. Bliver vejledningen ikke fulgt op, orienterer rottefængeren Rødovre Kommune, så der kan føres tilsyn med, at hønse- og kaninholdet bliver sikret, for at forebygge forekomst af rotter.

Understøttede målsætninger

 • At nedbringe antallet af rotteanmeldelser i Rødovre
 • At nedbringe giftforbruget i Rødovre
 • At bidrage med information og vejledning, der forebygger rotters forekomst

Forventede resultater

 • Et fald i antallet af rotteanmeldelser fra naboer omkring hønse- og kaninhold

Tilsyn på byggepladser

Rødovre Kommune vil sætte fokus på rotter i forbindelse med nybyggeri. Når der bygges nye huse, er der forskellige forhold, der kan medføre forekomst af rotter. Den mest åbenlyse er, hvis kloakkerne under byggeriet ikke er sikret ordentligt. Samtidig afleder kloakkerne ikke nødvendigvis regnvand eller spildevand i byggeperioden. Det kan virke tillokkende på rotter, der har brug for tørre steder til at bygge reder.

Over jorden kan ophobning af byggematerialer eller byggeaffald give rotter gode muligheder for at søge skjul.

Aktiviteter/handlinger

Rødovre Kommune vil føre tilsyn på byggepladser og på baggrund af tilsynene vejlede bygherre og/eller den ansvarlige entreprenør om forebyggelse af rotter. Ved åbentstående kloakker vil der om nødvendigt blive fulgt op med påbud om sikring.

Understøttede målsætninger

 • At nedbringe antallet af rotteanmeldelser omkring byggepladserne
 • At nedbringe giftforbruget i Rødovre
 • At bidrage med information og vejledning, der forebygger rotters forekomst

Forventede resultater

 • Et fald i antallet af rotteanmeldelser fra naboer omkring byggepladser

Vejledning om fuglefodring

Fuglefodring tiltrækker erfaringsmæssigt rotter. Den tætte bebyggelse i Rødovre og de mange gode spredningsmuligheder via den grønne vegetation, som adskiller de enkelte matrikler, er medvirkende til, at selv ganske få steder med fuglefodring kan give anledning til rotter i et større område.

En analyse af rotteanmeldelser i Rødovre har vist at i de tilfælde hvor årsagen til en rotteanmeldelse kunne identificeres, udgjorde fuglefodring årsagen i en tredjedel af tilfældene.

Aktiviteter/handlinger

Vi vil med information, vejledning om forebyggelse og om nødvendigt håndhævelse, arbejde for at fuglefodring udgør et mindre problem i forhold til rottebekæmpelse. Vi vil arbejde med information om fuglefodring på kommunens hjemmeside, i Lokalnyt og direkte til borgerne ved bekæmpelse om fuglefodring og rotter. Derudover sættes der fokus på information til boligselskaber, som kan nå en lang række beboere på en gang. I særligt grelle tilfælde vil Rødovre Kommune eventuelt benytte retten til at håndhæve via lovgivning overfor grundejere. Der kan bl.a. være tale om midlertidigt at nedlægge lokalt forbud mod fuglefodring i forbindelse med rottebekæmpelse.

Understøttede målsætninger

 • At nedbringe antallet af rotteanmeldelser i Rødovre
 • At nedbringe giftforbruget i Rødovre

Forventede resultater

 • Færre rotteanmeldelser forårsaget af fuglefodring

Privat bekæmpelse

Rødovre Kommune tillader privat bekæmpelse for autoriserede rottefængere inden for kommunens grænser. Bekæmpelsen skal følge den til en hver tid gældende rottebekendtgørelse, vejledning fra Miljøstyrelsen, samt Rødovre Kommunes egne retningslinjer for bekæmpelse. Bekæmpelse kan kun foretages af personer, der har opnået en R1- eller R2-autorisation. Privat bekæmpelse kan først påbegyndes, når den autoriserede bekæmper skriftligt har underrettet Rødovre Kommune om bekæmpelsen på den pågældende ejendom.

Bekæmpelse på privat ejendom skal som minimum overholde følgende retningslinjer:

 • Ved bekæmpelse indendørs skal der anvendes smækfælder. Hvis det er relevant, kan der benyttes rottehund og luftpistol.
 • Ved bekæmpelse udendørs kan der anvendes gift, opsat i særligt indrettede og aflåste kasser. Der kan også anvendes smækfælder, så længe de er placeret på en sådan måde, at mennesker, kæledyr, fugle m.m. er afskærmet fra fælderne.
 • Der skal foretages en skriftlig registrering af bekæmpelsen, som er tilgængelig for grundejer. Registreringen skal sendes til Rødovre Kommune efter endt bekæmpelse. Hvis kommunen forlanger det, skal registreringen udleveres i løbet af en igangværende bekæmpelse. Registreringen skal indeholde logbog over besøg, igangsatte tiltag, vejledning om forebyggelse til grundejer, antal fælder og/eller giftdepoter, eventuel giftmængde, antal fangede rotter, samt hvad der er årsagen til rottetilholdet.
 • Der skal foretages røgprøve, hvis der er mistanke om, at rotterne stammer fra defekte kloakker eller brønde. Rødovre Kommune skal underrettes om fund af defekte kloakker eller brønde. 

Rødovre Kommune fører tilsyn med privat bekæmpelse ved stikprøvekontrol. Inden for handlingsplanens periode vil Rødovre Kommune udvælge et antal sager med privat bekæmpelse. I disse sager vil kommunen føre tilsyn med, at bekæmpelsen foregår i overensstemmelse med de retningslinjer, der er angivet i handlingsplanen og i rottebekendtgørelsen.

Aktiviteter/handlinger

Rødovre Kommune vil føre tilsyn i forbindelse med privat bekæmpelse. Vi vil informere de private skadedyrsfirmaer om, at der tillades privat bekæmpelse i Rødovre Kommune.

Understøttede målsætninger

 • At nedbringe antallet af rotteanmeldelser
 • At bidrage med information og vejledning, der forebygger rotters forekomst

Forventede resultater

 • At kommunens borgere kan forvente en ensartet bekæmpelse, uanset om den udføres af kommunale eller private rottefængere

Kontaktinformation

Rødovre Kommune
Teknisk Forvaltning
Tæbyvej 77
2610 Rødovre

Telefon
36 37 70 00

Send sikker Digital Post til Rødovre Kommune

Kontakt og åbningstider