Rotter

Information om bekæmpelse af rotter, forebyggelse, og hvilke tegn du skal være opmærksom på, hvis du har en mistanke om tilstedeværelse af rotter.

Selvbetjening

Fold alle ud

Anmeld rotter her

Du kan anmelde rotter via Selvbetjening 24 timer i døgnet alle dage. Husk at give en god beskrivelse af problemet, så rottebekæmperen kan se, hvad det drejer sig om.

Start selvbetjening

Rotter

Fold alle ud

Bekæmpelse af rotter

Rotter kan forårsage materielle skader for store beløb, og de kan overføre smitsomme sygdomme til mennesker. Derfor er rotter kategoriseret som skadedyr, og kommunen har pligt til at bekæmpe dem, og du har som borger pligt til at anmelde dem til kommunen – benyt selvbetjeningsløsningen øverst på siden "Anmeld rotter her".  

Udgiften til bekæmpelse er allerede betalt over ejendomsskattebilletten. Du skal til gengæld selv betale for eventuelle reparationer af skader, som rotter forvolder på din ejendom eller tiltag der er nødvendige i forbindelse med bekæmpelsen. Hvis kloakken er utæt, er det også grundejers ansvar at få den repareret hurtigst muligt. Hvis du får skader forvoldt af rotter, så kontakt gerne dit forsikringsselskab, og hør om du er dækket. I Rødovre Kommune er bekæmpelsen af rotter udlagt til skadedyrsfirmaet Anticimex.

Når du har anmeldt rotter, vil der blive givet besked til skadedyrsfirmaet, som vil besøge din adresse for at undersøge, hvor rotterne kommer fra og sætte gang i en effektiv rottebekæmpelse. Husk at det kun er autoriserede personer, der må bekæmpe rotter med kemiske stoffer - du må ikke selv lægge gift ud.

Tegn på rotter

Rotter lever i kloakkerne, og er der kloakbrud, kan de grave sig op til jordoverfladen. Herfra kan de finde tilholdssted i haver og bygninger. De søger efter fødekilder og et godt sted at lave rede.

Huller i jorden uden opgravet jordbunke er ofte tegn på rotter. Huller i nærheden af en kloak kan være tegn på, at rotten er kommet op til overfladen fra en utæt kloak. Hullet vil typisk være mellem 5-20 cm i diameter. Læg også mærke til pludseligt opståede sænkninger i jordoverfladen eller under fliser, da de kan skyldes rottegange under jorden.

Rotter efterlader mange ekskrementer, hvor de færdes, og det er et typisk tegn på, at man har fået ubudne gæster. Man finder dog sjældent ekskrementer udendørs, og indendørs vil de typisk være samlet bestemte steder.

Ekskrementerne er 1-1,5 cm lange og uregelmæssige, modsat ekskrementer fra mus, der kun bliver op til 5 mm lange og er cylindriske. Ekskrementer fra mus vil typisk ligge spredt.

Gnave- og kradselyde, ekskrementer eller en gennemgnavet affaldspose indenfor kan tyde på, at rotten er flyttet ind i huset.

Se hvordan du kan opdage at du har rotter på loftet, og hvilke tegn du skal være opmærksom på

Forebyggelse i hus, have og kloak

Du kan gøre meget selv for at forebygge, at rotter finder tilholdssteder på din grund.

  • Undgå store affalds- og grenbunker og undgå i øvrigt at skabe steder, hvor rotterne kan lave reder.
  • Beskær træer og beplantning op ad huset for at undgå, at rotter klatrer ind på grundens loft via beplantning.
  • Læg ikke madaffald (tilberedt mad, pålæg osv.) i kompostbunken.
  • Hvis du vil fodre vilde fugle på din ejendom, bør du fodre fra højthængende foderkasser og overfodring skal naturligvis undgås. Lander der fuglemad på jorden, skal det fejes op.
  • Fodring på jorden er en rigtigt dårlig idé, da det er en direkte invitation til rotter.
  • Læs mere om dette under ’Vejledning om fuglefodring i forhold til rotter’. 
  • Lad være med at fodre med brød eller madaffald. Spiser fugle sig mætte i brød (=tomme kalorier) en kold vinterdag, vil de mangle energi til at overleve natten. Madaffald lugter og tiltrækker rotter - det hører til i skraldespanden og ikke som fuglefoder.
  • Undgå at opbevare fugle- eller dyrefoder, frugt eller anden mad udendørs eller i skure.
  • Fjern nedfaldsfrugt fra havens træer.
  • Hvis du holder høns og/eller kaniner skal bure og hønsegårde være rottesikrede, dvs. maskenettet skal være mindre end 2 cm.
  • Læs mere om dette under ’Vejledning om sikring af hønse- og kaninhold mod rotter’.
  • Sørg for at døre og vinduer slutter helt tæt til karmen.
  • Tjek at ventilationsriste i sokkel og mur er hele og lavet af et materiale, som rotter ikke kan gnave sig igennem som hønsenet med en maskestørrelse på mindre end 2 cm.
  • Lad en kloakmester lave tv-inspektion ved mistanke om defekte kloakrør. Hvis der er brud på kloaksystemet, skal disse udbedres, så rotter ikke kommer ud af kloaksystemet. Dette gælder også faldstammer. Få monteret metalnet over faldstammeudluftning.
  • Få evt. en kloakmester til at montere rottespærre, som sættes i faldstammen eller ved brønden foran grunden.
  • Luk altid gamle, ubenyttede kloak- og afløbsrør, da rotter kan bruge disse som ynglepladser.
  • Skru metalriste i gulvafløb fast.

  Se hvad du kan gøre for at forebygge, at rotter finder tilholdssteder på din grund

  Se hvordan du kan opdage at du har problemer med rotter fra kloakken

  Se hvad du skal være opmærksom på når du har kompost i haven, for at undgå problemer med rotter

  Se hvorfor det er vigtigt at fjerne opmagasinerede ting, så du undgår problemer med rotter

  Kontaktinformation

  Rødovre Kommune
  Teknisk Forvaltning
  Tæbyvej 77
  2610 Rødovre

  Telefon
  36 37 70 00

  Email

  Kontakt og åbningstider