A- og B-boringer

Hvis du skal bore i jorden på din grund, skal du enten søge om tilladelse til at udføre boringen eller anmelde den alt efter, hvilken type boring der er tale om.

Selvbetjening

Fold alle ud

Ansøgning om tilladelse til etablering af A- eller B-boringer

Før du udfører boringer, skal du enten have tilladelse hertil fra Rødovre Kommune eller anmelde boringerne til Rødovre Kommune. Du skal have tilladelse til at udføre A-boringer.

Hvis Rødovre Kommune ikke har gjort indsigelse mod anmeldte B-boringer inden for 14 dage, må borearbejdet påbegyndes. 

Start selvbetjening

A- og B-boringer

A-boringer omfatter følgende typer af boringer: 

 • Boringer til vandindvinding, jf. kapitel 4 i lov om vandforsyning m.v., samt undersøgelsesboringer, prøve-boringer og boringer til kortlægning af vandressourcer m.v.
 • Boringer til permanent grundvandssænkning.
 • Boringer til grundvandssænkning, som kræver tilladelse efter § 26 i lov om vandforsyning m.v.
 • Permanente pejleboringer.
 • Moniteringsboringer.
 • Miljøtekniske boringer, hvor der efterlades filter- eller forerør.
 • Miljøtekniske afværgeboringer.
 • Boringer til tilledning af vand til undergrunden.
 • Boringer til vertikale jordvarmeanlæg, jf. bekendtgørelse om jordvarmeanlæg.
 • Andre boringer, hvor der efterlades installationer.

B-boringer omfatter følgende typer af boringer: 

 • Boringer til midlertidig grundvandssænkning, der ikke kræver tilladelse efter §§ 26, stk. 2, og 27 i lov om vandforsyning m.v.
 • Miljøtekniske boringer, hvor der ikke efterlades filter- eller forerør.
 • Geotekniske boringer.
 • Råstofboringer.
 • Andre boringer, hvor der ikke efterlades installationer.

Kontaktinformation

Rødovre Kommune
Teknisk Forvaltning
Tæbyvej 77
2610 Rødovre

Telefon
36 37 70 00

Email

Kontakt og åbningstider