Anmeldelse af byggeri – hvornår og hvordan?”

Her kan du se hvilket byggeri, der skal anmeldes, inden du begynder at bygge, samt information om hvordan du anmelder et byggeri.

Selvbetjening

Fold alle ud

Byg og Miljø – digitalt selvbetjeningssystem

For at bruge denne løsning skal du have ejendommens adresse samt din NEM-ID klar.

Start selvbetjening

Anmeldelse af byggeri - hvornår og hvordan?

Fold alle ud

Hvilke typer byggeri der kræver anmeldelse?

Mindre bygninger, kaldet småbygninger, som omfatter garager, carporte, udhuse, drivhuse, overdækkede terrasser og lignende.

Se mere: Bygningsreglement 2015 kapitel 1.5 

 • Småbygninger hvis areal samlet er større end 35 m² og mindre end 50 m² og som opføres i forbindelse med fritliggende enfamiliehuse og sammenbyggede enfamiliehuse med lodret lejlighedsskel.
 • Småbygninger hvis areal samlet er større end  20 m² og mindre end 50 m² og som opføres i forbindelse med sammenbyggede enfamiliehuse med lodret lejlighedsskel og mere end 2 boliger
 • Småbygninger hvis areal samlet er mindre end 50 m² og som opføres i forbindelse med industri- og lagerbygninger og øvrigt byggeri
 • Satellitantenner med en diameter på over 1,0m
 • Udendørsanlæg til opbevaring samt befæstede pladser
 • Antennesystemer til radiokommunikation
 • Nedrivning af bygninger, se særskilt afsnit om nedrivning.

Hvad kan du bygge uden byggetilladelse/anmeldelse?

Hvis dit byggeri ikke kræver byggetilladelse, skal du være opmærksom på, at du selv skal sikre, at alle gældende regler er overholdt, og du er forpligtet til at indberette byggeriet til Bygnings- og Boligregisteret (BBR) i Teknisk Forvaltning.

OBS!

Vær særlig opmærksom på at i en lokalplan eller tinglyst deklaration kan være regler for hvor meget og hvor du må bygge på din grund. I mange områder, er der tinglyst byggelinjer mod vej, der regulerer hvor tæt på vejskellet man må bygge. Det gælder både for bolig og f.eks. carporte eller udhuse. 
Du kan ikke forvente at få tilladelse til at overskride disse byggelinjer.

Se mere: Bygningsreglement 2015 (BR15) kapitel 1.6 

 • Ombygninger og andre forandringer der ikke medfører udvidelse af etagearealet eller væsentlig ændring af anvendelse - ved enfamiliehuse, rækkehuse (BR15 kapitel 1.3.1 og 1.3.2) og ved mindre bygninger (1.5)
 • Nybyggeri af carporte, udhuse m.m. med et samlet areal på højst  35 m²- ved enfamiliehus (BR15 kapitel 1.3.1)
 • Nybyggeri af carporte, udhuse m.m. med et samlet areal på højst  20 m²- ved rækkehuse m.m. (BR15 kapitel 1.3.2)
 • Nybyggeri af småbygninger på højst 10 m² og højst 2 stk. (BR15 kapitel 2.2.3.5)
 • Åbne svømmebassiner, havepejse og terrasser i tilknytning til enfamiliehuse
 • Kolonihavehuse og campinghytter
 • Tørringsanlæg. F-gastanke indtil 1.200 gasoplagsenheder. Satellitantenner med en diameter på højst 1,0 m og CE-mærkede tagantenner. Konstruktioner som indeholder brugerbetjente funktioner
 • Ombygninger og andre forandringer i bestående bebyggelse , som har betydning for energiforbruget.
 • Ombygninger og andre forandringer i etageejendomme, (BR15 kapitel 1.3.3) når ændringer sker indenfor én boligenhed og bærende konstruktioner ikke ændres og etagearealet ikke udvides.
 • Ombygninger og andre forandringer i erhvervsbebyggelser. 1.3.3 når ændringer sker indenfor én erhvervsenhed på højst 150m² og etagearealet ikke udvides, og hvor bærende konstruktioner og flugtvejsforholdene ikke ændres.
 • Ombygninger og andre forandringer i traditionelt kontorbyggeri, når ændringer sker indenfor en eller flere kontorenheder, som udgør selvstændige brandmæssige enheder og etagearealet ikke udvides, og hvor bærende konstruktioner og flugtvejsforholdene ikke ændres. 

Godkendelse: Garager, carporte, udhuse, drivhuse, overdækkede terrasser

En ansøgning om byggetilladelse til denne type mindre byggeri kaldes en anmeldelse.

Du skal anmelde byggeriet før du bygger

Du skal indsende anmeldelse til Byggesag- og Erhvervsafdelingen, Du skal være opmærksom på, at uanset størrelsen af dit byggeri skal du selv tjekke, om byggeriet overholder bygningsreglementet foruden lokalplan og lokale servitutter. Anmeldelsen vil blive behandlet indenfor 14 dage, når Byggesag- og Erhvervsafdelingen har modtaget fyldestgørende materiale. 

Med din anmeldelse indsender du følgende: 

 • areal på det ny byggeri og areal på eksisterende byggeri på grunden
 • anvendelse
 • situationsplan med mål på bygning og afstande til skel og andre bygninger
 • tværsnit med materialeangivelse og højdemål
 • tegning af afledning af tagvand til kloak eller faskine 

Hvor stort må du bygge?

Garager, carporte, udhuse, drivhuse, overdækkede terrasser eller lignende bygninger må højst (sammenlagt) være 50 m2. Er byggeriet større end 50 m2 skal du søge om byggetilladelse. Bygningshøjder: se nedenfor.

Hvor på grunden må du bygge?

I byzone kan kommunen ikke nægte at godkende bygningshøjde og afstandsforhold, hvis byggeriet overholder regler for "byggeret". Småbygningerne må placeres direkte i skel mod nabo, når du overholder følgende: 

 • i en afstand af 0 - 2,5 meter må højden maksimalt være 2,5 meter
 • der må ikke være døre og vinduer imod skel
 • den samlede længde af bygninger, som ligger tættere på skel end 2,5 meter, må maksimalt være 12 meter
 • tagvandet skal holdes på egen grund og ledes til kloak eller faskine

Dispensation/Helhedsvurdering

Hvis de regler, du søger om at overskride, handler om "byggeret" i kapitel 2 i Bygningsreglement 2015 hedder det "helhedsvurdering" i stedet for dispensation.

Hvis de regler, du søger om at overskride, handler om andre kapitler end kapitel 2 i Bygningsreglement 2015 eller om overskridelser af lokalplaner eller servitutter, skal du søge dispensation. 

Du skal i begge tilfælde sende en begrundet ansøgning om at overskride reglerne - sammen med din ansøgning. Det er dit ansvar at oplyse, om byggeriet kræver dispensation eller helhedsvurdering. Hvis du søger om at overskride reglerne, bliver sagsbehandlingstiden forlænget. 

Vejledning

Du kan søge vejledning hos en rådgiver, hvis du ikke selv har mulighed for at levere det nødvendige materiale eller er i tvivl om lovligheden af det, du vil bygge.

Kontaktinformation

Rødovre Kommune
Teknisk Forvaltning
Tæbyvej 77
2610 Rødovre

Telefon
36 37 70 00

Email

Kontakt og åbningstider