Byggetilladelse efter BR15

Oversigt over byggeri, der kræver byggetilladelse samt information om hvordan du søger.

Selvbetjening

Fold alle ud

Byg og Miljø – digitalt selvbetjeningssystem

For at bruge denne løsning skal du have ejendommens adresse samt din NEM-ID klar.

Start selvbetjening

Anmeldelse fra autoriseret mester

For at bruge denne løsning skal du have ejendommens adresse samt din NEM-ID klar.

Du kan også printe blanketten ud.

Start selvbetjening

Byggetilladelse - hvornår og hvordan?

Fold alle ud

Byggeri som kræver byggetilladelse

Nybyggeri, ombygninger og andre forandringer, der medfører udvidelse af etagearealet - eller væsentlig ændring af anvendelse – kræver byggetilladelse efter Bygningsreglement 2015 (BR15).

F.eks. tilbygninger, udestuer, inddragelse af tagetage til bolig, etageboliger, erhvervs- og industribyggeri, tekniske installationer (herunder mobilantenner), legepladser, ændret anvendelse af en bygning, garager/carporte over 50 m². 

Sagsbehandlingen og den ansøgning, som man skal sende til kommunen, afhænger af typen af byggeri.

Hvad kan du bygge uden byggetilladelse?

Hvis dit byggeri ikke kræver byggetilladelse, skal du være opmærksom på, at du selv skal sikre, at alle gældende regler er overholdt, og du er forpligtet til at indberette byggeriet til Bygnings- og Boligregisteret (BBR) i Teknisk Forvaltning.

OBS!

Vær særlig opmærksom på at der i en lokalplan eller tinglyst deklaration kan være regler for hvor meget, og hvor du må bygge på din grund. I mange områder, er der tinglyst byggelinjer mod vej, der regulerer hvor tæt på vejskellet man må bygge. Det gælder både for bolig, men også for f.eks. carporte eller udhuse. 

Du kan ikke forvente at få tilladelse til at overskride disse byggelinjer.

Se mere: Bygningsreglement 2015 (BR15) kapitel 1.6

 • Ombygninger og andre forandringer der ikke medfører udvidelse af etagearealet eller væsentlig ændring af anvendelse - ved enfamiliehuse, rækkehuse (BR15 kapitel 1.3.1 og 1.3.2) og ved mindre bygninger (1.5)
 • Nybyggeri af carporte, udhuse m.m. med et samlet areal på højst 50 m²- ved enfamiliehus (BR15 kapitel 1.3.1)
 • Nybyggeri af carporte, udhuse m.m. med et samlet areal på højst 50 m²- ved rækkehuse m.m. (BR15 kapitel 1.3.2)
 • Åbne svømmebassiner, havepejse og terrasser i tilknytning til enfamiliehuse
 • Kolonihavehuse og campinghytter
 • Tørringsanlæg. F-gastanke indtil 1.200 gasoplagsenheder. Satellitantenner med en diameter på højst 1,0 m og CE-mærkede tagantenner. Konstruktioner som indeholder brugerbetjente funktioner
 • Ombygninger og andre forandringer i bestående bebyggelse, som har betydning for energiforbruget.
 • Ombygninger og andre forandringer i etageejendomme, (BR15 kapitel 1.3.3) når ændringer sker indenfor én boligenhed og bærende konstruktioner ikke ændres og etagearealet ikke udvides.
 • Ombygninger og andre forandringer i erhvervsbebyggelser. 1.3.3 når ændringer sker indenfor én erhvervsenhed på højst 150m² og etagearealet ikke udvides, og hvor bærende konstruktioner og flugtvejsforholdene ikke ændres.

Ombygninger og andre forandringer i traditionelt kontorbyggeri, når ændringer sker indenfor en eller flere kontorenheder, som udgør selvstændige brandmæssige enheder og etagearealet ikke udvides, og hvor bærende konstruktioner og flugtvejsforholdene ikke ændres.

Byggetilladelse: Enfamiliehuse og tilbygninger

Du skal søge byggetilladelse før du bygger

Du skal indsende ansøgning om byggetilladelse til Teknisk Forvaltning,
Når du har bygget - og inden du tager byggeriet i brug - færdigmelder du og indsender teknisk dokumentation. 

Du skal være opmærksom på, at du selv skal tjekke, om byggeriet overholder bygningsreglementet foruden lokalplan og lokale servitutter. 

Din ansøgning vil først blive behandlet, når Teknisk Forvaltning har modtaget fyldestgørende materiale.  

Med din ansøgning om byggetilladelse indsender du:

 • areal og anvendelse og opvarmningsform af det byggede
 • situationsplan
 • plantegning af byggeriet
 • tværsnit af eventuel tagetage
 • materialebeskrivelse
 • facadetegninger
 • deklarationer og servitutter dog ikke lokalplaner og byplanvedtægter
 • ved nyt enfamiliehus desuden eventuel byggeskadeforsikring 

Hvor stort må du bygge?

Bebyggelse i byzone må jævnfør bygningsreglementet ikke overskride 30 % af grundens areal. Servitut eller lokalplan kan lokalt begrænse bebyggelsesprocenten.

Hvor på grunden må du bygge?

I byzone kan kommunen ikke nægte at godkende bygningshøjde og afstandsforhold hvis byggeriet overholder følgende - det kaldes "byggeret":

 • hvis det maksimalt bygges i 1½ etage
 • hvis byggeriet holdes mindst 2,5 meter fra vej, sti og naboskel
 • hvis højden på byggeriet ikke overstiger 8,5 m og 1,4 x afstanden til naboskel og sti

Helhedsvurdering/ Dispensation

Hvis de regler, du søger om at overskride, handler om "byggeret" i kapitel 2 i Bygningsreglement 2015 anvendes begrebet "helhedsvurdering" i stedet for dispensation.

Hvis de regler, du søger om at overskride, handler om andre kapitler end kapitel 2 i Bygningsreglement 2015 eller om overskridelser af lokalplaner eller servitutter, skal du søge dispensation. 

Du skal sammen med din ansøgning sende en begrundet ansøgning om, hvorfor du skal få lov til at overskride reglerne. 

Det er dit ansvar at oplyse, om byggeriet kræver dispensation/helhedsvurdering. Hvis du søger om at overskride reglerne, bliver sagsbehandlingstiden forlænget. 

Vejledning

Du kan søge vejledning hos en rådgiver, hvis du ikke selv har mulighed for at levere det nødvendige materiale eller er i tvivl om lovligheden af det, du vil bygge.

Med din færdigmelding sender du:

 • Teknisk dokumentation, herunder også anmeldelseskort vedlagt byggetilladelsen
 • Underskrevet erklæring - vedlagt byggetilladelsen - om at byggeriet overholder lovgivningens krav, og at den fornødne dokumentation er indsendt

Af byggelovens § 16, stk. 2 fremgår det, at ansøgeren skal fremsende relevante tekniske oplysninger til opbevaring i kommunen. 
Ansøgeren, som kan være ejeren eller dennes rådgiver, vurderer selv, hvilket materiale, der er relevant at sende ind til kommunen. Det er ansøgerens ansvar, at der foreligger det nødvendige materiale på sagen. I bygningsreglementet kan du se en række eksempler på relevant materiale.
Kommunen har i den forbindelse alene en arkivfunktion. Det betyder, at kommunen alene skal kontrollere, at ejeren eller den rådgiver, der er indgået aftale med, har skrevet under på følgende to ting: At byggesagen overholder lovgivningens krav, og, at den fornødne dokumentation er indsendt.

Byggetilladelse: Øvrigt byggeri

Øvrigt byggeri – BR15 kapitel 1.3.3, typer af byggeri kort oversigt

 • Nybygning af etageejendomme, erhvervsbebyggelser og kontorbyggeri
 • Ombygninger og andre forandringer i etageejendomme, (BR15 kapitel 1.3.3) når ændringer omfatter mere end en boligenhed, når bærende konstruktioner ændres, eller når etagearealet udvides.
 • Ombygninger og andre forandringer i erhvervsbebyggelser. 1.3.3 når ændringer omfatter mere end en erhvervsenhed eller over 150m², når etagearealet udvides, når bærende konstruktioner ændres eller når flugtvejsforholdene ændres.
 • Ombygninger og andre forandringer i traditionelt kontorbyggeri, når ændringer sker indenfor en eller flere kontorenheder, som udgør selvstændige brandmæssige enheder og etagearealet ikke udvides, og hvor bærende konstruktioner og flugtvejsforholdene ikke ændres.

Se mere: Bygningsreglement 2015 alle kapitler

Du skal søge byggetilladelse før du bygger 

Du skal indsende ansøgning om byggetilladelse til Teknisk Forvaltning.

Du skal være opmærksom på, at du selv skal tjekke, om byggeriet overholder bygningsreglementet foruden lokalplan og lokale servitutter. 

Din ansøgning vil først blive behandlet, når Teknisk Forvaltning har modtaget fyldestgørende materiale.  Du kan se vores servicemål for byggesagsbehandling her.

Med din ansøgning om byggetilladelse indsender du:

Komplet tegningsmateriale og teknisk dokumentation.

Hvor stort må du bygge?

Bebyggelsesprocent for erhvervsområder fremgår af lokalplan, kommuneplan eller servitut. Hvis intet er oplyst her gælder 30 % jf. bygningsreglementet.

Hvor på grunden må du bygge?

I byzone kan kommunen ikke nægte at godkende bygningshøjde og afstandsforhold hvis byggeriet overholder følgende - det kaldes "byggeret":

 • hvis det maksimalt bygges i 1½ etage
 • hvis byggeriet holdes mindst 2,5 meter fra vej, sti og naboskel
 • hvis højden på byggeriet ikke overstiger 8,5 m og 1,4 x afstanden til naboskel og sti

Helhedsvurdering/ Dispensation

Hvis de regler, du søger om at overskride, handler om "byggeret" i kapitel 2 i Bygningsreglement 2015 anvendes begrebet "helhedsvurdering" i stedet for dispensation.

Hvis de regler, du søger om at overskride, handler om andre kapitler end kapitel 2 i Bygningsreglement 2015 eller om overskridelser af lokalplaner eller servitutter, skal du søge dispensation. 

Du skal sammen med din ansøgning sende en begrundet ansøgning om, hvorfor du skal have lov til at overskride reglerne. 

Det er dit ansvar at oplyse, om byggeriet kræver dispensation/helhedsvurdering. Hvis du søger om at overskride reglerne, bliver sagsbehandlingstiden forlænget. 

Vejledning

Du kan søge vejledning hos en rådgiver, hvis du ikke selv har mulighed for at levere det nødvendige materiale eller er i tvivl om lovligheden af det, du vil bygge.

Med din færdigmelding sender du:

 • Manglende teknisk dokumentation nævnt i byggetilladelsen
 • Anmeldelseskort vedlagt byggetilladelsen

Du skal have en ibrugtagningstilladelse, før du må tage byggeriet i brug.

Byggeri hvor sagsbehandlingen ikke omfatter tekniske forhold

  • Mindre bygninger: Garager, carporte, udhuse og lignende over 50 m²
  • Enfamiliehuse, sammenbyggede enfamiliehuse med højst 2 boliger samt tilbygninger.  Ved nybygninger se Obligatorisk byggeskadeforsikring.
  • Udvendige afløbsarbejder, kloak eller faskine.

  Se mere: BR15, kapitel 1.3.1 "Byggeri af begrænset kompleksitet" 

  Byggeri hvor sagsbehandlingen omfatter brandforhold, men ikke øvrige tekniske forhold

   • Sammenbyggede enfamiliehuse med mere end 2 boliger samt tilbygninger til disse.
   • Industri- og lagerbygninger i 1 etage.

  Se mere: BR15, kapitel 1.3.2, "Byggeri af begrænset kompleksitet

  Byggeri hvor sagsbehandlingen omfatter alle forhold i Bygningsreglement 2015

  Øvrige bebyggelser som f.eks.:

   • Tofamiliehuse med vandret lejlighedsskel
   • Etageboligbyggeri
   • Industri- og lagerbygninger med mere end 1 etage
   • Erhvervsbyggeri
   • Institutionsbyggeri
   • Kontorbyggeri

  Se mere: BR15, kapitel 1.3.3 "Komplekst byggeri"

  Byggesagsbehandling af master og antenner

  Teknisk dokumentation

  Ansøger er ansvarlig for, at bygningen bliver opført i overensstemmelse med byggelovens formål og bygningsreglementets bestemmelser.

  Ansøger skal i ansøgningen om byggetilladelse oplyse, at bygningen er omfattet af byggelovens § 16, stk. 3.

  Ansøger skal inden ibrugtagning af bygningen indsende den fornødne dokumentation vedrørende tekniske forhold til kommunen. Ansøger er ansvarlig for, at alt relevant materiale er indsendt til kommunen. Kommunen har pligt til at opbevare dokumentationen, men foretager ingen kvalitetssikring eller byggesagsbehandling af materialet.

  Ansøger opfordres til i samarbejde med en rådgiver at klarlægge hvilken dokumentation, der er relevant for den pågældende byggesag. Ansøger kan også gå i forhåndsdialog med kommunen i tvivlsspørgsmål.

  Ansøger skal ved ibrugtagning af bygningen vedlægge en erklæring, hvor der skrives under på, at bygningen er opført i overensstemmelse med byggelovens og bygningsreglementets bestemmelser, samt at den fornødne dokumentation vedr. tekniske forhold er vedlagt erklæringen.

  Eksempler på dokumentation vedr. tekniske forhold:

  • Tegningsmateriale, som viser niveaufri adgang
  • Tegningsmateriale der viser eventuel lydisolering mod nabo
  • Tegningsmateriale der viser bygningens tæthed mod jord
  • Dokumentation for, at bygningens bærende konstruktioner opfylder bestemmelserne i bygningsreglementets kap. 4, jf. bilag 4 om statisk dokumentation, og at konstruktioner er udført i overensstemmelse med god byggeskik, f.eks. efter SBI-anvisning 230 etc.
  • Dokumentation for, at spær er leveret fra spærfabrik
  • Stabilitetsberegning
  • Dokumentation for, at konstruktioner og materialer ikke har et fugtindhold, der ved indflytning medfører risiko for skimmelsvamp (målingsrapport)
  • Dokumentation for at brandkravene er opfyldt, således at der haves et tilstrækkeligt sikkerhedsniveau, eksempelvis efter eksempelsamlingen for brandsikring af byggeri 2012.
  • Energirammeberegning
  • Varmetabsberegning (ved ombygning)
  • Dokumentation vedrørende kloakforhold
  • Dokumentation vedrørende ventilation

  Kontaktinformation

  Rødovre Kommune
  Teknisk Forvaltning
  Tæbyvej 77
  2610 Rødovre

  Telefon
  36 37 70 00

  Email

  Kontakt og åbningstider