Småbygninger efter BR15

Her kan du læse mere om reglerne for småbygninger, inden du begynder at bygge, samt information om hvordan du søger om byggetilladelse.

Selvbetjening

Fold alle ud

Byg og Miljø – digitalt selvbetjeningssystem

For at bruge denne løsning skal du have ejendommens adresse samt din NEM-ID klar.

Start selvbetjening

Anmeldelse fra autoriseret mester

For at bruge denne løsning skal du have ejendommens adresse samt din NEM-ID klar.

Start selvbetjening

Småbygninger

Småbygninger som f.eks. carporte, garager, overdækninger, udhuse og drivhuse

Hvis det samlede areal af småbygninger på grunden overstiger 50 m2 skal du søge om byggetilladelse.

Du skal søge om byggetilladelse, før du bygger

Du skal indsende ansøgning til Byggesag- og Erhvervsafdelingen via selvbetjeningsløsningen www.bygogmiljoe.dk. Du skal være opmærksom på, at uanset størrelsen af dit byggeri skal du selv tjekke, om byggeriet overholder bygningsreglementet foruden lokalplan og lokale servitutter. 

Med din ansøgning skal du indsende følgende:

  • areal på det nye byggeri og areal på eksisterende byggeri på grunden
  • anvendelse
  • situationsplan med mål på bygning og afstande til skel og andre bygninger
  • tværsnit med materialeangivelse og højdemål
  • tegning af afledning af tagvand til kloak eller faskine 

Hvor stort må du bygge?

Dine muligheder for at bygge afhænger af bebyggelsesprocenten samt evt. særlige regler i f.eks. lokal-plan, deklaration eller kommuneplan.

Hvor på grunden må du bygge?

I byzone kan kommunen ikke nægte at godkende bygningshøjde og afstandsforhold, hvis byggeriet overholder regler for "byggeret". Småbygningerne må placeres direkte i skel mod nabo, når du over-holder følgende: 

  • i en afstand af 0 - 2,5 meter må højden maksimalt være 2,5 meter
  • der må ikke være døre og vinduer imod skel
  • den samlede længde af bygninger, som ligger tættere på skel end 2,5 meter, må maksimalt være 12 meter
  • tagvandet skal holdes på egen grund og ledes til kloak eller faskine

OBS!

Vær særlig opmærksom på at i en lokalplan eller tinglyst deklaration kan der være regler for hvor meget, og hvor du må bygge på din grund. I mange områder, er der tinglyst byggelinjer mod vej, der regulerer hvor tæt på vejskellet man må bygge. Det gælder både for bolig og f.eks. carporte eller udhuse. 

Du kan ikke forvente at få tilladelse til at overskride disse byggelinjer.

Dispensation/Helhedsvurdering

Hvis de regler, du søger om at overskride, handler om "byggeret" i kapitel 2 i Bygningsreglement 2015 hedder det "helhedsvurdering" i stedet for dispensation.Hvis de regler, du søger om at overskride, handler om andre kapitler end kapitel 2 i Bygningsreglement 2015 eller om overskridelser af lokalplaner eller servitutter, skal du søge dispensation. 

Du skal i begge tilfælde sende en begrundet ansøgning om at overskride reglerne - sammen med din ansøgning. Det er dit ansvar at oplyse, om byggeriet kræver dispensation eller helhedsvurdering. Hvis du søger om at overskride reglerne, kan sagsbehandlingstiden blive forlænget. 

Vejledning

Du kan søge vejledning hos en rådgiver, hvis du ikke selv har mulighed for at levere det nødvendige materiale eller er i tvivl om lovligheden af det, du vil bygge.

Huskeliste

 

Kontaktinformation

Rødovre Kommune
Teknisk Forvaltning
Tæbyvej 77
2610 Rødovre

Telefon
36 37 70 00

Email

Kontakt og åbningstider