Instruks for opkrævning af byggesagsgebyr 2017

Instruks for opkrævning af byggesagsgebyr 2017

Fold alle ud

Hvilke sagsbehandlingstrin kan der opkræves gebyr for?

Sædvanlige sagsbehandlingsskridt i en byggesag vil typisk være:

 • Forhåndshenvendelser og første forhåndsdialog
 • Sagsmodtagelse og –oprettelse
 • Screening og eventuelt mangelbreve/kvitteringsbreve
 • Modtagelse og journalisering af resterende materiale
 • Sagsbehandling, byggelov
 • Påse overensstemmelse med anden lovgivning (kap. 1.10), eksempelvis en planmæssig vurdering af det ansøgte
 • Partshøringer (forvaltningslov) i forbindelse med eventuelle dispensationer fra eller helhedsvurderinger efter byggelovgivningen
 • Løbende møder med ansøger/rådgiver m.fl.
 • Indhente udtalelser fra eksempelvis vej- og miljømyndighed
 • Indhente udtalelse fra beredskabsmyndighed samt Brandvæsenets forebyggende afdeling (gennemgang af brandstrategi mv.)
 • Behandle eventuelle svar og indsigelser fra partshøring foretaget efter forvaltningsloven
 • Politisk forelæggelse
 • Meddelelse af byggetilladelse eller anden tilladelse samt dispensation(er) eller meddelelse af afslag
 • Opfølgning på vilkår i byggetilladelse
 • Modtagelse og journalisering af hhv. start- og færdigmelding
 • Midlertidig ibrugtagningstilladelse
 • Besigtigelser
 • Endelig lovlig ibrugtagning/færdigmelding
 • Indberetning/endelig ajourføring af BBR (arealer, samt datoer for ansøgning, byggetilladelse, og høringsperioder samt oplysninger om byggeskadeforsikring)
 • Afslutning af byggesagen defineres som det tidspunkt, hvor bebyggelsen kan tages endeligt lovligt i brug
 • Klagesagsbehandling, retssager og politisager, jf. dog nedenfor

Sagsbehandlingsprocessen kan desuden omfatte kontrol af anden lovgivning, herunder naturbeskyttelsesloven, museumsloven, fredninger, o.m.a.

I henhold til gebyrvejledningen kan selve sagsbehandlingen af bestemmelser fastsat i medfør af anden lovgivning, herunder eksempelvis naboorientering/partshøring ved dispensationer fra lokalplanen, imidlertid ikke medregnes ved opgørelsen af medgået tid, idet dette ikke ses som værende en del byggesagsbehandlingen efter byggeloven, men i stedet en del af kommunens forpligtelser i forbindelse med anden lovgivning. Da lovteksten alene siger behandling af ansøgninger efter byggeloven, vurderes det, at vurderingen af mulige dispensationer fra f.eks. lokalplan, kan medregnes, men derimod ikke gennemførelse af dispensationsproceduren.  Der kan alene opkræves gebyr i sager, hvor der træffes en afgørelse med hjemmel i byggelovgivningen, og derfor ikke for afgørelser, der træffes med hjemmel i anden lovgivning.

Til opgørelsen af byggesagsgebyret kan endvidere i et vist omfang medregnes tid i forbindelse med naboklager i forbindelse med sagsbehandlingen. Dette vedrører klagesagsbehandling i forbindelse med klager til henholdsvis Statsforvaltningen og Natur- og Miljøklagenævnet, politi- og retssager.

Klagesagsbehandling kun kan medregnes, hvis forløbet tidsmæssigt finder sted, inden byggesagen er afsluttet med endelig, lovlig ibrugtagning af bebyggelsen. Klages der efter byggesagens afslutningstidspunkt, kan tidsforbruget altså ikke medregnes. Derfor kan det opleves som ”tilfældigt” for den enkelte borger, om tidsforbruget til behandling af klagesager, retssager og politisager kan medregnes, idet det efter vejledningens ordlyd afhænger af, om byggesagen er afsluttet eller ej.

Tidsforbruget i forbindelse med lovliggørelsessager medregnes efter samme principper som ovenfor ved en ”almindelig” byggesag, idet der kan opkræves gebyr for perioden fra kommunen har påbegyndt lovliggørelsessagen og indtil byggeriet er lovliggjort og kommunen kan afslutte lovliggørelsessagen. Der skelnes ikke mellem fysisk og retlig lovliggørelse.

Hvordan opkræves gebyret?

Byggesagsgebyret opkræves i op til to rater:

 1. ved afgørelse (byggetilladelse/afslag)
 2. ved ibrugtagningstilladelse eller afslutning af byggesag

Fakturaen tager udgangspunkt i de ovenfor nævnte sagsbehandlingstrin i en forenklet oversigt.

Tidsregistrering regnes pr. påbegyndt 15 min.

Hvordan er timeprisen beregnet?

Beregningen af timepris for byggesagsgebyr 2017 er baseret på løn, arbejdstimer/tidsregistrering, ansatte og udgifter fordelt i Rødovre Kommune med udgangspunkt i Energistyrelsens udkast til gebyrvejledning til kommunerne.

Kontaktinformation

Rødovre Kommune
Teknisk Forvaltning
Tæbyvej 77
2610 Rødovre

Telefon
36 37 70 00

Send sikker Digital Post til Rødovre Kommune

Kontakt og åbningstider