Beboerklagenævn

Skriv personfølsom/fortrolig post

Fold alle ud

Beboerklagenævn

For at sende personfølsom/fortroligt post til Rødovre Kommune skal du benytte din NemID

Skriv Digital Post

Beboerklagenævn

Fold alle ud

Beboerklagenævn

Beboerklagenævnet i Rødovre Kommune kan blandt andet træffe afgørelser i følgende tvister mellem lejere og boligselskabet, når der er tale om alment boligbyggeri:

  • Formalia ved varsling af huslejeforhøjelser 
  • Boligens stand ved indflytning 
  • Vedligeholdelse og istandsættelse 
  • Tilbagebetaling af beboerindskud eller depositum 
  • Betaling af varme, vand og lignende 
  • Bytte og fremleje 
  • Husordensovertrædelser 
  • Lovligheden af beslutninger truffet af beboerdemokratiet.

Hvem kan rette henvendelse til Beboerklagenævnet?

Lejere og boligselskabet inden for det almene boligbyggeri kan rette henvendelse til Beboerklagenævnet. Lejere og udlejere ved privat udlejning skal rette henvendelse til Huslejenævnet.

Hvordan indbringes sag for Beboerklagenævnet?

Indbringelse af sag for nævnet skal ske skriftligt, hvor det oplyses hvilket forhold, der klages over. De indklagede forhold kan eventuelt dokumenteres med kopi af breve mv. Beboerklagenævnet vil altid ud bede sig kopi af lejekontrakten. 

Gebyr for behandling af sagen er 147 kr. (2020) Gebyret vil blive opkrævet i forbindelse med, at nævnet kvitterer for sagens modtagelse. Nævnet behandler ikke sagen, før gebyret er modtaget. 

Beboerklagenævnets sammensætning

Beboerklagenævnet består af en formand og to andre medlemmer. Formanden beskikkes af statsforvaltningsdirektøren efter indstilling fra Kommunalbestyrelsen.

Vedkommende skal have bestået juridisk kandidateksamen og må ikke have særlig tilknytning til grundejer-, bolig- eller lejerorganisationer eller være erhvervsmæssigt interesseret i ejendomshandler.

De to øvrige medlemmer vælges af Kommunalbestyrelsen efter indstilling af henholdsvis de almene boligorganisationer og de større lejerforeninger i kommunen. 

Nævnets medlemmer

Bjarne Nigaard (formand)
Bente Hylleborg (udlejerrepræsentant)
Erik Nielsen (lejerrepræsentant) 

Suppleanter: 

Michael Gaedt Paulsen (formand)
Jørgen Knudsen (udlejerrepræsentant)
Dorthe Larsen (lejerrepræsentant)

I husordenssager suppleres Beboerklagenævnet af en person, der er sagkyndig med hensyn til sociale forhold. Den socialt sagkyndige har ingen stemmeret i nævnet. 

Jens Damsø Pedersen (socialt sagkyndig)
Jannie Kragh-Pedersen (suppleant)

Ovennævnte medlemmer er valgt i perioden frem til 31. december 2021. 

Henvendelse

Henvendelse til Beboerklagenævnet skal ske skriftligt til:

Beboerklagenævnet i Rødovre Kommune
Rådhuset
Rødovre Parkvej 150
2610 Rødovre

Sekretariat for Beboerklagenævnet er Juridisk Afdeling, der kan træffes på telefon 36 37 70 11.

Råd og vejledning omkring almenboliglovgivningens bestemmelser må søges hos afdelingsbestyrelsen, boligselskabet, lejerorganisationer, advokater eller advokatvagten på Hovedbiblioteket.

Kontaktinformation

Rødovre Kommune
Ressource- og Serviceforvaltningen
Rødovre Parkvej 150
2610 Rødovre

Telefon
3637 7000

Email

Kontakt og åbningstider