Huslejenævn


Skriv personfølsom/fortrolig post

Fold alle ud

Bolig - Huslejenævn

For at sende personfølsom/fortroligt post til Rødovre Kommune skal du benytte din NemID

Skriv Digital Post

Huslejenævn

Fold alle ud

Huslejenævn

Huslejenævnet i Rødovre Kommune kan blandt andet træffe afgørelse i følgende tvister mellem lejere og udlejer, når der er tale om privat udlejning til beboelse:  

 • Varslet lejeforhøjelse
 • Istandsættelse ved fraflytning
 • Lejens størrelse 
 • Uenighed i forbindelse med fraflytning 
 • Varmeregnskab 
 • Manglende vedligeholdelse
 • Omkostningsbestemt husleje
 • Husordensovertrædelser
 • Forhåndsgodkendelse af lejen
 • Besigtigelse før modernisering

Da Huslejenævnet er neutralt, kan nævnet ikke rådgive eller vejlede hverken udlejer eller lejer. Vejledning kan søges hos en grundejerforening, lejerorganisation, ejendomsadministrator, advokat, retshjælp, advokatvagten på Rødovre Bibliotek (gratis) m.v. 

Sagsbehandlingstiden er som udgangspunkt 4-5 måneder.

Hvem kan rette henvendelse til Huslejenævnet?

Lejere og udlejere indenfor privat udlejning kan rette henvendelse til Huslejenævnet. Lejere og udlejere indenfor det almennyttige boligbyggeri kan rette henvendelse til Beboerklagenævnet.

Fuldmagt

Det er muligt at lade sig repræsentere ved f.eks. et familiemedlem, firma, m.v. 

I den sammenhæng skal Huslejenævnet modtage en af parten underskrevet fuldmagt eller en elektronisk fuldmagt fra parten via Digital Post. 

Hvordan indbringes en sag for Huslejenævnet?

Indbringelse af en sag for nævnet skal ske skriftligt via Digital Post (øverst på siden) eller med almindeligt brev, hvor følgende dokumenter skal vedlægges:

 • Dine kontaktoplysninger (navn og nuværende adresse)
 • Adressen på det omtvistede lejemål i Rødovre Kommune 
 • Hvilke forhold der klages over 
 • Kopi af hele lejekontrakten
 • Kopi af andet relevant materiale f.eks. korrespondance med modparten, fraflytningsrapport, forbrugsregnskab

Bemærk venligst at Huslejenævnet ikke ønsker at modtage personoplysninger om andre personers varmeforbrug m.v. 

Hvis Huslejenævnet har behov for yderligere oplysninger, anmoder sekretariatet herom. 

Gebyr

Gebyr for sagens behandling bliver opkrævet i forbindelse med, at nævnet kvitterer for sagens modtagelse.
Nævnet behandler først sagen, når gebyret er indbetalt.

Gebyr for behandling af sagen er 319 kr.  

Dog er gebyr for forhåndsgodkendelse af lejen fastsat til 533 kr. 

Gebyr for Huslejenævnets besigtigelse inden en modernisering (boligreguleringslovens § 5, stk. 3) er 4.068 kr. 

Såfremt lejer får fuldt medhold i nævnet, kan udlejer pålægges at betale et gebyr på 6.102 kr.  

Gebyrerne er opgjort i 2022-niveau. 

Huslejenævnets sammensætning

Huslejenævnet består af en formand og to andre medlemmer. Formanden beskikkes af Bolig- og Planstyrelsen efter indstilling fra Kommunalbestyrelsen. Vedkommende skal have bestået juridisk kandidateksamen og må ikke have særlig tilknytning til grundejer- eller lejerorganisationer eller være erhvervsmæssigt interesseret i ejendomshandler. De to øvrige medlemmer vælges af Kommunalbestyrelsen efter indstilling af henholdsvis de større udlejerforeninger og lejerforeninger i kommunen.

Nævnets medlemmer

Stine Petersen (formand)
Jane Qvist Lorenzen (udlejerrepræsentant)
Erik Nielsen (lejerrepræsentant)

Suppleanter: 

Bjarne Nigaard (formand)
Dan Kjærgaard Jensen (udlejerrepræsentant)
Thit Korsbæk Topsøe-Jensen (udlejerrepræsentant)
Peter Larsen (lejerrepræsentant)
Martin Nørbo Frederiksen (lejerrepræsentant)  

I husordenssager suppleres Huslejenævnet af en person, der er sagkyndig med hensyn til sociale forhold. Den socialt sagkyndige har ingen stemmeret i nævnet.

Morten Kriegbaum Søgaard Jensen (socialt sagkyndig)
Helle Nygaard Otto (suppleant)

Ovennævnte medlemmer er valgt for perioden frem til 31. december 2025. 

Normtal

Huslejenævnet har som udgangspunkt ikke normtal til brug for udarbejdelse af det omkostningsbestemte lejebudget.

Udgangspunktet er, at det er de dokumenterede udgifter, der kan kræves dækket via lejen. Nævnet nedsætter alene udgiften, hvis den efter en konkret vurdering vil overstige, hvad der rimeligt under hensyn til ejendommens og det lejedes karakter. 

Nævnet fastsætter dog undtagelsesvis et normtal for administration:

 • 2015: 2.650 kr. eksklusiv moms pr. boliglejemål.
 • 2016: 3.000 kr. eksklusiv moms pr. boliglejemål.
 • 2017: 3.025 kr. eksklusiv moms pr. boliglejemål.
 • 2018: 3.050 kr. eksklusiv moms pr. boliglejemål.
 • 2019: 3.075 kr. eksklusiv moms pr. boliglejemål.
 • 2020: 3.100 kr. eksklusiv moms pr. boliglejemål.
 • 2021: 3.125 kr. eksklusiv moms pr. boliglejemål.
 • 2022: 3.150 kr. eksklusiv moms pr. boliglejemål.

Rødovre Kommune følger normtallet for Ankenævnet i København.
Hvorvidt der skal tillægges moms afhænger af reglerne i momslovens § 13, stk. 1, nr. 8.

Henvendelse

Henvendelse til Huslejenævnet skal ske skriftligt via Digital Post (øverst på siden) eller almindeligt brev til:

Huslejenævnet i Rødovre Kommune Rådhuset
Rødovre Parkvej 150
2610 Rødovre

Nævnssekretariatet kan træffes på telefon 36 37 70 11:
Mandag - torsdag 10-14 
Fredag 10-12

Der kan være ændringer i telefontiden i forbindelse med nævnsmøder og besigtigelser.

Bemærk: Råd og vejledning omkring leje- og boligreguleringslovens bestemmelser må søges hos grundejerforeninger, lejerorganisationer, ejendomsadministratorer, advokater eller advokatvagten på Hovedbiblioteket.

Kontaktinformation

Rødovre Kommune
Ressource- og Serviceforvaltningen
Rødovre Parkvej 150
2610 Rødovre

Telefon
36 37 70 00

Skriv sikker Digital post til Rødovre Kommune

Kontakt og åbningstider