Huslejenævn

Skriv personfølsom/fortrolig post

Fold alle ud

Huslejenævn

For at sende personfølsom/fortroligt post til Rødovre Kommune skal du benytte din NemID

Skriv Digital Post

Huslejenævn

Fold alle ud

Huslejenævn

Huslejenævnet i Rødovre Kommune kan blandt andet træffe afgørelse i følgende tvister mellem lejere og udlejer, når der er tale om privat udlejning til beboelse:  

 • Varslet lejeforhøjelse
 • Istandsættelse ved fraflytning
 • Lejens størrelse 
 • Uenighed i forbindelse med fraflytning 
 • Varmeregnskab 
 • Manglende vedligeholdelse
 • Omkostningsbestemt husleje. 
 • Husordensovertrædelser 

Da Huslejenævnet er et tvistenævn, kan nævnet som udgangspunkt ikke yde rådgivning om fastsættelse af lejeniveau for et lejemål forud for udlejning m.v. 

Hvem kan rette henvendelse til Huslejenævnet?

Lejere og udlejere indenfor privat udlejning kan rette henvendelse til Huslejenævnet. Lejere og udlejere indenfor det almennyttige boligbyggeri kan rette henvendelse til Beboerklagenævnet.

Hvordan indbringes sag for Huslejenævnet?

Indbringelse af sag for nævnet skal ske skriftligt, hvor det oplyses hvilket forhold, der klages over. De indklagede forhold kan eventuelt dokumenteres med kopi af breve mv. Huslejenævnet vil altid udbede sig kopi af lejekontrakten. Gebyr for behandling af sagen er 314 kr. (2020) Gebyret bliver opkrævet i forbindelse med, at nævnet kvitterer for sagens modtagelse. Nævnet behandler først sagen, når gebyret er indbetalt. 

Såfremt lejer får fuldt medhold i nævnet, kan udlejer pålægges at betale et gebyr på 2.180 kr. (2020)

Gebyr for forhåndsgodkendelse af leje er fastsat til 524 kr. (2020)

Huslejenævnets sammensætning

Huslejenævnet består af en formand og to andre medlemmer. Formanden beskikkes af statsforvaltningsdirektøren efter indstilling fra Kommunalbestyrelsen. Vedkommende skal have bestået juridisk kandidateksamen og må ikke have særlig tilknytning til grundejer- eller lejerorganisationer eller være erhvervsmæssigt interesseret i ejendomshandler. De to øvrige medlemmer vælges af Kommunalbestyrelsen efter indstilling af henholdsvis de større udlejerforeninger og lejerforeninger i kommunen. 

Normtal

Huslejenævnet har som udgangspunkt ikke normtal til brug for udarbejdelse af det omkostningsbestemte lejebudget. 

Udgangspunktet er, at det er de dokumenterede udgifter, der kan kræves dækket via lejen. Nævnet nedsætter alene udgiften, hvis den efter en konkret vurdering vil overstige, hvad der rimeligt under hensyn til ejendommens og det lejedes karakter. 

Nævnet fastsætter dog undtagelsesvis et normtal for administration:

 • 2015: 2.650 kr. eksklusiv moms pr. boliglejemål.
 • 2016: 3.000 kr. eksklusiv moms pr. boliglejemål.
 • 2017: 3.025 kr. eksklusiv moms pr. boliglejemål.
 • 2018: 3.050 kr. eksklusiv moms pr. boliglejemål.
 • 2019: 3.075 kr. eksklusiv moms pr. boliglejemål.
 • 2020: 3.100 kr. eksklusiv moms pr. boliglejemål.

Hvorvidt der skal tillægges moms afhænger af reglerne i momslovens § 13, stk. 1, nr. 8.

Nævnets medlemmer

Bjarne Nigaard (formand)
Jane Qvist Lorenzen (udlejerrepræsentant)
Erik Nielsen (lejerrepræsentant) 

Suppleanter: 

Michael Gaedt Paulsen (formand)
Dan Kjærgaard Jensen (udlejerrepræsentant)
Kirsten Jensen (lejerrepræsentant) 
Peter Larsen (lejerrepræsentant)  

I husordenssager suppleres Huslejenævnet af en person, der er sagkyndig med hensyn til sociale forhold. Den socialt sagkyndige har ingen stemmeret i nævnet.

Jens Damsø Pedersen (socialt sagkyndig)
Jannie Kragh-Pedersen (suppleant)

Ovennævnte medlemmer er valgt for perioden frem til 31. december 2021. 

Henvendelse

Henvendelse til Huslejenævnet skal ske skriftligt til:

Huslejenævnet i Rødovre Kommune Rådhuset
Rødovre Parkvej 150
2610 Rødovre 

Sekretariat for Huslejenævnet er Juridisk afdeling, der kan træffes på telefon 36 37 70 11. 

Råd og vejledning omkring leje- og boligreguleringslovens bestemmelser må søges hos grundejerforeninger, lejerorganisationer, ejendomsadministratorer, advokater eller advokatvagten på Hovedbiblioteket.

Kontaktinformation

Rødovre Kommune
Ressource- og Serviceforvaltningen
Rødovre Parkvej 150
2610 Rødovre

Telefon
3637 7000

Email

Kontakt og åbningstider