Styringsdialogmøde

Der afholdes årligt styringsdialogmøder mellem de almene boligorganisationer og Rødovre Kommune. Der udarbejdes redegørelse for alle møderne. Samlet oversigt over redegørelserne kan læses her.

Samlet oversigt over redegørelserne fra dialogmøderne i 2015 mellem Rødovre Kommune og de almene boligorganisationer i Rødovre.

Styringsdialogmøde

Fold alle ud

Postfunktionærernes AB og Rødovre Kommune

Redegørelse for styringsdialogmøde mellem Postfunktionærernes AB og Rødovre Kommune tirsdag den 20. oktober 2015.

På mødet deltog:

Fra boligorganisationen: Lars Nørgaard, områdechef, Ragnhild Nielsen, formand for afdeling Hvidovrevej og Lykke Jensen, formand for afdeling Brunevang

Fra kommunen: Lene Kall, Carsten Petersen og Rikke Aller

Styringsrapporten for afdeling Brunevang og Hvidovrevej blev gennemgået og drøftet.

Henlæggelser og vedligeholdelser ligger en del over benchmark i afdeling Brunevang. Dette skyldes udskudte vedligeholdelsesarbejder i forbindelse med helhedsplanen.

Boligorganisationen gav en status for byggeriet i Brunevang.

Den bygningsmæssige proces for projektet kører efter planen, ligesom tidsplanen for projektet også holder. Der er dog fortsat en del udfordringer med den tilstødende grundejerforening med hensyn til tilkørselsforholdene. Boligselskabets advokat er nu sat på sagen.

Fra den beboerdemokratiske side synes projektet også at køre efter planen. Der har tidligere været en kritik over kommunikationen omkring byggeriet. Denne er blevet forsøgt forbedret ved blandt andet at afholde løbende blokmøder, hvor beboerne orienteres om projektet. Dette synes at fungere fint, og beboerne er tilfredse med tiltaget.

Kommunen ønsker fortsat at blive holdt orienteret omkring byggeriet i Brunevang.

For begge afdelinger gælder, at der er et velfungerende beboerdemokrati og en aktiv bestyrelse. For at styrke dette gode beboerdemokrati yderlige, har organisationen - i samarbejde med andre mindre boligselskaber - udarbejdet en fælles kursusportal hvor beboerne kan tilmelde sig kurser omkring demokrati og almen boligbyggeri, ligesom de for at effektivisere ejendomsfunktionærernes arbejde har indført I-tilsyn, I-bygning, I-sundhed, I-drift og I-rekvisitioner. Derudover har boligorganisationen et stort fokus på effektiv drift, og foretager de fornødne effektiviseringstiltag, hvor det synes hensigtsmæssigt.

Boligorganisationen meddelte endvidere, at et strategi- og målsætningsprogram gældende for 2016 – 2020 er under udarbejdelse. Kommunen ønsker at blive holdt løbende orienteret om dette tiltag.

Afslutningsvis blev PAB gjort opmærksom på, at den midlertidige særaftale omkring udlejning i afdeling Hvidovrevej er ophørt, og de fælles gældende regler omkring tildeling af boliger til kommunen nu også gælder for denne afdeling.

Rødovre Kommune og Arbejdernes Boligselskab

Redegørelse for styringsdialogmøde mellem Rødovre Kommune og Arbejdernes Boligselskab torsdag den 29. oktober 2015.

På mødet deltog:

Fra boligorganisationen: Michael Kaadtmann, Formand og Rebecca Forsman, Forretningsfører

Fra Kommunen: Lene Kall, Carsten Petersen og Rikke Aller

Styringsrapporten for Arbejdernes Boligselskab blev gennemgået og drøftet.

Boligorganisationen meddelte, at der er et udstrakt selvstyre i begge afdelinger. Der er en tæt dialog mellem organisationen og beboerdemokratiet, hvilket også resulterer i, at der er et stort ejerskab hos beboerdemokratiet, for de ting der bliver besluttet.

For såvel afdeling Pedersborg som for afdeling Islelund gælder, at henlæggelser ligger noget under benchmark. Det blev derfor aftalt, at afdelingerne fremadrettet skal henlægge et højere beløb, således at de samlede henlæggelser hurtigt kommer på niveau med benchmark. Særligt for afdeling Pedersborgs vedkommende der står over for en kommende renovering af tage, fuger og tagrender. Det blev besluttet, at boligorganisationen udarbejder forslag til en stigning af henlæggelserne.

Boligorganisationen har tidligere forsøgt at lave samdrift i afdelingerne. Dette synes dog ikke at fungere hensigtsmæssigt. For at sikre en effektiv drift, opfordrer kommunen dog til at der kigges på andre muligheder for tiltag på dette område.

For begge afdelinger gælder, at der er et godt og velfungerende beboerdemokrati. Til trods for det ser boligorganisationen dog en kommende beboersammensætning som en af de væsentligste udfordringer.

Rødovre Kommune og Lejerbo

Redegørelse for styringsdialogmøde mellem Rødovre Kommune og Lejerbo torsdag den 29. oktober 2015.

På mødet deltog:

Fra boligorganisationen: Jørgen Knudsen, Formand, Rebecca Forsman, Forretningsfører og Charlotte Algreen, konsulent

Fra kommunen: Lene Kall, Carsten Petersen og Rikke Aller

Styringsrapporten for Lejerbo blev gennemgået og drøftet.

Boligorganisationen gav en status for den omfattende renovering af afdeling Tjørneparken.
Afdelingen er svært belastet økonomisk af de mange udfordringer sagen har medført. Der er tidligere søgt midler i Landsbyggefonden til udbedring af skaderne. Der afventes fortsat svar herfra. De fremtidige planer og ønsker for renoveringen, kræver en ny lokalplan for området. Ansøgning herom er sendt til Teknisk Forvaltning.

I forbindelse med det store skimmelsvamp-udbrud i afdelingen har det været nødvendigt at genhuse nogle af beboerne. Der er derfor tidligere indgået en aftale mellem afdelingen og kommunen om et midlertidigt udlejningsstop, således at Lejerbo havde mulighed for at benytte boligerne til dette formål.

Det er boligorganisationens vurdering, at det fortsat ikke er hensigtsmæssigt at genoptage aftalen om kommunal anvisning. Det blev på den baggrund besluttet, at der udarbejdes en ny aftale for kommunal anvisning, når skema A er godkendt af Landsbyggefonden. Indtil da får kommunen en løbende status omkring udlejningsmulighederne.

I forbindelse med renoveringen i afdeling Tjørneparken ønsker Lejerbo flere p-pladser, samt at renovationssystemet bliver tilpasset bebyggelsen. Det anbefales at Lejerbo tager kontakt til Teknisk Forvaltning herom.

Lejerbo er meget interesseret i at indgå i et samarbejde om et LAR-projekt vedrørende håndtering af regnvandet. Boligorganisationen er i dialog med HOFOR om projektet, og når de får en tilbagemelding herfra orienteres kommunen om det videre forløb.

Beboerdemokratiet fungerer overordnet godt i alle afdelinger, men det er fortsat et mål at styrke det yderligere.
For afdeling Viemosevejs vedkommende ligger henlæggelser noget højere end benchmark. Dette skyldes opsparede midler til kommende renoveringsopgaver.
For de tre øvrige afdelinger Tjørneparken, Ulkær og Milestedet ligger henlæggelser langt under benchmark. Det blev på den baggrund aftalt, at der fremadrettet bliver henlagt et højere beløb, således at de samlede henlæggelser hurtigt kommer på niveau med benchmark.

Afslutningsvis opfordrede kommunen Lejerbo til at kigge nærmere for muligheden omkring samdrift af afdelingerne. Dette med henblik på at sikre en fremadrettet effektiv drift.

Rødovre Kommune og Rødovre Boligselskab

Redegørelse for styringsdialogmøde mellem Rødovre Kommune og Rødovre Boligselskab tirsdag den 10. november 2015.

På mødet deltog:

Fra boligorganisationen: Bent Lyngsig, direktør, Birgitte Pedersen, formand og Susanne Voigt, næstformand

Fra kommunen: Michael Trøjborg, Lene Kall, Carsten Petersen og Rikke Aller

Styringsrapporten for Rødovre Boligselskab blev gennemgået og drøftet.

Generelt har boligselskabet udfordringer med at tiltrække nye beboerdemokrater i afdelingerne. Som et forsøg på at styrke interessen herfor, har der tidligere været afholdt arrangementer for beboerne med henblik på at synliggøre vigtigheden i arbejdet.

Boligselskabet har tidligere arbejdet med forbedring af arbejdsgangene i afdelingerne, og har i den forbindelse blandt andet lavet fælles drift i nogle af afdelinger. Dette arbejdes der videre med henblik på yderligere sammenlægninger i andre afdelinger hvor det findes hensigtsmæssigt.

Rødovre Boligselskab har en fin økonomi og drift. Flere af afdelingerne har dog henlæggelser der ligger en del under benchmark. Men da dette skyldes tidligere udførte renoveringsarbejder, og da årets opsparede henlæggelser er noget højere end benchmark, ser det fint ud. Andre afdelinger har derimod henlæggelser der ligger en del over benchmark, hvilket forklares med at der er større kommende renoveringsarbejder i disse afdelinger.

Afslutningsvis orienterede boligselskabet om de udfordringer de har med Teknisk Forvaltning omkring sagsbehandlingen vedrørende installation af molokker i forbindelse med affaldshåndteringen i afdelingerne, samt om de udfordringer der blandt andet er i afdeling 13 vedrørende ulovligt opførte udestuer. Kommunen opfordrede boligselskabet til at kontakte forvaltningen med henblik på en afklaring af begge sager.

Rødovre Kommune og RKE

Redegørelse fra styringsdialogmøde mellem Rødovre Kommune og RKE tirsdag den 24. november 2015.

På mødet deltog:

Fra boligorganisationen: Helle Nielsen, næstformand, RKE, Jan Madsen, driftschef, KAB og Marie-Louise Bruun, kundechef, KAB

Fra kommunen: Michael Trøjborg, Lene Kall, Carsten Petersen og Rikke Aller

Styringsrapporten blev gennemgået og drøftet.

Boligorganisationen oplyste, at der fortsat er udfordringer med parkeringsforholdene ved afdelingerne Horsevænget og Krogsbæk. Et rådgivende selskab har tidligere udarbejdet forslag til etablering af flere parkeringspladser, men Teknisk Forvaltning har gjort opmærksom på, at sådan en etablering kræver en ændring i lokalplanen. Boligorganisationen har derfor, med hjælp fra en ekstern rådgiver, udarbejdet forslag til denne ændring og fremsendt til Teknisk Forvaltning. Boligorganisationen er i dialog med forvaltningen herom, men kunne dog godt tænke sig en mere smidig proces.

Afdeling Schweizervænget har haft store udfordringer med skimmelsvamp, hvorfor der er udarbejdet forslag til en helhedsplan for renovering af afdelingen. Forslaget fremlægges til urafstemning på et kommende afdelingsmøde formentlig i januar 2016. Juridisk afdeling holdes løbende orienteret om sagen. 

Nogle afdelinger har henlæggelser der ligger en del under benchmark. Men da dette skyldes tidligere udførte renoveringsarbejder, og da årets henlæggelser er noget højere end benchmark, ser det fint ud. Andre afdelinger har derimod henlæggelser der ligger noget over benchmark, hvilket forklares med at der er større kommende renoveringsarbejder i disse afdelinger.

Sidste år meddelte boligorganisationen, at Vamdrupvej, Medelbyvej og Varnæsvej tidligere er blevet omlagt til private fællesveje. Organisationen ytrede dengang ønske om, at kommunen i forbindelse med projektet omkring Damhus Torvet og Roskildevej lader denne omlægning indgå i overvejelserne. Organisationen er nu i tæt dialog med kommunen herom.

AKB og Rødovre Kommune

Redegørelse for styringsdialogmøde mellem AKB og Rødovre Kommune tirsdag den 24. november 2015.

På mødet deltog:

Fra boligorganisationen: Klaus Bentsen, AKB og Marie-Louise Bruun, KAB

Fra kommunen: Michael Trøjborg, Lene Kall, Carsten Petersen og Rikke Aller

Styringsrapporten for AKB blev gennemgået og drøftet.

Afdeling Milestedet ønsker at få foretaget større renoveringsarbejder som blandt andet udskiftning af rør, køkken og elinstallationer. De har i den forbindelse fået udarbejdet en revideret fysisk helhedsplan, der er fremsendt til Landsbyggefonden. Der afventes pt svar herfra på ansøgningen. Juridisk afdeling holdes løbende orienteret om sagen.

Afdelingen har tidligere modtaget støtte fra ministeriet for By-, Bolig- og Landdistrikter til et projekt omkring indførelse af beboerdemokrati for børn og unge i nærmiljøet. Afdelingen er i samarbejde med Hendriksholm Skole i gang med et projekt der skal inddrage de unge i forskellige beboerdemokratiske medbestemmelser. Et spændende projekt der eventuelt kan tænkes ind i projektet Demokratisk Laboratorium, der er et af projekterne i kommunens store velfærdsfornyelsesprojekt Sammen om Rødovre.

Sidste år meddelte AKB, at der var en øget tendens til indbrud i og omkring afdeling Milestedet. Dette synes heldigvis at være aftaget. Til gengæld er der fortsat udfordringer med salg af hash i området, hvilket medfører til utryghed blandt beboerne.

Afdeling Milestedet ser gerne, at partnerskabsaftalen med Rødovre Kommune, om det boligsociale, bliver fornyet, når den udløber ved årsskiftet 2016 – 2017.

Afdeling Doktorhaven har efter års ønske fået ansat en social vicevært der skal være med til at aktivere beboerne. Det har haft en god indvirkning på det sociale liv. Der bliver dog anvist mange meget dårlige beboere til afdelingen, hvilket medfører udfordringer i forhold til et velfungerende beboerdemokrati. Der er ligeledes fortsat udfordringer med for små boliger.

Afdeling Danmarkshusene, der er et bolig+ byggeri, har derimod et meget velfungerende beboerdemokrati. Denne afdeling har dog nogle økonomiske udfordringer da de er blevet opmærksomme på, at de har et medansvar for vedligeholdelse af broen.

Funktionærernes Boligselskab og Rødovre Kommune

Redegørelse for dialogmødet mellem Funktionærernes Boligselskab og Rødovre Kommune torsdag den 26. november 2015.

På mødet deltog:

Fra boligorganisationen: Kim Kongebro, formand, Niels Møller, formand for Titusparken, Nanna Nielsen, formand for Valhøjparken, Teit Svanholm, forretningsfører, Boligkontoret Danmark og Ida Poulsen, konsulent, Boligkontoret Danmark

Fra kommunen: Michael Trøjborg, Lene Kall, Carsten Petersen og Rikke Aller

Styringsrapporten for Funktionærernes Boligselskab blev gennemgået og drøftet.

Det er boligorganisationens mål, at begge afdelinger fortsat har en høj, ligeværdig og konkurrencedygtig attraktion på boligmarkedet.

De opsparede henlæggelser til vedligeholdelse har ligget betydelig lavere end benchmark for både afdeling Valhøjparkens og afdeling Titusparkens vedkommende. Boligselskabet meddeler, at de har haft fokus på henlæggelserne, hvilket også fremgår af oplysningsskemaet for afdeling Titusparken. For afdeling Valhøjparkens vedkommende er henlæggelserne fortsat for små, hvorfor kommunen henstiller til, at de årlige henlæggelser sættes op, så de ligger højere end benchmark.

Trods mange initiativer er det fortsat en udfordring i afdeling Valhøjparken at fastholde det gode beboerdemokrati. Der er fortsat et øget frafald ved beboermøderne, og det er vanskeligt at få beboerne til at engagere sig i bestyrelsesarbejdet. Afdeling Titusparken har derimod god erfaring med at inddrage beboerne, hvorfor det anbefales at Valhøjparken skeler til denne afdelings fremgangsmåde. 

Boligkontoret Danmark har gennemført et projekt kaldet ”De unge beboerdemokrater”. Da interessen herfor var for lille, har man omdøbt projektet til at omhandle ”De nye beboerdemokrater”. Dette er et tiltag for at synliggøre arbejdet, i håb om at vække beboernes interesse for beboerdemokratiets arbejde og der vil i starten af 2016 forelægge en rapport om projektet.

Valhøjparken har tidligere været plaget af indbrud ligesom der har været ballade med en gruppe unge mennesker i afdelingen. Dette problem synes nu at være løst.

Boligkontoret Danmark har via en almen forsøgspulje modtaget midler til et 3 årigt projekt der skal klarlægge mulighederne for en mere effektiv drift. Dette projekt er afsluttet i oktober 2015. Erfaringerne udrulles på tværs af boligorganisationerne i Boligkontoret Danmark, og Funktionærernes Boligselskab vil blive præsenteret for mulige tiltag i foråret 2016.

Afslutningsvis meddelte boligorganisationen, at de gerne vil orienteres om kommunens planer for modtagelse af flygtninge og anvisning af boliger til disse i 2016. Boligselskabet gjorde opmærksom på deres forpligtelse til at orientere kommunen, hvis en flygtning fraflytter en lejlighed inden for 3 år.

Rødovre Ældreboligselskab og Rødovre Kommune

Redegørelse for styringsdialogmøde mellem Rødovre Ældreboligselskab og Rødovre Kommune tirsdag den 1. december 2015.

På mødet deltog:

Fra boligorganisationen: Hanne Frederiksen, formand og Bent Michelsen, forretningsfører, Domea

Fra kommunen: Michael Trøjborg, Lene Kall, Carsten Petersen og Rikke Aller

Styringsrapporten blev gennemgået og drøftet.

Boligorganisationen har fortsat et ønske om at få lagt støjreducerende asfaltbelægning på Roskildevej eller andet tiltag for at nedbringe støjen. Det ønskes ligeledes fortsat at holdepladsen for Movia busser ved Aldi bliver flyttet til ud for Damhussøen. Teknisk Forvaltning vil blive orienteret om ønskerne således at de kan indgå i overvejelserne for projektet med Damhustorvet.

Boligafdelingen har udarbejdet en helhedsplan med henblik på en større gennemgribende renovering af afdelingen. Helhedsplanen ligger til godkendelse i Landsbyggefonden. Kommunen ønsker at blive inddraget i processen, hvorfor det blev aftalt, at boligorganisationen løbende holder Indkøb og Jura orienteret om sagen.

De opsparede henlæggelser er noget lavere end benchmark, men der arbejdes på at få det op på niveau, hvilket også fremgår af de årlige henlæggelser der ligger en del over benchmark.

Boligafdelingen har en udfordring omkring vareleveringerne til Aldi. Dette foretages med meget store sættevogne, der har vanskeligt ved at komme ind på parkeringsarealet. Dette forårsager mange påkørselsskader på bygningerne, hvilket har resulteret i at bygningen er begyndt at revne og mursten er begyndt at falde ned. Boligorganisationen har skrevet til Teknisk Forvaltning for at bede dem om hjælp, men har fortsat ikke hørt fra dem. Kommunen følger op på denne henvendelse.

Boligselskabet oplyser, at de på sigt kan få problemer med at opfylde vedtægternes bestemmelser omkring valg af beboerdemokrater, da mange af deres beboere er meget gamle eller syge. Fraflytningsprocenten ses også høj, idet beboerne enten flytter på plejehjem eller dør.

Rødovre Ældreboligselskab ønsker fortrinsret til ledige boliger for nuværende beboere. Kommunen vil gerne forsøge at imødekomme enkelte beboeres ønske om intern flytning, men kan ikke give garanti herfor. Kommunen har 100 % anvisningsret, hvilket såvel kommunen som boligselskabet er interesseret i at fastholde.

Da der er mange beboere der har fået installeret handicapvenlige inventarer i deres boliger, ønsker boligorganisationen en dialog med kommunen inden for det første kvartal i 2016 om en fremadrettet løsning når en lejer fraflytter sin lejlighed. Det bør overvejres, om en vedligeholdelse på kommunens regning kan være en fordel frem for en retablering af lejemålet.

AAB og Rødovre Kommune

Redegørelse for styringsdialogmøde mellem AAB og Rødovre Kommune torsdag den 7. januar 2016.

På mødet deltog:

Fra boligorganisationen: Per Boller, formand, Marianne Heick, afdelingsrådgiver og Camilla Sverdlin-Højer, chef for Team Jura

Fra kommunen: Michael Trøjborg, Lene Kall, Carsten Petersen og Rikke Aller

Styringsrapporten blev gennemgået og drøftet.

For at styrke driften i de enkelte boligafdelinger, har boligorganisationen udvidet driftskonceptet, således at afdelingsbestyrelserne nu også har mulighed for at overlade udvalgte lokale administrative opgaver til en lokalt ansat medarbejder.

Der har været meget fokus på forbedring af dokumentation ved fraflytninger, hvilket også er blevet bemærket i kommunen. Mængden af dokumentation er dog somme tider meget stor, og der opfordres til fremadrettet at begrænse fremsendelsen af dokumentation, således at det blot viser et repræsentativt udpluk af lejeboligen. Dokumentationen ønskes fremsendt pr. mail.

Såfremt kommunen påtænker at bygge nye almene boliger, er AAB meget interesseret i at deltage som en aktiv medspiller. Kommunen giver beskeden videre til Teknisk Forvaltning, og oplysninger på kontaktperson i forvaltningen fremsendes til AAB.

De opsparede henlæggelser til vedligeholdelse ligger noget under benchmark. Selv om det skyldes større løbende renoveringer, opfordrede kommunen alligevel til, at de opsparede henlæggelser bliver sat op, så beløbet hurtigere nærmer sig benchmark. Boligorganisationen meddelte, at der er fokus på henlæggelserne, men at det ikke ses realistisk at begynde at øge henlæggelserne før omkring 2019.

Boligorganisationen meddelte, at Landsbyggefonden vil aflægge afdeling 43 et besøg med henblik på en besigtigelse af afdelingen. Efter besøget vil afdelingen færdiggøre en længe ventet helhedsplan for bebyggelsen med henblik på en større renovering af ejendommen. Kommunen ønsker at blive holdt løbende orienteret om sagen.

Driften til renholdelse ligger i den høje ende i forhold til andre sammenlignelige afdelinger. Dette skyldes blandt andet, at afdelingen har mange grønne arealer, og at der blev lavet en aftale om at fastholde samme antal ejendomsfunktionærer efter nedrivelsen af de to højhuse.

Boligorganisationen har et par gange søgt om tilladelse til udskiftning af køkkener i afdeling 43, men har begge gange fået afslag grundet den afventende helhedsplan. Der har efterfølgende været afholdt møde mellem AAB og kommunen med henblik på at finde en løsning, der tilgodeser både afdeling 43 og kommunes ønsker.

Afdeling 43 meddelte, at de i juli måned har sendt en ansøgning til Teknisk Forvaltning omkring etablering af p-pladser. Trods en sagsbehandlingstid på 18 uger, har boligorganisationen fortsat ikke modtaget svar på deres ansøgning. Kommunen viderebringer denne orientering til Teknisk Forvaltning, der følger op herpå.

Afslutningsvis meddelte AAB, at de ønsker et samarbejde med Lejerbo og AKB omkring modtagelsen af de nye flygtninge. De har i den forbindelse udarbejdet forslag til håndteringen heraf og forslaget vil ligeledes blive drøftet på fællesrepræsentationens næste møde.

RAB og Rødovre Kommune

Redegørelse for styringsdialogmøde mellem RAB og Rødovre Kommune mandag den 25. januar 2016.

På mødet deltog:

Fra boligorganisationen: Bente Hylleborg, formand, Claus Ohlsson, næstformand, Anders Holmgren, kontorchef og Lisbeth Mathiesen, forvaltningskonsulent

Fra kommunen: Michael Trøjborg, Lene Kall, Carsten Petersen, Frederik Springborg, Anne-Mette Kirk og Rikke Aller

Styringsrapporten blev gennemgået og drøftet.

Afdelingernes henlæggelser til vedligeholdelse blev drøftet. Kommunen kan konstatere, at der er flere af afdelingerne, hvor de opsparede henlæggelser ligger noget under benchmark. Der arbejdes dog på at få dem op på niveau, hvilket også fremgår af de årlige henlæggelser der ligger en del over benchmark. Andre afdelinger har opsparede henlæggelser, der ligger en del højere i forhold til benchmark.
Boligorganisationen meddelte, at de fokuserer på, hvad de enkelte afdelinger har af behov, i forhold til kommende renoveringer, og ikke kun benchmark.

Afdelingerne har et godt og velfungerende beboerdemokrati. Der er god tilslutning til afdelingsmøderne og til de arrangementer, de enkelte afdelinger holder. Der er et sundt socialt liv i afdelingerne. Boligorganisationen meddelte, at selskabsbestyrelsen, på skift, deltager i afdelingernes afdelingsmøder. Dette for at støtte op om hinandens arbejde og for at vise, at de interesserer sig for alle selskabets boligområder.

Boligorganisationen ser ikke nogen udfordringer omkring udlejningen, men blandt andet Islevtoften og Islevparken har mange små boliger hvilket resulterer i, at beboersammensætningen ikke er helt optimal.

Der er udarbejdet helhedsplaner for henholdsvis afdeling Islevtoften II og Islevvænge. Helhedsplanen for Islevtoften 2 er nu blevet godkendt og har været behandlet i Selskabsbestyrelsen. Skema A fremsendes til godkendelse i kommunen, hvorefter renoveringsarbejdet kan gå i gang i afdelingen. Der er i den forbindelse behov for et midlertidigt udlejningsstop i afdelingen, og måske også i resten af selskabet til brug ved genhusning.

For Islevvænges vedkommende er afdelingen fortsat i dialog med Landsbyggefonden. Når der er kommet en afklaring med Landsbyggefonden, ønsker boligorganisationen en dialog med kommunen med henblik på at finde en fornuftig og holdbar huslejestigning.

Boligorganisationen meddelte, at der ud over de to store projekter i ovenstående afdelinger også er store udfordringer i afdeling Carlsro. Her er der endnu ikke udarbejdet en helhedsplan for renoveringsarbejdet. Organisationen ønsker at inddrage kommunen i drøftelserne om en helhedsplan for afdelingen, inden de går videre til Landsbyggefonden med en egentlig ansøgning. Boligorganisationen vender tilbage herom.

Boligorganisationen har fokus på effektiv drift. Eksempelvis har nogle afdelinger allerede indført samdrift. En nedsat arbejdsgruppe har udarbejdet en strategi for RAB med henblik på at effektivisere driften yderligere. Blandt andet arbejdes der på indførelse af elektronisk syn.

Herudover orienterede boligorganisationen om diverse renoveringsarbejder i henholdsvis afdeling Slotsherrens Have, Bybjerget, Islevtoften, og Engen.

I forbindelse med udlejningsaftalen har skilsmissefolk med børn under 18 år fortrinsret til en bolig i organisationen. Denne ønskes udvidet således, at aftalen også gælder skilsmissefolk uden børn under 18 år. Boligorganisationen fremsender en ansøgning til kommunen herom. Afslutningsvis rykkede boligorganisationen for afmelding af tinglysningen, så sagen med hjemfaldsaftalen for Sibeliusparken kan afsluttes. Indkøb og Jura følger op herpå.

Samlet oversigt over redegørelserne fra dialogmøderne

Kontaktinformation

Rødovre Kommune
Ressource- og Serviceforvaltningen
Rødovre Parkvej 150
2610 Rødovre

Telefon
3637 7000

Email

Kontakt og åbningstider