Navngivning og navneændring

Selvbetjening

Fold alle ud

Navneændring

Du kan søge om at ændre dit eller dit barns fornavn, mellemnavn eller efternavn via blanketten ”Navneændring”. Det er dog en forudsætning, at du har forældremyndigheden over det barn, du ansøger om navneændring for.

Start selvbetjening

Personregistrering.dk

På Personregistrering.dk kan du læse om registrering af navne, fødsel, faderskab og ægteskab m.m. Du har også mulighed for at registrere eller ændre personoplysninger ved at udfylde en blanket eller sende ansøgningen online.

Start selvbetjening

Navneændring på bryllupsdagen

Du kan søge om at ændre dit navn på bryllupsdagen, så navnet kommer til at fremgå af din vielsesattest. Du skal have følgende papirer klar: Fødsels- og dåbsattest eller fødsels- og navneattest. Du skal sende blanketten til det sogn, hvor du bor. Er du født i Sønderjylland, skal blanketten sendes til din fødekommune. Navneændringen er gratis, hvis du søger senest 3 måneder efter vielsen. Du får automatisk tilsendt et nyt sundhedskort.

Start selvbetjening

Læs også

Fold alle ud

Ansøg om navneændring med NemID

Hvis du har fast bopæl i Danmark, har du mulighed for at søge om navneændring med NemID.

Ansøgningen behandles i sognet, hvor du bor. Hvis du er født i Sønderjylland, behandles den i din sønderjyske fødekommune.

Find kontaktoplysninger til dit bopælssogn med Find sogn.

Find kontaktoplysninger til de sønderjyske kommuner eller læs mere om registreringer i Sønderjylland.

Husk at vedhæfte dokumentation

Hvis du er født i Grønland, Færøerne eller udlandet, eller hvis din fødsel er registreret i et anerkendt trossamfund, skal du vedhæfte en fødsels- og navneattest eller en fødsels- og dåbsattest.

Er dokumentet skrevet på andre sprog end norsk, finsk, svensk, islandsk, engelsk eller tysk, anbefales det også, at du vedlægger en oversættelse. Eventuelt skal du også vedlægge en attest eller tilsvarende, som afspejler dit nuværende navn, hvis det ikke fremgår af fødselsattesten. Sagsbehandleren kan forlange at få de originale dokumenter forelagt.

Ansøg om navneændring på bryllupsdagen med NemID

Du kan søge om navneændring på din bryllupsdag med NemID, så det nye navn kommer til at stå på din vielsesattest.

I skal hver især udfylde en ansøgning, hvis I begge vil ændre navn

Hvis du søger om navneændring på din bryllupsdag, vil du normalt ikke få svar på din ansøgning inden vielsen. Navneændringen vil ske på bryllupsdagen, medmindre du inden vielsen har fået afslag på din ansøgning.

Ansøgningen behandles i sognet, hvor du bor. Hvis du er født i Sønderjylland, behandles den i din sønderjyske fødekommune.

Find kontaktoplysninger til dit bopælssogn med Find sogn.

Find kontaktoplysninger til de sønderjyske kommuner eller læs mere om registreringer i Sønderjylland.

Husk at vedhæfte dokumentation

Hvis du er født i Grønland, Færøerne eller udlandet, eller hvis din fødsel er registreret i et anerkendt trossamfund, skal du vedhæfte en fødsels- og navneattest eller en fødsels- og dåbsattest.

Er dokumentet skrevet på andre sprog end norsk, finsk, svensk, islandsk, engelsk eller tysk, anbefales det også, at du vedlægger en oversættelse.

Eventuelt skal du også vedlægge en attest eller tilsvarende, som afspejler dit nuværende navn, hvis det ikke fremgår af fødselsattesten. Sagsbehandleren kan forlange at få de originale dokumenter forelagt.

Hvis du ikke kan få NemID

Hvis du ikke kan få NemID, eller hvis den der skal godkende ansøgningen ikke kan få NemID, så kan I udfylde ansøgningen - til print.

Gælder det navneændring i forbindelse med vielse, skal du anvende blanketten 'Navneændring på bryllupsdagen - til print'.

For øvrige navneændringer anvend 'Ansøg om navneændring - til print'.

Ansøgningsblanket og eventuel kvittering skal sendes pr. brev til det sogn, hvor du bor. Hvis du er født i Sønderjylland, skal ansøgning og eventuel kvittering sendes til fødekommunen i Sønderjylland.

Find kontaktoplysninger til dit bopælssogn med Find sogn.

Find kontaktoplysninger til de sønderjyske kommuner eller læs mere om registreringer i Sønderjylland.

Gebyr for navneændring

Der skal betales gebyr i forbindelse med navneændring. Gebyret dækker selve behandlingen af ansøgningen. Gebyret bliver derfor ikke tilbagebetalt, hvis ansøgningen ikke kan imødekommes. Gebyret skal betales med Dankort, når du indsender ansøgningen på borger.dk. Gebyret er på 500 kr. (2019)

Kan du ikke betale med Dankort, skal du betale gebyret som et girokort/indbetalingskort via en netbanksoverførsel inden du indsender din ansøgning. Inden du betaler, bør du lave en aftale med den myndighed, som modtager din ansøgning. Det er enten dit bopælssogn eller den sønderjyske kommune, hvor du er født.  

Din dokumentation for, at du har indbetalt gebyret, er den kvittering, som du har fået af din bank. Denne dokumentation skal du vedhæfte din ansøgning om navneændring.

Indbetaling af girokort via Netbank

Når du betaler gebyret, skal du sikre at:

 • Ansøgers nuværende navn står i feltet "Besked til modtager"
 • At de to første cifre i modtagerfeltet er "73".

Betalingsoplysningerne finder du på blanketten 'Ansøg om navneændring - til print', side 4.

Når du efter endt betaling ansøger om navneændring på www.borger.dk, skal du være opmærksom på følgende:  

 • At du under "Betaling" vælger svarmuligheden: "Jeg mener ikke, at jeg skal betale for denne navneændring",
 • At du i feltet "Begrundelse herfor" oplyser, at der er lavet aftale med sognet eller kommunen om, at girokortet betales via netbank.

Husk at vedhæfte kvittering for betaling til ansøgningen.

Navneændringer er gebyrfri, hvis:  

 • navneændringen søges i forbindelse med vielsen og der skabes en form for navnefællesskab og der søges senest 3 måneder efter vielsen, eller
 • navneændringen gælder for et barn under 18 år, som følge af én af forældrenes navneændring, og at der skabes en form for navnefællesskab.  

Der skal kun betales ét gebyr, hvis navneændringen gælder ægtefæller, ugifte samlevende, børn under 18 år, søskende eller plejebørn under 18 år.

Læs mere om gebyr hos Ankestyrelsen (Familieretshuset pr. 1. april 2019).

Har du ved en fejl betalt gebyr, så skal du kontakte sognet for nærmere vejledning.

Sognet skal bekræfte, at gebyret kan betales tilbage. Hvis du er født i Sønderjylland, er det kommunen, hvor du er født.

Hvem behandler din navneændring?

Din ansøgning behandles i sognet, hvor du bor.

Find kontaktoplysninger til dit bopælssogn.

Hvis du er født i Sønderjylland, så sendes ansøgningen til kommunen, hvor du er født i Sønderjylland.

Find kontaktoplysninger til de sønderjyske kommuner eller læs mere om registreringer i Sønderjylland.

Hvilken dokumentation er der brug for?

Ønsker du oplysninger om, hvilken dokumentation, der er brug for, skal du kontakte den myndighed, der skal behandle din ansøgning:

Find kontaktoplysninger til sognet, hvor du bor med Find sogn.

Hvis du er født i Sønderjylland, skal du kontakte kommunen, hvor du er født.

Hvordan får jeg nyt sundhedskort, pas og kørekort, når jeg har ændret navn?

Afhængigt af hvilken kommune du bor i, kan det være nødvendigt at bestille et nyt sundhedskort (gult sygesikringskort), og i nogle kommuner vil det koste et gebyr.

Pas

Du skal selv betale for et pas med dit nye navn på. Du kan søge om pas hos kommunen.

Kørekort

Du skal selv betale for ændring af kørekort eller evt. et duplikatkørekort.

Hvem får oplysning om, at jeg har ændret navn?

Oplysning om navneændringen sendes automatisk til CPR/Folkeregistret, men du skal selv sørge for at give banker, forsikringsselskaber, arbejdsgiver, uddannelsesinstitutioner m.v. besked om dit nye navn.

Navneændring på bryllupsdagen kan være gratis

Du skal ikke betale gebyr for en navneændring i forbindelse med vielse, hvis du søger senest tre måneder efter vielsen. Det forudsættes dog, at der ved navneændring i forbindelse med en vielse skabes en form for navnefællesskab mellem ægtefællerne.

Der er gebyr for navneændring ved skilsmisse

Der er gebyr for navneændring i forbindelse med skilsmisse. Det gælder også, hvis du tidligere har båret det ønskede navn.

Læs mere under menupunktet "Gebyr for navneændring", hvor der også henvises til Ankestyrelsens hjemmeside.

Ændring af børns navne

Hvis du ønsker at ændre dit barns navn, skal du i de fleste tilfælde ansøge om det med NemID:

Hvis barnet er under 12 år, kan han/hun blive bedt om at tilkendegive sin holdning til at skifte navn. Barnets holdning til navneændringen vil blive taget med i behandlingen af barnets ansøgning.

Børn over 12 år, skal give samtykke til deres navneændring.

Vær opmærksom på, at børn mellem 12-15 år ikke kan signere med NemID, og i de tilfælde skal I udfylde en ansøgning til print.

Børn mellem 15 og 18 år har NemID, men er ikke myndige. Det er den, der har forældremyndigheden, der skal indsende ansøgningen, og herefter skal barnet signere ansøgningen.

De personer, der har fælles forældremyndighed over barnet, skal begge signere ansøgningen.

Unge over 18 er myndige og skal selv søge om navneændring.

Forældre uden fælles forældremyndighed

Ifølge Navnelovens § 23 gælder følgende:

Hvis et barn bærer samme mellem- eller efternavn som en forælder, der ikke har del i forældremyndigheden over barnet, skal der, inden der træffes afgørelse om ændring af det pågældende navn, indhentes en erklæring fra den nævnte forælder. Dette gælder også, hvis barnet bærer den pågældende forælders fornavn som mellem- eller efternavn.

Læs mere om navne i Navneloven og Vejledning om navne.

Godkendte fornavne

Du må have ét eller flere fornavne. Der er i princippet ikke nogen begrænsning på antallet af fornavne, men der findes regler for, hvad du må hedde eller kalde dit barn. Som hovedregel må du ikke vælge et navn, der kan være til ulempe for dit barn.

Du kan læse mere om navneregler på Familieretshusets hjemmeside.

Du kan finde lister over godkendte fornavne på Ankestyrelsens hjemmeside.

Hvis du ønsker et navn, som ikke står på listen, skal du i din ansøgning om navngivelse/navneændring begrunde din tilknytning til navnet. Hvis navnet bliver godkendt, skrives det på listen over godkendte fornavne og kan bruges frit af alle.

Ansøgningen behandles i sognet, hvor du bor, eller af personregisterføreren i kommunen, hvis du er født i Sønderjylland. Nogle sager sendes videre til Familieretshuset.

Har du spørgsmål om navngivelse/navneændring kan du kontakte din lokale præst eller kordegn. Find din lokale præst eller kordegn på sogneportalen.

Er du født i Sønderjylland og har spørgsmål i forbindelse med navngivelse/navneændring kan du kontakte kommunen, hvor du er fødselsregistreret.

Ægtefælles eller samlevers mellem- og efternavn

Med samtykke fra ægtefælle eller samlever kan man godt tage vedkommendes mellem- eller efternavn.

Som samlevende skal man have boet sammen i mindst to år eller have et fælles barn under 18 år, som har/skal have navnet. Hvis I ikke kan få NemID, skal I udfylde en navneændringsblanket sammen med en samlivserklæring.

Er ægtefællen, samleveren, stedforældrene eller plejeforældrene afgået ved døden, kan du kun få deres navn, hvis deres nærmeste pårørende via blanketten, 'Erklæring fra nærmeste slægt' erklærer, at det er i overensstemmelse med afdødes holdning, at du kan få navnet.

Ansøgningen skal behandles i sognet, hvor du bor, eller af personregisterføreren i kommunen, hvis du er født i Sønderjylland.

Find oplysninger om sogn.

Find oplysninger om sønderjysk kommune.

Beskyttede og frie efternavne

Efternavne, der bæres af over 2.000 personer, er ikke beskyttede og kan derfor benyttes frit af enhver.

Er der 2.000 eller færre personer, der bærer efternavnet, skal du have samtykke fra samtlige bærere. Brug ansøgningen 'Samtykke til brug for ansøgning om navneændring'.

Ansøgningen behandles i sognet, hvor du bor, eller af personregisterføreren i kommunen, hvis du er født i Sønderjylland.

Du kan læse mere om navneregler på Familieretshusets hjemmeside.

Nydannede efternavne

Hvis du ønsker at tage et helt nyt efternavn, der ikke allerede er i slægten eller bæres som efternavn her i landet, kan du søge om at få navnet godkendt.

Undersøg hos Danmarks Statistik om navnet allerede findes.

Ansøgningen behandles i sognet, hvor du bor, eller af personregisterføreren i kommunen, hvis du er født i Sønderjylland.

Find oplysninger om sogn. Find oplysninger om sønderjysk kommune.

Du kan læse mere om navneregler på Familieretshusets hjemmeside.

Adresseringsmellemnavne ('mistet' mellemnavn)

Et adresseringsmellemnavn er ikke et navn, du bærer efter navnelovens regler, men er alene et navn, du kunne anmelde til folkeregistret/CPR efter regler, der var gældende før 1. april 2006.

Efter den 1. april 2006 kan man ikke mere anmelde adresseringsmellemnavne. De navne der er anmeldt før den 1. april 2006, kan forblive i folkeregistret/CPR, indtil du ændrer dit efternavn eller anmoder om at få adresseringsmellemnavnet slettet.

Her kan du kan læse mere om reglerne for adresseringsnavne før og efter 1. april 2006:

Et adresseringsmellemnavn vil typisk være dit oprindelige efternavn, din ægtefælles mellemnavn eller en tidligere ægtefælles efternavn. Det er i dag muligt at få visse adresseringsmellemnavne som egentlige mellemnavne. Stammer navnet fra din ægtefælle, skal ægtefællen samtykke. Du kan ikke få et navn fra en fraskilt ægtefælle. Du skal søge i dit bopælssogn og der skal betales gebyr for navneændringen.

Ønsker du at få slettet et adresseringsmellemnavn kan du kontakte din kommune. Ændring af dit adresseringsnavn (kaldenavn) er gratis.

Adresseringsnavn (kaldenavn)

Du kan ændre dit adresseringsnavn (kaldenavn) ved at kontakte din kommune.

Et kaldenavn - eller adresseringsnavn - er det navn, du gerne vil kaldes, selvom det ikke er dit fulde navn. Hvis du fx hedder Anna Marie Jensen, men kun kaldes Anna Jensen, kan du registrere det som dit kaldenavn hos borgerservice.

Vær opmærksom på følgende, når du skifter kaldenavn:

 • Kaldenavnet altid skal indeholde dit efternavn og mindst ét af dine fornavne skrevet fuldt ud
 • At ændre kaldenavn betyder ikke, at du laver en navneændring 

Det koster ikke noget at skifte kaldenavn.

Hvornår eller hvordan får jeg en attest?

Du kan bestille en attest med NemID.

Hvis ikke du har eller kan få NemID, skal du henvende dig personligt til et kirkekontor. Hvis du eller én i familien netop har fået en navneændring med NemID, får anmelder automatisk tilsendt 'Bekræftelse af navn' til anmelders digitale post.

Til din information kan alle myndigheder se, når navneændringen er registreret i CPR.

Hvis du vil klage over personregisterførerens afgørelse på din ansøgning

Du kan sende din klage med bilag til personregisterføreren. Personregisterføreren sender din klage og alle sagens dokumenter til Familieretshuset. Familieretshuset sender dig et brev, når de har modtaget klagesagen.

Personregisterføreren har pligt til at oplyse dig om, hvordan du klager, hvad tidsfristen er, og hvad du kan klage over.

Læs mere om klagemuligheder og hvem der behandler din ansøgning på Familieretshusets hjemmeside.

Læs også

Fold alle ud

Navngivning ved dåb i folkekirken

Mange børn bliver navngivet ved en dåb i den danske folkekirke. Ved dåben bliver barnet medlem af folkekirken. Det er den eller dem, der har forældremyndigheden, der bestemmer, om et barn skal døbes. Dåben kan aftales med kirkens kordegn eller præst.

Når barnet er døbt, bliver dåben registreret i kirkebogen i det sogn, hvor dåben har fundet sted. Efter dåben udsteder dåbs- eller fødesognet en fødsels- og dåbsattest eller en dåbsattest.

Har I spørgsmål til navngivningen i forbindelse med dåben skal I kontakte sognet, hvor barnet skal døbes.

For kontaktoplysninger til sognet, se på sogn.dk.

Læs mere om barnedåb i folkekirken.

Ønsker I at navngive jeres barn før det bliver døbt, kan I ansøge om navngivning med NemID.

Børn født i Sønderjylland kan ikke navngives ved dåb
Er barnet født i Sønderjylland skal det først navngives i kommunen, hvor barnet er fødselsregistreret.

Ansøg om navngivning med NemID

Du kan ansøge om navngivning med NemID.

Ansøgningen behandles i sognet, hvor barnet bor. Er barnet født i Sønderjylland behandles ansøgningen i kommunen, hvor barnet er fødselsregistreret.

For kontaktoplysninger til sognet, se på sogn.dk.

For oplysninger om de sønderjyske kommuner.

Husk at vedhæfte dokumentation

Hvis én af barnets forældre er født i Grønland, Færøerne eller udlandet, eller hvis de er registreret i et anerkendt trossamfund, skal du vedhæfte en fødsels- og navneattest, fødsels- og dåbsattest, udenlandsk fødselsattest/birth certificat eller lignende på den eller de forældre.

Er dokumentet skrevet på andre sprog end norsk, finsk, svensk, islandsk, engelsk eller tysk, anbefales det også, at du vedlægger en oversættelse. Sagsbehandleren kan forlange at få de originale dokumenter forelagt.

Hvis du ikke kan få NemID

Hvis du ikke har eller kan få NemID, kan du udfylde en navngivningsblanket.

Den skal sendes til det sogn, hvor I bor. Hvis barnet er født i Sønderjylland, skal den sendes til den kommune, hvor fødslen er registreret.

For oplysninger om dit sogn, se sogn.dk

For oplysninger om sønderjyske kommuner.

Spørgsmål i forbindelse med navngivningen

Har du spørgsmål i forbindelse med navngivningen, kontakt da sognet, hvor du bor. Hvis barnet er født i Sønderjylland, så kontakt den kommune, hvor barnet er fødselsregistreret.

For kontaktoplysninger til sognet se på sogn.dk.

Find oplysninger om sønderjyske kommuner.

Alle skal have et navn

Alle børn skal, inden de fylder seks måneder, have mindst et fornavn og et efternavn.

Hvis I ikke giver barnet et fornavn inden for seks måneder, kan I få en bøde. Hvis barnet ikke har fået et efternavn inden for samme frist, får det automatisk morens efternavn.

Bemærk, at der findes særlige regler for børn, der er født i Sønderjylland. Læs mere om de særlige regler på Kirkeministeriets hjemmeside.

Du kan læse mere om navngivning og navneregler på Familieretshusets hjemmeside.

Dåb og navngivning i et anerkendt trossamfund udenfor Sønderjylland

I kan også vælge at navngive jeres barn ved dåb i et anerkendt trossamfund. Det kræver, at én af jer tilhører et anerkendt trossamfund, og at trossamfundet har en anerkendt præst.

Barnet bliver ved dåben skrevet ind i de ministerialbøger, som trossamfundets præst fører.

De anerkendte trossamfund, der fører ministerialbøger, er:

 • Den Katolske Kirke i Danmark
 • Den reformerte menighed i Fredericia
 • Den franske-reformerte menighed i København
 • Den tysk-reformerte menighed i København
 • Det Mosaiske Troessamfund
 • Metodistkirken i Danmark
 • Den ortodokse russiske kirkes menighed i København
 • Den norske menighed ved Kong Haakon kirken i København
 • Svenska Gustafsförsamlingen i København
 • Den til St. Alban's English Church i København hørende menighed

Hvis barnet er født i Sønderjylland skal det navngives ved anmeldelse til kommunen.

Hvis du vil klage over personregisterførerens afgørelse vedrørende navngivning

Du kan sende din klage med bilag til personregisterføreren. Personregisterføreren sender din klage og alle sagens dokumenter til Familieretshuset. Familieretshuset sender dig et brev, når de har modtaget klagesagen.

Personregisterføreren har pligt til at oplyse dig om, hvordan du klager, hvad tidsfristen er, og hvad du kan klage over.

Læs mere om klagemuligheder og hvem der behandler din ansøgning på Familieretshusets hjemmeside.

Hvornår får du en attest på dit barn?

Når du har søgt om navn på dit barn, får du ikke automatisk tilsendt en attest. Hvis du har søgt digitalt med NemID, vil du modtage en bekræftelse på navnet i din E-boks, når ansøgningen om navngivning er behandlet. På det tidspunkt kan alle myndigheder se i CPR, at dit barn har fået navn.

Hvis du alligevel ønsker en attest på dit barn, kan du bestille en Personattest med NemID. Bestillingen kan også ske ved henvendelse til dit bopælssogn, - eller for børn født i Sønderjylland, til den kommune, hvor fødslen er registreret.

For bestilling med NemID klik på Attester:

For bestilling uden NemID, kan du finde dit bopælssogn på Sogneportalen

For oplysninger om sønderjyske kommuner:

Ved henvendelser til bopælssognet eller en fødekommune i Sønderjylland, skal du medbringe legitimation.

Lovgivning

Reglerne for navne finder du i Navneloven.

Du kan læse en bearbejdet udgave af navnereglerne i Navnebekendtgørelsen.

I vejledningen kan du se, hvordan sagerne bliver behandlet.

Kontaktinformation

Rødovre Kommune
Social- og Sundhedsforvaltningen
Rødovre Parkvej 150
2610 Rødovre

Telefon
36 37 70 00

Email

Kontakt og åbningstider