Optagelsesregler for venteliste til dagtilbud

Her finder du de politisk vedtagne optagelsesregler til daginstitution

Selvbetjening

Fold alle ud

Digital pladsanvisning

På Digital Pladsanvisning kan du opskrive dit barn til institution samt udmelde dit barn af institution og SFO.

Start selvbetjening

Ansøgning om tilskud til privat børnepasning

Husk at have NemID klar.

Start selvbetjening

Skriv personfølsom/fortrolig post

Fold alle ud

Pladsanvisning og friplads

For at sende personfølsom/fortroligt post til Rødovre Kommune skal du benytte din NemID 

Skriv Digital Post

Optagelsesregler for venteliste til dagtilbud

Fold alle ud

Pasningsgaranti

Der er pasningsgaranti for alle børn, der er mindst 6 måneder, og som har været skrevet op til en plads i mindst 3 måneder.

Pasningsgarantien betyder, at barnet får et tilbud om en plads i et dagtilbud i Rødovre Kommune senest 3 måneder efter opskrivning (garantidatoen).

Garantien gælder alene en plads i en alderssvarende institution (dagpleje) inden for kommunegrænsen og ikke et tilbud i en bestemt institution eller dagpleje.

Opskrivning på venteliste

Et barn kan blive skrevet på venteliste til en plads i vuggestue, dagpleje, børnehave eller 0-6 års institution fra fødslen.

Et adoptivbarn skal være tilmeldt folkeregistret, før det kan skrives på ventelisten. Forældre, der flytter til kommunen, kan få skrevet deres barn op fra det tidspunkt, hvor de kan fremvise en underskrevet huslejekontrakt eller slutseddel i forbindelse med huskøb.

Opskrivning kan ske via selvbetjening i toppen.

Hvis forældre ønsker at prioritere en eller flere institutioner, kan dette fremgå af ansøgningsskemaet.

Der er for tiden mange småbørnsforældre, der flytter til kommunen. Det betyder, at institutionernes kapacitet tilpasses, dels ved ombygning i/tilbygning til allerede eksisterende institutioner og dels ved etablering af helt nye institutioner.

Konsekvensen er, at ventelisterne til de konkrete institutioner vil være meget forskellige. Det kan derfor være en fordel, at kontakte kommunens Pladsanvisning inden opskrivningen, da man her vil have kendskab til de institutioner, der aktuelt er mindst pres på. Desuden vil man i Pladsanvisningen have viden om, hvor det vil være særligt vanskeligt at få plads, fordi der først forventes ledige pladser efter 1. maj, hvor de ældste børnehavebørn overgår til SFO.”

Anciennitet på ventelisten

Barnet får anciennitet fra fødselsdagen. Derfor bestemmes barnets plads på ventelisten af, hvornår det er født. Det betyder at barnets plads på ventelisten kan rykkes, hvis der efterfølgende skrives ældre børn op.

Kriterier ved tildeling af pladser

Søskende – Børn med søskende i en institution har fortrinsret, hvis der bliver en ledig aldersvarende plads i institutionen. Det er en forudsætning, at søskendebørn som minimum kan være sammen i institutionen i ½ år.

Børnesammensætning - Der tages hensyn til sammensætningen af børn i den enkelte institution med hensyn til alder og etnicitet.

Når pladsen tilbydes

Når en plads tilbydes, skal forældrene inden 5 hverdage meddele Pladsanvisningen, om de ønsker pladsen.

Hvis forældrene ikke svarer indenfor fristen, vil pladsen blive tilbudt det næste barn på ventelisten. Der vil herefter gå 3 måneder fra tilbudsdatoen før kommunen har pligt til at tilbyde en ny plads efter pasningsgarantien.

Når en tilbudt plads er accepteret, vil de øvrige ønsker på ventelisten automatisk blive slettet.

Hvis forældrene har taget imod en plads i en institution, de ikke har ønsket, kan de vælge at lade barnet blive stående på ventelisten til en anden plads.

Som udgangspunkt skal et barn være indskrevet i et pasningstilbud i 6 måneder, inden overflytning til en anden institution kan komme på tale. Det forudsættes, at et barn kun overflyttes, hvis det kan blive i den nye institution i mindst 6 måneder.

Pladser til børn, som bor uden for Rødovre Kommune, kan kun tilbydes, hvis der foreligger betalingstilsagn fra den kommune, familien bor i.

Aldersbetinget overflytning

Kommunens børnehaver kan optage børn fra barnet er 2 år og 10 måneder.

Når barnet anvises en plads i en børnehave, udmeldes det automatisk af vuggestue/dagpleje.

I 0-6 års institutionerne er det lederen, der afgør, hvornår et barn flyttes fra en børnegruppe til en anden.

Barnet optages i SFO den 1. maj i det år, det skal begynde i skole, og bliver i den forbindelse automatisk udmeldt af daginstitutionen.

Kommunen kan i forbindelse med tilrettelæggelse eller ændring af strukturen i daginstitutionerne flytte et barn fra én institution til en anden indenfor kommunens grænser. Forældrene kan generelt ikke modsætte sig sådan en flytning.

Flytning til en anden kommune

Ved til- eller fraflytning over kommunegrænsen kan forældre vælge at lade deres barn blive i den hidtidige institution. I den forbindelse findes der særlige regler om betaling og tilskud. Pladsanvisningen skal derfor altid kontaktes i forbindelse med flytning.

Plads i en anden kommune

Ønskes et barn optaget i et dagtilbud i en anden kommune, gælder der særlige regler, bl.a. om overflytning af anciennitet fra Rødovre Kommune. Kontakt derfor Pladsanvisningen og få oplysninger om reglerne for tilskud m.v.

Opsigelse af en plads

Opsigelse af en plads i daginstitution/dagpleje skal ske med 1 måneds varsel til den 1. eller den 15. i en måned. Opsigelsen skal ske via Digital Pladsanvisning.

Hvis det konstateres, at en plads igennem længere tid ikke er blevet benyttet, vil barnet blive udmeldt og pladsen tilbudt et andet barn.

Klageadgang ved optagelse i dagtilbud

I henhold til Dagtilbudsloven træffer kommunen afgørelse om optagelse i dagtilbud.

I Rødovre Kommune behandles klager af formanden for Børne- og Skoleudvalget.

Afgørelsen kan ikke indbringes for anden administrativ myndighed.

Kontaktinformation

Rødovre Kommune
Børne- og Kulturforvaltningen
Rødovre Parkvej 150
2610 Rødovre

Telefon
36 37 70 00

Email

Kontakt og åbningstider