Taksterne for dagtilbud/dagpleje

Takster for benyttelse af dagtilbud til børn samt muligheder og betingelser for reduktion i betalingen.

Tidsbestilling

Fold alle ud

Bestil tid i Borgerservice

I Borgerservice på rådhuset er der både mulighed for at bestille tid til betjening og for at komme forbi og trække et nummer. Mange borgere foretrækker at bestille en tid, når de skal betjenes. Når du bestiller tid, kan du blive betjent på et bestemt tidspunkt, og vi undgår langt hen ad vejen ventetid. Hvis der ikke er flere ledige tider, eller du blot ønsker at møde op i Borgerservice, når det passer ind i din hverdag, så kigger du blot forbi i vores åbningstid.

Du kan bestille tid i Borgerservice her eller ved at ringe til Rødovre Kommunes kontaktcenter på telefon 36 37 70 00. Du finder kontaktcentrets telefontider her. Ved at bestille tid undgår vi så vidt muligt, at der opstår ventetid. 

Annuller din reservation

Start tidsbestilling

Selvbetjening

Fold alle ud

Digital pladsanvisning

På Digital Pladsanvisning kan du opskrive dit barn til institution samt udmelde dit barn af institution og SFO.

Start selvbetjening

Ændring af pasningsbehov/pasningstype

Ansøgning om deltidsplads og kombinationstilbud. Husk at have NemID klar.

Start selvbetjening

Skriv personfølsom/fortrolig post

Fold alle ud

Pladsanvisningen

For at sende personfølsom/fortroligt post til Pladsanvisningen skal du benytte din NemID.

Her kan du blandt andet fremsende ansøgninger om økonomisk fripladstilskud og pasningsaftaler samt lønkvitteringer i forbindelse med privat eller fleksibel pasning.

Skriv Digital Post

Taksterne for dagtilbud/dagpleje

Fold alle ud

Takster

Dagtilbudstype : 0 - 2 ÅR (indtil 3 år)

Dagpleje: 3.827
Vuggestuer: 3.987
Integrerede dagtilbud: 3.987

Dagtilbudstype: 3 - skolestart 

Børnehaver, heldags: 2.245
Integrerede dagtilbud: 2.245

Dagtilbudstype: Skolebørn

Byggelegepladser: 836
Byggelegepladser over 14 år og Ungdomsklubber: 40
SFO I (0. til og med 3. klasse): 1.897
SFO II (4. til og med 6. klasse): 967

Deltidsplads

Dagpleje: 3.083
Vuggestue: 3.211
Børnehave: 1.808

Kombinationstilbud

Tilskud pr. time vuggestue og dagpleje: 161
Tilskud pr. time børnehave: 87

Særligt i forbindelse med forældrebetaling

  • Juli måned er betalingsfri
  • Forældrebetalingen i vuggestue og dagpleje er inklusive frokost 
  • I nogle dagtilbud er der frokostordning for børnehavebørn. Børnehavemad er 100 % forældrefinansieret, og taksten herfor opkræves særskilt. I 2023 er taksten 824,00 kroner pr. måned. Der gives søskendetilskud og fripladstilskud til frokostordningen, hvis forældrene er berettigede hertil.

Særligt for deltidspladser og kombinationstilbud

Der gælder særlige regler for deltidspladser og kombinationstilbud. Deltidspladser er muligt for forældre på barselsorlov. Kombinationstilbud er muligt ved et dokumenteret arbejdsrelateret behov for pasning uden for dagtilbuddenes åbningstid. Læs mere om retningslinjerne for deltidspladser og kombinationstilbud her. 

Tilskud til plads i dagtilbud

Søskendetilskud

Hvis en familie har mere end ét barn i dagtilbud, vil det automatisk udløse søskendetilskud. Dette betyder, at den dyreste plads betales med 100 % og de efterfølgende pladser betales med 50 %.

Fripladstilskud

Tilskud til økonomisk friplads
Økonomisk friplads gives på baggrund af den samlede husstandsindkomst. Tilskuddet skal søges i bopælskommunen.

Hvis den samlede husstandsindkomst i 2023 ikke forventes at overstige kr. 601.199 med et tillæg på kr. 7.000,00 for hvert barn ud over det første, og for enlige et fradrag på kr. 67.719,00, kan der søges om nedsættelse af dagtilbudsbetalingen.

Tilskud til socialpædagogisk friplads
En socialpædagogisk friplads kan søges gennem kommunens pædagogiske konsulent. Forældre ansøger i samarbejde med dagtilbuddets leder.

Behandlingsmæssigt fripladstilskud
Hvis et barn med betydelig og varig nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne har ophold i et dagtilbud af helbredsmæssige grunde, kan forældrebetalingen reduceres med 50 %. Tilskud søges gennem kommunens pædagogiske konsulent.

Tilskud til privat og fleksibel pasning

For at kunne modtage tilskud til en privat eller fleksibel pasningsordning, skal kommunen godkende en pasningsaftale og den pasningsordning, du ønsker at benytte. Du kan læse mere om kravene til pasningsaftalen og pasningsordningen her. 

Tilskud til privat og fleksibel pasning udgør 75 % af den dokumenterede udgift, dog er tilskuddet i 2023 max. kr. 7.894,00.

Forældre kan få søskendetilskud, som svarer til det søskendetilskud, de kan modtage i det billigste dagtilbud for barnets aldersgruppe. 

Forældre kan ikke få fripladstilskud eller tilskud til en eventuel frokostordning i forbindelse med privat eller fleksibel pasning. 

Særligt i forbindelse med tilskud til privat pasning

Forældre kan modtage tilskud til privat pasning efter dagtilbudsloven § 80 fra barnet er 24 uger og frem til det bliver 3 år.

Du skal indsende en ansøgning om tilskud mindst to måneder før, du ønsker at begynde at modtage tilskuddet. Tilskud kan ikke søges med tilbagevirkende kraft. Hvis du vil søge om tilskud til en privat pasningsordning, kan du benytte selvbetjeningsløsningen øverst på denne side.

Tilskuddet bliver udbetalt første gang den måned, hvor den private pasning begynder og udbetales månedligt bagud. Tilskuddet udbetales den sidste i måneden.

Særligt i forbindelse med tilskud til fleksibel pasning

  • Tilskud til fleksibel pasning er kun en mulighed i forbindelse med et kombinationstilbud. Læs mere om kombinationstilbud her 
  • Startdatoen for fleksibel pasning er altid d. 1. i en måned. Ansøgning om fleksibel pasning i forbindelse med kombinationstilbud skal fremsendes senest 2 måneder før startdatoen, som altid er fra den 1. i en måned. Tilskud kan ikke søges med tilbagevirkende kraft.
  • Slutdatoen for et kombinationstilbud er altid den sidste hverdag i en måned. I har som forældre pligt til at oplyse Pladsanvisningen, hvis der sker ændringer i jeres ret til kombinationstilbud.
  • Hvis pasningsbehovet ændrer sig eller ophører, skal Pladsanvisningen have besked senest en måned før d. 1. i den måned, hvor ændringen skal træde i kraft. 

Krav for udbetaling af tilskud

  • Forældrene skal løbende sende kvitteringer for lønudbetaling til den private eller fleksible pasningsordning. Kvittering for løn til pasningsordningen skal sendes hver måned inden den 15. til Pladsanvisningen. Du kan sende kvitteringer til Pladsanvisningen øverst på denne side.
  • Hvis forældre mod bedre vidende har modtaget tilskud uden at være berettiget til det, vil kommunen kræve tilbagebetaling.

Pasning af egne børn

Rødovre Kommune giver ikke tilskud til pasning af egne børn.

Plads i anden kommune

Flytning til anden kommune – plads i Rødovre

Er et barn indskrevet i et dagtilbud og flytter til en anden kommune, har barnet fortsat ret til at blive i sit dagtilbud i Rødovre Kommune. Det er dog ikke muligt at skifte til en plads i et andet dagtilbud i Rødovre Kommune, heller ikke hvis barnet skal overgå fra vuggestue eller dagpleje til børnehave.

Barnets hjemkommune kan opkræve ekstra takst, hvis der er en difference i kommunernes driftsomkostninger til en plads. Det kan medføre en væsentlig stigning i forældrebetalingen. 

Bopæl i Rødovre – plads i anden kommune

Indskrives et barn i et dagtilbud uden for Rødovre Kommune, opkræver Rødovre Kommune betaling for pladsen. Hvis der er en difference mellem Rødovre Kommunes og den anden kommunes driftsudgifter, kan taksten blive væsentligt højere, end hvis barnet gik i et kommunalt dagtilbud i Rødovre. Dette kan medføre en væsentlig stigning i forældrebetalingen.

Udmeldelse af dagtilbud

Opsigelse af en plads i et kommunalt dagtilbud skal ske med en måneds varsel til den 1. eller den 15. i en måned. Opsigelsen skal ske via Digital Pladsanvisning.

Hvis det konstateres, at en plads igennem længere tid ikke er blevet benyttet, vil barnet blive udmeldt og pladsen tilbudt et andet barn. Det betyder, at det ikke er muligt at tage på længere rejser eller ophold, hvor pladsen ikke benyttes. Det er dermed heller ikke muligt at reservere en plads i barnets dagtilbud, så barnet er sikret plads, når familien kommer tilbage til kommunen.

Se i øvrigt særlige regler i forbindelse med deltidspladser og kombinationstilbud. 

Kontaktinformation

Rødovre Kommune
Børne- og Kulturforvaltningen
Rødovre Parkvej 150
2610 Rødovre

Telefon
36 37 70 00

Skriv sikker Digital post til Rødovre Kommune

Kontakt og åbningstider