Taksterne for institution/dagpleje

Takster for benyttelse af dagtilbud til børn samt muligheder og betingelser for reduktion i betalingen.

Selvbetjening

Fold alle ud

Digital pladsanvisning

På Digital Pladsanvisning kan du opskrive dit barn til institution samt udmelde dit barn af institution og SFO.

Start selvbetjening

Ansøgning om tilskud til privat børnepasning

Husk at have NemID klar.

Start selvbetjening

Ændring af pasningsbehov/pasningstype

Ansøgning om deltidsplads og kombinationstilbud. Husk at have NemID klar.

Start selvbetjening

Bestil tid i Borgerservice

For at undgå den smitterisiko der kan være forbundet ved store forsamlinger, er det vigtigt, at du bestiller en tid, inden du møder op i Borgerservice på rådhuset.

Annuller din reservation

Start selvbetjening

Skriv personfølsom/fortrolig post

Fold alle ud

Pladsanvisningen

For at sende personfølsom/fortroligt post til Pladsanvisningen skal du benytte din NemID.

Her kan du blandt andet fremsende ansøgninger om økonomisk fripladstilskud og pasningsaftaler samt lønkvitteringer i forbindelse med privat eller fleksibel pasning.

Skriv Digital Post

Taksterne for institution/dagpleje 2020

Fold alle ud

Takster

Institutionstype:

0 - 2 ÅR
(indtil 3 år)

3 - skolestart

skolebørn

Dagpleje

3.302

 

Vuggestuer

3.536

 

Børnehaver, heldags

 

1.956

Integrerede institutioner

3.536

1.956

Byggelegepladser

906

Byggelegepladser over 14 år og Ungdomsklubber

39

SFO I

1.763

SFO II

899

Deltidsplads
Dagpleje 2.660
Vuggestue 2.849
Børnehave 1.576
Kombinationstilbud
Tilskud pr. time vuggestue 139
Tilskud pr. time børnehave 76

Særligt i forbindelse med forældrebetaling

  • Juli måned er betalingsfri
  • Forældrebetalingen i vuggestue og dagpleje er inklusive frokost 
  • I nogle dagtilbud er der frokostordning for børnehavebørn. Børnehavemad er 100 % forældrefinansieret, og taksten herfor opkræves særskilt. I 2020 er taksten 770,00 kroner pr. måned. Der gives søskendetilskud og fripladstilskud til frokostordningen, hvis forældrene er berettigede hertil.

Særligt for deltidspladser og kombinationstilbud

Der gælder særlige regler for deltidspladser og kombinationstilbud. Deltidspladser er muligt for forældre på barselsorlov. Kombinationstilbud er muligt ved et dokumenteret arbejdsrelateret behov for pasning uden for institutionernes åbningstid. Læs mere om retningslinjerne for deltidspladser og kombinationstilbud

Tilskud til plads i dagtilbud

Søskendetilskud

Hvis en familie har mere end ét barn i dagtilbud, vil det automatisk udløse søskendetilskud. Dette betyder, at den dyreste plads betales med 100 % og de efterfølgende pladser betales med 50 %.

Fripladstilskud

Tilskud til økonomisk friplads

Økonomisk friplads gives på baggrund af den samlede husstandsindkomst. Tilskuddet skal søges i bopælskommunen.

Hvis den samlede husstandsindkomst i 2020 ikke forventes at overstige kr 563.799,00 med et tillæg på kr. 7.000,00 for hvert barn ud over det første, og for enlige et fradrag på kr. 63.506,00, kan der søges om nedsættelse af institutionsbetalingen.

Tilskud til socialpædagogisk friplads

En socialpædagogisk friplads kan søges gennem kommunens pædagogiske konsulent. Forældre ansøger i samarbejde med dagtilbuddets leder.

Behandlingsmæssigt fripladstilskud

Hvis et barn med betydelig og varig nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne har ophold i et dagtilbud af helbredsmæssige grunde, kan forældrebetalingen reduceres med 50 %. Tilskud søges gennem kommunens pædagogiske konsulent.

Tilskud til privat og fleksibel pasning

For at kunne modtage tilskud til en privat eller fleksibel pasningsordning, skal kommunen godkende en pasningsaftale og den pasningsordning, du ønsker at benytte. Du kan læse mere om kravene til pasningsaftalen og pasningsordningen. 

Tilskud til privat og fleksibel pasning udgør 75 % af den dokumenterede udgift, dog er tilskuddet i 2019 max. kr. 6.700,00.

Forældre kan få søskendetilskud, som svarer til det søskendetilskud, de kan modtage i det billigste dagtilbud for barnets aldersgruppe. 

Forældre kan ikke få fripladstilskud eller tilskud til en eventuel frokostordning i forbindelse med privat eller fleksibel pas-ning. 

Særligt i forbindelse med tilskud til privat pasning

Forældre kan modtage tilskud til privat pasning efter dagtilbudsloven § 80 fra barnet er 24 uger og frem til det bliver 3 år.

Du skal indsende en ansøgning om tilskud mindst to måneder før, du ønsker at begynde at modtage tilskuddet. Tilskud kan ikke søges med tilbagevirkende kraft. Hvis du vil søge om tilskud til en privat pasningsordning, kan du benytte selvbetjeningsløsningen øverst på denne side.

Tilskuddet bliver udbetalt første gang den måned, hvor den private pasning begynder og udbetales månedligt bagud. Til-skuddet udbetales den sidste i måneden.

Særligt i forbindelse med tilskud til fleksibel pasning

  • Tilskud til fleksibel pasning er kun en mulighed i forbindelse med et kombinationstilbud. Læs mere om kombinationstilbud. 
  • Startdatoen for fleksibel pasning er altid d. 1. i en måned. Ansøgning om fleksibel pasning i forbindelse med kombinationstilbud skal fremsendes senest 2 måneder før startdatoen, som altid er fra den 1. i en måned. Tilskud kan ikke søges med tilbagevirkende kraft.
  • Slutdatoen for et kombinationstilbud er altid den sidste hverdag i en måned. I har som forældre pligt til at oplyse Pladsanvisningen, hvis der sker ændringer i jeres ret til kombinationstilbud.
  • Hvis pasningsbehovet ændrer sig eller ophører, skal Pladsanvisningen have besked senest en måned før d. 1. i den måned, hvor ændringen skal træde i kraft. 

Krav for udbetaling af tilskud

  • Forældrene skal løbende sende kvitteringer for lønudbetaling til den private eller fleksible pasningsordning. Kvittering for løn til pasningsordningen skal sendes hver måned inden den 15. til Pladsanvisningen. Du kan sende kvitteringer til Pladsanvisningen øverst på denne side.
  • Hvis forældre mod bedre vidende har modtaget tilskud uden at være berettiget til det, vil kommunen kræve tilbagebetaling.

Pasning af egne børn

Rødovre Kommune giver ikke tilskud til pasning af egne børn.

Plads i anden kommune

Flytning til anden kommune – plads i Rødovre

Er et barn indskrevet i et dagtilbud og flytter til en anden kommune, har barnet fortsat ret til at blive i sit dagtilbud i Rødovre Kommune. Det er dog ikke muligt at skifte til en plads i et andet dagtilbud i Rødovre Kommune, heller ikke hvis barnet skal overgå fra vuggestue eller dagpleje til børnehave.

Barnets hjemkommune kan opkræve ekstra takst, hvis der er en difference i kommunernes driftsomkostninger til en plads. Det kan medføre en væsentlig stigning i forældrebetalingen. 

Bopæl i Rødovre – plads i anden kommune

Indskrives et barn i et dagtilbud uden for Rødovre Kommune, opkræver Rødovre Kommune betaling for pladsen. Hvis der er en difference mellem Rødovre Kommunes og den anden kommunes driftsudgifter, kan taksten blive væsentligt højere, end hvis barnet gik i et kommunalt dagtilbud i Rødovre. Dette kan medføre en væsentlig stigning i forældrebetalingen.

Udmeldelse af dagtilbud

Opsigelse af en plads i et kommunalt dagtilbud skal ske med en måneds varsel til den 1. eller den 15. i en måned. Opsigelsen skal ske via Digital Pladsanvisning.

Hvis det konstateres, at en plads igennem længere tid ikke er blevet benyttet, vil barnet blive udmeldt og pladsen tilbudt et andet barn. Det betyder, at det ikke er muligt at tage på længere rejser eller ophold, hvor pladsen ikke benyttes. Det er dermed heller ikke muligt at reservere en plads i barnets dagtilbud, så barnet er sikret plads, når familien kommer tilbage til kommunen.

Se i øvrigt særlige regler i forbindelse med deltidspladser og kombinationstilbud.

Kontaktinformation

Rødovre Kommune
Børne- og Kulturforvaltningen
Rødovre Parkvej 150
2610 Rødovre

Telefon
36 37 70 00

Email

Kontakt og åbningstider