Vedtægter for Agenda 21-gruppen

Formål med og regler for Agenda 21-gruppen i Rødovre.

Vedtægter for Agenda 21-gruppen

§ 1 Agenda 21-gruppen består af en frivillig, ulønnet og ikke-partipolitisk kreds af borgere og ansatte i Rødovre.

§ 2 Rødovre Kommunes Agenda 21-medarbejder kan, hvis gruppen ønsker det, virke som sekretær for gruppen og deltager da i gruppens møder uden stemmeret.

§ 3 Agenda 21-gruppen mødes mindst 4 gange om året.

§ 4 Agenda 21-gruppen skal arbejde for et Rødovre, som er miljømæssigt, socialt og økonomisk bæredygtigt.

§ 5 Agenda 21-gruppen skal arbejde for bæredygtighed ved at planlægge, iværksætte og motivere til og gennemføre lokale tiltag, som kan medføre bedre udnyttelse af menneskelige og materielle ressourcer mindre forurening

§ 6 Agenda 21-gruppen kan indstille til Teknisk Forvaltning, at kommunen giver et mindre økonomisk tilskud til lovende lokale Agenda 21 tiltag. Kommunen kan endvidere yde bistand i form af porto, mødelokaler og lignende.

§ 7 Agenda 21-gruppen og Rødovre Kommune indkalder hvert år til et borgermøde, hvor næste års Agenda 21-gruppe vælges. Der indkaldes gennem Rødovre Avis og via brev til beboerforeninger mindst 14 dage før mødet holdes.

§ 8 Valgbare til Agenda 21-gruppen er alle - unge som gamle - borgere i Rødovre Kommune, samt alle med arbejde i Rødovre Kommune.

§ 9 Det årlige borgermøde skal som minimum omfatte:

  1. Beretning om Agenda 21-arbejdet det forgangne år og ideer for det kommende
  2. Valg af bestyrelse på 5-9 medlemmer
  3. Valg af 2 suppleanter
  4. Evt.

Agenda 21-gruppen konstituerer sig selv med formand og næstformand på det første møde efter borgermødet. Endvidere besluttes det på mødet, om gruppen ønsker sekretær stillet til rådighed af Rødovre Kommune - se § 2.

§ 10 Agenda 21-gruppen kan nedsætte under-arbejdsgrupper. I underarbejds-grupper kan der være deltagere, som ikke bor eller arbejder i Rødovre.

§ 11 Vedtægterne kan - bortset fra indholdet i § 2 og § 6 - ændres ved flertalsafgørelse blandt de fremmødte på de ordinære møder. Ændringsforslag skal fremgå af særskilte punkter på dagsordenen, der sendes til gruppens medlemmer senest 14 dage før mødet holdes.

§ 12 Agenda 21-gruppen kan nedlægges på et borgermøde, hvis forslaget om at nedlægge gruppen fremgår af særskilt punkt på dagsordenen og er offentliggjort i Rødovre Avis sammen med indkaldelse til borgermødet. En nedlæggelse kan ikke hindre en anden Agenda 21-gruppe eller lignende i at opstå i Rødovre Kommune.

§ 13 Disse vedtægter træder i kraft med øjeblikkelig virkning

Vedtaget af Agenda 21-gruppen, Rødovre den 31. august 2000.

Kontaktinformation

Rødovre Kommune
Teknisk Forvaltning
Tæbyvej 77
2610 Rødovre

Telefon
36 37 70 00

Send sikker Digital Post til Rødovre Kommune

Kontakt og åbningstider