Page Title

Spildevandsplan tillæg 2 2013-2020

Rødovre Kommunes Spildevandsplan 2013-2020 er en plan for afledning, nedsivning og rensning af spildevand i Rødovre Kommune

Spildevandsplan tillæg 2 2013-2020

Fold alle ud

Indledning

Rødovre Kommunes Spildevandsplan 2013-2020 er en plan for afledning, nedsivning og rensning af spildevand i Rødovre Kommune. Planen er gældende for perioden 2013 til 2020 og revideres med dette tillæg. Med tillægget indføres følgende ændringer i spildevandsplanen:

 1. Der træffes beslutning om, at HOFOR skal overtage spildevandsanlæg udført som privat byggemodning i IrmaByen.
 2. Rødovre Kommunes strategi for udbygning af kloaksystemet udvides til også at omfatte gradvis separatkloakering i forbindelse med byudvikling.

Lovgrundlag

Hvis kommunen ønsker at ændre en eksisterende spildevandsplan, må Kommunalbestyrelsen vedtage tillægtil eller revision af spildevandsplanen. Det lovmæssige grundlag for udarbejdelsen af tillægget til spildevandsplanen er:

 • Miljøbeskyttelsesloven1
 • Betalingsloven2
 • Spildevandsbekendtgørelsen3

Miljøvurdering

Der er gennemført en miljøvurdering af Tillæg 2 til Spildevandsplan 2013-2020, således at der i revideringen af planen er taget hensyn til miljøforhold, der er vurderet at kunne blive væsentligt påvirket af planen. Miljøvurderingen er sket i overensstemmelse med Miljøvurderingsloven4 og omfatter således en vurdering af planens indvirkninger i forhold til det brede miljøbegreb, der er defineret i loven. Den sammenfattende redegørelse ses i bilag 1.

Noter:

 • 1 Bekendtgørelse af lov om miljøbeskyttelse, LBK nr 966 af 23. juni 2017
 • 2 Bekendtgørelse af lov om betalingsregler for spildevandsforsyningsselskaber m.v., LBK nr 633 af 07. juni 2010
 • 3 Bekendtgørelse om spildevandstilladelser m.v. efter miljøbeskyttelseslovens kapitel 3 og 4, Bekendtgørelse nr. 726 af 1. juni 2016
 • 4 Bekendtgørelse af lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM), LBK nr 448 af 10. maj 2017

Overtagelse af private spildevandsanlæg

I byudviklingsområdet IrmaByen har ELF Development i 2016-2017 anlagt nye spildevandsanlæg som led i privat byggemodning. Det er Rødovre Kommunes beslutning, at de nye spildevandsanlæg i IrmaByen skal overtages af HOFOR. Overdragelsen skal i lighed med andre lignende overdragelser ske i henhold til Betalingslovens § 6, Stk. 1 samt Betalingsvedtægt for HOFOR Spildevand Rødovre A/S.

De nærmere vilkår for overdragelsen skal aftales mellem ELF Development og HOFOR. I mangel af enighed afgøres spørgsmålet om godtgørelse jævnfør § 6, stk. 2 i Betalingsloven af de taksationsmyndigheder, der er nævnt i § 57 og § 58 i lov om offentlige veje. Udstrækningen af IrmaByen er vist i figur 1. I bilag 2 er vist matrikelkort samt områdets inddeling i byggefelter.

Beslutningen om overtagelse af private spildevandsanlæg gælder kun for spildevandsanlæg anlagt i IrmaByen af ELF Development. I byggefelt 2, 5 og 24 har Eurodan Huse anlagt spildevandsanlæg inden for de enkelte byggefelter. For disse anlæg gælder, at Rødovre Kommune vil tage stilling til, hvad der skal ske med dem, i et senere tillæg til spildevandsplanen.

Her se udstrækning af IrmaByen

Figur 1 Udstrækning af IrmaByen

Strategi for udbygning af det offentlige kloaksystem

Afsnit 3.3 i Spildevandsplan 2013-2020 udgår og erstattes af følgende:

”Ved udbygning af det offentlige kloaksystem vælges den strategi, der miljømæssigt, økonomisk og udførelsesmæssigt vurderes at være den mest optimale for det aktuelle område. De strategier, der vælges eller kombineres mellem, er følgende: 

 • Løbende udbygning/opgradering af det eksisterende kloaksystem
 • Etablering af lokal afledning af regnvand (LAR-løsninger)
 • Etablering af separat regnvandssystem i fælleskloakerede områder i forbindelse med byudvikling, vejrenoveringer med videre”

Ændringen i forhold til Spildevandsplan 2013-2020 består i, at formuleringen ”Etablering af separat vejvandssystem i fælleskloakerede områder” fra afsnit 3.3 i planen er udvidet, så et nyt regnvandssystem også kan anvendes til at håndtere vand fra private ejendommes tag- og parkeringsarealer mv.

Her ses udstrækning af fælleskloakerede og separatkloakerede områder i Rødovre

Figur 2. Udstrækning af fælleskloakerede og separatkloakerede områder i Rødovre

Årsagen er, at det i forbindelse med Rødovre Kommunes arbejde med byudvikling har vist sig, at det kan være en hensigtsmæssig strategi at etablere et separat regnvandssystem i forbindelse med byudvikling. Rødovre Kommune har i helhedsplan for Bykernen beskrevet etablering af et separat regnvandssystem som en del af byudviklingsplanen. Den nye formulering af spildevandsplanens målsætninger for udbygning af det offentlige kloaksystem ligger dermed i tråd med de planer, der allerede er lagt for Bykernen.

Rødovre Kommunes strategi medfører, at der anlægges en ny regnvandskloak ved siden af den gamle fælleskloak. Denne løsning medfører, at den gamle fælleskloak fortsat kan håndtere regnvand fra ejendomme, der allerede er kloakeret. Der er dermed ikke tale om en komplet separatkloakering men om en strategi, der aflaster den gamle fælleskloak ved at fjerne en del af regnvandet fra denne.

Det er på nuværende tidspunkt ikke Rødovre Kommunes hensigt at meddele påbud om separatkloakering af ejendomme, der allerede er tilsluttet den offentlige kloak. Den ny strategi får dermed først og fremmest betydning for bygherrer, der vil bygge nyt i de områder, hvor et nyt regnvandssystem bliver etableret. Udstrækningen af fælleskloakerede og separatkloakerede områder i Rødovre er vist i figur 2.

Bilag 1 sammenfattende redegørelse

Indledning

Rødovre Kommune vedtog den 29. august 2017 at sende Forslag til Tillæg 2 til Spildevandsplan 2013-2020 i offentlig høring. Planen har været i offentlig høring i perioden 6. september 2017 til og med den 31. oktober 2017. I forbindelse med udarbejdelse af planforslaget er der udarbejdet en miljøvurdering efter miljøvurderingsloven. Ifølge lovens § 13, stk. 2 skal der i forbindelse med den endelige vedtagelse af planen udarbejdes en sammenfattende redegørelse. I den sammenfattende redegørelse skal der redegøres for:

 1. hvordan miljøhensyn er integreret i planen eller programmet,
 2. hvordan miljørapporten og de udtalelser, der er indkommet i offentlighedsfasen, er taget i betragtning,
 3. hvorfor den godkendte eller vedtagne plan eller det godkendte eller vedtagne program er valgt på baggrund af de rimelige alternativer, der har været behandlet, og
 4. hvordan myndigheden vil overvåge de væsentlige indvirkninger på miljøet af planen eller programmet.

Den sammenfattende redegørelse skal offentliggøres samtidigt med det endeligt vedtagne Tillæg 2 til Spildevandsplan 2013-2020.

Integration af miljøhensyn

Miljøvurderingen er udarbejdet i henhold til miljøvurderingsloven. Udarbejdelsen af tillægget til spildevandsplanen og miljøvurderingen er foregået sideløbende, således der har været en reel mulighed for at påvirke udviklingen af planen og indtænke miljøhensyn i planen. Miljøvurderingen er udarbejdet med henblik på at sikre en integration af miljøforhold i planen. Allerede i forbindelse med udarbejdelse af planen har miljøforhold indgået som en væsentlig del af planlægningen. Den indledende miljøscreening og miljøvurderingen har bidraget til at sikre, at dette arbejde er dokumenteret, og at den nødvendige hensyntagen til miljø- og naturbeskyttelsen er indgået i planen.

Udmøntning af Tillæg 2 til Spildevandsplan 2013-2020 vurderes at have en positiv indvirkning på miljøet. Delvis separatkloakering medfører, at der sker færre overløb fra fælleskloak til recipient og færre aflastninger fra Renseanlæg Damhusåen til recipient. Færre overløb vil forbedre miljøtilstanden i Harrestrup Å. Færre aflastninger samt forbedret rensningsgrad vil forbedre miljøtilstanden i Kalveboderne.

Delvis separatkloakering mindsker risikoen for kælderoversvømmelser ved skybrud, fordi der bliver mindre regnvand i spildevandssystemet, som kan trænge op gennem kælderafløb. I det omfang systemet anlægges ved siden af det eksisterende fællessystem, udvides også den samlede kapacitet af systemet med det resultat, at oversvømmelser på terræn falder i hyppighed.

Høringssvar

I høringsperioden indkom 4 høringssvar. Ingen af høringssvarene indeholdt bemærkninger til miljøvurderingen.

Høringssvarende støttede generelt begge de tiltag, der er indeholdt i tillægget.

Alternativer 

Formålet med at foretage en miljøvurdering er at klarlægge planens indvirkning på miljøet. For at gøre det, er det nødvendigt med et sammenligningsgrundlag. Der er sammenlignet med 0-alternativet, som er et udtryk for hvordan udviklingen vil foregå, hvis planen ikke gennemføres. 0-alternativet er, at Rødovre Kommunes Tillæg 2 til Spildevandsplan 2013-2020 ikke realiseres. Derved opretholdes den nuværende status og situation med den håndtering af spildevand og de rammer og handlemuligheder, der ligger i Spildevandsplan 2013-2020 samt Tillæg 1 til Spildevandsplan 2013-2020. Rødovre Kommune vælger at gennemføre Tillæg 2 til Spildevandsplan 2013-2020, fordi planen anses for at være mere hensigtsmæssig og bedre for miljøet end alternativet, som er fortsættelse af status quo.

Overvågning

Der stilles ikke forslag til egentlige overvågningsprogrammer. Overvågning sker ved Rødovre Kommunes sædvanlige tilsyn med overholdelsen af sektorlovgivning og planlægning.

Bilag 2. Matrikelkort over IrmaByen samt opdeling i byggefelter

Matrikelkort over IrmaByen samt opdeling i byggefelter

Figur: Matrikler i IrmaByen

Byggefelter i IrmaByen

Figur: Byggefelter i IrmaByen

Beslutningen om HOFORs overtagelse af private spildevandsanlæg gælder kun for anlæg udført af ELF Devolopment. I byggefelt 2, 5 og 24 har Eurodan Huse udført anlæg, der ikke er omfattet af Rødovre Kommunes beslutning. Rødovre Kommune vil tage stilling til disse anlæg i et senere tillæg til spildevandsplanen.

Læs også

Kontaktinformation

Rødovre Kommune
Teknisk Forvaltning
Tæbyvej 77
2610  Rødovre
Telefon
36 37 70 00

Send sikker Digital Post til Rødovre Kommune
Kontakt og åbningstider