Specialundervisning og socialpædagogisk bistand

Selvbetjening

Fold alle ud

Specialpædagogisk Støtte (SPS)

Her kan du søge og få informationer om SPS - Specialpædagogisk Støtte, som skal sikre, at elever og studerende med en fysisk eller psykisk funktionsnedsættelse kan gennemføre en uddannelse på lige fod med andre.

Start selvbetjening

Læs også

Fold alle ud

Hvordan bliver et barn indstillet til specialundervisning?

Beslutning om specialundervisning foretages af skolelederen på baggrund af en pædagogisk-psykologisk vurdering (PPV) af eleven og i samråd med eleven og forældrene.

Hvis skolen ikke har de nødvendige specialpædagogiske kompetencer skal kommunen i samråd med forældrenes ønsker finde en anden skole med et relevant undervisningstilbud.

Det er skolelederen, evt. efter forslag fra en lærer eller ønske fra forældre og elev, der indstiller eleven til en pædagogisk-psykologisk vurdering.

Det er skolelederen, der beslutter, om elever kan få specialundervisning på skolen. Det kan være som støtte i den almindelige klasse i mindst 9 ugentlige timer eller i en specialklasse.

Når det skal besluttes, om en elev skal have specialundervisning, sker det efter en pædagogisk-psykologisk vurdering (PPV) af eleven og i samråd med eleven og forældrene. Skolens leder skal indstille eleven til en pædagogisk-psykologisk vurdering, hvis man mener, at eleven har behov for specialpædagogisk bistand. Forældrene og eleven kan også selv bede om en pædagogisk-psykologisk vurdering, hvis de synes, at der er behov for specialpædagogisk bistand.

Hvis eleven skal have specialundervisning på en anden skole end distriktsskolen, er det kommunalbestyrelsen, der træffer beslutningen.

Pædagogisk-psykologisk vurdering

En pædagogisk-psykologisk vurdering giver et sagkyndigt grundlag for beslutninger om undervisningen med udgangspunkt i elevens behov.

En pædagogisk-psykologisk vurdering vedlægges som et forslag til undervisningens rammer og indhold.

Undervisningens rammer og indhold

Specialundervisning og specialpædagogisk bistand kan gives på flere måder:

  • Elever bliver i den almindelige klasse og deltager i den almindelige undervisning med støtte.
  • Eleven går i en specialklasse i en almindelig folkeskole eller i en specialskole.
  • Eleven går i en specialklasse, men modtager også undervisning i en almindelige klasse.

Specialiserede tilbud

Regionerne driver visse specialiserede lands- og landsdelsdækkende undervisningstilbud til børn og unge med tale- høre- eller synshandicap. Herudover er langt de fleste specialskoler kommunale.

Hvis du vil klage

Du kan klage over en afgørelse i forbindelse med specialundervisning, hvis:

  • jeres barn er blevet henvist til specialundervisning eller specialskole imod din vilje.
  • kommunen, imod jeres ønske som forældre, ikke vil henvise jeres barn til specialklasse, specialskole eller give støtte i den overvejende del af undervisningstiden.

Klagefristen er fire uger, fra afgørelsen er faldet, og klagen skal sendes til den myndighed, der har truffet afgørelsen. Det er som oftest kommunen, der træffer sådanne afgørelser. Kommunen har herefter fire uger til at vurdere sagen igen. Hvis kommunen fastholder afgørelsen, bliver sagen sendt videre til Klagenævnet for specialundervisning, der vurderer afgørelsen.

Kontaktinformation

Rødovre Kommune
Børne- og Kulturforvaltningen
Rødovre Parkvej 150
2610 Rødovre

Telefon
36 37 70 00

Skriv sikker Digital post til Rødovre Kommune

Kontakt og åbningstider