Skoledistrikter

Rødovre er i vækst, og over de næste ti år skal skolerne i Rødovre Kommune rumme op mod 1.000 flere børn og unge. For at fastholde en høj faglig og pædagogisk kvalitet og stabile forhold for elever og medarbejdere sendte Kommunalbestyrelsen tidligere i år en dispensationsansøgning til Børne- og Undervisningsministeriet om at få lov til at lave et fælles skoledistrikt. Ministeriet har nu godkendt ansøgningen, hvilket betyder, at det fælles skoledistrikt bliver en realitet fra og med skoleindskrivningen til børnehaveklasse til skoleåret 2024/2025.

Skriv personfølsom/fortrolig post

Fold alle ud

Skoleområdet

For at sende personfølsom/fortroligt post til Rødovre Kommune skal du benytte dit MitID

Skriv Digital Post

Med afsæt i den forventede befolkningstilvækst lagde Børne- og Kulturforvaltningen i april 2023 et forslag frem om at ændre de nuværende seks skoledistrikter i Rødovre Kommune til et fælles skoledistrikt. Forslaget skulle blandt andet ses på baggrund af, at det frem mod 2030 ellers vil være nødvendigt at ændre skoledistrikterne flere gange. Samtidig giver et fælles skoledistrikt mulighed for en søskendegaranti på alle skoler, hvilket har været efterspurgt blandt forældre på skolerne igennem en årrække. Endelig imødegår forslaget, at der med tilvæksten fortsat vil kunne bevares stabile klasser, hvor flere skoler allerede nu har oplevet at måtte dele klasser op.

Forslaget blev sendt i høring i de seks skolebestyrelser, og med deres opbakning blev der efter høringsperioden sendt en dispensationsansøgning til Børne- og Undervisningsministeriet.

I oktober 2023 godkendte Børne- og Undervisningsministeriet kommunens ansøgning, og det fælles skoledistrikt træder i kraft fra skoleindskrivningen til skoleåret 2024/2025. Det betyder, at indskrivningen til kommende børnehaveklasse, som sker i efteråret 2023, sker med afsæt i et fælles skoledistrikt.

Her på siden kan du få svar på dine spørgsmål og læse baggrund og fakta om forslaget og det fælles skoledistrikt.

Fra seks skoledistrikter til et fælles skoledistrikt

Fold alle ud

Baggrund

Over de kommende år skal skolerne i Rødovre rumme op mod 1.000 flere børn og unge. Befolkningstilvæksten fordeler sig skævt i kommunen, og det kan ikke forudses helt præcist, hvor væksten i skolebørn rent geografisk kommer til at ske. Konsekvensen er, at nogle af kommunens skoler vil få flere elever, end der er plads til, mens andre skoler vil have langt færre elever.

I modellen med seks skoledistrikter vil befolkningstilvæksten gøre det nødvendigt at ændre distrikterne flere gange frem mod 2030. Det vil være til stor gene og skabe usikkerhed for både elever og forældre. Derfor blev det i foråret 2023 foreslået, at skolerne skal indgå i et fælles skoledistrikt.

Forslaget kom på baggrund af en grundig undersøgelse af, hvordan der kan skabes seks attraktive skoler for de mange børn og unge i Rødovre Kommune. Her var der bl.a. fokus på, at familier med flere børn ikke skal rammes af hyppige distriktsændringer, som kan betyde, at søskende bliver optaget på forskellige skoler. Af den årsag præsenterede Børne- og Kulturforvaltningen et forslag til en ny model for skoledistrikter, hvor alle seks almene skoler indgår i et fælles skoledistrikt.

Modellen med et fælles skoledistrikt vurderes at være den mest optimale, fordi den skaber stabilitet for elever, forældre og medarbejdere, og fordi den gør det muligt for skolerne at fastholde både den faglige og pædagogiske kvalitet. Desuden gør modellen det muligt at indføre en søskendegaranti, hvilket ellers ikke ville være muligt.

Godkendelse fra Børne- og Undervisningsministeriet

I oktober 2023 godkendte Børne- og Undervisningsministeriet en 4-årig forsøgsperiode med et fælles skoledistrikt i Rødovre Kommune.

Det fælles skoledistrikt træder i kraft ved den kommende skoleindskrivning til skoleåret 2024/2025. 
Skoleindskrivningen til kommende børnehaveklasse sker derfor på baggrund af et fælles skoledistrikt.

I høring hos skolebestyrelserne

Forslaget om et fælles skoledistrikt, inkl. Børne- og Kulturforvaltningens forslag til tre nye fordelingskriterier samt Økonomiudvalgets tilføjelse af et fjerde fordelingskriterie, var i høring i de seks skolebestyrelser i foråret 2023.

På baggrund af drøftelserne med skolebestyrelserne og deres høringssvar udarbejdede Børne- og Kulturforvaltningen en ansøgning om et fælles skoledistrikt, som blev sendt til Børne- og Undervisningsministeriet.

Godkendelse fra Børne- og Undervisningsministeriet

I oktober 2023 godkendte Børne- og Undervisningsministeriet en 4-årig forsøgsperiode med et fælles skoledistrikt i Rødovre Kommune.

Det fælles skoledistrikt træder i kraft ved den kommende skoleindskrivning til skoleåret 2024/2025.

Indførelse af søskendegaranti

Med de seks skoledistrikter var der søskendefordel, men familier med flere børn var ikke garanteret at kunne få yngre søskende på samme skole som ældre søskende. Det betød, at familier med flere børn i modellen med seks skoledistrikter risikerede, at yngre søskende blev optaget på en anden skole end en ældre søskende, hvilket har været tilfældet på flere skoler ved skoleindskrivningen til børnehaveklasse i efteråret 2022.

Et af forvaltningens forslag til nye fordelingskriterier i et fælles skoledistrikt er at indføre søskendegaranti, så familier med flere børn er sikre på, at deres børn kan blive optaget på samme skole.

Fokus på trivsel og faglighed

Et fælles skoledistrikt vil skabe mulighed for en bedre styring af elevfordelingen, og det betyder blandt andet, at børnene undgår pludselige klassedelinger- og sammenlægninger. Både på de årgange, hvor der kan være op til 28 elever pr. klasse og ikke mindst på de årgange, hvor der er indført klasseloft på 24 elever (klasseloftet rulles ud løbende over de kommende år og skal efter planen gælde alle klasser fra 2031).  

Denne øgede stabilitet er gavnlig på mange måder, blandt andet fordi ikke planlagte klassedelinger kan skabe uro og usikkerhed, hvor både sociale fællesskaber og faglige forløb risikerer at blive brudt.

Fire nye fordelingskriterier

I forbindelse med et fælles skoledistrikt er der formuleret fire nye fordelingskriterier, som vil være gældende for de kommende skolebørn:

  1. Kommunens egne borgere går forud for borgere fra andre kommuner
  2. Søskende til elever på skolen har ved indskrivning til 0. klasse ret til optagelse på den samme skole. Søskendegarantien omfatter børn med bopæl i Rødovre Kommune. 
  3. Alle børn er sikret plads på en skole indenfor 2 km.
  4. Det tilstræbes, at den samlede skolevej er kortest mulig 

De fire fordelingskriterier er tilpasset i forhold til det oprindelige forslag på baggrund af skolebestyrelsernes høringssvar, idet det blev besluttet at sænke afstandskriteriet fra 2,5 km til 2 km. 

Det kan du læse om i sag nr. 47 på dagsordenen fra mødet i Børne- og Skoleudvalget d. 6/6-2023

Du kan også læse den oprindelige sag om forslag om fælles skoledistrikt, som Kommunalbestyrelsen har godkendt på deres møde i april 2023 (sag nr. 77). 

 

Fakta: Få svar på dine spørgsmål her - Proces og baggrund om beslutning

Fold alle ud

Hvorfor har Rødovre Kommune valgt at lave ét fælles skoledistrikt?

Rødovre Kommune vil opleve en markant befolkningstilvækst de kommende år. Det betyder, at der kommer flere børn i kommunen og dermed også flere skoleelever, som der skal være plads til på skolerne. De nye boligbyggerier og deres placering i kommunen gør, at befolknings- og elevtilvæksten er ujævnt fordelt. Det betyder, at det enten vil være nødvendigt at ændre skoledistrikterne flere gange de kommende år eller lave et fælles skoledistrikt.

Forvaltningens vurdering er, at den sidste løsning er den bedste, da et fælles skoledistrikt kan skabe stabilitet og mindske usikkerhed om søskendeoptag hos både elever, forældre og medarbejdere.

Hvor længe gælder det fælles skoledistrikt?

Børne- og Undervisningsministeriet har godkendt det fælles skoledistrikt for en 4-årig forsøgsperiode.

Er ’socialt bæredygtige skoler’ baseret på socioøkonomi?

Nej, fordelingen vil ikke være baseret på fx socioøkonomi. Ved fordelingen er der ikke besluttet et egentligt fordelingskriterie, der handler om dette, da det ikke er en mulighed at fordele børn på baggrund af fx socioøkonomiske forhold, medmindre man bor i et område, der er optaget på den såkaldte ’ghetto-liste’. Sådanne områder eksisterer ikke i Rødovre Kommune. Rødovre Kommunes Kommunalbestyrelse har dog med ændringen til et fælles skoledistrikt udtrykt, at de ønsker, at alle skoler skal afspejle Rødovre Kommunes befolkningssammensætning.

Hvad vil indgå i en evaluering?

Rammen for evaluering er ikke endeligt fastsat, men vil formodentlig indeholde en evaluering af intentionerne med kriterierne og forældretilfredshed. Derudover vil der blive etableret en følgegruppe blandt bestyrelserne, så der løbende er dialog om det fælles skoledistrikt. Der vil desuden være en evaluering efter det første år. Skolebestyrelserne vil blive inddraget i tilrettelæggelsen af denne.

Kræver håndteringen af et fælles skoledistrikt flere administrative ressourcer?

Ja, det er forventningen, at det vil være en større administrativ opgave at løfte administrationen af elevfordelingen til et fælles skoledistrikt. Forvaltningen har været i dialog med Gentofte Kommune om den administrative opgave, konkret sparring og handleveje. Der er dog ingen planer om, at skolerne skal bruge flere ressourcer i forbindelse med skoleindskrivning med et fælles distrikt. Skolerne løfter i dag en række opgaver vedr. indskrivning til skole. Det skal de fortsat gøre blot i et andet format.

Kan ventetid på renovering af en skole betyde, at det bliver en fysisk B-skole?

Der er stor opmærksomhed på, at alle skolerne skal udbygges og/eller renoveres. I første omgang er fokus på de skoler, som oplever den største elevtilvækst.

Fakta: Få svar på dine spørgsmål her - Indskrivning og fordeling

Fold alle ud

Hvordan bliver eleverne fordelt i det fælles distrikt?

Fordelingen vil tage udgangspunkt i de fire nye fordelingskriterier:

  1. Kommunens egne borgere går forud for borgere fra andre kommuner
  2. Søskende til elever på skolen har ved indskrivning i 0. klasse ret til optagelse på den samme skole. Søskendegarantien omfatter børn med bopæl i Rødovre Kommune.
  3. Alle børn er sikret plads på en skole indenfor 2 km
  4. Det tilstræbes, at den samlede skolevej er kortest mulig

Hvordan vil søskendegarantien fungere?

Ved indskrivning i 0. klasse har søskende med bopæl i Rødovre Kommune ret til en plads på den samme skole som deres ældre søskende.

Vil fordelingen af elever være gennemsigtig, fx hvis der er børn på samme vej, der tildeles forskellige skoler, samt hvorfor det er den ene skole frem for en anden?

Ønsket om tydelighed og åbenhed er helt forståeligt, om end det kan være vanskeligt på forhånd at sige, hvorfor børnene fordeles, som de gør. Det er vanskeligt, fordi fordelingen tager udgangspunkt i ønsker fra den enkelte familie, samtidig med, at der samlet set skal tilbydes skoler til alle inden for den besluttede max afstand til skole. Skoleplacering afhænger derfor af den enkelte familie, men også af de øvrige familiers ønsker og afstand til skolerne.

Kan jeg søge om en plads til mit barn på en skole længere væk end 2 km?

Ja. Der er frit skolevalg, så du har altid mulighed for at søge plads på den skole, du gerne vil have, at dit barn skal gå på – også hvis skolen ligger mere end 2 km væk fra dit barns bopæl. Der skal dog være en ledig plads på skolen, før dit barn kan blive tilbudt en plads, og man kan ikke tilbydes befordring.

Hvordan sikres det frie skolevalg i et fælles skoledistrikt?

Det frie skolevalg sikres på samme måde ved et fælles distrikt som ved seks skoledistrikter: Hvis den ønskede skole har plads, skal skolen tilbyde pladsen. Ved indskrivning til 0. klasse fordeles alle ud fra fordelingskriterierne.

Hvordan sikres et godt samarbejde med dagtilbuddene?

Dagtilbuddene er ikke distriktsopdelt. Det betyder, at de fleste dagtilbud også med seks skoledistrikter leverer børn til alle seks skoler. Det forventes derfor ikke, at samarbejdet mellem skolerne og dagtilbuddene bliver vanskeliggjort af et fælles skoledistrikt. Forvaltningen er meget opmærksom på, at vores dagtilbud bliver godt klædt på, til den nye model for skoledistrikter, så vi kan sikre god viden om modellen i daginstitutionerne.

Vil et fælles skoledistrikt føre til konkurrence mellem skolerne, så den enkelte skole skal bruge ressourcer til forbedring af deres image blandt borgerne?

Da der er frit skolevalg, så længe den ønskede skole har plads – både med opdelte distrikter og fælles distrikt, forventer forvaltningen ikke, at der vil ske en mærkbar ændring mht. øget konkurrence mellem skolerne. Det er intentionen, at alle skoler på sigt skal være 4-sporede, og forvaltningen planlægger i øjeblikket en større opdatering af skoleområdets websider på www.rk.dk, som bl.a. vil indeholde en præsentation af alle seks almene folkeskoler. Derudover drøfter kommunens skoleledergruppe løbende, hvordan skoleområdet kan profitere af at være et samlet distrikt.

Vil det være muligt at få tidligere besked om tildeling af skole, nu hvor man ikke har en fast distriktsskole?

Det forventes ikke, at der vil være mulighed for at meddele skoleplacering tidligere end i dag. Alle familier får som udgangspunkt besked på samme tidspunkt af året, som de gør det i dag. Skoleindskrivningen foregår i efteråret, hvorefter børnene fordeles. Familier kan aldrig helt være sikre på, hvilken skole de tilhører lang tid i forvejen. Det gælder for en model med seks distrikter, da distrikterne løbende kan ændre sig, såvel som det gælder en model med fælles skoledistrikt.

Hvordan sikres et ensartet niveau på alle skoler?

Det ensartede høje niveau er netop en del af pejlemærkerne for udbygningen af kommunens skoler. Med fokus på dette er det ambitionen, at der ikke skabes A og B-skoler. Du kan læse mere om pejlemærkerne i Kommunalbestyrelsens sag nr. 57 i marts 2023.

Kan der være stabile områder/virtuelle skoledistriktsgrænser, som kan forventes at høre til bestemte skoler, så færre familier bliver overrasket over skoletildelingen?

Nej. Ideen er dog fin, og samtidig kan det være svært at udføre i praksis, da fordelingen tager udgangspunkt i forældrenes skoleønsker sammen med antallet af børn, der bor i de forskellige områder.

Kan forældre ønske en skole til deres barn?

Når det er tid til skoleindskrivning, vil forældre med kommende skolebørn modtage et brev i e-boks fra Rødovre Kommune. Brevet indeholder alle nødvendige informationer og vejledning til indskrivningen, bl.a. hvordan skoleønsker skal afgives i den digitale skoleindskrivning. Forældre har mulighed for at afgive tre skoleønsker ved skoleindskrivning. De skal ikke begrundes.

Når alle søskende er optaget på skoler, hvor søskendegarantien er trådt i kraft, fordeles de resterende pladser til alle andre børn med afsæt i den enkelte families ønske. Hvorvidt en familie får sit ønske imødekommet, afhænger dog også af de øvrige familiers ønsker og deres afstand til skolerne. Fordelingen tager med andre ord afsæt i familiernes ønsker med et samlet blik for, at alle børn maksimalt må have 2 km til skole.

Kan børn fra nabokommuner blive optaget på skolerne i Rødovre?

Der er frit skolevalg i Danmark. Det betyder, at hvis skolerne har plads, skal de tilbyde ledige pladser til elever, der ønsker skolen – uanset hvilken kommune, de bor i. Når der i fordelingskriterierne tages højde for, at egne borgere går forud for borgere fra andre kommuner, er det med afsæt i skoleindskrivningen til 0. klasse, hvor alle Rødovre-borgere skal tilbydes ledige pladser, før pladserne bliver tilbudt borgere fra andre kommuner.

Det gør mig utryg ikke at vide på forhånd, hvilken skole mit barn skal gå på.

Børne- og Kulturforvaltningen vil gøre sig umage for at kommunikere tydeligt og præcist til alle forældre. Vilkårene ville være de samme, hvis en model med seks skoledistrikter fortsætter, da der på samme måde vil være usikkerhed om skoleplacering, da distrikterne forventes at ændre sig flere gange over de kommende ti år.

Fakta: Få svar på dine spørgsmål her - Skolevej

Fold alle ud

Får mit barn lang vej til skole?

Der er ingen, der har interesse i, at børn skal gå i skole i den modsatte ende af, hvor de bor. Børne- og Kulturforvaltningen har med afsæt i skolebestyrelsernes høringssvar imødekommet skolebestyrelsernes forslag om at nedsætte den maksimale skolevej. Det er derfor besluttet, at afstanden nedsættes til 2 km. Afstandskriteriet vil indgå i evalueringen. Der er ligeledes fokus på trygge skoleveje, og der er derfor igangsat et større projekt på tværs af Børne- og Kulturforvaltningen og Teknisk Forvaltning, som handler om sikre skoleveje. Derudover vil politiet bidrage til dette arbejde.

Kan den maksimale skolevej nedsættes til 1,5 km?

Det er desværre ikke muligt, at sætte skolevejen ned til max 1,5 km, da det vil betyde, at der er adresser, som ikke kan garanteres en skole inden for denne afstand pga. skolernes placering.

Fakta: Få svar på dine spørgsmål her - Tilflyttere og skoleskift

Fold alle ud

Vil tilflyttere have søskendegaranti?

Ja, søskendegarantien gælder for alle både nuværende borgere og tilflyttere. Tilflyttere vil blive indskrevet på en skole med afsæt i fordelingskriterierne. Hvis der er er mindre søskende, som er i før-skole-alderen, vil de ved skoleindskrivning til 0. klasse være garanteret optag på samme skole, som deres større søskende.

Hvad gør man som tilflytter, hvis den skole, man flytter tættest på, er fyldt op?

Hvis man flytter tæt på en skole, som er fyldt op, så vil man med afsæt i familiens andre skoleønsker blive tilbudt plads på en anden skole. Den anden skole vil ligger inden for max 2 km.

Hvad er retningslinjerne for skoleskift?

Regler for skoleskift vil lægge sig tæt op af de regler, vi har i dag, som tager udgangspunkt i det frie skolevalg, hvor enhver har ret til optag på en skole, hvis den ønskede skole har plads jf. kommunens planlægningstal. Forvaltningen vil i samarbejde med skoleledelserne udarbejde tydelige retningslinjer for skoleskift, så en samlet balance sikres bedst muligt.

Kontaktinformation

Rødovre Kommune
Børne- og Kulturforvaltningen
Rødovre Parkvej 150
2610  Rødovre
Telefon
36 37 70 00

Skriv sikker Digital post til Rødovre Kommune
Kontakt og åbningstider