Velkommen i skole 2023

Skriv personfølsom/fortrolig post

Fold alle ud

Skoleområdet

For at sende personfølsom/fortroligt post til Rødovre Kommune skal du benytte din NemID

Skriv Digital Post

Velkommen i skole 2023

Fold alle ud

Velkommen i skole

Rødovre Kommune byder jeres barn og jer velkommen til skolestart på en af  kommunens folkeskoler.

I Rødovre gør vi alt, hvad vi kan for at give dit barn den bedst mulige skolestart. Derfor har kommunalbestyrelsen vedtaget, at børnene begynder deres skoleliv allerede fra starten af maj, hvor SFO’erne er klar til at tage imod de kommende elever. Det har vist sig at være en rigtig god beslutning, idet erfaringen på alle skolerne viser, at det skaber en bedre overgang fra børnehave til skole.

På skolerne er der dygtige og engagerede medarbejdere, som hver dag skaber de bedste rammer for alle børn og unge. På det pædagogiske område prioriterer Rødovre Kommune et tæt samarbejde mellem lærere og pædagoger i indskolingen, ligesom der er et tæt samarbejde omkring sammenhængen mellem børnehave og skole. På skolerne lægger vi også vægt på, at der er læringsfællesskaber for alle, at forskellighed er en ressource, og ud fra dette perspektiv arbejder lærere og pædagoger med udgangspunkt i børnenes styrkesider.

Rødovres skoler er i rivende udvikling, både hvad angår det pædagogiske og det digitale område. På det digitale felt er Rødovre den første kommune i Danmark, som systematisk arbejder med Teknologi og Innovation for alle børn og unge. På det pædagogiske plan har vi bl.a. et fælles børne- og ungesyn, som er grundstenen i alt vores arbejde med børnene. Sundhed og trivsel er ligeledes en integreret del af skolernes fælles indsatser, da god trivsel er en forudsætning for god læring. 

I disse år modtager vi mange nye borgere i Rødovre Kommune. Det stiller naturligvis større krav til vores fysiske læringsmiljøer, når flere børn og unge skal være en del af fællesskaberne på skoleområdet. Derfor investerer Rødovre Kommune massivt i udbygninger og ombygninger af vores skoler til gavn for alle. Kommunalbestyrelsen har desuden vedtaget et klasseloft på max 24 elever i klasserne for alle kommende nye årgange, så vi sikrer os, at klasserne ikke bliver for store.

Rødovre Kommune lægger vægt på, at skolerne er selvstændige, og flere har en særlig profil fx Grøn Skole, idrætsprofil og UNICEF rettighedsskole. Samtidig har alle et klart fælles præg, hvor der vægtes værdier som medansvar og medindflydelse, alsidig udvikling, fællesskab, samarbejde og trivsel. Sammenholdt med et højt fagligt niveau skaber skolen dermed fundamentet for livslang læring og et godt liv.

Velkommen i Rødovre Kommunes skoler - vi glæder os til samarbejdet og til at være sammen om folkeskolen med jer.

Med venlig hilsen
Flemming Lunde Østergaard Hansen
Formand for Børne- og Skoleudvalget

Indskrivning til skoleåret 2023-2024

Alle børn skal modtage undervisning

Alle børn, der er født i 2017, skal fra skoleårets start i august 2023 modtage undervisning.

Børnene skal på denne baggrund indskrives i 0. klasse. Hvis barnet ikke skal starte på en af folkeskolerne i Rødovre Kommune, er det vigtigt, at Rødovre Kommune informeres om, hvilken skole barnet skal starte på.

Tidspunkt for indskrivning

Indskrivningen til 0. klasse og skolefritidsordning foregår samtidigt på alle kommunens skoler i ugerne 43, 44 og 45 (fra mandag den 24. oktober 2022 til søndag den 13. november 2022).

Indskrivningen foregår digitalt ved brug af NemID. Linket til den digitale indskrivning vil i ovenstående periode ligge på Rødovre Kommunes hjemmeside her: Rødovre Kommune: Skoleindskrivning (rk.dk)

I kan få mere information om de enkelte skoler ved at møde op til skolernes informationsmøder på følgende datoer:

Hendriksholm Skole
Onsdag d. 9/11 kl. 17.00-18.30

Islev Skole
Onsdag d. 2/11 kl. 16.30-18.00

Nyager Skole
Tirsdag d. 25/10 kl. 17.00-19.00

Rødovre Skole
Mandag d. 31/10 kl. 17.15-18.45

Tinderhøj Skole
Mandag d. 24/10 kl. 17.00-18.30

Valhøj Skole
Tirsdag d. 8/11 kl. 16.30-18.00

Indskrivningen omfatter

Indskrivningen til skoleåret 2023/2024 omfatter:

 • børn født i 2017, der skal begynde i 0. klasse.
 • børn født i 2016, der i indeværende skoleår har fået udsættelse af undervisningspligten,

Valg af skole

Hver skole har et skoledistrikt, og I har krav på at få jeres barn indskrevet på distriktsskolen. Hvis I er i tvivl om, hvilket skoledistrikt I bor i, kan I se det, på Rødovre Kommunes hjemmeside: Rødovre Kommune: Rødovre Kommune: Skoler (rk.dk)

Som forældre har I ligeledes krav på, at jeres barn optages i en folkeskole efter eget valg i bopælskommunen eller i anden kommune, hvis der er plads på den ønskede skole.

Kommunalbestyrelsen i Rødovre har vedtaget nedenstående prioriterede retningslinjer for, hvordan optagelse skal finde sted, hvis der er flere ansøgere, end der er ledige pladser, og når de bosiddende børn i distriktet er optaget:

 1. Kommunens egne borgere går forud for borgere fra andre kommuner.
 2. Søskende til elever på skolen går forud for andre. Yngre søskende går forud for ældre søskende.
 3. Nærmere boende går forud for fjernere boende.
 4. Herefter kan man, ved optagelse i børnehaveklasse, optages på venteliste på skolen efter ovenstående kriterier.

Klasseloft

Kommunalbestyrelsen har besluttet at indføre et klasseloft på max 24 elever pr. klasse for alle kommende nye årgange. Det er samtidig besluttet, at der ved klassedannelsen til 0. klasse kan indskrives op til 23 elever i hver klasser. På den måde vil der typisk være plads til 3-4 tilflyttere på en årgang afhængig af antal klasser.

Hvis I vælger anden skole end distriktsskolen, skal I selv afholde eventuelle befordringsudgifter. Hvis I vælger at indskrive jeres barn i en privatskole eller folkeskole i en anden kommune, skal I give distriktsskolen eller Børne- og Kulturforvaltningen besked senest fredag den 11. november 2022.

Udsættelse af undervisningspligten

Undervisningen starter det år, man fylder 6 år. I særlige tilfælde, af hensyn til barnets udvikling, kan undervisningspligten udsættes et år, så barnet først starter i børnehaveklasse det år, barnet fylder 7 år. Det er dagtilbudslederen i barnets børnehave, der godkender udsættelse af undervisningspligten.

Proceduren ved ansøgning om udsættelse af undervisningspligten er:

 1. Beslutning om skoleudsættelse foretages af dagtilbudslederen i barnets børnehave i dialog med pædagoger, forældre og evt. ledelsesrepræsentant fra barnets distriktsskole/SFO.
 2. Som forældre skal I derfor henvende jer til lederen af jeres barns dagtilbud senest den 1. oktober 2022, hvis I ønsker jeres barn skoleudsat.
 3. Herefter igangsættes en proces, hvor I forældre i samarbejde med dagtilbudslederen afklarer, om skoleudsættelse er den rigtige beslutning for jeres barn.
 4. Dagtilbudslederen træffer endelig afgørelse senest den 15. november 2022.
 5. For yderligere information om processen er I velkomne til at kontakte lederen i jeres barns dagtilbud.
 6. Rødovreborgere med børn i dagtilbud uden for Rødovre Kommune skal kontakte en pædagogisk konsulent fra Dagtilbudsområdet i Rødovre Kommune.

Tidlig skolestart

Hvis børnehaven og forældre sammen vurderer, at barnet er modent og kan følge en skoleundervisning, kan der gives dispensation til, at barnet kan begynde i skole tidligere end normalt. Barnet kan tidligst begynde i skole i det kalenderår, hvor han/hun fylder fem år inden 1. oktober.

Flere informationer

Ud over de oplysninger, som findes i denne folder, vil der naturligvis være en række andre forhold, I som forældre er optaget af i forbindelse med jeres barns skolestart. Skolerne opfordrer jer derfor til at indhente yderligere information, når I kommer til de orienteringsmøder, der afholdes på skolerne i forbindelse med indskrivningen. Her vil mange af de medarbejdere, som medvirker ved jeres barns skolestart, være til stede. I kan desuden finde kontaktpersoner, adresser og telefonnumre til skolerne under afsnittet kontaktinformation.

Fokus på skolestarten

De første år af børnenes skolegang er af stor betydning. I Rødovre Kommune er der derfor gennem de sidste mange år sat flere medarbejdere af til et øget fokus på indskolingen og den gode start. Fokus og sammenhæng sikres ved, at børnehaveklasseledere, pædagoger fra SFO I og lærere er sammen om at tage et fælles ansvar for børnenes skoledag.

Legen er barnets egen måde at lære på. Det er igennem planlægningen og udførelsen af legen, at barnet udvikler fantasi og opnår viden om og erkender sin omverden.

Derfor lægger skolerne stor vægt på at integrere legen i børnenes læringsforløb, hvor der i løsningen af opgaverne bliver lagt op til, at barnet er aktivt, udforskende og eksperimenterende. Man kan se beskrivelsen af mål og indhold for de enkelte fag på www.uvm.dk under ’Fælles mål’.

Retningslinjer for indskolingen:

 • alle børn har 27 timer ugentlig på alle fire årgange,
 • der er 2 voksne i børnehaveklassen i næsten alle timer,
 • der er 2 voksne i 1. klasse i en del af timerne,
 • den enkelte skole udarbejder selv ansvars- og kompetencefordelingsplaner for lærere, børnehaveklasseledere og pædagoger i indskolingen.

Skolefritidsordningen (SFO)

På alle skolerne er der en SFO, som børnene kan benytte efter skoletid. SFO I er et fritidstilbud til børn fra børnehaveklasse til og med 3. klasse. Børnene starter i SFO I fra maj, det år de starter i skole.

Tryghed og aktivitet

SFO’en er et trygt, kreativt og aktivt miljø, hvor børnene har medindflydelse og medansvar. Der er plads til aktiviteter, fysisk udfoldelse og socialt samvær og der tages hensyn til det enkelte barns ønsker, behov, udvikling og nysgerrighed.

Pædagogerne i SFO’en fører fremmødekontrol. Det betyder, at der bliver holdt øje med, om børnene kommer og går, som det er aftalt med jer.

Praktiske oplysninger

SFO’erne har åbent på skoledage fra undervisningen slutter til

 • kl. 17.00 mandag-torsdag
 • kl. 16.00 fredag
 • Der er desuden åbent om morgenen samt hele dagen på skolefridage og -ferier. Der betales for at benytte SFO. De gældende takster kan I se her: Rødovre Kommune: Se taksterne for institution/ dagpleje (rk.dk)

Samarbejdet mellem skolen og hjemmet

En god skolestart er et gensidigt og forpligtende samarbejde om videreudvikling af barnets kompetencer. Et centralt element i folkeskolelovens formålsparagraf er, at skolen skal løse sin opgave i samarbejde med forældrene. Hensigten med samarbejdet er, at parterne i fællesskab skaber de bedste betingelser for det enkelte barns hele udvikling.

Den bedste måde at indlede et samarbejde på er at gøre noget sammen. Derfor er det vigtigt, at forældrene møder op til de arrangementer og møder, som skolen indbyder til. Alle skolerne i Rødovre Kommune prioriterer skole/hjem samarbejdet højt.

Alle vil det bedste for deres børn, og hvis I som forældre oplever en tiltagende bekymring for jeres barns udvikling, vil skolens medarbejdere altid være til rådighed for en samtale og vurdering af barnets aktuelle situation. I de senere år har der været en mærkbar stigning i antallet af bekymrede forældre, som meget tidligt ønsker en psykologisk vurdering af deres barn med henblik på afdækning af eventuelle indlæringsvanskeligheder eller andet. Det er skolernes erfaring, at det i langt de fleste tilfælde viser sig at være en ubegrundet bekymring, som alene – i kraft af en samtale med børnehaveklasseledere, lærere og pædagoger – kan løses i klassen ved hjælp af forskellige pædagogiske tiltag.

Et godt samarbejde kræver en positiv indsats af både skolen og hjemmet. Børnene skal opleve, at hjem og skole kommer hinanden ved, at forældre og medarbejdere respekterer hinanden, og at der er samklang i deres holdninger til elevernes adfærd og arbejdsindsats.

Forældrerådet i klassen

I alle klasser vælger forældrene repræsentanter, som dels står for kontakten mellem klassens forældre og skolebestyrelsen, og dels medvirker til at iværksætte arrangementer for klassens eller skolens børn og forældre.

Forældrerådet i SFO’en

Hver SFO har et valgt forældreråd, som er forbindelsesleddet mellem forældrene til børnene i skolefritidsordningen og skolebestyrelsen. Forældrerådet har ingen formel kompetence, men samarbejder med skolebestyrelsen i sager, der direkte vedrører SFO’en. Gennem dette samarbejde får forældrerådet indflydelse på de principper, der besluttes for arbejdet i SFO’en.

Fokus på tre særlige indsatser på skolerne i Rødovre

På alle skolerne i Rødovre Kommune er der fokus på tre særlige indsatser. Det er ’Sundhed & Trivsel’, ’Læringsfællesskaber for alle’ og ’Teknologi & Innovation.

Det fælles fokus skal sikre, at alle skolerne i Rødovre arbejder i samme retning, samtidig med at der er plads til lokale forskelligheder og skolernes egne initiativer. Sammenhængen sikres ved, at repræsentanter for lærere, pædagoger og skolernes ledelser mødes i tværgående netværk, hvor de kan videndele og drøfte fælles strategier.

Herunder kan I læse mere om de tre indsatser.

Sundhed & Trivsel

Sundhed og trivsel på skolerne er en del af Rødovre Kommunes generelle sundhedspolitik.

I Rødovre Kommune er vi bevidste om, hvor afgørende trivsel og mental sundhed er for vores børn og unges læring og generelle velbefindende. Derfor har vi fokus på sundhed og trivsel via forskellige forebyggende forløb og tiltag i skolen. Det sker fx i form af konkrete undervisningsforløb, bevægelsesaktiviteter, ændringer i det fysiske læringsmiljø, som tilgodeser børnenes forskellige behov og generelt fremme af trygge fællesskaber.

Den traditionelle tavleundervisning og læringssituation i klasseværelserne har ændret sig, og der vil i Rødovres skoler blive stillet endnu højere krav til både de fysiske og pædagogiske rammer for børnenes læring, trivsel og udvikling. Når vi ud- og ombygger vores skoler, vil det fysiske læringsmiljøs betydning for børnenes sundhed og trivsel således være et opmærksomhedspunkt. Det gælder både i forhold til indeklima og til skolens indretning i øvrigt. Vi følger bl.a. udviklingen i børnenes mentale trivsel gennem den årlige nationale trivselsmåling og ungeprofilundersøgelsen for på den måde at kunne handle på eventuelle opmærksomhedspunkter.

Læringsfællesskaber for alle

I Rødovre Kommune har vi sat fokus på læringsfællesskaber for alle. Det betyder, at de voksne omkring dit barn arbejder ud fra et syn på børnene, hvor de ser på, at alle skal have lige mulighed for at være en del af et fællesskab, hvor man lærer sammen.

At skabe et læringsfællesskab for alle betyder, at der i skolen arbejdes med, hvordan alle børn lærer bedst muligt, og hvordan de gør det sammen med fællesskabet. Når man skal lære en masse nyt, er det bedst at gøre det sammen med andre, som man føler sig glad og tryg ved.

Fællesskabet er mange ting: Det er fx fællesskabet på hele skolen. Det er fællesskabet på den årgang, dit barn går på. Det er fællesskabet i dit barns klasse. Det er fællesskabet i mindre grupper i dit barns klasse. Det er fællesskabet i SFO’en. Det er fællesskabet mellem børn og voksne, og det er fællesskabet børnene imellem.

Hvert barn kommer til skolen med forskellige baggrunde, oplevelser, viden og personligheder. Derfor har vi i Rødovre Kommune fokus på at få øje på, hvad det er, dit barn særligt kan og ved, så vi kan hjælpe det med at give det videre til fællesskabet, sådan at andre kan lade sig inspirere eller lære af det. Samtidig vil vi hjælpe dit barn med at få øje på, hvor det kan lære og blive inspireret af andre – både børn og voksne. Skolen har fokus på at lave eksperimenter, undersøgelser og udfordre det, børnene allerede ved, samtidig med at det handler om at have det sjovt med at udforske nye områder og muligheder sammen.

De voksne omkring dit barns skolegang er også et læringsfællesskab - både lærerne og pædagogerne - men også jer som forældre. Det er vigtigt, at de voksne omkring børnene, som skal hjælpe fællesskabet på vej, arbejder godt sammen og kan inspirere og lære af hinanden.

Så kort sagt er læringsfællesskaber for alle et fællesskab, hvor alle lærer af hinanden på mange forskellige måder.

Børne- og ungesyn

’Alle børn og unge skal have lige muligheder for at være en del af et læringsfællesskab.
Børn og unge er kompetente, og de gør som udgangspunkt det bedste, de kan.
De voksne møder børnene og de unge dér, hvor de er.’

Teknologi & Innovation

Rødovre Kommunes børn og unge er de første i Danmark, som har fået Teknologi og Innovation som et fag og som en integreret del af hele skoleforløbet. Det skete, da alle 6., 7. og 8. klasserne fra skoleåret 2018/2019 fik to timer ugentligt med Teknologi og Innovation på skoleskemaet. Det er den understøttende undervisning, der er konverteret til timerne i faget. Derudover indgår Teknologi og Innovation som en dimension og inddrages derfor i alle øvrige fag på samtlige klassetrin.

Fremtiden vil bringe endnu mere automatisering og digitalisering på en lang række områder. For at understøtte håndteringen af denne udvikling er det vigtigt at se på, hvilke kompetencer der bliver nødvendige i fremtidens samfund.

Børn og unge skal dannes og uddannes digitalt og teknologisk, og de skal tilegne sig innovative kompetencer. Skolerne i Rødovre Kommune arbejder derfor endnu mere og dybere med teknologier i samspil med innovation, design, programmering og kodning, så eleverne kan forholde sig kritisk, konstruktivt og bidrage med løsninger til den videre udvikling.

Eleverne skal lære:

 • at bruge teknologi
 • at forholde sig kritisk til, hvordan teknologi fungerer og benyttes
 • hvordan kreativ og innovativ brug af teknologi kan være med til at skabe værdi og løse lokale og globale problemer.

Dimensionen fra 0.-9. klasse omfatter tre kompetenceområder:

Digital dannelse
Eleverne skal lære at forstå og anvende digitale medier og teknologi, og de skal kunne reflektere kritisk over brug og betydning for individer og fællesskaber.

Innovation
Eleverne skal lære i samarbejde med andre at udvikle og omsætte ideer, der skaber værdi i bred forstand.

Teknologi
Eleverne skal lære gennem computationel tænkning, programmering og forståelse af netværk og systemer at kunne skabe med samt forholde sig kritisk til teknologi.

TekX

TekX er et sted, hvor demokratisk dannelse, faglig indsigt og kreativitet i samspil med teknologier er i fokus for alle børn i Rødovre Kommune.

Visionen for TekX er, at flest mulige børn får erfaringer med læring gennem teknologi og innovation.

TekX er et samlingssted for udvikling af ny pædagogik, didaktik, teknologi og læring. Det 21. århundrede kræver, at vi tænker i nye baner, derfor er produktion, design og innovationsprocesser i højsædet.

Børn og unge kommer i TekX for, i sammenhæng med skolens fag, at anvende og udforske nye digitale teknologier fx 3D print, laserskæring, CNC-fræsning, folieskærer, Virtuel Reality (VR), robotteknologier, programmering og gaming samt teknologi og materialer, som vi kender fra klassiske håndværksfag.

På hjemmesiden www.tekxrk.dk kan I læse mere om vores fællesfaglige forløb og andre tværgående aktiviteter, undervisning og læring, materialer og teknologier, og her vil I også kunne tage på en virtuel tur igennem TekX. Der er plads til ca. 60-70 børn som kan arbejde i forskellige zoner.

TekX har et tæt samarbejde med Rødovre Kommunes SFO’er og Rødovre Ungdomsskole, hvor der er flere hold, der gør brug af TekX’s faciliteter efter skoledagen er slut.

TekX er et fællesskabende sted i Rødovre for store og små med fokus på virkelyst og skabertrang. TekX er fysisk placeret på Else Sørensens vej 28 1.sal.

Skolebestyrelsen

Hver skole har sin egen skolebestyrelse. En skolebestyrelse består af:

 • 7 forældrerepræsentanter valgt blandt forældrene til skolens elever,
 • 2 medarbejderrepræsentanter valgt blandt skolens medarbejdere,
 • 2 elevrepræsentanter valgt blandt skolens elever samt
 • 2 repræsentanter fra det lokale arbejdsmarked, forenings- og kulturliv eller lokale ungdomsuddannelser.
 • Skolens ledelse deltager som sekretariat for bestyrelsen.

Hvis skolebestyrelsen ønsker det, kan et medlem af kommunalbestyrelsen deltage i skolebestyrelsens møder uden stemmeret.

I Rødovre Kommune er der fra i år indført forskudte valg til skolebestyrelserne. Det betyder, at der fremover som hovedregel vælges et antal forældrerepræsentanter til skolebestyrelsen hvert andet år for en 4-årig periode. På den måde sikres stabiliteten i bestyrelsens arbejde, da der altid vil være et overlap, hvor nye medlemmer vil træde ind i bestyrelsen sammen med medlemmer, der allerede har siddet i bestyrelsen i to år.

De øvrige medlemmer vælges for ét år ad gangen. Navnet på formanden for skolebestyrelsen fremgår af den enkelte skoles hjemmeside og bagerst i denne folder.

De nuværende skolebestyrelser er valgt fra 1. august 2022.

Bestyrelsens opgaver er blandt andet at føre tilsyn med skolen inden for de mål og rammer, som kommunalbestyrelsen fastsætter bl.a. i budgetvedtagelsen. Derudover kan skolebestyrelsen udarbejde principper for undervisningens organisering, valgfag på skolen, samarbejde mellem skole og hjem, osv.

Skolebestyrelserne har også indflydelse på udviklingen af skoleområdet. Skolebestyrelserne skal høres i alle sager med relevans for skolen, ligesom den kan udtale sig om alt i relation til skolen. Når kommunalbestyrelsen med mellemrum reviderer værdigrundlaget for undervisningen og SFO’erne eller iværksætter nye større udviklingsprojekter på alle skolerne, bliver skolebestyrelserne hørt.

Byggelegepladserne

Der er tre byggelegepladser i Rødovre Kommune:

Byggelegepladsen Broparken
Lisbjergvej 3

Rødovre Byggelegeplads
Nyholms Alle 49

Byggelegepladsen Rønneholm
Rønneholmsvej 2

Formålet med byggelegepladserne er at give børn og unge i Rødovre Kommune en mulighed for at udvikle sig gennem bl.a. pasning af dyr og byggeri.

For et barn er der kort vej fra idé til handling. På byggelegepladserne har børnene mulighed for at lege og eksperimentere med ild, jord, vand og luft. Disse elementer og muligheder er stadig aktuelle, men efterhånden som nye behov er opstået, er også sport og forskellige kulturelle aktiviteter blevet hverdag på ’byggeren’.

Ingen fremmødekontrol

I modsætning til SFO I er der ingen fremmødekontrol på byggelegepladserne. Børnene kan frit komme og gå, som de selv ønsker.

Byggelegepladserne har åbent hver dag året rundt.

Indskrivning

I kan opskrive jeres barn på byggelegepladserne fra den 1. maj det år, hvor barnet starter i skole. Indskrivningen foregår på den enkelte byggelegeplads. Bemærk, at der ofte er venteliste til en plads på byggelegepladserne, og det er derfor en god ide at opskrive jeres barn tidligt, selvom I først vil benytte pladsen på et senere tidspunkt.

Pædagogisk Psykologisk Rådgivning (PPR)

Den almindelige klasses fællesskab omfatter også børn med særlige behov for en speciel tilrettelagt undervisning. Disse specielle behov kan tage udgangspunkt i såvel faglige som sociale og følelsesmæssige vanskeligheder. PPR rådgiver skolernes personale. Desuden tilbyder PPR rådgivning og vejledning til børn, unge og deres forældre, fx i tilfælde hvor børn eller unge har problemer med tale/sprog, indlæring, adfærd, kontakt eller trivsel.

PPR er en del af Pædagogisk Udviklingscenter (PUC), som har tilknyttet psykologer, talehørekonsulenter, fysio- og ergoterapeuter samt konsulenter, der understøtter skolernes arbejde.

Hvis det fx viser sig, at et barn har behov for særlig hjælp for at få udbytte af undervisningen - et behov som ikke kan klares med skolernes undervisningsdifferentiering og kompenserende specialundervisning - kan der tages kontakt til Pædagogisk Psykologisk Rådgivning for råd og vejledning. Forældrene eller barnet kan selv henvende sig til PPR eller skolen og bede om at få hjælp. Skolen kan også henvise et barn til PPR.

I alle tilfælde vil PPR’s kontakt med et barn kun ske efter aftale og i samarbejde med forældrene.

PPR har tavshedspligt og overgiver kun oplysninger til andre efter aftale med forældrene.

Adresse

Pædagogisk Udviklingscenter (PUC) Tæbyvej 9, telefon 36377703
Leder af PUC Malene Lind.
Klik her for at sende personfølsom/fortroligt post til Rødovre Kommune, du benytte din MitID

Modersmålsundervisning

Tosprogede elever fra nedenstående lande får tilbudt modersmålsundervisning:

EU-lande: Belgien, Bulgarien, Cypern, Danmark, Estland, England, Finland, Frankrig, Grækenland, Holland, Irland, Italien, Kroatien, Letland, Litauen, Luxemburg, Malta, Polen, Portugal, Rumænien, Slovakiet, Slovenien, Spanien, Sverige, Tjekkiet, Tyskland, Ungarn, Østrig.

EØS-lande: Island, Liechtenstein, Norge.

Tilbuddet gælder ligeledes børn fra Færøerne og Grønland.

Undervisningen er organiseret i et samarbejde mellem Vestegnskommunerne og Københavns Kommune. Henvendelse vedrørende modersmålsundervisning kan ske til Pædagogisk Udviklingscenter på tlf. nr. 36 37 77 09.

Sundhed

Alle skolerne har tilknyttet en sundhedsplejerske samt skoletandpleje, som har til formål at:

 • hjælpe det enkelte barn og familien med at styrke sundheden
 • opdage mangel på trivsel/forsinket udvikling så tidligt som muligt
 • afdække eventuelle problemer og hjælpe barnet og dets familie med at løse disse
 • gøre opmærksom på vilkår og sammenhænge, som har betydning for barnets trivsel i dagligdagen.

Sundhedsplejen

Sundhedsplejen samarbejder med den enkelte skoles lærere, pædagoger, tale- og hørekonsulenter, psykologer og tandlæger. Alle elever kan henvende sig uden forudgående aftale til deres skoles sundhedsplejerske.

Alle elever og forældre er velkomne til at henvende sig telefonisk til sundhedsplejen alle hverdage mellem kl. 13-14 på telefon nr. 36 37 74 48.

Ledende sundhedsplejerske, Anne Christensen, Tæbyvej 11, telefon nr. 30 76 74 47.

Skoletandplejen

Alle børn bliver automatisk tilmeldt skoletandplejen, når de starter i børnehaveklassen.

Tandplejetilbuddet omfatter:

 • regelmæssige undersøgelser
 • forebyggelse af huller og tandkødsbetændelse
 • nødvendig tandbehandling

Adresse:

Den centrale tandplejeklinik Rødovrevej 125. Telefon 36377584
Leder af Tandplejen Pernille Hess.

Forsikring

Rødovre Kommune har ikke mulighed for at tegne en kollektiv ulykkesforsikring for børn og unge i kommunens skoler og institutioner.

Vi opfordrer derfor forældre til at tegne ulykkesforsikring for deres børn eller sikre sig, at den forsikring, hjemmet har, også dækker barnet/den unge i skole og institution.

Kontaktinformation

I skolernes informationsfoldere, som er sendt ud til distriktsbørnene, er der anført navne og adresser på skolens egne kontaktpersoner. Herunder kan I se en oversigt med oplysninger om skolerne.

Hendriksholm Skole

Hendriksholm Boulevard 20
Telefon 36378484 Skoleleder Lars Kristensen
Viceskoleleder Katja Kjærulf
Leder af SFO Bettina Hee
Formand for skolebestyrelsen Mickel Hedemand

Islev Skole

Islevbrovej 44
Telefon 36378200
Skoleleder Jesper Stjernfeldt Petri
Viceskoleleder Nis Visnæs Nielsen
Leder af SFO Nicolai Christian Sørensen
Formand for skolebestyrelsen Gry Minor Jensen

Nyager Skole

Ejbyvej 100
Telefon 36378300
Skoleleder Christina Vestergaard
Viceskoleleder Anne Marie Elgaard Seidler
Leder af SFO Vicky Schwartzmann & Lars Jensen
Formand for skolebestyrelsen Michel Doukmagjian

Rødovre Skole

Rødovrevej 139
Telefon 36378550
Konst. skoleleder Niels Bille
Leder af SFO Henrik Aaquist Rasmussen
Formand for skolebestyrelsen Jens-Halvor Zoffmann

Tinderhøj Skole

Fortvej 71
Telefon 36378282
Skoleleder Carl Rudolph-Lentz
Viceskoleleder Jannie Tanja Børger Larsen
Leder af SFO Eva Merete Klovgaard Lassen
Formand for skolebestyrelsen Henrik Birkemose

Valhøj Skole

Rødager Allé 102
Telefon 36378383 Skoleleder Niels Jepsen
Viceskoleleder Berit Borgen
Leder af SFO Morten Sønderup
Formand for skolebestyrelsen Lars Nordam

Ungecenter2610

Nørrekær 8
Telefon 36378383
Skoleleder Lene Mailund
Viceskoleleder Jeanett Steen Thomsen
Formand for skolebestyrelsen Dan Larsen

Helhedstilbuddet Skovmoseskolen

Rødovre Parkvej 401B.
Telefon 36379030
Skoleleder Allan E. Laurents
Viceskoleleder Per Danielsen
Formand for skolebestyrelsen Lene Dietrich

Kontaktinformation

Rødovre Kommune
Børne- og Kulturforvaltningen
Rødovre Parkvej 150
2610 Rødovre

Telefon
36 37 70 00

Skriv sikker Digital post til Rødovre Kommune

Kontakt og åbningstider