Skolefritidsordninger (SFO)

Skolefritidsordningerne/SFO er for børn fra cirka seks til ti år, dvs. elever fra børnehaveklasse til 3. klasse.

Selvbetjening

Fold alle ud

Digital Pladsanvisning

På Digital Pladsanvisning kan du opskrive dit barn til institution samt udmelde dit barn af institution og SFO.

Start selvbetjening

Ansøg om friplads i dagtilbud

Her kan du ansøge om økonomisk friplads i pasningstilbud (daginstitution/dagpleje/SFO).

Start selvbetjening

Lukkedage i Rødovre Kommunes SFO’er

Fold alle ud

Lukkedage i Rødovre Kommunes SFO’er

I Rødovre Kommune har SFO’erne lukkedage og nødpasning på følgende dage, såfremt dagen falder på en hverdag:  

Lukkedage/ helligdage - SFO åben/lukket/nødpasning

 • 1. januar: SFO lukket
 • Uge 8 – vinterferie: SFO åben
 • 3 hverdage før påske: Nødpasning
 • Skærtorsdag: SFO lukket
 • Langfredag: SFO lukket
 • 2. Påskedag: SFO lukket
 • Store Bededag: SFO lukket
 • 1. maj: Nødpasning
 • Kristi Himmelfartsdag: SFO lukket
 • Dagen efter Kr. Himmel.: Nødpasning
 • 2. Pinsedag: SFO lukket
 • Grundlovsdag: SFO lukket
 • Skolernes sommerferie: SFO åben
 • Efterårsferie: SFO åben
 • 24. – 26. december: SFO lukket
 • Hverdage 27. – 30. dec.: Nødpasning
 • 31. december: Nødpasning

Hvis du vil gøre brug af nødpasning, skal du tilmelde dit barn på forhånd via blanketten, som sendes ud af SFO’en.

Læs også

Fold alle ud

Kan jeg få mit barn passet i en fritidsordning?

Fritidsordningerne er for børn fra cirka seks til ti år, dvs. elever fra børnehaveklasse til 3. klasse.

Hvordan skriver jeg mit barn op til en fritidsordning?

Du tilmelder dit barn til fritidsordning samtidig med, at du indskriver barnet til skolestart. Når det er muligt, går elever fra samme klasse i samme fritidsordning.

Du skal ansøge om optagelse digitalt. Hvis du ikke har mulighed for at betjene dig selv på nettet, kan du få hjælp i kommunen.

Hvis dit barn skal skifte skole, eller først senere får brug for en plads, skal du kontakte kommunen.

Udmeld af fritidsordning

Du skal udmelde dit barn digitalt.

Hvem kan indmelde og udmelde?

Kun en forælder, som har forældremyndighed over et barn kan træffe beslutning om at indmelde eller udmelde barnet. Personer, som har plejetilladelse over et barn, har dog også mulighed for at indmelde og udmelde barnet.

Forældremyndighed alene

Hvis en forældre har forældremyndigheden alene, er det kun denne forælder, som kan indmelde og udmelde barnet.

Hvad koster en plads i en fritidsordning?

Du skal betale for at have dit barn i en fritidsordning. Kommunen fastsætter hvert år taksterne.

Friplads og søskendetilskud

Hvis du og familien af økonomiske eller sociale grunde har brug for det, kan kommunen stille en friplads til rådighed. Det vil sige, at du eller I enten kan få betalt hele udgiften til institutionspladsen eller dele af udgiften. Du kan søge kommunen om en hel eller delvis friplads, hvis jeres husstand tjener under i alt 563.799 kr. om året (2020). Er du enlig forsørger eller er der hjemmeboende børn under 18 år ud over det første, forhøjes indtægtsgrænsen.

Du skal søge digitalt. Hvis du ikke har mulighed for at betjene dig selv på nettet, kan du få hjælp i kommunens borgerservice eller på biblioteket.

Du kan læse mere om økonomisk friplads på siden Økonomisk fripladstilskud, søskendetilskud og andre tilskud.

Søskendetilskud

Hvis du har mere end ét barn i fritidsordning, har du desuden ret til at få en søskendetilskud. Det betyder, at du kun skal betale fuld pris for den dyreste plads.

Behandlingsmæssig friplads

Hvis du har et barn med betydelig og varig nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne af behandlingsmæssige grunde i et af kommunens dagtilbud, skal kommunen give et ekstra tilskud. Det kaldes et behandlingsmæssigt fripladstilskud.

Socialpædagogisk friplads

Kommunen skal ligeledes give et økonomisk tilskud, når det af sociale og pædagogiske grunde er vigtigt for barnet at gå i en fritidsordning, men du eller I ikke selv har råd til at betale. Det kaldes et socialpædagogisk fripladstilskud.

Aktiviteter

I en fritidsordning:

 • bliver børnene passet
 • bliver der holdt øje med, at børnene er til stede
 • sørger medarbejderne for, at de børn, der kommer i fritidshjemmet, før de skal i skole, bliver fulgt i skole i tide, og der holdes øje med, at børnene kommer fra skole
 • er der i de fleste tilfælde lidt mad, frugt eller lign. om eftermiddagen.

Desuden vil der både være fælles aktiviteter for alle børn og aktiviteter, som er frivillige og med flere valgmuligheder. Det kan fx være kreative udfoldelser som musik, teater, male, sy, tegne, men også mere sportslige aktiviteter som svømning, fodbold, skøjteløb m.m.

Det pædagogiske personale inddrager i forskelligt omfang børnenes ønsker og synspunkter i planlægningen samt i de daglige aktiviteter. I fritidshjemmene har forældrene indflydelse gennem forældrebestyrelser og på skolerne gennem skolebestyrelserne.

Åbningstider og lukkedage

Kommunen tilbyder fritidsordninger på skolefridage og i ferier.

Lukkedage

Mange steder er der lukkedage, fx i løbet af sommerferien.

Hvad er forskellen på en skolefritidsordning og et fritidshjem?

Fritidshjem er pasningstilbud, der hører under kommunens dagtilbud. Hvert fritidshjem eller en gruppe af fritidshjem har sin egen pædagogiske leder. Fritidshjemmene har en forældrebestyrelse.

Skolefritidsordningerne hører under folkeskolen og er knyttet til de enkelte folkeskoler. Det er skolelederen, der har det overordnede pædagogiske og administrative ansvar. Skolebestyrelsen fører tilsyn med skolefritidsordningen, godkender institutionens budget mv.

Hvis du vil klage over fritidsordning eller fritidshjem

Skolefritidsordninger

Hvis du vil klage over noget i forbindelse med barnets skolefritidsordning, kan du tale med personalet og med skolelederen, der har det overordnede administrative og pædagogiske ansvar.

Er du ikke tilfreds med skolelederens afgørelse, kan du inden fire uger klage til kommunen.

Vil du klage over noget i forbindelse med betalingen af barnets plads, fx et afslag på at få en friplads, kan du henvende dig direkte til kommunen inden fire uger.

Hvis du ikke er enig i kommunens afgørelse, skal du klage til kommunen inden fire uger. Afgørelsen skal så genvurderes inden fire uger, fra klagen er modtaget. Hvis kommunen fastholder sin afgørelse, bliver din klage sendt videre til Ankestyrelsen, som tager stilling til afgørelsen.

Fritidshjem

Hvis du er utilfreds med den måde, jeres barn bliver passet på i fritidshjemmet, skal du tale med pædagogerne, som tager sig af barnet i hverdagen. Hvis det drejer sig om mere overordnede forhold , skal du tale med lederen og eventuelt bringe det videre til bestyrelsen.

Hvis du vil klage over institutionen, skal du kontakte kommunen.

Hvis du ikke er enig i kommunens afgørelse, skal du klage til kommunen inden fire uger. Afgørelsen skal så genvurderes inden fire uger, fra klagen er modtaget. Hvis kommunen fastholder sin afgørelse, bliver din klage sendt videre til Ankestyrelsen, som tager stilling til afgørelsen.

Lovgivning

Du kan se de gældende love og regler om skolefritidsordningerne i folkeskoleloven, §3 stk. 7. samt i bekendtgørelsen om skolefritidsordninger.

Du kan se de gældende love og regler om fritidshjem i afsnit III i Dagtilbudsloven.

Kontaktinformation

Rødovre Kommune
Børne- og Kulturforvaltningen
Rødovre Parkvej 150
2610 Rødovre

Telefon
36 37 70 00

Email

Kontakt og åbningstider