Handleplan på Demensområdet

Denne handleplan uddyber målsætningerne på demensområdet.

Handleplan på Demensområdet 2017

Fold alle ud

Indledning

Rødovres demenshandleplan afspejler de nye tanker og visioner på området, både lokalt, regionalt og nationalt.

Lokalt bygger den på Rødovres Ældrepolitik fra 2012, da størstedelen af de demente borgere er ældre. Derfor er vores arbejde med demens baseret på de værdier, der er udtrykt i ældrepolitikken.

For at inddrage borgerne, de pårørende og deres oplevelser, samt at sikre det lokale perspektiv afholdt vi et borgermøde om demens i juni 2017. Input fra dagen er inddraget i denne handleplan, så vi får en demenshandleplan, der lige præcis passer til forhold og værdier i Rødovre.

Nationalt bygger handleplanen på Den Nationale Demenshandlingsplan fra 2017 og regionalt på Forløbsprogram for patienter med demens fra 2011.

Med udgangspunkt i ovenstående er der udvalgt fem prioriterede indsatser, der særligt skal arbejdes med inden for demensområdet:

 • Tidlig opsporing
 • Pleje, omsorg og rehabilitering
 • Støtte og rådgivning til pårørende til mennesker med demens
 • Demensvenlig kommune
 • Øget videns- og kompetenceniveau

Der sker rigtig meget på demensområdet i disse år, og udover de prioriterede indsatser, vil der løbende være opmærksomhed på de puljer der udmøntes i forbindelse med Den Nationale Demenshandlingsplan for at muliggøre indsatser og aktiviteter der ligger uden for de budgetmæssige rammer.

Midler fra mere værdig ældrepleje benyttes også på demensområdet.

Handleplanen er ikke en udtømmende beskrivelse af alle indsatser på demensområdet, men skal ses i samspil med de øvrige indsatser i kommunen. 

Tidlig opsporing

Baggrund for indsatsen

Borgermøde om Demens: ”Det er vigtigt at få hurtig hjælp og støtte, så man kan leve videre som før, man blev syg.”

Ældrepolitikken: ”Årsagen til demenssymptomer bør afklares og behandles så tidligt i forløbet, som det er muligt, så den demente borger og familien omkring vedkommende kan få den nødvendige information, støtte og hjælp til at takle en hverdag med demens med så megen livskvalitet og værdighed, som det er muligt.”

National Demenshandlingsplan: ”En tidlig opsporing og derefter en korrekt diagnose er helt afgørende for, at regioner og kommuner kan sætte ind med den rette behandling og pleje af høj kvalitet overfor mennesker med demens.”

Forløbsprogram: ”Ved mistanke om demenssygdom skal situationen og muligheder for udredning drøftes med patienten og de pårørende, og udredning skal iværksættes så hurtigt som muligt.”

Formål med indsatsen

At borgere der oplever symptomer, der kan tyde på en demenssygdom, bliver undersøgt af specialister på området og får afklaret årsagen til symptomerne.

At borgere, der har en demensdiagnose tilbydes hjælp og støtte tilrettelagt på baggrund af den aktuelle demenssygdom.

Mål 

At borgere, der ønsker at blive udredt for demens, støttes i at kontakte egen læge for at blive henvist til hukommelsesklinik.

At sikre viden hos det sundhedsfaglige personale om de symptomer, der giver mistanke om demens, så de kan vejlede borgeren i at få stillet en korrekt diagnose.

Målgruppe 

Borgere med symptomer der giver mistanke om demens.

Personale, der er i kontakt med målgruppen.

Involvering af målgruppen 

Borgeren og borgerens pårørende er de nærmeste samarbejdspartnere i denne indsats.

Aktiviteter

 • Sikre at sundhedsfagligt personale gør brug af vedtaget screeningsværktøj til at afdække, om der er behov for videre afklaring af forandringer i borgers adfærd. 
 • Vejlede og støtte borgeren i, at egen læge kontaktes ved mistanke om demens, for at starte et udredningsforløb og om muligt starte medicinsk behandling.
 • Sikre, at det sundhedsfaglige personale har de rette kompetencer gennem Jævnlig undervisning i demens og de tidlige symptomer på sygdommen.

Periode 

Januar 2018 – december 2019.

Samarbejdspartere og interessenter

Egen læge og hukommelsesklinik.

Dokumentation 

Til alle borgere med en demensdiagnose, oprettes ydelsen ”Forløbskoordinator” i omsorgssystemet.

Til alle borgere med hukommelsesproblemer, der er tilknyttet hjemmeplejen, oprettes ydelsen ” Indsats til hukommelsessvækkede”.

Tovholder/kontaktperson for denne indsats

Demenskoordinator.

Pleje, omsorg og rehabilitering

Baggrund for indsatsen

Borgermøde om demens: ”Der skal være flere ansatte, der ved hvordan borgeren har været tidligere, så de ved, hvordan man giver dem gode oplevelser mange gange hver dag.”

Ældrepolitikken: ”God omsorg, pleje, behandling og rehabilitering er forudsætninger for, at de borgere, der ikke længere er i stand til selv at udføre en række opgaver, fortsat oplever livskvalitet.”

Forløbsprogram: ”Patienterne skal individuelt vurderes og visiteres til tilbuddene, som skal være målrettet den enkelte patient. Tilbuddene kan omfatte: 

 • Personlig hjælp og pleje
 • Praktisk hjælp
 • Aflastning af pårørende
 • Vedligeholdelse af fysiske og psykiske færdigheder.
 • Aktivitets- og samværstilbud
 • Midlertidige ophold
 • Botilbud”

National Demenshandlingsplan: ”Den hjælp og støtte der gives, har ofte afgørende betydning for at kunne få en hverdag med demens til at fungere. Derfor er det også helt afgørende at de indsatser, der gives til mennesker med demens tager højde for den enkeltes individuelle behov, ønsker og ressourcer.”

Formål med indsatsen

At pleje, omsorg og rehabilitering for borgeren med demens skal tilrettelægges på baggrund af den enkeltes funktionsniveau, ressourcer og ønsker og udføres med udgangspunkt i nyeste evidensbaserede viden.

Mål 

At borgere med en demenssygdom trives og et lever et trygt og værdigt liv.

At borgere med en demenssygdom modtager hjælp og støtte tilrettelagt på baggrund af en faglig vurdering.

Målgruppe 

Borgere med en demensdiagnose.

Involvering af målgruppen 

Borgeren og borgerens nærmeste pårørende er de nærmeste samarbejdspartnere i denne indsats.

Aktiviteter

 • Borgere med en demensdiagnose får tilbud om at få tilknyttet en forløbskoordinator, der sikrer jævnlig kontakt og opfølgning på tiltag.
 • Der tildeles praktiske og pædagogiske ydelser indenfor pleje, omsorg og rehabilitering svarende til borgerens behov, baseret på en faglig vurdering.
 • Borgere med behov for pleje, omsorg og rehabilitering skal opleve genkendelse og tryghed ved kommunens medarbejdere. Det tilstræbes derfor, at borgeren møder så få forskellige hjælpere, som det er praktisk muligt.
 • Borgerens livshistorie indgår i tilrettelæggelsen af omsorgen, så borgeren oplever genkendelse og mening.
 • Opmærksomhed på og behandling af eventuelle andre sygdomme, som demenssygdommen kan sløre, da både somatiske og psykiske sygdomstilstande kan påvirke den kognitive funktionsevne. 
 • Den døende borger med demens tilbydes palliativ (lindrende og trøstende) indsats. 

Periode 

Januar 2018 – december 2019.

Samarbejdspartnere og interessenter

Borgere med demens og deres nærmeste pårørende.

Egen læge.

Dokumentation

Daglig indsats dokumenteres i omsorgsjournal.

Tovholder/kontaktperson for denne indsats

Forløbskoordinator.

Støtte og rådgivning til pårørende til mennesker med demens

Baggrund for indsatsen

Borgermøde om demens: ”Der er brug for mange ting, når man bor sammen med en person med demens. Først og fremmest viden, så man bliver bedre til at hjælpe, og der er brug for at dele de store vanskelige situationer og beslutninger med andre der ved, hvad man taler om.”

Ældrepolitikken: ”De pårørende er en væsentlig del af de ældres liv og er med til at øge borgerens livskvalitet. Derfor er samarbejdet med og støtten til de pårørende en vigtig del af den hjælp, som ydes. Borgeren, den pårørende og medarbejderne skal indgå i et ligeværdigt samarbejde, hvor gensidige forventninger er afklarede.”

National Demenshandlingsplan: ”… Samtidig (med fysisk belastning) oplever de pårørende en psykisk belastning, når den demensramte bliver dårligere og dårligere, og ofte slet ikke kan huske selv nære familiemedlemmer.  Både international forskning og undersøgelser i Danmark viser, at den store belastning betyder, at pårørende har et dårligere psykisk og fysisk helbred end andre borgere.”

Forløbsprogram: ”Pårørende har særlige behov. De kan f.eks. have behov for:

 • Undervisning for bedre at kunne forstå sygdommen og hjælpe den demente• Rådgivning og aflastning i dagligdagen
 • Fællesskab med andre pårørende i en lignende situation”

Formål med indsatsen

At pårørende til mennesker med en demenssygdom hjælpes til at håndtere de ændringer, der opstår i sygdomsforløbet.

Mål 

At pårørende til mennesker med demens tilbydes hjælp i form af støtte, information, praktisk hjælp og aflastning.

Målgruppe 

Nærmeste pårørende til borgere med en demenssygdom f.eks. ægtefælle, søn, datter eller anden nærtstående.

Involvering af målgruppen 

Pårørende til demensramte borgere indgår i afdækning af behov og planlægningen af indsats.

Aktiviteter

 • Forløbskoordinator tager løbende kontakt til pårørende om indsats og den pårørendes velbefindende.
 • Tilbud om aflastning dag og døgn.• Afdækning af om det omfang af aflastning der tilbydes kan dække behovet.
 • Tilbud om pårørendegrupper med Demenskoordinator med fagligt og netværksskabende indhold.
 • Tilbud om fælles aktiviteter i form af cafétilbud, temadage, foredrag mm.
 • Tilbud om aktiviteter fra frivilligcentret og andre organisationer drevet af frivillige.
 • Tilbud om personlige samtaler med demenskoordinator efter behov.

Periode

Januar 2018 – december 2019.

Samarbejdspartnere og interessenter

Pårørende til borgere med demens.Borgere med demens.

Rødovre kommunes frivilligcenter.Frivillige organisationer.

Dokumentation 

Dokumentation af brug af aflastningstilbud i omsorgsjournal.

Afdækning af behov for aflastning for pårørende til demensramte beskrives i årlig status over gennemførte aktiviteter Ikke-visiterede tilbud som pårørendegrupper, café, temadage og andet beskrives i årlig status over gennemførte aktiviteter 

Tovholder/kontaktperson for denne indsats 

Demenskoordinator.

Demensvenlig kommune

Baggrund for indsatsen

Borgermøde om demens: ”Vi vil gerne blande os med alle andre og indgå i aktiviteter med f.eks. musikskoler eller børnehaver” 

Ældrepolitikken: ”Det er vigtigt, at alle ældre borgere uanset helbredssituation kan leve et godt og værdigt liv. Rødovre skal være en god by at bo i og et sted, hvor alle trygt kan blive ældre.”

National Demenshandlingsplan: ”Mennesker med en demenssygdom og deres pårørende risikerer at blive isolerede og ensomme.  Derfor er der brug for mere viden om demens i samfundet, så flere ved, hvad det vil sige at have demens, og så mennesker med demens og deres pårørende kan blive mødt med forståelse og åbenhed. Ingen skal være alene om livet med demens, og vi skal nedbryde tabuer og fordomme om demenssygdomme.” 

Forløbsprogram: ”Det skønnes, at mindre end halvdelen af demente i Danmark har fået en demensudredning. Det skyldes blandt andet:

• Manglende opmærksomhed i befolkningen om symptomer og muligheder for behandling• At sygdommen er tabubelagt og forbundet med stigmatisering”

Formål med indsatsen

At borgere med demens og deres pårørende kan fortsætte et liv så tæt på det tidligere, som det er muligt.

At borgeren med demens og deres pårørende i lokalsamfundet oplever kendskab til og forståelse for de ændringer, sygdommen kan være årsag til.

Mål 

At borgere med demens kan føle sig velkomne i det offentlige rum.

At flere borgere i Rødovre kommune får kendskab til de udfordringer en demenssygdom giver, så de har baggrund for at støtte og hjælpe.

Målgruppe 

Borgere med demens og deres pårørende.

Borgere i Rødovre Kommune.

Involvering af målgruppen 

Informere borgere i Rødovre Kommune og invitere dem til arrangementer, hvor demente borgere og deres pårørende også deltager.

Aktiviteter

 • Samarbejde med Alzheimerforeningen om konceptet ”Demensvenner”.
 • Tilbud om information og undervisning til andre faggrupper, der er i kontakt med ældre borgere, som f.eks. chauffører, rengøringspersonale, tandplejere, frisører osv.
 • Arrangementer hvor man åbner dørene til plejecentre for borgere, der ønsker at vide mere om ældrepleje og demens.
 • Undersøge muligheder for samarbejdspartnere på området.
 • Samarbejde med frivillige organisationer om tilbud til borgere med demens.
 • Afdækning af mulighed for at anlægge demenssikre udendørs arealer i forbindelse med kommunens plejehjem.

Periode 

Januar 2018 – december 2019.

Samarbejdspartere og interessenter

Alzheimerforeningen.Frivillige organisationer.

Faggrupper der har kontakt til ældre f.eks. chauffører, rengøringspersonale, tandplejere, frisører samt foreningsliv, frivillige organisationer mm.

Dokumentation 

Indsats beskrives i årlig status over gennemførte aktiviteter.

Tovholder/kontaktperson for denne indsats

Demenskoordinator.

Øget videns- og kompetenceniveau

Baggrund for indsatsen

Borgermøde om demens: ”Det er ikke alle medarbejdere, der er dygtige nok til at arbejde med så sårbare mennesker, som dem med demens. Der er brug for mange flere medarbejdere med meget mere uddannelse.”

Ældrepolitikken: ”Medarbejderne skal arbejde professionelt og udføre arbejde af høj kvalitet i overensstemmelse med kommunens værdier og serviceniveau. Derfor er kompetenceudvikling, ledelse og arbejdsglæde væsentlige fokusområder.” 

Forløbsprogram: ”Der skal være fokus på de sociale, sundhedsfaglige og pædagogiske kompetencer, så det sikres, at de rette kompetencer er til stede hos det relevante personale.”

National Demenshandlingsplan: ”Der er behov for målrettet fokus på, hvordan viden og kompetenceudvikling i demens kan omsættes i praksis og blive implementeret i de daglige arbejdsgange. For viden og kompetenceudvikling gør først en forskel for kvaliteten i demensindsatsen, når den gøres anvendelig i praksis, og det er en væsentlig udfordring mange steder.” 

Formål med indsatsen

Sikre løbende kompetenceudvikling på demensområdet med fokus på anvendelse og forankring af viden og kompetencer i praksis.

Mål 

At medarbejdere, der arbejder med borgere med demens løbende opkvalificeres, og at den nyeste viden på demensområdet forankres, så den kan komme borgerne til gode.

Målgruppe 

Medarbejdere, der har kontakt til borgere med demens.

Involvering af målgruppen 

Løbende dialog med medarbejdere og ledelse om behov for opkvalificering.

Aktiviteter

 • Opkvalificering via Nationalt Videnscenter for Demens’ e-læringsprogram.
 • Vejledning, sparring og borgerkonferencer om aktuelle problemstillinger mellem medarbejdere og demensressourcepersoner/demenskoordinator.
 • Ansøgning til Sundhedsstyrelsens pulje i 2018 om opkvalificering af medarbejdere på alle niveauer på demensområdet.
 • Fokus på at ny viden forankres blandt medarbejderne på demensområdet.

Periode

Januar 2018 – december 2019.

Samarbejdspartere og interessenter

Eksterne uddannelsesudbydere, videnspersoner i egen organisation, demenskoordinator, ledere på Rødovre Kommunes ældreinstitutioner, ældre- og handicapchefen.

Dokumentation

Aktiviteter på området beskrives i årlig status over gennemførte aktiviteter.

Tovholder/kontaktperson for denne indsats

Demenskoordinator.

Kontaktinformation

Rødovre Kommune
Social- og Sundhedsforvaltningen
Rødovre Parkvej 150
2610 Rødovre

Telefon
36 37 70 00

Email

Kontakt og åbningstider